Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Eriwathikya “Ababunga” Erikolera Yehova n’Etseme

Eriwathikya “Ababunga” Erikolera Yehova n’Etseme

“Omwami Mukulhu akahanganira ababunga abikere omwa kihugho.”​—ESYONYIMBO 146:9.

ESYONYIMBO: 84, 73

1, 2. (a) Ni bitsibu byahi ebyo bandi baghalha bethu na bali bawithe? (b) Kikaleka ihabya bibulyoki?

MUGHALHA wethu oyukahulhawa mwa Lije akabugha athi: “Olhuhe olhwabya e Burundi lhwabere lhukatsuka, eka yethu yabya iyine okwa lhuhindano. Muthwalhangira abandu bakathibitha, amasasi iniane mubugha. Ababuthi baghe, nethu abaana abasubeneko 11 muthwathibitha n’esyongimba esyo thwabya thwambere sisa. Abandi omw’eka yethu mubathoka erihika omwa kambu y’abathibithi e Malawi, olhughendo lhw’esyokilomita esilhabire oku 1,600. Ithwe bandi muthwayitsa-tsanga omwa yindi myanya.”

2 Omwa kihugho kyosi muli abandu abalhabire oku miliyoni 65, ababirithibitha erilhua omwa miyi yabu busana n’esyonyuhi kutse erihigha-highanibwa. Oyu w’amathabya mughanzo omunene w’abathibithi owasibwe. * (Lebaya omwatsi ahikwa.)  Omwa bathibithi aba mune n’esyongumi sy’Abema ba Yehova. Abangyi omw’aba babiriherya ab’okw’ibo n’obuli kindu. Ni bindi tsibu byahi ebya babiribana? Thwanga wathikya thuthi baghalha bethu na bali bethu aba erikolera Yehova n’eribya ibanatsemire bakabana ebitsibu ng’ebi? (Esyonyimbo 100:2) Kandi ibbwa enzira eyuwene ey’erithuliramu abathibithi abathe baminya Yehova ni yahi?

ENGEBE Y’OMUTHIBITHI

3. Yesu n’abangyi b’okwa bigha biwe mubayisanga bathi ibabiribya bathibithi?

3 Yesu n’ababuthi biwe mubabya bathibithi omwa kihugho kye Misiri, omughulhu omulaika wa Yehova abwira Yozefu athi Omwami Herode akanza er’itha Yesu. Mub’ikalhayo erihika aho Herode aholera. (Matayo 2:13, 14, 19-21) Myaka mingyi enyuma waho, abigha ba Yesu “mubapanzikanira omo bihugho bye Yudea ne Samaria” busana n’eriendereribwa. (Emibiri 8:1) Yesu abya inianasi ngoku abangyi okwa bigha biwe, bakendi syakakwa erisighania obwikalho bwabu. Mwababwira athi: “Omughulhu bakab’endereraya omo muyi mughuma imwathibitha omo wundi.” (Matayo 10:23) Erilhua ewenyu, wukathibitha ehandi busana n’enzumwa yosi-yosi si kyolho.

4, 5. Abathibithi bakabana bitsibu nga byahi (a) bakathibitha? (b) ibane omwa kambu?

4 Abandu bakabya bakathibitha kutse eryikalha omwa kambu y’abathibithi, bakabana bitsibu bingyi. Mughalha w’obu Lije omulere iya Gad akabugha athi: “Muthwalyatha habw’amayenga manene, ithunemulhaba okwa binda. Nabya ngwithe myaka 12. Ebisando byaghe mubyabimba-bimba kutsibu, namahika n’okw’ibwira ab’eka yethu indi banzighe. Thatha mwathaligha erinyisighira abarebbo, neryo mwanyiheka. Ibukakera okwa lithya buli kiro, ithukasaba Yehova n’erimuyikethera, ihayira ithwasibira emiyembe eyo thwabya thuk’eya okwa nzira misa.”​—Abanya Filipi 4:12, 13.

5 Ab’omw’eka y’obu Lije abanene mubaghunza myaka mingyi ibane omwa syokampu sy’abathibithi esy’abe UN. Aliwe namu mwabya imune ebitsibu. Lije, hathya oyukakolha ng’omulebererya w’omuthimbo, akabugha athi: “Abanene isibawithe mubiiri. Ibakasiba omwa lhuthongo, omw’ithamira, omwa by’erisathira esyosente, eriba, n’obusingiri.” Erithoka eriyitheya okwa mibere mibi eyi, Abema ba Yehova mubabya ibatholere eriyihwerya omwa mibiiri y’ekithunga. (Abaebrania 6:11, 12; 10:24, 25) Mubakolesya ndeke obuthuku bwabu nuku bangabya ibanaghumire bunyakirimu, n’abanene mubatsuka erikolha obutemburi. Ibakabya iban’ibukire ngoku endambi yikendisyahika ibalhua omwa kambu y’abathibithi, ngoku endambi yanahika Abaisraeli bamalhua omo mbwarara. Eki mukyabawathikya eribya ibanasikire.​—2 Abanya Korinto 4:18.

KANGANAYA ABATHIBITHI B’OLHWANZO

6, 7. (a) “Olhwanzo lhwa Nyamuhanga” lhukathuhira mw’omuhwa w’erithwalha balikyethu bo thuthi? (b) Iha eky’erileberyako.

6 “Olhwanzo lhwa Nyamuhanga” lhukaleka nethu ithwanza erikangania balikyethu b’olhwanzo, na kutsibu-tsibu omughulhu bakahika kw’ebitsibu. (Soma 1 Yoane 3:17, 18.) Ng’eky’erileberyako, omughulhu Abakristayo omwa Yudea babya omwa bwagha bw’ebyalya busana n’enzalha, ekithunga mukyabatheghekera obuwathikya. (Emibiri 11:28, 29) Omukwenda Paulo n’omukwenda  Petero mubahira omwa Bakristayo mw’omuhwa ow’eribya bakakokania. (Abanya Roma 12:13; 1 Petero 4:9) Kundi Abakristayo thukahirawa mw’omuhwa w’erikolera balikyethu abakalhua ehandi b’ebibuya, kwesi thutholere ithwabikolera n’abalikyethu abali omwa bitsibu kutse abakendereribawa busana n’erikirirya lyabu! * (Lebaya omwatsi ahikwa.)​—Soma Emisyo 3:27.

7 Lino-lino, Abema ba Yehova bangyi abe Ukraine mubathibithire busana n’olhuhe n’eriendereribwa. Eky’obulighe, abandi mub’ithibwa. Aliwe balikyethu bangyi abathibitha mubakokibwa omwa miyi y’abalikyethu omwa bindi bitsweka bye Ukraine n’omwa Russia. Omwa bihugho byosi bibiri, baghalha bethu mubasighalha isibawithe lhuhandi omwa by’ekipolitiki, erithendibya “b’ekihugho,” bamalholha embere erithulha “engulhu yuwene” n’omuhwa.​—Yoane 15:19; Emibiri 8:4.

WATHIKAYA ABATHIBITHI ERIGHUMYA ERIKIRIRYA LYABU

8, 9. (a) Ni bitsibu byahi ebya bathibithi banganabana omwa kindi kihugho? (b) Busana naki thutholere eribawathikya omwa bwolho-bwolho?

8 Abandi bakana thibitha omwa kindi kitsweka aliwe ikine omwa kihugho kyabu. Aliriryo abandi bangyi, bakabya ibatholere erithibitha omwa kindi kihugho. Ni kwenene egavumente yangana hererya abathibithi b’ebyalya n’esyongyimba n’ah’er’ikalha, aliwe hakabya ihakine ebitsibu. Ng’eky’erileberyako, ebyalya byanganabya ibiri mbaghane kutsibu okwa byababeghere. Abandi bathibithi abakalhua omwa myanya eyihuhire banganabya isibasi nga batholere ibambalha bathi eyiri embeho. N’abandi bangana yithagha eryeghesibwa erikolesya ebyuma ebyo bathasi.

9 Esindi gavumente sinawithe esyondegheka esikawathikaya abathibithi eribeghera. Aliwe mughulhu mungyi hakabya hakalhaba myezi mike ibabaleka, ibayilhwako. Eki kyanganabya kitsibu. Nawu thalengekania okwa bya batholere ibighira murundi mughuma: omubughe muhyaka, emibere mihyaka, n’ebilhaghiro bihyaka ng’erithuha eby’erikolesya n’emisolho, esukuru, nibya n’esyongeso sy’abaana! Mbwino omwa bwolho-bwolho n’omw’isikya wunemwendi wathikya baghalha bethu na bali bethu abawithe ebitsibu ng’ebi?​—Abanya Filipi 2:3, 4.

10. Thwanga ghumya thuthi erikirirya ly’abathibithi bakahika ewethu? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

10 Hakanayira n’abanya gavumente ibaleka ikyakalira balikyethu abathibithi eribana ahali Abema ba Yehova. Ebindi bithongole by’egavumente bikanabugha bithi bikendileka eriwathikya balikyethu. Bangana bugha bathi sibendi lighira balikyethu er’ikalha omwa kihugho ekyo bamaghana omubiiri bathi syendi bathokesya erighenda okwa mihindano. Balikyethu bakanakwama kyaligha emibiiri eyo busana n’obuba n’eriyowa isihali handi aho bangabana obuwathikya. Kwesi kitholere erihika lhuba oku balikyethu abathibithi bakanahika. Batholere ibakilhangira ngoku thubatsomene. Eritsomana ng’eryo n’eribawathikya lyangana ghumya erikirirya lyabu.​—Emisyo 12:25; 17:17.

WATHIKAYA ABATHIBITHI

11. (a) Abathibithi bakayithagha byahi okw’ithatsuka? (b) Abathibithi banga kangania bathi erisima?

11 Erimbere, kyangana yithaghisya eriha  balikyethu b’ebyalya, eby’eryambalha, kutse n’ebindi ebikayithaghisibawa. * (Lebaya omwatsi ahikwa.) Nibya n’eriha balikyethu ehindu hike-hike, ng’eriha mughalha wethu y’etayi ikyangana wathikya kutsibu. Aliwe ibbwa, na balikyethu abathibithi nabu isibakithwalha nga kilhaghiro indi batholere ibahebwa, aliwe batholere ibakangania ku bakasima ebyo bandi bakabakolera. Eki ikikendi leka na balikyethu abakabaha ibatsema. Aliwe kandi ni ky’omughaso abathibithi erighenda bakalhangira ku banga yibanira ebiyithawa byabu. Eki ikikendi baha ekitsumbi n’eribya n’engolangana mbuya na balikyabo. (2 Abanya Tesalonika 3:7-10) Nomwabine bithya, abathibithi bakayithagha obuwathikya.

Thwanga wathikya thuthi baghalha bethu na bali bethu abathibithi? (Lebaya enungu 11-13)

12, 13. (a) Thwanga wathikya thuthi ndeke abathibithi? (b) Iha eky’erileberyako.

12 Sibugha ambu thutholere ithwabya na sente nene eriwathikya abathibithi. Ekya bakayithagha kutsibu y’endambi yethu n’olhwanzo. Ng’eky’erileberyako iwangana basondolha omwa by’engenda kutse ngoku banga thoka erighulha ebyalya ebyuwene aliwe ebin’olhobire ebbeyi. Kandi iwangana bawathikya eribana ebindu ebyanga bawathikya eribya ibanemubana akasente ng’ekiharani kutse akuma akakathema ebithi. Ekikulhu kutsibu, ly’eribawathikya erighuma omwa kithunga ekya bamasamu. Kyamathokekana bawathikaye erihika okwa mihindano.  Wangana basoborera enzira eyikakolha ndeke ey’erithulira omwa bulhambu bwenyu, kandi wangana kolha nabu omw’ithulira.

13 Balikyethu bbani abalere, abathibithi, babere bahika omwa kithunga kighuma, abasyakulhu mubabawathikya. Mubabeghesya erighendya ematoka, eritayipinga, kandi ngoku bangasaba omubiiri. Kandi mubabakangania ku banga thegheka obuthuku bwabu nuku bahire omubiiri wa Yehova w’embere. (Abanya Galatia 6:10) Enyuma waho, abosi bbani mubabya batemburi. Busana n’obuwathikya bw’abasyakulhu nabu erihira h’akaghalha k’eribya n’ebilhubirirwa omwa mubiiri wa Yehova, mubakulha-kulhana n’eriyitheya okw’imathikana n’ekihugho kya Sitani.

14. (a) N’irengwako lyahi eryo abathibithi batholere ibarwanisya? (b) Iha eky’erileberyako.

14 Ng’abandi Bakristayo abosi, abathibithi nabu batholere ibarwanisya erilengwako n’akahathikano k’eritsomana ebindu by’ekinyamubiri kwilhaba obughuma bwabu na Yehova. * (Lebaya endomeko.) Lije oyo thulyakanayako, haghuma n’abaghalha babu na bali babu bak’ibuka thatha wabu akabakangirirya eribya n’erikirirya ibane muthibitha bakasagha olhuhe. Bakabugha bathi: “Omwa bindu ebya thwabya thuhekire, thatha mwaghenda akaghusanga ebya thutheyithagha kutsibu. Erighunzerera, mwasumba ekyabya mw’ebindu isimukiriki n’eribugha inianasekire athi: ‘Mwanamalhangira? Ekya mukayithagha kisa ky’eki!’”​—Soma 1 Timoteo 6:8.

TSOMANA EBIYITHAWA BIKULHU BY’ABATHIBITHI

15, 16. (a) Thwanga ghumya thuthi erikirirya ly’abalikyethu? (b) Thwanga bawathikya thuthi omw’iyowa lyabu?

15 Ebiyithawa by’abathibithi siby’ebyalya n’esyongyimba bisa. Bakayithagha erihumulikanibwa omwa Masako. (Matayo 4:4) Abasyakulhu b’ekithunga ibangana bawathikya omw’ibasonderya ebitabu ebiri omwa mubughe wabu n’eribawathikya eribana balikyethu abakabugha omubughe wabu. Eki ni kikulhu kundi abathibithi bangyi babirisighania ebyosi ebyo babeghere. Bakabya omwa mbwera y’erikandira ewabu, ab’eka, n’ekithunga kyabu. Batholere ibabana olhwanzo n’olhukeri lhwa Yehova erilhabira omu balikyabo Abakristayo. Ekyo kyamathend’ibya, abathibithi ibangana tsuka erisondekania obuwathikya omwa bandu abalhuire omwa kihugho ky’ewabu abathe kolera Yehova. (1 Abanya Korinto 15:33) Thwamaleka bakayowa ini b’okwa kithunga, ithukendibya ithwamakolha haghuma na Yehova eriwathikya “ababunga.”​—Esyonyimbo 146:9.

16 Yesu n’ab’eka yabu mubathasuba omwa kihugho ky’ewabu abakab’endereraya ibakinathabalha. Kuthya, ekyo ikyangana leka n’abathibithi munabwire ibathathoka erisuba ewabu. N’abandi, banganabya isibakyanzire erisuba ewabu. Lije akabugha athi ababuthi bangyi abalhangira abahughu babu bakakolhwako eby’engyingo kinyamakara n’er’ithibwa, sibalyanza erisubya abaana babu omwa kihugho ng’ekyo. Erithoka eriwathikya balikyethu, thutholere ithwanzana ng’abasubeneko, ithwabya n’omuthima mubuya, n’eriyikehya. (1 Petero 3:8) Erihigha-highanibwa lyabirileka abandi  bathibithi ibabya bakayisolholha, kandi banganakwa esisoni sy’erikania okw’ighalhwa lyabu, kutsibu-tsibu abaana bamabya ibaneho. Yibulhaye, ‘Namabya iningye nabana eriaghalhwa eriri ng’eri, iningendyanza banyithwale bathi?’​—Matayo 7:12.

ERITHULIRA ABATHIBITHI ABATHE BEMA BA YEHOVA

17. Erithulira lyethu likahumulikanaya lithi abathibithi?

17 Abathibithi bangyi balhuire omwa bihugho ebyabirighana omubiiri wethu w’erithulira. Aliwe ekibuya, hane balikyethu bangyi abawithe omuhwa w’erithulira. Esyongumi sy’abathibithi banemwowa “ekinywe ky’Obwami” engendo y’erimbere. (Matayo 13:19, 23) Abangyi ‘abalithoherwe’ banemubana okwa mihindano yethu kw’erihumulikanibwa, n’erilhuaho ibabugha bathi: “Kwenene Nyamuhanga ali omwa kathi-kathi kenyu.”​—Matayo 11:28-30; 1 Abanya Korinto 14:25.

18, 19. Thwangabya thuthi b’amenge thukathulira abathibithi?

18 Thutholere ithwabya “n’amenge” thukathulira abathibithi. (Matayo 10:16; Emisyo 22:3) Ambi iwaghumisirizya wukahulikirira abathibithi, aliwe isimwakanaya okwa by’ekipolitiki. Thutholere ithwaghendera okwa busondoli bw’ekyaghanda ky’omuthahulha n’obw’abanya gavumente nuku sithuyirethere ebitsibu kutse eribirethera abandi. Kundi abathibithi bakalhua omwa madini n’emibere muthina-muthina, thutholere ithw’igha ngoku thwanga sikya eriyowa lyabu n’amalengekania wabu. Ng’eky’erileberyako, hane ebindi bihugho ebikahira omuwatho okwa myambalire eyitholere abakali. Neryo thukabathulira, ni kibuya eryambalha omwa mibere eyithe yanga baponesya.

19 Thwanzire eriwathikya abandu abakaghalhawa omwa ngebe, nibya n’abathekolera Yehova. Omughulhu thukakolha ekyo, thukabya ithwamagherererya eky’erileberyako ky’Omusamaria mubuya oyuli omwa musyo wa Yesu. (Luka 10:33-37) Enzira ngulhu y’eriwathikiryamu abandu ly’eribabwira engulhu yuwene y’Obwami. Omusyakulhu w’ekithunga oyuwabiriwathikya abathibithi bangyi mwabugha athi ambi okw’inatsuka, ithwababwira ku thuli Bema ba Yehova. Thutholere ithwababwira ngoku ithwe thuliho eribawathikya eriminya amaha mabuya awali omwa Biblia butsira eribawathikya kinyamubiri.

EBIBUYA EBIKALHWIRIRIRAMU

20, 21. (a) Ni bibuya byahi ebikalhua omw’ikangania abathibithi b’olhwanzo lhw’okwenene? (b) Thukendi sy’igha okuki omo mwatsi owakakwamako?

20 Erikangania “ababunga” b’olhwanzo, mukalhua ebibuya. Mwira wa mwali wethu Alganesh abere abiriholha, mwali wethu mwathibitha erilhua e Eriterea n’abaana mukagha busana n’eriendereribwa eryabyayo. Mubaghenda olhughendo lhw’ebiro munani omo mbwarara. Erighunzerera, mubahika e Sudani. Akabugha athi: “Baghalha bethu b’eyo mubathuthwalha ng’abahughu babu, bamathuha ebyalya, esyongyimba, ah’erikalha, n’erithuwathikya omwa by’engenda. Ni bandi bahi abanga kokya ab’ehandi b’omwa miyi yabu busana n’erithabya ibakaramaya Nyamuhanga mughuma? Ba Bema ba Yehova basa!”​—Soma Yoane 13:35.

21 Kandi ibbwa abaana abangyi abakasa n’ababuthi babu? Omo mwatsi owakakwamako, thukendi syalhangira ithwe bosi nga thwanga wathikya thuthi amaka w’abathibithi erikolera Yehova n’obutseme.

^ enu. 2 Omo mwatsi ono, ekinywe “abathibithi” kikendi kolesibwa okwa bandu abakathibitha erilhua ewabu isibanzire busana n’olhuhi, erihigha-highanibwa, kutse ebitsinduli. Ibangana thibitha omwa kindi kihugho kutse omwa wundi mwanya omwa kihugho kyabu. Akathongole ak’Obughuma bw’Ebihanda akakolha okwa by’abathibithi (UNHCR) kakabugha kathi omwa kihugho kyosi omundu 1 okwa bandu 113 akalhua omwa kihugho kiwe isyanzire.

^ enu. 6 Lebaya omwatsi “Simwibirirawe Eritsomana ab’Ehandi” omwa Kaleberyo ak’Okwerikumi 2016, olhupapura 8-12.

^ enu. 11 Ambi omuthibithi akanahika, abasyakulhu batholere ibakwama obusondoli obuli omwa kitabu Organized to Do Jehovah’s Will, esura 8, enungu 30. Abasyakulhu bangana handikira ekyaghanda kyabu ky’omuthahulha omw’ikolesya e jw.org bamanza erikania n’ekithunga ekiri eya muthibithi alyalhua. Ebyo bine aho, ibanganabya ibanemubulya mulikyethu oyo okwa kithunga n’erithulira liwe nuku baminye ng’imene athi bunyakirimu.

^ enu. 14 Lebaya emyatsi “Sihali Oyuwanga Kolera Abakama Babiri” na “Isiwubaha​—Yehova Ni Muwathikya Wawu!” omwa Watchtower ey’Okwakani 15, 2014, olhupapura 17-26.