Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwakathano 2017

Wunanzire Yesu Kwilhaba Ebindu

Wunanzire Yesu Kwilhaba Ebindu

‘Simoni mughalha wa Yoane, wunanyanzire kwilhaba esi?’ ​—YOANE 21:15.

ESYONYIMBO: 128, 45

1, 2. Enyuma w’erighunza erithumbi lyosi ibanemusoha, Petero mwigha isomoki?

OKWA bigha ba Yesu, omusanju bwabya ibwabiribakera bakasoha omwa ngetse ye Galilaya. Aliwe babya isibathahambaki. Bwabere bwasonda erikya, Yesu oyuwabya iniabirilhubuka abya inianimene okwa musike w’engetse inianabathungerere. “Neryo mwabwirabo athi: “‘Mughuse ebisohi by’oko lhuhandi lhw’amali lhw’obwathu neryo mwasyabanagho.’ Neryo mubaghusabyo, neryo-neryo mubathalhuka erikurabyo busana n’amahere mangyi.”​—Yoane 21:1-6.

2 Omwa ngyakya omo, Yesu mw’okerya abigha biwe b’omuggati n’amahere. Neryo mwabindukira Simoni Petero n’erimubulya athi: ‘Simoni mughalha wa Yoane, wunanyanzire kwilhaba esi?’ Yesu abya inianasi ngoku Petero abya anzire obusohe. Yesu angabya iniabulhaya Petero ng’anamwanzire n’ebyabya akakangirirya kwilhaba obusohe. Petero mwasubirya Yesu athi: “Mukama, wunasi ku nyikwanzire.” (Yoane 21:15) Eritsuka-tsukana n’aho, Petero mwaberererya eky’abugha. Mwakangania kw’anzire Kristo omw’ilholha embere inianemukolha bingyi omwa mubiiri  w’erithulira, kandi mwabya mulhume w’omughaso omwa Kithunga ky’Ekikristayo.

3. Abakrisitayo batholere ibayitheya okuki?

3 Ebya Yesu abwira Petero bikathweghesayaki? Thutholere ithwayitheya okw’ireka olhwanzo olhwa thuwithire Kristo lhukasebebera. Yesu abya inianasi ngoku thwangabwene ebitsibu n’amaghaniryo mangyi omwa ngebe y’ekihugho kino. Omwa musyo wiwe ow’omubibi, Yesu mwabugha athi abandi bandu bangalighire “ekinywe ky’Obwami” kandi ibakangania omuhwa erimbere. Aliwe enyuma w’aho, “amaghalhi w’ekihugho kino n’amathebo w’ebindu” anga ‘kusirye ekinywe,’ neryo omuhwa w’abandu abo iniahwa. (Matayo 13:19-22; Mariko 4:19) Thwamathendi yitheya, amaghaniryo w’engebe iniangana thulemesya erikolera Yehova. Ky’ekyaleka Yesu iniakunga abigha biwe athi: “Muyitheghaye, emithima yenyu siyirithoherawe n’erithamira, n’erikunda n’amalengekania w’engebe y’eno.”​—Luka 21:34.

4. Niki ekikendi thuwathikya eriminya olhwanzo lhwethu oku Kristo nga lhukinaghumire? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

4 Nga Petero, nethu ithukendi kangania ku thwanzire Kristo omw’ihira omubiiri w’erithulira w’embere omwa ngebe yethu. Ni kyahi ekyanga thuwathikya erikolha ekyo? Ithwangana yibulya: ‘Ingye ni kyahi ekya nganzire kutsibu omwa ngebe? Mbwino etseme yaghe yikanabanika busana n’erikolera Yehova kutse ngabanayo omwa yindi mibiiri?’ Erisubirya okw’ebyo, thuthakania okwa bindu bisathu omwa ngebe ebyangana tsekya olhwanzo olhwa thuwithire Kristo. N’ebindu ebyo byabino: omubiiri, eby’eriyitsemesya, n’ebindu.

HIRA OMUBIIRI W’OMO MWANYA WAWU

5. Abalhume ng’emithwe y’amaka bawithe lhukwamirwaki?

5 Oku Petero, omubiiri w’erisoha, syabya mubiiri owakamutsemesaya buyira. Abya ini mubiiri ow’abya akamuwathikya erilisya eb’eka yiwe. Kuthya na munabwire, olhukwamirwa lhw’eritsomana ab’eka, Yehova alhuhere abalhume ng’emithwe y’amaka. (1 Timoteo 5:8) Batholere ibakolha kutsibu erithoka eriberererya ekyo. Aliriryo, omwa biro by’enyuma-nyuma bino, emibiiri yangana letha amaghaniryo mangyi.

6. Busana naki emibiiri yanganabya kitsibu?

6 Mughulhu mungyi, abakasondaya emibiiri bakabya banene okwa mibiiri eyiriho. Ekyo kikaleka abandu ibabya omwa w’ali ng’amalingwatha w’erisondya emibiiri. Abangyi bakakolha kutsibu kandi nibya esyabakabathuha ini sike. Ab’amakolero, kwilhaba kera, bakanza ibahulhukya bindu bingyi kandi ibawithe bakoli bake. Neryo ekyo kikaleka abakoli ibalhuha kinyamubiri n’omwa bwongo, kutse nibya n’erilhwalha. Busana n’erisagha eriherya omubiiri, abangyi bakakwam’ikolha ekyosi-kyosi ekya mwinye mubiiri amabugha.

Abakristayo bakaghondera Yehova kwilhaba owundi mundu wosi-wosi

7, 8. (a) Nindi oyo thukaghondera kwilhaba abandi? (b) Mughalha wethu we Thailand mwigha isomo lyahi likulhu okwa mubiiri?

7 Ithwe ng’Abakristayo, thukaghondera Yehova kwilhaba wundi mundu wosi-wosi, imwamuli n’abathuhere emibiiri. (Luka 10:27) Omubiiri atholere iniathuwathikya eribana ebiyithawa byethu n’erithusighika omw’ithulira. Aliwe thwamathendi yitheya,  omubiiri wethu iniangan’ingirira eriramya lyethu. Ithwangan’ighira okwa ky’erileberyako kya mughalha wethu owe Thailand. Mwabugha athi: “Ingatsemere kutsibu omubiiri waghe w’erikanika esyokompyuta, aliwe iniakanyiyithagha kwa buthuku bunene. Erighunzerera, munabya isingakiwithe buthuku bw’eby’obunyakirimu. Munalhangira ekyanga ngwathikya erihira Obwami bw’embere iry’erisondya owundi mubiiri.” Mughalha wethu oyu mwakolhaki?

8 Akasoborera athi; “Nabere naghunza omwaka inganemukirengekaniako n’erithegheka, munathwamu eribya ingakolha e ayiskurimu n’eribungyayo. Okw’itsuka, mubyakalha, isindi bana mwaki, munahwa amani. Iningabya ngabana abathwabya thukakolha nabu, ibakanzekerera bathi erighulya e ayiskurimu nga ly’erilengire erikolera omwa syokombyuta iwune omwa nyumba eyine mw’amabehu awuwene. Munasaba Yehova indi angwathikaye erighumira ekyo nuku ngathoke eriberererya ekilhubirirwa kyaghe ky’eribya n’obuthuku obukaghunza omwa by’obunyakirimu. Buthuku buke-buke, ebindu mubyatsuka eryuwana. Munatsuka eriminya ebyo abakangulhako banzire neryo namaminya erikolha ndeke e ayiskurimu. Endambi muyahika, obuli kiro, e ayiskurimu eyosi eya ngalyakolha iyaghulha. Kandi omo kwenene, hathya ngabana ndeke esyosente kwilhaba omughulhu nabya omwa syokombyuta. Lino ngatsemire kundi singakiwithe maghaniryo agho nabya nagho busana n’omubiiri waghe w’esyokombyuta. Kandi ibbwa ekikulhu kutsibu, hathya ngayowa ingali hakuhi na Yehova.”​—Soma Matayo 5:3, 6.

Mbwino ngana yowa omubiiri waghe iniakanyitsemesaya kwilhaba erikolera Yehova?

9. Thwanga kolhaki erilhangira thuthi omubiiri akahirawa omo mwanya wawu?

9 Yehova akathutsemera thwamakolha kutsibu. Erikolha kutsibu likalhua mw’ebibuya. (Emisyo 12:14) Aliwe thutholere ithwalhangira thuthi omubiiri wethu syalibya embere okw’ikolera Yehova. Yesu abere akakania okwa biyithawa byethu by’ekinyamubiri, mwabugha athi: “Nikwa mutsuke erisonda Obwami bwa Nyamuhanga n’erithunganene liwe, nayu asyabaha ebindu byosi ebi.” (Matayo 6:33) Aliwe, thwangaminya thuthi ku thunahirire omubiiri w’omo mwanya wawu? Ithwangana yibulya, ‘Mbwino ngana yowa omubiiri waghe iniakanyitsemesaya aliwe erikolha ebya Yehova inayowa irikanyitha obulhundu?’ Thwamalengekania ndeke okwa kibulyo ekyo, ithukendi minya kwenene nga ni kyahi ekya thwanzire.

10. Yesu mwakangirirya isomo lyahi likulhu?

10 Yesu mwathukangirirya ekya thutholere ithwahira embere omwa ngebe. Kiro kighuma, mwabungira Maria na Marata. Anabere abirihikayo, neryo Marata mwatsukiraho erimutheghekera ebyalya, aliwe Maria iyo mwikalha ahali Yesu n’erihulikirira akakangirirya. Marata mwayineghenia athi Maria amamulekera emibiri. Neryo Yesu mwabwira Marata athi: “Maria abiriyisogha omwatsi mubuya ow’athe anga musaghulhwa.” (Luka 10:38-42) Aho abya iniamakangirirya erisomo likulhu. Erithoka eriyitheya okw’ilengemeribwa omwa biyithawa byethu, n’erithoka erikangania  ku thwanzire Kristo, thutholere ithwayisogha “omwatsi mubuya.” Ni bugha ambu, obughuma bwethu na Yehova bwa butholere ibwabya kindu kikulhu omwa ngebe yethu.

ERIHIRA EBY’ERIYITSEMESYA OMO MWANYA WABYO

11. E Biblia yikabugha yithiki okw’ilhuhuka?

11 Busana n’erikolha kutsibu obuli kiro, hakanayira ikyayithaghisya eribana obuthuku bw’erilhuhuka. Ne Biblia yikabugha yithi: “Busana n’omundu sihali ekibuya ekilhabire erirya n’eripulya, n’eriyibwira athi omubiiri wiwe ni mubuya.” (Omugambuli 2:24) Na Yesu abya inianasi ngoku ni kikulhu abigha erilhuhuka. Ng’eky’erileberyako, babere babirikolha kutsibu omw’ithulira, Yesu mwabugha nabu athi: “Mwase inywibene ahathe bandu, mulhuhuke hake.”​—Mariko 6:31, 32.

12. Busana naki thutholere ithwayitheya kikahika okwa by’eriyitsemesya? Iha eky’erileberyako.

12 Ni kwenene eby’eriyitsemesya byangana thuwathikya erilhuhuka. Aliwe thutholere ithwayitheya okw’ileka eby’eriyitsemesya bikabya ikya kindu kikulhu omwa ngebe yethu. Omwa kighonye ky’erimbere, abangyi babya n’amalengekania ano: “Thulye thupulhaye, kusangwa omo ngyakya thwasyaholha.” (1 Abanya Korinto 15:32) Omubere oyo anakanyirire na munabwire. Ng’eky’erileberyako, omulhume omwa Yuropu mwatsuka eryasa okwa mihindano yethu. Aliwe abya anzire eby’eriyitsemesya bya kutsibu kyamaleka inialekeraho erithasyahindana n’Abema ba Yehova. Aliwe, biro bike enyuma w’aho, mwaminya ngoku eritsomana kutsibu eby’eriyitsemesya lyabirimulethera bitsibu binene. Neryo mwatsuka kandi erithasy’igha e Biblia, endambi yamahika amatsuka nayu erithulira. Abere abiribatizibwa, mwabugha athi: “Ekighuma kisa ekikanathaleka inayikubya bwomo ly’eriyowa imunatsandya buthuku bunene erisalha naminya ngoku erikolera Yehova likaletha etseme kwilhaba eby’eriyitsemesya by’ekihugho kino.”

13. (a) Iha eky’erileberyako ekikakanganaya ngoku erilhabirirania omwa by’eriyitsemesya siryuwene. (b) Ni kyahi ekyanga thuwathikya erithendi leka eby’eriyitsemesya bik’ingirira eby’obunyakirimu?

13 Eriyitsemesya litholere iryathuwathikya erilhuhuka nuku thuthasyathunga akaghalha. Neryo ibbwa kwesi thutholere ithwaghunza buthuku bungahi omw’iyitsemesya? Erithoka erisubirya okwa kibulyo ekyo, thuthalengekania okwa ky’erileberyako kino; Abandu bangyi banzire erirya esyokeki n’esyopipi. Aliwe kandi thunasi ngoku thwamabirya bisa-bisa obuli ndambi, ibikendi thulhwalya. Thwamanza eribya n’amaghalha awuwene, thutholere ithwabya thukalya ebyalya ebitholere. Kuthya, thwamaghunza buthuku bunene omwa by’eriyitsemesya, ikikendi hamba nabi okwa bughuma bwethu na Yehova. Thwangaminya thuthi nga thwabirilighira eby’eriyitsemesya eryingirira eby’obunyakirimu kutse eyihi? Ng’eky’erimbere ekya thwanga kolha, ithwangana handika obuthuku obwa thukaghunza omwa bya Yehova, ng’erihindana, erighenda omw’ithulira n’eriyeghesya e Biblia. Neryo ithwahandika n’obuthuku obwa thwamaghunza omwa yenga omwa by’eriyItsemesya ng’emisathu, erilebya eby’okwa tivi, kutse emisathu y’okwa Intaneti. Wukabya wamalinganisya ebibiri, mbwino wunemulhangira iwunatholere iwakolha esyombinduka?​—Soma Abanya Efeso 5:15, 16.

14. Niki ekyanga thuwathikya erisombolha eby’eriyitsemesya ebyuwene?

14 Yehova abirithuha obughabe bw’erisombolha eby’eriyitsemesya ebya thwanzire, kandi abalhume ng’emithwe y’amaka bangana sombolera eka yabu. Erilhabira omwa Biblia,  Yehova akathubisulira amalengekania wiwe oko myatsi. Emisingyi eyo yikathuwathikaya erithwamu ndeke. * (Lebaya omwatsi ahikwa.) Eriyitsemesya eryuwene “ni lhusunzo lhwa Nyamuhanga.” (Omugambuli 3:12, 13) Ni kwenene obuli bandu bawithe eby’eriyitsemesya ebyo bakanza. (Abanya Galatia 6:4, 5) Aliwe thutholere ithwayitheya omughulhu thukasombolha eby’eriyitsemesya. Yesu mwabugha athi: “Ahali ebindu byawu, ho muthima wawu asyabya nibya.” (Matayo 6:21) Olhwanzo olhwa thuwithire Omwami wethu Yesu, lhukaleka amalengekania, ebya thukabugha, n’ebya thukakolha ibyakangania ngoku Obwami kya kindu kikulhu okw’ithwe kwilhaba ebindi byosi.​—Abanya Filipi 1:9, 10.

ERIRWANISYA OMUBERE W’ERYANZA EBINDU BYA KUTSIBU

15, 16. (a) Omubere w’eryanza ebindu anga thubera athi kithegho? (b) Yesu mwahabulha athiki okw’anza ebindu bya kutsibu?

15 Abangyi munabwire bakayowa ibatholere ibaghulha okwa lhukimba olhwahulhukire, esimu y’omulembe, esyokombyuta, n’ebindi-n’ebindi. Babiritsandibwa n’omubere w’eryanza ebindu bya kutsibu, ni bugha ambu ikyalhangirika omwa ngebe y’omundu ngoku ebindu n’esyosente kya kikulhu omwa ngebe yiwe. Aliwe, iwe ng’Omukristayo, ekikulhu omwa ngebe yawu ky’ekyahi? Thayibulya: ‘Mbwino ngana ghunza buthuku bunene omw’ilengekania okwa syomatoka sy’omulembe kutse esyongyimba esyahulhukire kwilhaba obuthuku obwa ngaghunza omw’ithegheka emihindano? Mbwino nabiriyihwerya  omwa mibiiri yaghe eribya iningakolesaya buthuku buke okw’isaba n’erisoma e Biblia?’ Thwamathendi yitheya, eryanza ebindu n’esyosente iryangana thughunza mw’olhwanzo olhwa thuwithire Kristo. Thutholere ithwalengekania okwa binywe bya Yesu bino: “Muyitheghaye okw’irumwa” kutse omururu wosi-wosi. (Luka 12:15) Ekyaleka iniabugha ekyo niki?

Sikyanga thokekana erikolera Yehova n’akaghalha kethu kosi kandi ithunemuyihwerya omw’isondya eby’ekinyamubiiri

16 Yesu mwabugha athi “sihali mundu oyuwanga thoka erikolera abakama babiri.” Kandi amathasy’ongerako athi: “Simwanga thoka erikolera Nyamuhanga n’ebindu.” Sikyanga thokekana erikolera Yehova n’akaghalha kethu kosi kandi ithunemuyihwerya omw’isondya eby’ekinyamubiri. Yesu mwasoborera okw’ekyo athi omundu ng’oyo “asyakwa omughuma y’obusu neryanza owundi” kutse “asyabeghera oko mughuma iniapona owundi.” (Matayo 6:24) Busana n’eribya isithuhikene, ‘esyongumbu sy’omubiri’ n’eryanza esyosente byangana thwasamu, neryo thutholere ithwalholha embere erisirwanisya.​—Abanya Efeso 2:3.

17. (a) Busana naki abanene kikabakalira erihira eby’obunyakirimu by’embere kwilhaba ebindu? (b) Ni kyahi ekikawathikaya omw’ikinda omuthima w’eryanza ebindu?

17 Abandu bangyi hathya batsomene kutsibu esyongumbu syabu erihika okw’ibya isibangathoka erihira eby’obunyakirimu by’embere okwa by’ekinyamubiri. (Soma 1 Abanya Korinto 2:14.) Kundi ekyo kikahamba okwa bulengekania bwabu, ikyangana bakalira erighabulha ekibi n’ekibuya. (Abaebrania 5:11-14) Neryo erighunzerera, ibbwa ibayongera eryanza ebindu bya kutsibu-tsibu. Bakabya bak’ongera eribana ebindu, bak’ongera eryanza erithasyabana ebindi. (Omugambuli 5:10) Aliwe hane ekya thwanga kolha erithoka erirwanisya amalengekania awathatholere aya. Erisoma Ekinywe kya Nyamuhanga obuli kiro likendi thughumya nuku thwanga thoka erirwanisya omuthima w’eryanza ebindu bya kutsibu. (1 Petero 2:2) Yesu iyo iniakaghaniraya okwa menge wa Yehova, ky’ekya muwathikya erikinda erirengwako lya Sitani. (Matayo 4:8-10) Munabwire, nethu thwamanza erikinda omubere w’eryanza ebindu bya kutsibu, thutholere ithwakolesya emisingyi ya Yehova omwa ngebe yethu. Ekyo ikikendi kangania Yesu ngoku thumwanzire kwilhaba ebindu.

Ekikulhu omwa ngebe yawu ky’ekyahi? (Lebaya enungu 18)

18. Erithwamu lyawu ni ryahi?

18 Yesu abere abulya Petero athi, ‘Wunanyanzire kwilhaba esi?’ abya iniakamukangiriraya ngoku erikolera Yehova ly’atholere iniahira embere omwa ngebe yiwe. Sikiriswekaya erina lya Petero eribya irikamanyisaya “Olhukuka.” Neryo kwesi emibere mibuya ya Petero iyangana linganisibwa n’olhukuka. (Emibiri 4:5-20) Kuthya nethu munabwire, thwanzire olhwanzo olhwa thuwithire Kristo ilhwaghuma ng’olhukuka. Neryo thukalhangira thuthi emibiiri yethu, eby’eriyitsemesya, n’ebindu sibiryingirira esyondegheka sy’obunyakirimu. Neryo aho, nga Petero, ithukendibya nga thwamabugha thuthi: “Mukama, wunasi ku nyikwanzire.”

^ enu. 14 Lebaya omwatsi “Mbwino Ebya Wukayitsemesayamo Binawithe Mughaso?” omwa Watchtower eya Okwerikumi 15, 2011, olhupapura 9-12, enungu 6-15.