Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwokubanza 2016

Kanganaya ku Wukasima Ekihembo kya Nyamuhanga eky’Obughuli

Kanganaya ku Wukasima Ekihembo kya Nyamuhanga eky’Obughuli

“Thuhe Nyamuhanga y’ewasingya busana n’olhusunzo lhwiwe olhuthe lhwanga thoka erikanibwa.”2 KOR. 9:15.

ESYONYIMBO: 121, 63

1, 2. (a) Ekihembo kya Nyamuhanga ‘ekithe kyanga kanibwa’ mwa muliki? (b) Ni bibulyo byahi ebya thukendi kaniako omwa mwatsi ono?

OMUGHULHU Yehova athuma Mughalha wiwe ekyusa okwa kihugho kino, abya iniamathuha ekihembo ky’olhwanzo ekilengire ebindi byosi! (Yn. 3:16; 1 Yn. 4:9, 10) Omukwenda Paulo mwaky’ahulha mwa ‘olhusunzo olhuthe lhwanga kanibwa,’ kutse erisoborerwa. (2 Kor. 9:15) Ni kyahi ekyaleka iniakyahulha athya?

2 Paulo abya inianasi ngoku emilhaghe mibuyanga eyosi eya Nyamuhanga yikabererera busana n’ekihongwa kya Kristo ekihikene eki. (Soma 2 Abanya Korinto 1:20.) Kwesi, ekihembo eky’obughuli ekyo mwamuli obubuya n’olhwanzo lhwa Yehova olhuthyusa olhw’akathukanganaya erilhabira omu Yesu. Omwa kwenene, ekihembo ekyo kikaswekaya kutsibu indi sihali nzoborera y’abandu eyanga kikaniako omwa buswire. Erihebwa ekihembo kingaha n’eki litholere iryathuhambako lithi? Kandi busana n’ekihembo eki, thutholere ithwakolhaki thukayitheghekera Eryibuka  olhuholho lhwa Kristo Kyakasathu biro 23 Okwakasathu, 2016?

EKIHEMBO KYA NYAMUHANGA EKY’EMBAGHANE

3, 4. (a) Wukayowa wuthi omundu amakuha ekihembo? (b) Ekihembo kye mbaghane kyangahindulha kithi engebe yawu?

3 Ahathe erithika-thika wukatsema wamahebwa ekihembo. Aliwe ibbwa, ebindi bihembo byanganabya bya mbaghane kutse by’omughaso kutsibu indi byangana hindulha kutsibu emibere y’oyukabithunga. Ng’eky’erileberyako, thuthabugha thuthi wabiritswerwa olhw’erikwa busana n’omusango mulebe. Neryo wune aho, omundu oyo wuthasi nibya, iniayihayo athi n’iyo bithe omwa bwawu! Ekihembo ng’ekyo ikikendi kuhambako kithi?

4 Ahathe erithika-thika, erikanganibwa olhwanzo ng’olhu, ikikendi kusukuma erithasyalengekania okwa bya wukakolha nibya n’erihindulha emibere y’engebe yawu. Obundi ikikendi leka iwabya mwenge, iwanza abandi, nibya n’erighanyira owosi-wosi oyuwabirikusoberya. Omw’ibyaho lyawu lyosi, isiwendisy’ibirirwa nahake oyuwathwamu eriholha omwa bwawu.

5. Ekihembo kya Nyamuhanga eky’embanulho kilengire kithi ebindi bihembo byosi?

5 Aliwe ibbwa, ekya Yehova abirithuha erilhabira omu Kristo kilengire kutsibu ekiri omwa ky’erileberyako eki. (1 Pet. 3:18) Thulebaye nga ni busana naki. Kundi ithwe bosi thwabirisighalya ekibi, thukaholha. (Abar. 5:12) Busana n’olhwanzo, Yehova mwathuma Yesu y’okwa kihugho nuku aholere “abandu abosi.” (Ebr. 2:9) Yehova mwathasubulira okw’ilhamya engebe yethu lisa, aliwe mwahiraho ekikendi syaleka olhuholho ilhwahwaho kera na kera. (Isa. 25:7, 8; 1 Kor. 15:22, 26) Abosi abakakanganaya erikirirya lyabu omu Yesu bakendi syabana engebe y’erikotha eyiri mw’etseme n’obuholho hano okwa kihugho ibane omw’isi sy’Obwami bwa Nyamuhanga, n’abahakabibwa ibathabalha na Yesu omwa Bwami obo. (Abar. 6:23; Erib. 5:9, 10) Ni yindi mighisa yahi eyiri omwa kihembo kya Yehova eki?

6. (a) Ni mighisa yahi eya wulindirire eyikathokekana busana n’ekihembo kya Yehova? (b) Ahulha ebindu bisathu ebya thwangakolha busana n’ekihembo kya Nyamuhanga.

6 Ekihembo kya Yehova eki mwamuli erilhamya esyondwalha syethu syosi, erikolha ekihugho mwa paradiso, n’erilhubukya ababiriholha. (Isa. 33:24; 35:5, 6; Yn. 5:28, 29) Yehova na Mughalha wiwe thubanzire kutsibu busana n’erithuha ekihembo eky’obughuli eki. Aliwe hakine ekibulyo kino; Olhwanzo lhwa Nyamuhanga olhu lhukendi thusukuma erikolhaki? Leka thulebaye olhwanzo lhwa Nyamuhanga ngoku lhukathusukuma (1) erikwama olhughobe lhwa Yesu, (2) eryanza balikyethu, (3)  n’erighanyira abandi erilhua okwa muthima.

“OLHWANZO LHWA KRISTO” LHUKATHUHA OMUHIMBO

7, 8. Thutholere ithwayowa thuthi busana n’olhwanzo lhwa Kristo, kandi lhutholere ilhwaleka ithwakolhaki?

7 Eky’erimbere, ekihembo eki kitholere ikyathusukuma erikolha ebya Yesu Kristo anzire. Omukwenda Paulo mwabugha athi: “Olhwanzo lhwa Kristo lhukathuthabalhako,” kutse erithuha omuhimbo. (Soma 2 Abanya Korinto 5:14, 15.) Paulo mwaminya ngoku thwam’angirira olhwanzo lhunene lhwa Kristo, ilhukendi thusukuma, kutse erithuhira mw’omuhwa, ow’erikolha eby’anzire. Thukabya thwamabiriyitheghererya ndeke ekya Yehova abirithukolera, n’erihambwako busana n’olhwanzo lhwiwe, thukanza ithwakolesya engebe yethu yosi omw’itsemesya Kristo Yesu. Ekyo thwanga kikolha thuthi?

8 Abanzire Yehova bakanza ibagherererya  Kristo, ibakolha ebiri ng’ebyabya akakolha, n’erikwama olhughobe lhwiwe. (1 Pet. 2:21; 1 Yn. 2:6) Ithwe eribya bowa, ni kangania ngoku thwanzire Nyamuhanga na Kristo. Yesu mwabugha athi: “Oyuwithe ebihano byaghe n’erikengabyo y’oyukanyanza; kandi Thatha waghe asyanza oyukanyanza; naghe nasyamwanza, nasyayikangya okw’iyo.”Yn. 14:21; 1 Yn. 5:3.

9. Ni bitsibuki ebya thukabana?

9 Omwa buthuku bw’Eryibuka, thutholere ithwalebya ndeke emibere yethu. Thayibulya: ‘Ni nzira syahi esyo nganemukwamiramu ndeke olhughobe lhwa Kristo Yesu? Ni hayi ahangatholere erithasyuwania?’ Ni kikulhu eriyibulya ebibulyo ng’ebi, kundi omwa kihugho kino muli ekitsibu ky’erihathikanwa erikwama eby’ekihugho. (Abar. 12:2) Thwamathendi yitheya, ithwangana yisanga ithwabirikwama abanya menge b’ekihugho, abandu abasibwe, n’abasathi abakumayire omwa kihugho kino. (Kol. 2:8; 1 Yn. 2:15-17) Thwanga rwanisya thuthi ekitsibu eki?

10. Ni byahi ebya thwanga yibulya omwa buthuku bw’Eryibuka buno, kandi eki ikyangana leka ithwakolhaki? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

10 Ng’omwa buthuku bw’Eryibuka Olhuholho lhwa Yesu, ithwangana lengekania okwa syongyimba esya thuk’ambalha, esyofilimu esya thukalebaya, esyonyimbo esyo thukahulikirira, obundi nibya n’emyatsi eyiri okwa syokombyuta syethu, n’okwa syosimu syethu. Neryo iwangana yibulya: ‘Kunabya ingaghenda aho Yesu akendibya, ingane mwendi yowa buholho namambalha olhukimba olhu?’ (Soma 1 Timoteo 2:9, 10.) ‘Namalhwambalha, ikinemwendilhua ikyalhangirika ngoku ngakwamire Kristo Yesu?’ Ebyo byo thwangana yibulya n’okwa syofilimu n’esyonyimbo esyo thukahulikirira. ‘Mbwino Yesu inianemwendi tsemera efilimu eyi n’esyonyimbo esi? Alyimaya esimu yaghe, inganemwendi hemuka busana n’eby’akendyeyako?’ Hamabya ihane omusathu w’evidiyo ogho wanzire, ikinemwendi kw’anguhira erisoborera Yesu y’enzumwa eyikaleka iwanza omusathu oyo?’ Olhwanzo olhwa thuwithire Yehova lhutholere ilhwa leka ithwanza eriyilhusya kw’ebyosi ebithatholere okwa bakwamire Kristo, nomukyangabya kya bughuli bungahi. (Emib. 19:19, 20) Thwabere thukayihayo oku Nyamuhanga, muthwayilhagha erikolha ebya Kristo anzire butsira ebya thwanzire. Busana n’ekyo, sithutholere thuk’amakirira ekyanga thulemesya erikwama ndeke olhughobe lhwa Kristo.Mt. 5:29, 30; Fil. 4:8.

11. (a) Olhwanzo olhwa thuwithire Yehova na Yesu lhukathuhira lhuthi mw’omuhwa w’erithulira? (b) Olhwanzo lhwanga leka ithwawathikya thuthi abandi omwa kithunga?

11 Erianza Yesu likathuha omuhimbo w’erianza erikolha n’omuhwa omubiiri w’erithulira n’eriyira abigha. (Mt. 28:19, 20; Lk. 4:43) Omwa buthuku bw’Eryibuka, thukendi syabya n’akaghisa k’erikolha obutemburi bw’obuwathikya obw’esyosaha 30 kutse 50. Mbwino wangana hira h’emitheghekere y’erikolha ekyo? Mughalha wethu ow’emyaka 84, iniabiriholerwa mukali wiwe, mwayowa nga syanga thoka obutemburi habw’emyaka yiwe n’eritseka. Aliwe neryo abatemburi mubamuwathikya. Ibakamuwathikaya erihika aho akaya, n’erimusombolera ndeke obulhambu obw’angathoka erithuliramu, nuku angathoka erihikya esyosaha 30. Mbwino nawu wangana wathikya owundi omwa kithunga kyenyu nuku nayu angasangira omwa butseme obuli omw’ikolha obutemburi omwa buthuku bw’Eryibuka? Ni kwenene sibugha ambu obuli mundu anganabya mutemburi. Nomwabine bithya, thwangana kolesya obuthuku obwa thuwithe n’akaghalha eryongera eripipa Yehova. Omw’ikolha eki, thukakanganaya ngoku olhwanzo lhwa Kristo lhw’olhukathuhira mw’omuhwa nga Paulo. Olhwanzo lhwa Nyamuhanga lhukathuhira mw’omuhwa w’erikolha kindi kyahi?

 NI LHUKWAMIRWA LHWETHU ERIANZA ABANDI

12. Olhwanzo lhwa Nyamuhanga lhukathuha omuhwa w’erikolhaki?

12 Ekyakabiri, olhwanzo lhwa Nyamuhanga lhukathusukuma erianza balikyethu. Omukwenda Yoane abya inianasi ekyo. Mwahandika athi: “Abanze bethu, Nyamuhanga amathwanza athya, nethu thutholere ithwanzana.” (1 Yn. 4:7-11) Kwenene, sithwanga bugha thuthi thwanzire Nyamuhanga kandi isithuli berereraya olhukwamirwa lhwethu olhw’erianza balikyethu. (1 Yn. 3:16) Thwanga kangania olhwanzo lhwethu omu nzira nga syahi?

13. Ni ky’erileberyako kyahi ekya Yesu ahiraho eky’erianza abandi?

13 Thalengekania oku Yesu. Omughulhu abya okwa kihugho, mwatsomana kutsibu-tsibu ababya bakathwalhwa ng’abahisi. Iniakawathikaya abawithe obulema okwa mibiri yabu—esyondimathime, abatsiha, n’esyomumu. (Mt. 11:4, 5) Ikikatsemesaya Yesu erikangirirya abakwire enzalha y’obunyakirimu, ababya bakalhangirwa n’abasondoli b’edini y’Ekiyuda nga “bathakirwa.” (Yn. 7:49) Mwanza abandu aba kandi amahiraho akaghalha eribakolera.Mt. 20:28.

Mbwino iwangana wathikya mulikyethu oyukekelhuhire omw’ithulira? (Lebaya enungu 14)

14. Wanga kolhaki erikangania balikyethu b’olhwanzo?

14 Obuthuku bw’Eryibuka bukathuha akaghisa k’erigherererya Yesu omw’ilengekania oku balikyethu omwa kithunga. Wukendibya wukakolha ekyo, ahathe erithika-thika, wukendi lhangira abangayithagha obuwathikya. Obundi hanganabya balikyethu abakulire, abakayithagha obuwathikya. Mbwino sikyangabya ky’amenge wamababungira? Mbwino wangana bathwalira ak’erirya, eribawathikya okwa mibiiri y’eka, eribawathikya erihika okwa mihindano, kutse erighenda nabu omw’ithulira? (Soma Luka 14:12-14.) Olhwanzo olho Nyamuhanga akathukanganaya lhutholere ilhwaleka nethu ithwanza balikyethu.

GHANYIRA BALIKYETHU

15. Ni kyahi ekya thutholere ithwaminya n’eriligha?

15 Ekyakasathu, olhwanzo olho Yehova abirithukangania lhutholere ilhwathuhira mw’omuhwa w’erighanyira balikyethu. Ithwe bosi ng’abalhuire omu Adamu, thwabirisighalya ekibi n’olhuholho. Sihali oyuwanga bugha athi, “Sindiyithagha embanulho.” N’omughombe muthaleghulha oku Nyamuhanga nayu akabyaho busana n’olhukogho  lhwa Yehova erilhabira omu Kristo. Obuli mundu atholere iniaminya ngoku thwabirighanyirwa eribanza linene kutsibu. Busana naki ni kikulhu eribya ithunasi eki? Eky’erisubirya kikabanika omwa mughuma w’okwa misyo ya Yesu.

16, 17. (a) Omusyo wa Yesu ow’omwami n’omughombe wiwe akathw’eghesayaki? (b) Enyuma w’erighanirya okwa musyo wa Yesu oyu, wukendi thwamu erikolhaki?

16 Yesu mwakania okwa mwami oyuwaghanyira omughombe wiwe y’eribanza ly’esyosente esingene n’esyodinari 60,000,000. Aliwe kandi omughombe oyo nomwanaghanyirawa esyosente singaha n’esyo, iyo mwathanza erighanyira omughombe mulikyabu oyuwabya mw’eribanza liwe ly’esyodinari 100 buyira. Omwami abere owa omwatsi oyo, mwahithana kutsibu okwa mughombe oyo akaminya ku ni w’omuthima akalire. Omwami mwabugha athi: ‘Iwe mughombe mubi! Munakubuyira omwinda wosi oyu kundi muwanyilemba-lemba. Nawu siwangaghanyire omughombe mulikyenyu ngoku indyakughanyira?’ (Mt. 18:23-35) Omwa kwenene, erighanyira linene erya mwami akanganaya omughombe oyu lyabya litholere iryaleka nayu iniaghanyira omughombe mulikyabu. Kuthya nethu, olhwanzo n’olhukeri ebyo Yehova abirithukangania, bitholere ibyathusukuma erikolhaki?

17 Obuthuku bw’Eryibuka ni buthuku obwa thwangana kolesya eriyibulya nga thunabikire oku mughalha wethu kutse mwali wethu kw’ekinigha kyosi-kyosi. Kyamabya ikineho, obu ka bwangabya buthuku obuwene erigherererya Yehova ‘oyukaghanyira.’ (Neh. 9:17; Esy. 86:5) Thwamabya ithukana sima Yehova busana n’erithughanyira eribanza lingaha ly’ebibi byethu, nethu ithukendi ghanyira abandi erilhua okwa muthima. Thwamabya isithwang’anza abandi n’eribaghanyira, na Nyamuhanga syanga thughanyira n’erithwanza. (Mt. 6:14, 15) Ni kwenene, erighanyira siryanga hindulha ebyabya, aliwe irikendi leka ithwabya ithune n’etseme.

18. Olhwanzo olhwa Nyamuhanga athuwithire mulhwawathikya lhuthi mwali wethu mughuma erighumisirizya owundi mwali wethu?

18 Okwa bangyi, sikiribabera kyolho erighumira ehisobyo-sobyo n’ehitse hy’abalikyethu n’eribaghanyira. (Soma Abanya Kolosai 3:13, 14; Abanya Efeso 4:32.) Ng’eky’erileberyako, Lily ni mwali wethu omuhuru omwa kithunga kirebe oyuwayihayo eriwathikya mwali wethu omukwakali iya Carol. [1] Lily iniakawathikaya Carol erimuha ng’akasente akanga muthwalha ey’akaya, iniamughendera omwa kathali, n’erimuwathikya omwa yindi mibere mingyi. Lily nomwanabya akakolha ebyosi ebi, Carol iniakabera eriyineghenia kandi iniakalire erikolangana nayu. Lily mwathatsomana ebyo, mwatsomana emibere mibuya eyo Carol aby’awithe. Mwalholha embere erimuwathikya erihika aho Carol alhwalira n’eriholha. Lily akabugha athi, “Nomubyanabya bithya, ngalindirire erilholha oku Carol akalhubuka. Nganzire inalhangira ng’akendi syabya athi inianahikene.” Omwa kwenene olhwanzo olho Nyamuhanga athuwithire, lhukaleka ithwaghumira ehisobyo hy’abalikyethu ithunalindire omughulhu abandu abosi bakendi syahikana kera na kera.

19. Ekihembo kibuyanga ekya Nyamuhanga abirithuha kikendileka iwakolhaki?

19 Omwa kwenene Yehova abirithuha ekihembo kibuyanga. Ambi isithwaghalha-ghandaya ekihembo eki. Aliwe ambi obuthuku bw’Eryibuka buno, ithwabukolesya erighanirya okwa byosi Yehova na Yesu babirithukolera. Ambi olhwanzo olhwa babirithukangania ilhwaleka ithwanza erikwama Yesu ya ndeke, omw’ikangania balikyethu b’olhwanzo n’eribaghanyira erilhua okwa muthima.

^ [1] (enungu 18) Awandi mena omwa mwatsi ono ahindwire.