Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwomukagha 2016

Sima Yehova Omubumbi Wethu

Sima Yehova Omubumbi Wethu

“Iwe Mwami Mukulhu, . . . wuli Mubumbi wethu. Ithwe bosi thuli mubiiri w’ebyalha byawu.”—ISA. 64:8.

ESYONYIMBO: 89, 26

1. Busana naki Yehova ya Mubumbi oyulengethukireyo?

OMWA Kwerikuminakughuma 2010, e Bwengereza, akalegha k’eribumba akakolerawa e Chaina omwa myaka eya 1700, mukahirwa okwa kathali, ambu oyukendi kaghulha athuhe hakuhi dola miliyoni 70. Kwesi kwenene, omubumbi anganakolha omw’ibumba buyira mw’ekindu ekyuwene kutsibu ekyanga ghulha bughuli bunene. Aliwe ibbwa sihali mubumbi oyuwangahika oku Yehova. Okw’ighunzerera ly’ekiro ky’erihangika eky’omukagha, Nyamuhanga mwabumba omundu oyuhikene “omwa lhuthuthu lhw’ekithaka [eribumba]” amamuha n’amaaka w’eribya n’emibere y’Omuhangiki wiwe. (Enz. 2:7) Adamu, omundu oyuwakolhawa omwa muthaka oyo mwahulhwa mwa “mughalha wa Nyamuhanga.”—Lk. 3:38.

2, 3. Thwangagherererya thuthi omuthima w’eriyisubamu ogho Abaisraeli bakanganaya?

2 Aliwe Adamu, mwaherya olhusunzo lhw’eribya mughalha wa Nyamuhanga, omughulhu ayisamambulha oku Muhangiki wiwe. Nomwabine, habiribya ihane “abalhangiri bangyi,” abalhuire omu Adamu ababirithwamu erisighika ehamuli ya Nyamuhanga ey’erithabalha. (Ebr. 12:1) Omw’ighondera Omuhangiki wabu, babirikangania ngoku babya banzire iyuwabya Thatha kandi Mubumbi wabu, butsira Sitani.  (Yn. 8:44) Obuthaleghulha bwabu oku Nyamuhanga bukaleka ithwibuka ebinywe ebya Isaya abugha okwa Baisraeli abayisubamu bino: “Iwe Mwami Mukulhu, iwe wuli Thatha wethu. Thuli ibumba, nawu wuli Mubumbi wethu; Ithwe bosi thuli mubiiri w’ebyalha byawu.”—Isa. 64:8.

3 Munabwire, abosi abakaramaya Yehova, omwa kirimu n’omwa kwenene bakalengaho eribya n’omuthima w’eriyikehya ng’oyo. Bakalhangira ini kitsumbi eryahulha Yehova mwa Thatha kandi bakamughondera ng’Omubumbi wabu. Wukana yilhangira iwune omwa byalha bya Nyamuhanga ng’eribumba eryolhobire, iwunanzire eribumbwa mw’ekindu ekikamutsemesaya? Wukanalhangira baghalha benyu na bali benyu b’obunyakirimu nabu ibakine omwa byalha bya Nyamuhanga iniane mubabumba-bumba? Eriyitheghererya enzumwa eyo, thulebaye bindu bisathu ebihambire okwa mubiiri wa Yehova ng’Omubumbi wethu: Emibere akasomboleramo ab’eribumba-bumba, ekikaleka iniababumba-bumba, kandi ekyo ng’akakikolha athi.

YEHOVA AKASOMBOLHA ABO ANGA BUMBA-BUMBA

4. Yehova akasombolha athi abo akaletha okw’iyo? Iha eby’erileberyako.

4 Yehova akabya akasamalira abandu, syalitsomana emisosere y’omubiri. Aliwe akatsomana omuthima, omundu w’omwakathi. (Soma 1 Samweli 16:7b.) Eki mukyalhangirika ndeke omughulhu Nyamuhanga atsukisaya ekithunga ky’Ekikrisitayo. Abo aletha oku Mughalha n’okw’iyo b’ababya bakalhangirwa nga sibatholere. (Yn. 6:44) Omughuma w’okw’ibo abya ini Saulo Omufarisayo—‘oyuwabya mutsumi, oyuk’endereraya kandi ow’omwagha.’ (1 Tim. 1:13) Aliwe ‘Oyukalenga emithima,’ mwathalhangira Saulo ng’eribumba erithawithe mughaso. (Emi. 17:3) Omwakanya k’ekyo, Nyamuhanga mwamulhangira ini mundu oyuwangana bumbwa mw’ekindu ekyuwene—nibya ‘amamuyisogha’ erithulhagho “oko bihanda, n’abami, n’abaana ba Israeli.” (Emib. 9:15) Abandi abo Nyamuhanga alhangira ibangana bumbwa mw’ebibindi ebyuwene busana “n’omubiiri mubuya” mwabya abanabya bathamiri, basingiri, n’abibi. (Abar. 9:21; 1 Kor. 6:9-11) Babere banemuminya ekwenene y’Ekinywe kya Nyamuhanga n’erikangania erikirirya lyabu, aho mubalighira Yehova eribabumba-bumba.

5, 6. Eriyikethera lyethu omu Yehova ng’Omubumbi wethu litholere iryahamba lithi okwa mibere thwanga thwaliramu (a) abathukeghaya omw’ithulira? (b) balikyethu omwa kithunga?

5 Ebyamabiri kanibwako ebi byanga thuwathikya bithi? Busana n’eriyikethera ngoku Yehova awithe amaaka aw’eriminya omuthima neryo iniayisogha omundu, sithutholere thukatswera mundu, omwa bulhambu bwethu n’omwa kithunga. Ng’eky’erileberyako, omulhume oyukahulhawa mwa Michael akabugha athi, “Abema ba Yehova ibakabya bakambikako, iningayilhuiraho n’eribagheghena. Omwa kwenene isindi balhangira ng’abandu! Enyuma w’aho, muhabya eka nguma eya nabya ingayighomba busana n’emibere yabu mibuya. Nabere ingathasyowa, kwesi ini Bema ba Yehova! Esyongeso syabu musyaleka ingathasyayibulya ndeke okwa mibere ngathwaliramu Abema ba Yehova. Erighunzerera munalhangira iningaghendera okwa binyambwirwa n’obuthaminya, isingasi ebibahambireko.” Erianza eriminya ebya athabya asi, Michael mwaligha ery’eghesibwa e Biblia. Endambi muyahika amasa omwa kwenene n’eryingira omwa mubiiri w’Obwami ow’omughulhu wosi.

6 Thwamalighira Yehova akabya Mubumbi wethu, ikikendi hamba n’okwa mibere thwanga thwaliramu abikirirya balikyethu. Wukanalhangira balikyethu ngoku Yehova akabalhangira—butsira ng’abahwererere, aliwe ng’abakinakolhawako? Yehova iyo akalhangira omundu w’omwakathi n’eriminya omundu ng’angabya athi abirimubumba-bumba. Busana n’ekyo, ekya Yehova akathungerera omwa bandu ky’ekibuya butsira obuthahikana obw’anasi ku bukayahwa. (Esy. 130:3) Thwangana mugherererya omw’ibya  n’amalengekania awuwene okwa baghombe biwe. Ni bugha ambu ithwangana wathikania n’Omubumbi wethu omw’isighika balikyethu bakalengaho erikulha bunyakirimu . (1 Tes. 5:14, 15) Abasyakulhu kundi ni “bandu b’olhusunzo,” batholere ibabya ky’erileberyako omw’ikolha ekyo.—Efe. 4:8, 11-13.

BUSANA NAKI YEHOVA AKATHUBUMBA-BUMBA?

7. Busana naki wutholere iwasima erikunga lya Yehova?

7 Obundi wan’owire omundu kabugha ebinywe nga bino: ‘Nabere nabiributha abaghe baana, munabya nalhangira ekyaleka ababuthi baghe ibabya bakanyikunga.’ Thukabya thunemughenda thukalhaba omwa bingyi omwa ngebe, thukatsuka erilhangira erikungwa ku likabya ini busana n’olhwanzo ngoku Yehova akalilhangira. (Soma Abaebrania 12:5, 6, 11.) Kwenene, busana n’olhwanzo okwa baana biwe, akayitsingirira akathubumba-bumba. Anzire ithwatsema n’eribya n’amenge n’erimwanza. (Emi. 23:15) Syalitsema thukaghalhwa; kandi syanzire thukaholha ‘ng’abandu abatholere erihithana’ liwe, ekindu ekya thwasighalhaya oku Adamu.—Efe. 2:2, 3.

8, 9. Yehova anemuthukangirirya athi munabwire, kandi erikangiriribwa eri likendi syalholha lithi embere obuthuku obukasa?

8 Ithwe ng’ababya ‘batholere erihithana lya Nyamuhanga’ thwanabya n’emibere eyithe tsemesaya Nyamuhanga, obundi nibya emibere eyiri ng’eyebisoro! Aliwe thukasima Yehova busana n’erithubumba-bumba, thwabirihinduka; thwabiribya ng’ebyana by’esyombuli. (Isa. 11:6-8; Kol. 3:9, 10) Neryo kwesi, omwa paradiso y’obunyakirimu eyiriho lino, mwa Yehova akathubumba-bumbira. Thukayowa ithune omwa butheya ekihugho nomukinatsandire. Kandi abangyi omw’ithwe abakulira omwa maka aw’atsandire, omuthe lhwanzo, erighunzerera babiribana olhwanzo lhw’okwenene omwa kithunga. (Yn. 13:35) Kandi thwabirigha erikangya abandi b’olhwanzo. Kandi ibbwa ekikulhu, thwabiriminya Yehova n’eriyibanira olhwanzo lhwiwe lhw’obubuthi.—Yak. 4:8.

9 Omwa kihugho kihya-kihya, thukendi syatsemera omwa buswire emighisa y’eparadiso y’obunyakirimu. Kandi thukendi syatsemera n’emighisa ey’eparadiso ey’ekihugho ekihikene omw’isi sy’obuthabali bw’Obwami bwa Nyamuhanga. Omwa buthuku obw’erisuba-subania ekihugho obo, Yehova akendisya lholha embere eribumba-bumba abandu, eribakangirirya okwa lhulengo olho thuthe thwanga thoka eriyitheghererya lino. (Isa. 11:9) Kandi Nyamuhanga akendisya lhangira athi emibiri yethu n’amenge wethu bikahikana, nuku thwangathoka eriyitheghererya eby’akathweghesaya n’erikolha erisonda liwe ahathe erisobya. Kwesi ka thulhole embere erighondera Yehova, erimukangania ngoku thukalhangira erithubumba-bumba liwe ku n’ithukangania olhwanzo.—Emi. 3:11, 12.

NGOKU YEHOVA AKATHUBUMBA-BUMBA

10. Yesu mwakangania athi eriyitsingirira n’amenge aw’Omubumbi Mukulhu?

10 Iyo ng’omubumbi oyuwasi ndeke, Yehova anasi omuhanda n’emibere “y’eribumba” eriri embere siwe, neryo akalibumba ngoku litholere. (Soma Esyonyimbo 103:10-14.) Kwenene, akathwalha obuli mundu ngoku ali, inianasi obutseke bwiwe, aho akalemererawa, n’olhulengo lhw’obunyakirimu bwiwe. Emibere akalhangiriramo abandu abathahikene muyakanganibwa na Mughalha wiwe. Thalengekania okwa mibere Yesu awathikirayamu abigha omwa bulemwa bwabu, ng’omughulhu bakuba obuhaka omukulhu omw’ibo nga nindi. Ku wabyaho abigha bakakakalukana, wangana balhangire ng’abolho kandi abangana hengulhwa? Yesu iyo mwathabathungako malengekania mabi. Abya inianasi ngoku abakwenda biwe abathaleghulha bangana bumbwa-bumbwa omw’ihabulhwa omwa lhukeri, eriyitsingirira, n’omw’imulhangirirako ngoku akayikehaya. (Mk. 9:33-37; 10:37, 41-45; Lk. 22: 24-27) Yesu abere abirisuba elhubulha, n’omulimu abuyirire abirithumwa, abakwenda mubalhusya amalengekania w’okwa by’obukulhu, bamahweryagho okwa mubiiri w’erithulira.—Emib. 5:42.

11. Dawudi mwabya athi ng’eribumba eryolhobire, kandi thwanga mugherererya thuthi?

11 Munabwire, Yehova akabumba-bumba abaghombe biwe erilhabira omwa Kinywe kiwe, omulimu wiwe abuyirire, n’ekithunga ky’Ekikrisitayo. Ekinywe kiwe kyangana thubumba thukakisoma ithunanzire erighasirwa, erikighaniryako, n’erisaba Yehova athuwathikaye erikighenderako. Dawudi mwahandika athi, “Omughulhu nyighotsere omo ngyingo yaghe ngakw’ibuka; Ngakughaniraya omo kiro kyosi.” (Esy. 63:6) Kandi mwahandika athi: “Ngapipa Omwami Mukulhu, oyukanyihana. Egha omo kiro ng’igha amenge omo muthima waghe.” (Esy. 16:7) Ahathe erithika-thika, Dawudi mwalighira erihabulha lya Nyamuhanga lihike okwa muthima wiwe, eribumba-bumba amalengekania n’eriyowa liwe, nibya n’omughulhu erihabulha lyabya likalire kutsibu. (2 Sam. 12:1-13) Dawudi ka mwathuhirira h’eky’erileberyako ekyuwene eky’eriyikehya n’eriyolhobeka! Mbwino nawu wukanaghaniraya okwa Kinywe kya Nyamuhanga, n’erikilighira eribya omwa muthima wawu? Ambi iwathasyongera erikolha wuthya—Esy. 1:2, 3.

12, 13. Yehova akathubumba-bumba athi erilhabira omwa mulimu abuyirire n’ekithunga kiwe?

12 Omulimu abuyirire angana thubumba-bumba omwa nzira nyingyi. Ng’eky’erileberyako, angana thuwathikya eribya n’emibere ng’eya Kristo, nayu iy’emibere ey’emikolere y’omulimu wa Nyamuhanga. (Gal. 5:22, 23) Ekighuma ky’okwa mikolere y’omulimu lhw’olhwanzo. Thwanzire Nyamuhanga, kandi thwanzire erimwowa n’erimulighira athubumbe-bumbe kundi thunasi ngoku ebihano biwe si bikalire. Kandi omulimu abuyirire angana thuha akaghalha k’erighana eribumbwa-bumbwa n’ekirimu kibi ky’ekihugho. (Efe. 2:2) Omukwenda Paulo, oyuwabya iniabiringira mw’omuthima w’emiyiheko y’abasondoli b’edini y’Ekiyuda iniakine mulhwana, mwahandika bino abirikulha: “Omwa byosi ngwithe amaaka busana n’oyukamba akaghalha.” (Fil. 4:13, NW) Kwesi nethu, nga Paulo, thuhathikane erisaba  Yehova y’omulimu abuyirire. Syanga ghana erisubirya emisabe y’abandu abolho.—Esy. 10:17.

Yehova akakolesaya abasyakulhu b’ekithunga erithubumba-bumba, aliwe nethu thutholere ithwakolha owethu (Lebaya enungu 12, 13)

13 Yehova akakolesaya ekithunga kiwe n’abakasondolha abali mukyo eribumba-bumba obuli mundu ahabwiwe. Ng’eky’erileberyako, abasyakulhu bamalhangira ithunawithe ekitsibu bunyakirimu, bakalengaho erithuwathikya—butsira erikolesya amenge wabu. (Gal. 6:1) Aliwe omwa bwolho-bwolho bakasaba Nyamuhanga y’amenge. Busana n’eryanza erithuwathikya, bakasaba neryo ibakwama-kwamania erisaba eryo omw’isekulya omwa Kinywe kya Nyamuhanga n’omwa bitabu byethu. Eki kikabathokesaya erithuha obuwathikya obutholere okwa bitsibu byethu. Bamakuhikako bakanza erikuwathikya omwa bwolho-bwolho n’omwa lhwanzo, obundi ng’okwa myambalire, wunemwendi lhangira erihabulha lyabu ini lhwanzo olho Nyamuhanga akakukanganaya? Omw’ikolha ekyo, wukabya iwamabya ng’eribumba eryolhoberere omwa byalha bya Yehova, iwunayitheghekire eribumbwa-bumbwa wanga ghasirwa.

14. Nomwakine indi Yehova awithe obuthoki okwa libumba, akakanganaya athi kw’asikirye obughabe bwethu bw’eriyithwiramu?

14 Eribya ithunasi emibere Nyamuhanga akathubumba-bumbiramu irikendi leka ithwathoka erikolangana ndeke na balikyethu n’eribya n’amalengekania awuwene okwa bathukabana omw’ithulira, imwamuli n’abigha be Biblia. Omubumbi syalikwama kya thakulha omuthaka w’eribumba n’eritsukiraho eribumba. Akatsuka erikokothyagho n’erilhusya mw’ehibwe-hibwe n’ebindi ebithatholeremu. Kuthya na Yehova akathegheka abandu nabu abananzire, nuku angababumba-bumba. Syalibakaka erikolha esyombinduka, aliwe akabakanganaya emisingyi yiwe eyithunganene nuku beraye esyongebe syabu n’eriyithwiramu erikolha esyombinduka.

15, 16. Abigha be Biblia bakakanganaya bathi ngoku babiryanza Yehova ababumbe-bumbe? Iha eky’erileberyako.

15 Thuthalebya eky’erileberyako kya mwali wethu Tessie, owe Australia. Mwali wethu oyuw’igha nayu mwabugha athi, “Tessie mw’anguhirwa erigha ekwenene ye Biblia. Aliwe mwathakangania erikulha-kulhana lyosi-lyosi—isyangatha lengesya n’eryasa okwa mihindano! Nabere nabirisaba busana n’omwatsi oyu, munathwamu erileka erithasy’igha nayu. Nabere ngabugha indi ngayigha nayu engendo y’erighunzerera, muhabya ekikaswekaya. Tessie mwambwira ekimuli okwa muthima. Mwabugha athi abya akayowa iyo ng’ali mw’obuthebya kundi abya iniabiriyingirya omwa misathu y’erisathira esyosente. Lero lino abya iniabirithwamu erileka omutse oyo.”

16 Buthuku buke enyuma w’aho, Tessie mwatsuka erihindana n’erikangania emibere y’Obukrisitayo—nibya n’omughulhu abya akasekereribwa n’abanywani biwe. Mwali wethu mwongera athi: “Endambi muyahika Tessie amabatizibwa, n’enyuma w’aho amabya mutemburi w’omughulhu wosi, nomwanabya inianawithe abaana balere-balere.” Kwenene, abigha be Biblia bakabya bamatsuka eryerya esyongebe syabu nuku batsemesaye Nyamuhanga, nayu akayithunda hakuhi nabu n’eribabumba mw’ebindu ebitholere.

17. (a) Ni kyahi ekikakutsemesaya okw’ibya Yehova iyukakubumba-bumba? (b) Ni yindi mibere yahi ey’eribumba-bumba eya thukendi syakaniako?

17 Erihika na munabwire ababumbi bakatsomana kutsibu eribumba lyabu. Kuthya, n’Omubumbi wethu akathutsomana n’erithuthwalha lyolho omw’ithuha obusondoli bwiwe inianemulebya nga thwamahikahi. (Soma Esyonyimbo 32:8.) Wukanayowa Yehova inianakutsomene iwe ng’omundu? Wukanayilhangira iwune omwa byalha biwe by’olhukeri inianemukubumba-bumba? Kyamabya ikwakiri kithya, ni yindi mibere yahi eyanga kuwathikya eribya ibumba eryo Yehova akalhangira ng’erikabumbika? Ni mibere yahi eya wutholere iwayihighulhako nuku siwukalha-kale? Kandi ababuthi banga kolangana bathi na Yehova omw’ibumba-bumba abaana babu? Omwatsi owakakwamako akendi syakania okw’ebyo.