Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwomunani 2016

Ngoku Abakristayo Bang’uwania Obutheke Bwabu

Ngoku Abakristayo Bang’uwania Obutheke Bwabu

“Obuli mundu omo kathi-kathi kenyu anze mukali wiwe ngoku akayanza iyuwene, n’omukali nayu akenge iba wiwe.EFE. 5:33.

ESYONYIMBO: 87, 3

1. Nomwakine indi obutheke bukatsuka n’etseme, abakathahanaya batholere ibabya ibanayitheghekereki? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

OMUGHOLE w’obukali akabya akahika embere sy’omulhume wiwe oyuwabiryuwana okwa kiro ky’obulunga bwabu, ni binywe bike ebyanga soborera etseme eya bakabya ibalimu. Omwa buthethane bwabu, olhwanzo lhwabu lhukabya ilhwabirikanya n’eribahikya okw’ithwamu eriyilhagha erisyaghumiranako omwa butheke. Nomwabine, abandu babiri aba erithoka erihambangana ndeke obutheke bukatsuka, batholere ibakolha esyombinduka. Ekinywe kya Nyamuhanga kiri mw’obusondoli obuwene okwa bosi abakathwamu eryingira omwa butheke, kundi Nyamuhanga w’olhwanzo oyuwatsukisaya obutheke anzire abathahenie ibabana etseme n’eribya n’obutheke obuwene. (Emi. 18:22) Aliwe ahathe eribisirira, Amasako akathubwira ngoku busana n’erithendi hikana, abak’ingira omwa butheke “basyabana amalighe.” (1 Kor. 7:28) Aliwe ni kyahi ekyanga kolhwa, amalighe aya eribya iniane make? Kandi ni kyahi ekyang’uwania obutheke bw’Abakristayo?

2. Ni miringo yahi y’olhwanzo eyo abathahenie batholere ibakangania?

2 E Biblia yikakanganaya ndeke ngoku olhwanzo ni kikulhu.  Olhwanzo lhw’abanywene (omwa Lhugiriki, phi·liʹa) lhutholere omwa butheke. Olhwanzo lhw’omulhume n’omukali (eʹros) lhukaletha etseme, n’olhwanzo olhw’ab’omw’eka (stor·geʹ) lhukayithaghisibawa omughulhu mwamabutha abaana. Aliriryo, olhwanzo olhwangaleka obutheke ibuwana lhw’olhwa a·gaʹpe, olhwanzo olhuseghemere okwa misingyi. Erikwamana n’olhwanzo olhu, omukwenda Paulo mwahandika athi: “Obuli mundu omo kathi-kathi kenyu anze mukali wiwe ngoku akayanza; n’omukali nayu akenge iba wiwe.”Efe. 5:33.

OLHUKWAMIRWA LHW’OMULHUME N’OMUKALI OMWA BUTHEKE

3. Olhwanzo omwa butheke lhutholere ilhwaghuma bungahi?

3 Paulo mwahandika athi: “Abiba mwanze bakali benyu ngoku Kristo mwanza ekanisa. Kusangwa Kristo mwayihayo busana n’ekanisa.” (Efe. 5:25) Erikangania ku bakagherereraya Yesu, abamukwamire batholere ibanzana ngoku nayu anabanza. (Soma Yoane 13:34, 35; 15:12, 13.) Olhwanzo lhw’abathahenie omwa Bakristayo lhutholere ilhwabya ilhughumire kutsibu erihika okw’ibya iwangana holera omwanze wawu kyamayithaghisibwa. Ekyo ni kindu ekikalire erikolha hamabya erithendi yitheghererangania erikalire. Aliwe olhwanzo olhwa a·gaʹpe “silhulilhuha, omwa myatsi yosi lhuk’ikiriraya, lhukabya n’amaha, lhukayiyinaya.” Kandi kwenene, olhwanzo silhulilemawa. (1 Kor. 13:7, 8) Abathahenie abakubaha Nyamuhanga bam’ibuka ngoku mubayilhagha eryanzana n’erighumiranako, ikikendi bawathikya erikolha omwa bughuma omw’ighendera okwa misingyi ya Yehova hamabya ekitsibu omwa butheke.

4, 5. (a) Omulhume ng’omusondoli w’eka awithe lhukwamirwaki? (b) Omukali atholere iniabya na malengekaniaki okwa busondoli obu? (c) Cathy na Fred mubakolha mbindukaki babiribya haghuma omwa butheke?

4 Omukwenda Paulo abere akakania okwa lhukwamirwa lhw’omulhume n’omukali omwa butheke, mwahandika athi: “Abakali mwowe abiba nywe ngoku muk’owa Omukama. Kusangwa omulhume awithe ehamuli oko mukali wiwe ngoku Kristo awithe ehamuli oko kanisa.” (Efe. 5:22, 23) Endegheka eyi siyirimanyisaya yithi abakali bali omwa bisandu bya bira babu. Aliwe ibbwa yikaleka ibathoka eriberererya ekyaleka Nyamuhanga iniahangika omukali. Mwabugha athi: “Siryowene omundu [Adamu] eribya iyuwene. Ngendimukolera omuwathikya oyumutholere.” (Enz. 2:18) Ngoku Kristo, ‘oyuwithe ehamuli oko kanisa,’ akakanganaya olhwanzo, omulhume Omukristayo atholere iniasondolha mukali wiwe omo lhwanzo. Akabya amakolha ekyo, omukali akatsemera olhusunzo lhwiwe olhw’erimusikya, erimusighika, n’erimughondera.

5 Mwali wethu oyo thukendyahulha mwa Cathy, akaligha ngoku eryingira omwa butheke likayithagha erikolha esyombinduka, akabugha athi: “Omughulhu nabya muhuru, iningayisondolha n’eriyitsomana okwa lyaghe. Obutheke mubwanyiyithaghisya erighendera okwa busondoli bwa mwira waghe. Mukithanyibera kyolho, aliwe erikolha haghuma ebindu ngoku Yehova asondire kyabirithuletha haghuma omwa butheke.” Mwira wiwe, Fred, athi: “Isi kyolho erithwamu okwa buli kindu omw’eka. Omwa butheke, erithegheka iwunemulengekania okwa bandu babiri kinakalire. Aliwe erisaba Yehova y’obusondoli, n’erihulikirira ndeke amalengekania agho mukali waghe akendiha, kikaleka emyatsi iyaghenda yik’uwana. Ngayowa ithukakolha omwa bughuma!”

6. Olhwanzo lhukahikanaya lhuthi “haghuma omwa bughuma” abathahenie omughulhu hali ebitsibu omwa butheke?

6 Obutheke obughumire bukakolhawa n’abandu babiri abosi owundi erighumira obuthahikana bw’owundi. Bakalengaho erighumisirizania n’erighanyirana. Ni kwenene ababiri, bakabya ibane musoberania. Aliwe, ambi ekyo kikabya, ibakithwalha ng’akaghisa k’eryighira okwa bisobyo, ak’erighanyirana, n’erileka olhwanzo lhubahikanaye “haghuma omwa bughuma.” (Kol. 3:13, 14) Nibya, “olhwanzo lhukayibombeka kandi lhuli  n’obwenge. . . . Silhulitsungirira ekibi.” (1 Kor. 13:4, 5) Hamabya erithendi yitheghererania, ambi imwalighunzaho lhuba. Abakristayo abathahenie, batholere ibalengaho erighunzaho erithendi yitheghererangania obuthuku buthe bwira. (Efe. 4:26, 27) Ni kwenene, eribugha erilhua okwa muthima wuthi “bolho-bolho, wunganyire mungakusoberaya” kikayithagha eriyikehya, aliwe kikawathikaya erighunzaho ebitsibu n’erighumya obunywani bw’abathahenie.

EKIYITHAWA KY’ERIBUYABUYANA

7, 8. (a) E Biblia yikahabulha yithiki okwa by’emyatsi y’engyingo omwa butheke? (b) Busana naki abathahenie batholere ibabuya-buyana?

7 E Biblia yikaha obusondoli obuwene obwanga wathikya abathahenie eribya n’amalengekania awuwene okwa myatsi y’engyingo. (Soma 1 Abanya Korinto 7:3-5.) Ni kikulhu abathahenie, owundi eritsomana eriyowa ly’owundi. Omukali wamathendi mubuya-buya, ikyangana mukalira eritsemera eby’emyatsi y’engyingo ebyo. Abalhume bakahabulhawa eryikalha n’abakali babu “omo menge.” (1 Pet. 3:7) Omundu syatholere akakakwa eby’emyatsi y’engyingo, aliwe ambi iyayiretha. Mughulhu mungyi, omulhume yukatsuka eryasa mw’esyongumbu lhuba kwilhaba omukali, aliwe ambi abosi ibatsuka eryanza.

8 Nomwakine indi omwa Biblia simuli bilhaghiro ebikabwira abathahenie nga batholere ibathulhanganako bathi omughulhu bali okwa myatsi y’engyingo, aliwe yikanakakanaya okw’ikolha eby’erikangania ku mwanzene. (Olw. 1:2; 2:6) Abakristayo abathahenie batholere ibabuya-buyana.

9. Busana naki sikitholere eribya mw’olhukumbu-kumbu lhw’erikolha emyatsi y’engyingo n’oyuthe mwanze wawu?

9 Olhwanzo lhunene olhwa muwithire Nyamuhanga n’abaliranwa ilhukendi leka ihathabya kindu kyosi-kyosi kutse mundu wosi-wosi eritsingya-tsingya obutheke bwenyu. Awandi matheke abiribya mw’ebitsibu kutse nibya n’erisambukalha busana n’omughuma okw’ababiri eribya akalebya eby’obutswatswa. Omuthima w’eryanza ebiri ng’ebyo, kutse olhukumbu-kumbu lhw’emyatsi y’engyingo n’oyuthe mwanze wawu, wutholere iwaghaniragho ighuma. Nibya n’erikangania emibere yosi-yosi ey’eribya nga wamayanzirirya okwa yuthe mwanze wawu ni buthayira lhwanzo kandi ekyo ni ky’eriyilhusyamu. Eribya ithunasi ngoku Nyamuhanga anasi ebyosi ebya thukakolha n’ebithuli omwa malengekania kikendi thuha omuhwa w’erikolha ebikamutsemesaya n’eribya ithun’erire.Soma Matayo 5:27, 28; Abaebrania 4:13.

OMWA BUTHEKE MWAMABYA EBITSIBU

10, 11. (a) Amatheke akathwika okwa lhulengoki? (b) E Biblia yikabugha yithiki okw’ighabulhana? (c) Ni kyahi ekyanga wathikya abali omwa butheke erithendi anguha erithwamu erighabulhana?

10 Ebitsibu ebikalire byangana leka omughuma w’okwa bali omwa butheke kutse abosi erithwamu erighabulhana kutse erithwa embeta. Omwa bindi bihugho, amatheke awalhabire omu kimu kyakabiri akasambukalha. Omubere oyu syakanyirire kutsibu omwa kithunga kya Yehova, aliwe ebyanga tsekya obutheke ebinemukanyirira n’omwa maka w’Abakristayo siby’erigheghena.

11 E Biblia yikalhaghira yithya: ‘Omukali syalhue okw’iba wiwe. Nikwa omukali amalhuamu, isyasahikibawa, kutse asubane n’iba wiwe; kandi omulhume syahighe mukali wiwe.’ (1 Kor. 7:10, 11) Erighabulhana omwa butheke si kindu ky’erithwamu lhuba-lhuba. Nomwakine indi hakabya hamabya ebitsibu, erighabulhana likabya nga ly’erikendi wathikya, aliwe mughulhu mungyi lik’ongera ebitsibu. Yesu abere abiribugha ekya Nyamuhanga abya iniabiribugha okwa mulhume erisighania ababuthi biwe n’erilhanda oku mukali wiwe, mwongerako athi: “Abo Nyamuhanga abirimathania haghuma, sihabye mundu oyukaghabulhabo.” (Mt. 19:3-6; Enz. 2:24) Kandi eki kikakanganaya ngoku nibya omulhume kutse omukali abali haghuma omwa butheke sibatholere bakaghabulha ekyo Nyamuhanga abirimathania. Oku  Yehova, abathahenie batholere ibabya haghuma omwa ngebe yabu yosi. (1 Kor. 7:39) Kundi obuli mundu ni w’erilhuthonda embere sya Nyamuhanga, ekyo kitholere ikyaleka abathahenie ibahira h’akaghalha erighunzaho ebitsibu ebyangabyaho bithe byalhua mw’ekikalire.

12. Ni byahi ebyangana leka omundu inianza erisighania obutheke bwiwe?

12 Eryingira omwa butheke iwune n’amalengekania w’ebithe byangabya ni kighuma ky’okwa nzuko y’ebitsibu omwa butheke. Abandi bakanalengekanaya bathi bakendi syabya n’etseme nyisa-nyisa omwa butheke, aliwe ekyo kikabya kikaghana eribya, omundu angana yiponera, iniayowa iniabirithebwa, nibya n’erihithana. Eribya isimusosene omwa mibere n’emikulire yenyu, kyanganabya kitsibu, kutse ekitsibu kyangan’asira okwa by’esyosente, ab’oku ya muli nayu omwa butheke, kutse enzumwa y’abaana. Nomwabine bithya, kikatsemesaya eriminya ngoku Abakristayo bangyi abali omwa butheke bakabana enzira y’erisingura ebitsibu ng’ebyo busana n’erighendera okwa busondoli bwa Nyamuhanga.

13. Ni nzumwa syahi esyanga leka omundu iniabya iniasingene amathwamu athi baghabulhane?

13 Hakanayira erighabulhana iryabya iritholere. Erighana eritsomana ab’eka omw’ikighenderera, eriswiribwa erikalire n’ebindi ng’ebyo, n’erikighenderera erikolha ebyanga leka owundi iniaherya obunyakirimu bwiwe. Abandi bakanathwamu erighabulhana habw’ebindu ng’ebyo. Abakristayo abathahenie bamabya n’ebitsibu ebikalire omwa butheke, batholere ibasaba obuwathikya okwa basyakulhu b’ekithunga. Baghalha bethu abakulire bunyakirimu aba ibangana wathikya abali omwa butheke erithoka erighendera okwa busondoli obuli omwa Kinywe kya Nyamuhanga. Omw’irengaho erighunzaho ebitsibu omwa butheke, thutholere ithwasaba Yehova y’omulimu wiwe kandi thuthi athuwathikaye erikolesya emisingyi ye Biblia n’erikangania emibere eyikalhua okwa mulimu wiwe.Gal. 5:22, 23. [2]

14. E Biblia yikabugha yithiki okwa Bakristayo abali omwa butheke n’abathe baramya ba Yehova?

14 Abandi balikyethu bakanabya ibane omwa butheke n’oyuthe wabya Mwema wa Yehova. Omwa mibere ng’eyo, e Biblia yikabugha enzumwa eyuwene eyikaleka ibabya ibatholere ibalholha embere ibane haghuma. (Soma 1 Abanya Korinto 7:12-14.) Oyuthe omwa kwenene, mbulha akyasi kutse syakyasi, “akalighawa na Nyamuhanga” busana n’eribya iniali omwa butheke n’omuramya wa Yehova. Abaana ababanga butha “bali hakuhi na Nyamuhanga” busana n’ekyo. Okwa mwatsi oyu, Paulo akabugha athi: “Iwe mukali, wasi wuthi nga siwendisyalhamya iba wawu kwehi? Nawu iwe mulhume wasi wuthi nga siwendisyalhamya omukali wawu kwehi?” (1 Kor. 7:16) Hakuhi obuli kithunga ky’Abema ba Yehova, mune oyuwabiriwathikya oyo bali nayu omwa butheke eryasa omwa kwenene.

15, 16. (a) E Biblia yikahana yithiki abakali Abakristayo abawithe abalhume abathe baghombe ba Nyamuhanga? (b) Ni kyahi ekya Mukristayo atholere iniakolha oyuth’ikirirye oyo bali nayu omwa butheke amathwamu erighenda?

15 Omukwenda Petero mwahana abakali Abakristayo athi babye bak’owa bira babu, “neryo abathyowa Ekinywe kya Nyamuhanga bathoke erisingwa n’erikirirya busana n’emighendere ya bakali babu, isibethabwirwa kinywe na kighuma. Kusangwa bakalebaya emighendere mibuya eyikakenga.” Omukali erikangania ‘ekirimu ekihehere n’eky’obukuthu embere sya Nyamuhanga,’ ikyangana leka iniawathikya mwira wiwe eryasa omwa kwenene kwilhaba eribera erimubwira okwa by’enyikirirya yiwe.1 Pet. 3:1-4.

16 Kandi ibbwa oyuthe omo kwenene iyo amanza erighenda? E Biblia yithi: “Oyuth’ikirirye amanza erighenda, aghende. Omo mwatsi oyo omulhume kutse omukali abali Bakristayo bayisoghe ekyo bakendikolha, kusangwa Nyamuhanga abirikubirikira erikalha omwa buholho.” (1 Kor. 7:15) Aliwe ekyo sikirimanyisaya kithi Omukristayo amabya bwiranda eryingira omwa bundi butheke, aliwe sihali ekyanga leka iwakaka  oyuthikirirye omwa butheke iniabiryanza erighenda. Erighabulhana lyangana leka omundu iniabana akali nga kaholho. Aliwe Omukristayo oyo bamasighania atholere iniabya inianalindirire n’amaha indi oyuwamalhuamu akendi yisubako, iniasubulha nuku bakolere haghuma eryuwania obutheke bwabu kutse iniahika n’okw’ibya Mwema wa Yehova.

EKY’ERIHIRA EMBERE OMWA BUTHEKE

Erihira eby’obunyakirimu by’embere kyangan’ongera etseme y’obutheke bwenyu (Lebaya enungu 17)

17. Ni kyahi ekyo abathahenie batholere ibahira embere?

17 Kundi thuli haali omwa “biro by’enyuma-nyuma,” thunemuhikwako “emighulhu eyikalire.” (2 Tim. 3:1-5) Aliwe eribya ithunaghumire bunyakirimu, kikendi thuwathikya kutsibu erirwanisya emibere mibi y’ekihugho eyo. Paulo mwahandika athi: “Omughulhu amabya muke, neryo eritsuka lino abawithe abakali bangabya nga sibawithebo, . . . Abakathunda ebindu by’ekihugho bangabya nga sibethunda ndeke.” (1 Kor. 7:29-31) Hano Paulo syabwira abali omwa butheke athi baleke eritsomana olhukwamirwa lhwabu omwa butheke. Aliwe eribya ibanasi obuthuku obusighereyo ku ni buke, babya batholere ibahira emyatsi y’obunyakirimu y’embere.Mt. 6:33.

18. Busana naki kithokekene okwa Bakristayo eribya n’obutheke obuwene kandi obuli mw’etseme?

18 Nomwakine indi thuli omwa mighulhu eyikalire kandi amatheke ku anemusambukalha, ithwe kithokekene eribya n’obutheke obuwene kandi obuli mw’etseme. Omwa kwenene, Abakristayo abali omwa butheke abakabya ibane bughuma n’abandu ba Yehova, kandi ibanemughendera n’okwa Masako, n’erilighira omulimu wa Yehova eribasondolha bangana leka ihathabya ekikaghabulha “abo Nyamuhanga abirimathania haghuma.”Mk. 10:9.

^ [2] (enungu 13) Lebaya omwa kitabu “Muyibike Omo Lhwanzo Lhwa Nyamuhanga,” endomeko, “Ebya Biblia Yikakanaya okw’Ikomolha n’Erilhuamu,” olhup. 219-221.