Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

“Mwanzane Ebiro Byosi ng’Abalikyethu”!

“Mwanzane Ebiro Byosi ng’Abalikyethu”!

“Mwanzane ebiro byosi ng’abalikyethu.”EBR. 13:1.

ESYONYIMBO: 72, 119

1, 2. Ni kyahi ekyaleka omukwenda Paulo iniathwamu erihandikira Abakristayo Abaebrania?

OMO mwaka wa 61 E.K., ebithunga by’Ekikristayo omwa Israeli eyosi byabya omwa buholho. Nomwakine indi omukwenda Paulo abya omwa ngomo mwe Roma, abya inianawithe amaha ngoku akisiya inialhwikwa. Timoteo oyo babya bakakolha nayu iyo abya iniamabirilhwikwa, neryo babya ibanemuthegheka eribungira Abakristayo balikyabo e Yudea. (Ebr. 13:23) Aliwe, omwa myaka ithanu embere, e Yerusalemu yabya iyikendi ghotherwa n’emilhondo y’amalhwa ngoku Yesu anabya iniabiribugha. Abakristayo ababya omwa Yudea, kutsibu-tsibu abe Yerusalemu, babya batholere erikolha omwa byalhuba. Yesu abya iniabirisangwa ababwira athi ibathibitha bakanalhangira emyatsi eyi yikatsuka eribya.Lk. 21:20-24.

2 Ahabw’emyaka 28 Yesu alibughire ebinywe ebyo, Abakristayo Abayuda ab’omwa Israeli babya ibabirithoka erighumira eriendereribwa n’erihakanisibwa erikalire. (Ebr. 10:32-34) Aliwe, Paulo abya inianasi ngoku hane ekikalire ekikayalenga okw’ikirirya ly’Abakristayo aba. (Mt. 24:20, 21; Ebr. 12:4) Aby’anzire ibabya ibanayitheghekere ekyosi-kyosi ekyanga basira. Babya  ibakendi yithagha eriyiyinia n’eribya n’erikirirya erighumire kwilhaba kera, erithoka erilhamya esyongebe syabu. (Soma Abaebrania 10:36-39.) Neryo Yehova mwasondolha Paulo erihandikira balikyethu aba b’ebaruha eyanga bawathikya erighumira ebitsibu ebi. Ebaruha eyo munabwire ky’ekitabu eky’Abaebrania.

3. Busana naki thutholere ithwanza eriminya ebiri omwa kitabu ky’Abaebrania?

3 Namunabwire, ithwe bosi thutholere ithwanza eriminya ebya Paulo ahandikira Abaebrania. Busana naki? Kundi nethu thuli omwa mibere eyiri ng’eyo babyamu. Omwa “mighulhu eyikalire eno,” abandu ba Yehova babiribana eriendereribwa n’erihakanisibwa ery’obuli mulingo. (2 Tim. 3:1, 12) Ahathe erithika-thika, thwabirilhangirika ku thuwithe erikirirya erighumire. Aliwe abangyi omw’ithwe, thunawithe obuli nga buholho, isihali abakathwendereraya kutsibu. Aliwe, ng’Abakristayo ab’omwa buthuku bwa Paulo, isithwibirirawa kino—nethu thukayahikawako ekindu ekikalire ekikendi lenga okw’ikirirya lyethu!Soma Luka 21:34-36.

4. Erisako ery’omwaka owa 2016 ni ryahi, kandi busana naki litholere?

4 Ni kyahi ekikendi thuwathikya eriyitheghekera ebikayabya ahambere aha? Omwa kitabu ky’Abaebrania, Paulo mwathondogholha ebindu bingyi ebikendi thuwathikya erighumya erikirirya lyethu. Ekindu kikulhu eky’erimbere kiri omwa mulhondo w’erimbere omwa sura y’erighunzerera ey’ebaruha eyo. Omulhondo oyo abirisombolhwa eribya isako ly’omwaka owa 2016. Akathuhana athi: “Mwanzane ebiro byosi ng’abalikyethu.”Ebr. 13:1.

Erisako lyethu ery’omwaka owa 2016 likabugha lithi: “Mwanzane ebiro byosi ng’abalikyethu.”Abaebrania 13:1

ERYANZANA NG’ABALIKYETHU LY’ERYAHI?

5. Kikamanyisayaki erianzana ng’abalikyethu?

5 Kikamanyisayaki erianzana ng’abalikyethu? Paulo mwakolesya ekinywe ky’Ekigiriki phi·la·del·phiʹa, ekikamanyisaya “olhwanzo olhwa wuwithire ow’okw’iwe.” Olhu lhw’olhwanzo olhuli ng’olhw’abasubeneko kutse abanywene kutsibu. (Yn. 11:36) Sithuliyahulha mwa balikyethu omwa binywe buyira—ithwe kwenene-kwenene, thuli baghalha bethu na bali bethu. (Mt. 23:8) Ithwe eriyowa ithuli mundu mughuma kikakanganibawa ndeke omwa binywe bino: “Mwanzane kutsibu ng’abasubeneko. Mukengane n’eribya n’omuthima w’erisikya abandi.” (Abar. 12:10) Olhwanzo olhu lhwamongerwako olhwa a·gaʹpe, olhuseghemere okwa misingyi, abandu ba Nyamuhanga ibakendibya omwa bughuma obukamathire.

6. Abakristayo ab’okwenene bakayitheghereraya bathi ebinywe erianzana ng’abalikyethu?

6 Omusomi mughuma mwabugha athi: “ekinywe ‘Erianzana ng’abalikyethu,’ sikiribanika kutsibu omwa bitabu ebithe by’Ekikristayo.” Omwa dini y’Ekiyudaya ekinywe “mulikyethu” ikikanakolesibawa n’okwa yuthe muhughu w’omundu, aliwe ikikakolha omundu oyo nayu amabya inina Muyuda butsira ow’ebindi bihanda. Aliriryo omwa Bakristayo, owundi akabya mulikyabu wundi nomwangabya w’ekindi kihanda. (Abar. 10:12) Ithwe ng’Abema ba Yehova, Yehova abirithukangirirya erianzana ng’abasubeneko. (1 Tes. 4:9) Aliwe, busana naki ni kikulhu erilholha embere ithunanzene ebiro byosi?

BUSANA NAKI NI KIKULHU ERIANZANA NG’ABABLIKYETHU EBIRO BYOSI?

7. (a) Enzumwa ngulhu ey’erianzana ng’abalikyethu ni yahi? (b) Ahulha n’eyindi nzumwa eyanga leka ithwongera erianzana.

7 Omwa bikuhi, Yehova anzire ithwanzana ng’abasubeneko. Sithwangabugha thuthi thwanzire Nyamuhanga kandi isithwanzire  balikyethu. (1 Yn. 4:7, 20, 21) Eryongera okw’ekyo, thukayithagha obuwathikya bw’abandi. Kutsibu-tsibu eki kikabya omughulhu thuli omwa bitsibu. Paulo abya inianasi ngoku Abakristayo Abaebrania ab’ahandikira babya ibakayathibitha, erisighania emiyi yabu n’ebindu byabu. Yesu abya iniabirisoborera ngoku omughulhu oyo akendi syakalha. (Mk. 13:14-18; Lk. 21:21-23) Neryo kwesi Abakristayo abo babya batholere ibaghumya olhwanzo olhwa babya bawithirene kwilhaba kera.Abar. 12:9.

8. Obulighe bunene buthe bwatsuka, ambi thusangwe thwakolhaki?

8 Amahunga awakathoghothaya aw’obulighe bunene obuthe bwathabya akaya lhwikawa. (Mk. 13:19; Erib. 7:1-3) Neryo thukendi syabya ithutholere eritheya ekihano kino: “Mwase, abandu baghe, mwingire omwa manyumba wenyu, mukinge esyonyuyi syenyu enyuma wenyu. Muyibise okwa kathambi kake erihika aho erihithana likendi hwera.” (Isa. 26:20) “Amanyumba” aya angabya iby’ebithunga byethu. Omo mwathukahindanira n’abalikyethu thukaramya Yehova. Aliwe eribya ithunemuhindana haghuma sikirighunza. Paulo mw’ibukya Abakristayo Abaebrania ngoku batholere ibakolesya obuthuku bw’erihindana obo erihirana mw’omuhwa w’eribya ‘n’olhwanzo n’emibiiri eyuwene.’ (Ebr. 10:24, 25) Buno bw’obuthuku obw’erikamathya olhwanzo lhw’abalikyethu, kundi lhwa lhukendi syathuwathikya omw’irengwako n’ebitsibu ebyosi-byosi ebyanga syathwasira. 

9. (a) Ni mibere yahi eyinemubya eyikathuha akaghisa ak’erikangania ku thwanzire balikyethu? (b) Iha eby’erileberyako abandu ba Yehova ngoku babirikangania balikyabo b’olhwanzo.

9 Nibya na lino, obulighe bunene buthe bwatsuka, thukayithagha kutsibu olhwanzo lhw’abalikyethu. Balikyethu bangyi munabwire banemwaghalhwa kutsibu busana n’emisiki, eribogha ly’amaghetse, ebiyagha n’ebindi bitsinduli. N’abandi balikyethu bane omwa bitsibu by’eriendereribwa. (Mt. 24:6-9) Eryongera okwa byosi ebi, hali n’ebitsibu eby’emingirirye ebya thukabana buli kiro busana n’eribya omwa mughulhu mubi ono. (Erib. 6:5, 6) Ebitsibu ebi binemwongera bithya, ambi ithwalhangira ini kaghisa k’erikangania balikyethu ku thubanzire kutsibu. Nomwakine indi “olhwanzo lhw’abangyi lhwasyaholhoka,” ithwe thutholere ithwakangania ngoku olhwanzo olhwa thuwithire balikyethu lhuk’ongera.Mt. 24:12. [1]

THWANGA LHOLHA THUTHI EMBERE ERYANZA BALIKYETHU?

10. Thukayakanaya okuki?

10 Nomuthukanabana ebitsibu bingyi, thwanga lholha thuthi embere erianza balikyethu? Thwanga kolhaki erikangania ku thwanzire balikyethu? Paulo abere abiribugha athi “mwanzane ebiro byosi ng’abalikyethu,” mwathonda ebyanga thuwathikya erikolha ekyo. Thuthalebya omukagha wa kubyo.

11, 12. Kikamanyisayaki eribya n’omubere w’erikokya? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

11 “Simwibirirawe erikokya.” (Soma Abaebrania 13:2.) Ekinywe ky’Ekigiriki ekikahindulhawa mwa “erikokya,” kikamanyisaya “erikangania abawuthasi b’amakune.” Ebinywe ebi byangana thwibukya ebya Abrahamu na Loti bakolha. Abosi babiri mubakangania abo bathasi b’amakune. Abagheni abo babya kwesi ini bamalaika. (Enz. 18:2-5; 19:1-3) Paulo akakolesaya eby’erileberyako ebi erihira omwa Bakristayo Abaebrania mw’omuhwa w’erikangania olhwanzo omw’ibya n’omubere w’erikokya.

12 Nethu mbwino thukanakanganaya  omubere oyu omw’ikokya abandi omwa miyi yethu nuku thulye nabo, erisatha nabo, kutse eribahimba? Erikokya siririyithagha erithegheka bingyi kutse erikolesya sente nene; kandi isikyangabya kibuya eribera erikokya aba wukalengekanaya wuthi wangana syaghobako basa. (Lk. 10:42; 14:12-14) Ekilhubirirwa kyethu ly’erihimba abandi, butsira eriyihalisya! Thukananza erikokya omulebererya w’omuthimbo na mukali wiwe nomukyangabya indi sithubasi ndeke? (3 Yn. 5-8) Nomwakine indi thuwithe misulhusutho mingyi omwa ngebe buli kiro, sithutholere thuk’ibirirwa “erikokya”!

13, 14. Thwang’ibuka thuthi “abali omwa muliki”?

13 “Mwibuke abali omwa muliki.” (Soma Abaebrania 13:3.) Hano Paulo syahulha obuli mundu wosi oyuli omwa ngomo. Ahulha balikyethu ababya babohirwe busana n’erikirirya lyabu. Na Paulo akahandikira Abaebrania b’ebinywe ebi abya iniamabirighunza omwa ngomo mw’emyaka ini. (Fil. 1:12-14) Mwasima balikyethu busana n’erisangira “amalighe w’abali omwa muliki.” (Ebr. 10:34) Abandi balikyethu ibakabya ibanemumuwathikya iniane omwa muliki, aliwe Abakristayo Abaebrania ab’ahandikira babya haali okw’iyo. Neryo ibbwa ibo banga muwathikirye bathi? Ekyo bangakikolire omw’imuhira omwa misabe.Ebr. 13:18, 19.

14 Nethu munabwire, thwanganabya ithuli haali oku balikyethu abali omwa syongomo. Neryo sithwanga thoka eribawathikya nga balikyethu abali hakuhi nabo. Aliwe thwangana kangania ku thubanzire n’eribatsomana omw’ibahira omwa misabe yethu, n’erilemba-lemba Yehova thuthi abawathikaye. Ng’eky’erileberyako, mbwino thukana lengekanaya oku baghalha bethu n’abali bethu abali omwa ngomo mwe Eritrea n’abaana nibya, imwamuli n’abaghalha bethu basathu—Paulos Eyassu, Isaac Mogos, na Negede Teklemariam—abamabiribohwa ahabw’emyaka eyilhabire omu 20?

15. Thwanga sikya thuthi obutheke bwethu?

15 “Abandu bosi bakenge eriherukya.” (Soma Abaebrania 13:4.) Kandi thwangana kangania ku thwanzire balikyethu omw’isighalha ithunahenirye okwa by’obusingiri. (1 Tim. 5:1, 2) Mulikyethu amahalya okwa wundi mulikyethu kutse okwa muhughu wa mulikyethu omo mwatsi w’erisingira, iniakendibya iniamatsandya obuyisiwa obukaleka ithwanzana ng’abalikyethu. (1 Tes. 4:3-8) Eryongera okw’ekyo, thalengekania mwali wethu ng’angayowa athi amaminya ngoku mwira wiwe akabya iniane mulebya eby’obutswatswa. Ekyo ikinemwendi kangania indi omulhume oyu ananzire mukali wiwe n’erisikya endegheka y’obutheke?Mt. 5:28.

16. Eritsemera ebya thuwithe likathuwathikaya lithi erianza balikyethu?

16 “Mutsemere ebyo muwithe.” (Soma Abaebrania 13:5.) Eritsemera ndeke ebyo thuwithe liseghemere okw’iyikethera Yehova. Likaleka ithwabya n’amalengekania awatholere okwa bindu by’ekinyamubiri. (1 Tim. 6:6-8) Kandi likaleka ithwaminya ngoku obughuma bwethu na Yehova n’abalikyethu bulengire esyosente. Oyukatsemera eby’awithe sy’aliyineghenaya, eritsweba-tsweba abandi, kandi syalibya n’omwiso kutse omururu, kundi emibere eyi yik’itha olhwanzo lhwethu. Aliwe eritsemera ebya thuwithe ryo likaleka ithwabya n’omuthima w’erihithya.1 Tim. 6:17-19.

17. Eribya “butsira eryubaha” kikathuwathikaya kithi erikangania balikyethu b’olhwanzo?

17 Eribya “butsira eryubaha.” (Soma Abaebrania 13:6.) Nomuthwangabana ebitsibu ebiri bithi, eriyikethera Yehova likathuha obuthubaha. N’obuthubaha obu bukaleka ithwabya n’amalengekania  awuwene. Erianza balikyethu ithune n’amalengekania awuwene aya, kikendi leka ithwathoka eribahimba n’eribahumulikania. (1 Tes. 5:14, 15) Nibya n’omwa buthuku obukalire kutsibu obw’obulighe bunene, thukendi syathoka ‘erihangana n’erisumba emithwe’ yethu, kundi omulhamu wethu akendi syabya iniamahika hakuhi.Lk. 21:25-28.

Wukanasima ebya basyakulhu bakathukolera? (Lebaya enungu 18)

18. Thwangongera thuthi erianza abasyakulhu b’ekithunga?

18 “Mwibuke abasondoli benyu.” (Soma Abaebrania 13:7, 17.) Thukabya thukalengekania okwa mubiiri munene ow’abasyakulhu bakathukolera—kandi nibya isibali thuhawa—thuk’ongera eribanza n’eribasima kutsibu. Sithwanzire bakahwa kw’obutseme kutse erikwa obulighe busana n’ebya thwanga kolha. Omwakanya k’ekyo, omwa bwowa ithukendi “kengabo kutsibu-tsibu omo lhwanzo busana n’omubiiri wabu.”1 Tes. 5:13.

WONGERE KUTSIBU ERIANZA BALIKYETHU

19, 20. Thwangakangania thuthi ku thwanzire balikyethu bo kutsibu?

19 Ahathe erithika-thika, abandu ba Yehova basibwe ng’abandu abanzene. Paulo abya inianasi ekyo. Aliwe kandi mwahira omwa bosi mw’omuhwa athi: “Mukole muthya kwilhaba aho.” (1 Tes. 4:9, 10) Kwesi thutholere ithwabya ithunemw’ongera olhwanzo lhwethu!

20 Neryo omwa mwaka wosi ono, thukendibya thunemusamalira erisako lyethu ly’omwaka, ambi ithwabya ithunemughanirya okwa bibulyo bino: Mbwino nanganathasy’ongera okwa mubere waghe w’erikokya? Nang’ibuka indi balikyethu abali omwa ngomo? Ngana sikaya ndeke endegheka ya Yehova ey’obutheke? Ni kyahi ekikendi nyiwathikya eritsemera ebyo ngawithe? Nangongera indi eriyikethera Yehova? Nangathasy’ongera indi erisighika ndeke abakasondolha? Thwamahira esyonzumwa mukagha esi sy’omwa mikolere, neryo erisako lyethu ly’omwaka isiryendikwama kyabya ng’ebihandiko buyira okwa kidongo omwa Kisenge ky’Obwami. Irikendibya irinemuthw’ibukya kino: “Mwanzane ebiro byosi ng’abalikyethu.”Ebr. 13:1.

^ [1] (enungu 9) Eribana eby’erileberyako eby’Abema ba Yehova ngoku bakakanganaya balikyethu b’olhwanzo omwa mughulhu w’ebitsibu, lebaya e Watchtower eya biro 15 Okwomusanju 2002, olhup. 8-9, n’ekitabu Jehovah’s WitnessesProclaimers of God’s Kingdom, esura 19.