Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Erikolha Haghuma na Nyamuhanga—Likathulethera Etseme

Erikolha Haghuma na Nyamuhanga—Likathulethera Etseme

“Omwa mubiiri owathukakolha na Nyamuhanga, thukabalemba-lemba thuthi mwabiriangirira olhukogho lhwa Nyamuhanga, neryo simuleke lhukakwa busa.”2 KOR. 6:1.

ESYONYIMBO: 75, 74

1. Yehova nomwane w’Endatha okwa byosi, abirilighira n’abandi erikolhaki?

YEHOVA ni w’Endatha okwa byosi, ni Muhangiki w’ebyosi, kandi Awithe amenge wosi n’obuthoki. Ekyo, Yobu mwakiyitheghererya ndeke-ndeke. Yehova abere abirimubulya okwa mibiiri Yiwe y’erihangika, Yobu mwasubirya athi: “Nyinasi ku wukathoka erikolha emyatsi yosi kandi ku sihali ekya wanzire erikolha ekyangalema.” (Yobu 42:2, NW) Nomwakine indi Yehova anganakolha ekyosi-kyosi eky’anzire erikolha—butsira buwathikya—aliwe busana n’olhwanzo, eritsuka kera abirilighira n’abandi erikolha haghuma nayu omw’iberererya ekighendererwa kiwe.

2. Nyamuhanga mwaha Yesu ya lhukwamirwaki lhukulhu?

2 Ekihangikwa kya Nyamuhanga eky’erimbere ni Mughalha wiwe ekyusa. Yehova mwalighira Mughalha wiwe erikolha nayu omw’ihangika ebindi byosi ebyakwamako, ebithelhangirawa n’ebikalhangirawa. (Yn. 1:1-3, 18) Omukwenda Paulo mwahandika oku Yesu athi:  “Nyamuhanga mwahangika ebindu byosi omwa byalha bya Kristo, ebiri omwa lhubulha n’ebiri okwa kihugho, ebikalholhawako n’ebithelholhawako, nomw’angabya mami, kutse abakama, kutse abathabali, kutse ab’ehamuli. Nyamuhanga mwahangika obuli kindu omo byalha bya Kristo na busana nayu.” (Kol. 1:15-17) Omw’eki, Yehova mwaha Mughalha y’ekitsumbi omw’imulighira erikolha haghuma nayu omw’ihangika n’eriminyisya abandi b’olhukwamirwa lhwa Mughalha wiwe.

3. Yehova mwaha Adamu y’olhukwamirwa lhwahi, kandi busana naki?

3 Yehova abirilighira n’abandu erikolha haghuma nayu. Ng’eky’erileberyako, mwaha Adamu y’olhusunzo lhw’erilhuka ebisoro by’amena. (Enz. 2:19, 20) Ka kyangabya imukyatsemesya Adamu akayitheghererya ebisoro ebi, eriminya ndeke emibere yabyu, n’erithwamu erina eritholere obuli kisoro! Yehova angana thwiremu eribilhuka amena iyuwene-wene, kundi nibya yuwanabihangika. Aliwe busana n’olhwanzo, mwaha Adamu y’olhusunzo olho. Kandi mwamuha n’olhusunzo lhw’eryongera emithanu y’Eparadiso ye Edeni. (Enz. 1:27, 28) Eky’obulighe, Adamu mwathwamu erithendi kolha haghuma na Nyamuhanga, amayilethera ebitsibu n’okwa lhubutho lhwiwe lhwosi.Enz. 3:17-19, 23.

4. Abandi mubakolha bathi haghuma na Nyamuhanga eriberererya ekighendererwa kiwe?

4 Enyuma waho, Nyamuhanga mwalighira n’abandi bandu erikolha haghuma nayu omw’iberererya ekighendererwa kiwe. Mwakolesya Noa erihimba obwathu obwa mulhamaya haghuma n’eb’eka yiwe okw’ighunga ly’amaghetse. Musa mw’iha ekihanda kye Israeli e Misiri. Na Yosua yuwahikaya ekihanda ekyo omwa Kihugho Ekyalhaghanisibawa. Solomona mwahimba ehekalu e Yerusalemu. Maria mwabya mama wa Yesu. Abathaleghulha aba n’abandi bangyi mubakolha haghuma na Yehova eriberererya erisonda liwe.

5. Ni mubiiri wahi owathukakolha na Yehova, kandi mbwino angana mulemire kw’athathwingirya mugho? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

5 Munabwire, Yehova akathukokaya erisighika ndeke Obwami bwiwe. Hali esyonzira nyingyi muthina-muthina esy’erikolera Nyamuhanga. Esindi obundi isikyanga thokekana okwa buli Mukristayo erisangira musyo, aliwe okw’ithwe bosi kithokekene erisangira omwa mubiiri w’erithulira engulhu mbuya y’Obwami. Sikyabya kilemire Yehova eriyikolera omubiiri oyu. Iniangana thwiremu eriyikanirya n’abandu iniane elhubulha. Na Yesu mwabugha athi Yehova kw’anza, iniangana bughisirye amabwe erikania oku Masiya. (Lk. 19:37-40) Omwakanya k’ekyo, Yehova abirithulighira ‘erikolha haghuma nayu.’ (1 Kor. 3:9) Omukwenda Paulo mwahandika athi: ‘Omwa mubiiri ogho thukakolha haghuma na Nyamuhanga, thukabalemba-lemba thuthi mwabiriangirira olhukogho lhwa Nyamuhanga, neryo simuleke lhukakwa busa.’ (2 Kor. 6:1) Erikolha na Nyamuhanga ni lhusunzo lhunene kutsibu, olhukathulethera etseme nene. Thuthalebya ekikaleka.

ERIKOLHA NA NYAMUHANGA LIKATHULETHERA ETSEME

6. Mughalha wa Nyamuhanga mwasoborera athi iniakayowa athi akakolha na Thatha wiwe?

6 Eritsuka kera, abaghombe ba Yehova babiribana etseme y’erikolha haghuma nayu. Ekihangikwa kya Nyamuhanga eky’erimbere, Mughalha wiwe, oyo e Biblia yikan’ahulhamo menge, mwakanibwako ng’oyuwabugha athi: ‘Omwami Mukulhu anyihangika omo nzuko y’enzira yiwe. Nabya hakuhi nayu ng’omukoli mukulhu. Nabya n’obutseme bwiwe obuli kiro; n’eritsemera emighulhu yosi embere siwe.’ (Emi. 8:22, 30) Yesu mwatsemera erikolha haghuma na Thatha wiwe, amatsemera iyo nayu eby’akolha n’eritsema habw’eriminya ngoku Thatha wiwe amwanzire. Kandi ibbwa ithwe?

Ihanabya owundi mubiiri owakatsemesaya ng’ow’eriwathikya omundu eriminya ekwenene? (Lebaya enungu 7)

7. Busana naki omubiiri w’erithulira akathuha etseme?

 7 Yesu mwabugha athi erihithya n’erihebwa ebyosi bikaletha etseme. (Emib. 20:35) Mukyathutsemesya thukabana ekwenene, kandi kikathutsemesaya thukabwira kuyo kw’abandi. Thukabya thukabwira abandi b’okwa kwenene ye Biblia, thukalhangira abakwire enzalha y’obunyakirimu bakatsema omughulhu bakatsuka eriminya n’erianza Nyamuhanga wethu n’ekwenene eyiri omwa Kinywe kiwe. Kikatsemesaya emithima yethu thukalhangira bakakolha esyombinduka omwa malengekania n’esyongebe syabu. Eki kikaleka ithwaminya ngoku omubiiri w’erithulira ni w’omughaso munene. Kikaleka ikyathokekana okwa bakasanga-sanganibawa na Yehova erisyabana engebe y’erikotha. (2 Kor. 5:20) Mbwino ihanabya owundi mubiiri owanga thuha etseme owalengire ow’eriwathikya abandi eribana enzira eyanga bakolya okwa ngebe y’erikotha?

8. Abandi bakabugha bathiki okwa tseme eyiri omw’ikolera Yehova?

8 Eryongera okwa tseme eya thukabana busana n’abandu erithuhulikirira, thukathasya tsema kundi thunasi ngoku Yehova akatsema n’erisima akaghalha kosi-kosi akathukahiraho. (Soma 1 Abanya Korinto 15:58.) Marco, owe Italy akabugha athi: “Ngatsemire kutsibu habw’eriminya ngoku oyo ngakolera n’akaghalha kaghe kosi ni Yehova butsira omundu oyukendi birirwa ebyo ngakolha.” Kuthya na Franco, nayu oyuli e Italy, akabugha athi: “Erilhabira omwa Kinywe kiwe n’esyondegheka siwe sy’obunyakirimu, Yehova akabya iniane muthukangania ngoku athwanzire kandi ngoku ekyosi-kyosi ekya thukamukolera akakitsemera, ithwe nomuthwanga yowa ebya thwakolire nga ni buyira. Eki ky’ekikaleka erikolha haghuma na Nyamuhanga ikyanyitsemesya.”

ERIKOLHA NA NYAMUHANGA LIKATHUTHUNDA HAKUHI NAYU N’ABANDI

9. Yesu na Yehova babya na bughumaki, kandi niki ekyaleka?

9 Thukabya thukakolha n’omundu oyo thwanzire, thukayithunda hakuhi nayu, ithwamuminya ndeke n’emibere yiwe. Thukaminya eby’anzire erikolha n’emibere anzire eribikoleramu. Yesu mwakolha na Nyamuhanga obundi habw’esyobbiliyoni sy’emyaka, neryo kyamaleka ibanzana kutsibu. Yesu abere akanza erikangania kwenene ku bali bughuma, mwabugha athi: “Ingye na Thatha thuli mughuma.” (Yn. 10:30) Mubatsemera obughuma bwabu, erikolha haghuma ndeke omwa bughuma.

10. Ni kyahi ekikaleka erithulira iryathuthunda hakuhi na Yehova n’abandi?

10 Yesu abere akasaba, mwabwira Yehova athi atheghaye abigha biwe. Ekyaleka niki? Mwakibugha omwa musabe athi: ‘Bangabya mughuma, ngoku thuli mughuma.’ (Yn. 17:11) Thukabya thunemughenda-ghendania n’ebihano bya Nyamuhanga, n’erisangira omwa mubiiri w’erithulira, thukayitheghereraya ndeke emibere yiwe. Thukaminya ekyanga leka ithwamuyikethera n’erikwama obusondoli bwiwe. Thukabya thukayithunda hakuhi na Nyamuhanga, nayu akayithunda hakuhi nethu. (Soma Yakobo 4:8.) Kandi  thukayithunda hakuhi n’abalikyethu kundi thukabana ebitsibu bighumerera kandi kundi thuwithe ebilhubirirwa bighumerera. Kwenene, thukakolha haghuma, ithwatsema haghuma, n’eriyiyinia haghuma. Octavia owe Bwengereza, akabugha athi: “Erikolha haghuma na Yehova likanyithunda hakuhi n’abandi kundi kyabirileka amanywani waghe iniathabya w’erithakwama ky’anza omundu, aliwe ini busana n’eribya n’ebilhubirirwa bighuma n’erighendera okwa busondoli bughuma.” Mbwino nawu ku wutheyowa wuthya? Siwuli yowa iwabiryanza omundu busana n’akaghalha ak’akahiraho eritsemesya Yehova? 

11. Ni kyahi ekikendi syaleka ithwayongera eriyithunda hakuhi na Yehova n’abalikyethu omwa kihugho kihya-kihya?

11 Obughuma n’olhwanzo ebya thuwithe munabwire na Nyamuhanga haghuma n’abandi, ibbwa bikendi syayongera omwa kihugho kihya-kihya ekihikene. Thalengekania okwa lhumimbi olhwa thulindirire! Abakendi syalhubuka bakayithagha erithangirirwa n’erikangiriribwa esyonzira sya Yehova. Ekihugho ni ky’erisyakokothibwa eribya paradiso. Oyu syendi syabya mubiiri mwolho, aliwe thalengekania ku bukendi syabya butseme erikolera haghuma omwa bughuma n’erighenda thukathunga engebe eyihikene omwa Bwami bwa Masiya! Abandu bakendi syaghenda bakayithunda haghuma n’eriyithunda hakuhi na Nyamuhanga oyukendi syughuthya obwagha bw’abosi.Esy. 145:16.

ERIKOLHA NA NYAMUHANGA LIKATHUTHEGHAYA

12. Omubiiri w’erithulira akathutheghaya athi?

12 Thutholere ithwatheya obunyakirimu bwethu. Kundi thuli omwa kihugho ekithaberweko na Sitani kandi n’eribya isithuhikene, ni kyolho ithwe eritsuka eryasa mw’amalengekania w’ekihugho n’emibere yakyo. Ekirimu ky’ekihugho kiri ng’omuhurumuko w’olhusi ow’akanza erikusendya isiwanzire. Erithendi senda, wutholere iwahira h’akaghalha erisoka nga wukalholha eya lhukalhua. Kuthya, thutholere ithwahira h’akaghalha nuku sithuhekawe n’ekirimu ky’ekihugho kya Sitani. Omughulhu thuli omw’ithulira, thukahira amalengekania w’okwa bindu by’obunyakirimu butsira okwa byanga tsekya erikirirya lyethu. (Fil. 4:8) Erithulira likaghumaya erikirirya lyethu, ikyaleka ithwabya ithun’ibukire emilhaghe ya Nyamuhanga n’ebihano biwe. Kandi kikaleka ekyambalho kyethu ky’amalhwa ikyabya ikine ndeke.Soma Abanya Efeso 6:14-17.

13. Mulikyethu e Australia akabugha athiki okw’ithulira?

13 Thwamayihwerya omwa mubiiri w’erithulira n’eyindi mibiiri y’obunyakirimu, ithukendibya isithukiwithe buthuku bw’erilengekania okwa bitsibu byethu. Ekyo ni butheya. Joel, owe Australia akabugha athi: “Omubiiri w’erithulira akaleka inaminya omughisa owangawithe. Akanyibukaya ebitsibu eby’abandu bakalhabamu, n’ebibuya ebyo ngabana busana n’erighendera okwa misingyi ye Biblia. Erithulira likaleka inathoka eribya n’omubere w’eriyikehya; iryaleka inathoka eriyikethera Yehova n’abalikyethu.”

14. Busana naki erighuma omwa mubiiri w’erithulira likakanganaya ngoku thukasondolhawa n’omulimu wa Nyamuhanga?

14 Erithulira likaleka ithwaligha ngoku omulimu wa Nyamuhanga ane nethu. Thalengekania oku kino: Thubughe thuthi omwa bulhambu bwenyu wamahebwa omubiiri w’erighabira abandu b’emiggati eyuwene, kandi omubiiri oyu ikwabya isikuli erithuhwa, kutse erisubyaho esyawulyakolesaya. Ekyo kine aho, kandi iwalhangira abandu isibanzire emiggati eyo kandi ibakupona habw’erighabayo. Ikikendi kuthwalira buthuku bungahi wuthe walhuha? Busana n’abandu erithendi tsemera omubiiri wawu, iwukendihwa amani neryo iwalekagho. Aliwe abangyi omw’ithwe, thwabirighuma omwa mubiiri w’erithulira,  omwaka omwa wundi, ithunemukolesya n’esyosente syethu nibya n’abathesima ibanemuthuseka. Mbwino ekyo sikirikanganaya ngoku omulimu wa Nyamuhanga w’akathusondolha?

ERIKOLHA NA NYAMUHANGA N’IKANGANIA KU THUMWANZIRE KANDI KU THWANZIRE N’ABANDI

15. Omubiiri w’erithulira akahambangana athi n’ekighendererwa kya Nyamuhanga busana n’abandu?

15 Thalengekania ngoku omubiiri w’erithulira akahambangana n’ekighendererwa kya Nyamuhanga busana n’abandu. Ekighendererwa kiwe kiri kithi abandu ibikalha okwa kihugho ahathe eriholha. Nomwakine indi Adamu mwasobya, Yehova syali athahindulha amalengekania wiwe. (Isa. 55:11) Mwahiraho emitheghekere nuku abandu basyalhamibawa okwa kibi n’olhuholho. Busana n’ekighendererwa ikyan’ekyo, Yesu mwasa okwa kihugho amahayo engebe yiwe busana n’abandu abowa. Aliwe abandu erithoka eribya bowa batholere ibaminya ebya Nyamuhanga akabayithaghako. Ky’ekyaleka Yesu iniakangirirya abandu ebyo Nyamuhanga akayithagha n’erilhaghira abigha biwe erikolha ng’iyo. Omughulhu thukawathikaya abandu eryasa oku Nyamuhanga, thukabya ithwamasangira omwa mitheghekere yiwe ey’erilhamya abandu okwa kibi n’olhuholho.

16. Erithulira lyethu lihambangene lithi n’ebihano bya Nyamuhanga ebikulhu-bikulhu?

16 Eriwathikya abandi eribana enzira eyikakolhaya okwa ngebe kikakanganaya ngoku thubanzire kandi ngoku thwanzire Yehova “oyuwanzire abandu abosi balhamibawe n’eriminya ndeke omwatsi w’okwenene.” (1 Tim. 2:4) Yesu abere abulibwa omughambo mukulhu okwa yahebawa Abaisraeli nga ni wahi, mwabugha athi: “Wanze Omukama Nyamuhanga wawu n’omuthima wawu wosi, n’ekirimu kyawu kyosi n’obulengekania bwawu bwosi. Ekihano kikulhu ky’erimbere ky’ekyo. Omughambo owakabiri owali ngagho athi, Wanze mulikyenyu ngoku wuyanzire.” (Mt. 22:37-39) Erisangira omw’ithulira, thukabya ithwamakangania ku thukaghendera okwa bihano ebi.Soma Emibiri 10:42.

17. Wukalhangira wuthi olhusunzo lhw’erithulha engulhu yuwene?

17 Ka thuli b’omughisa! Yehova Nyamuhanga abirithuha omubiiri owakathulethera etseme, owakathuthunda hakuhi nayu kandi ow’akathuthunda hakuhi n’abandi, kandi iniathutheya bunyakirimu. Kandi akathasyaleka ithwakangania ku thwanzire Nyamuhanga n’abandu. Abandu ba Nyamuhanga omwa kihugho kyosi sibali omwa mibere mighumerera, aliwe mbulha ni balere kutse bakulhu, banakwa kutse bagaga, batseke kutse b’akaghalha, abosi banemulengaho eribwira abandi b’okw’ikirirya lyabu. Iwangana lighirana n’ebya Chantel owe France abugha bino: “Ow’obuthoki bwosi omwa buhangwa bwosi, Omuhangiki w’ebyosi, Nyamuhanga, oyutsemire, yukambwira athi: ‘Ghenda! Bugha! Nyibughire, bugha erilhua okwa muthima. Ngakuha amaaka waghe, Ekinywe kyaghe e Biblia, obuwathikya erilhua elhubulha, ab’erikolha nabu abali okwa kihugho, erithendekwa erya buli mughulhu, n’obusondoli obukahebawa okwa buthuku obutholere.’ Kwesi ka ni lhusunzo lhunene kutsibu erighendera okwa bihano bya Yehova n’erikolha haghuma nayu!”