Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Omubere Owalengire Ediyamondi

Omubere Owalengire Ediyamondi

Erilhua kera ediyamondi yikathwalhawa ng’ekindu ky’obughuli bunene kutsibu. Obughuli bw’esindi diyamondi buli omwa syomiliyoni sy’esyodola. Aliwe ibbwa, oku Nyamuhanga, mbwino hane ebindu by’obughuli ebirengire ediyamondi kutse awandi mabwe w’obughuli?

 Haykanush, omuthuliri oyuthabatizibirwe oyuwikere e Armenia, mwabughulha akatabu ke pasipoti hakuhi n’aha wiwe. Kabya ikane mw’esyokadi sy’ebbanka n’esyosente nene. Mwabwira mwira wiwe, nayu oyuwabya muthuliri oyuthabatizibirwe.

Babya ibanawithe ebitsibu by’esyosente kandi ibane mw’amabanza; aliwe, mubathwamu erikwama engangirira eyabya omwa pasipoti erithwalha esyosente esyo. Mwinyeyo mwasweka kutsibu kuthya n’ab’eka yiwe. Haykanush na mwira wiwe mubasoborera ngoku bakathoka eribya mw’okwenene busana n’ebya bak’igha omwa Biblia. Mubayowa ibatholere eribya b’okwenene, kandi mubakolesya akaghisa aka erikania okwa Bema ba Yehova n’erisighira ab’eka eyo b’ebitabu.

Eka eyo muyanza eriha Haykanush y’esyosente ng’ekisimo, aliwe mwaghana. Engyakya, mukali w’oyuwaheraya mwaya ew’oyuwabughulha. Neryo busana n’ab’eka yiwe erikangania ngoku babirisima mwahathikana Haykanush athi imaye embuka eyikolire omwa diyamondi.

Ng’eka eyo, abandu banene ibakendi sweka busana n’okwenene okwa Haykanush na mwira wiwe bakanganaya. Aliwe eki ikyanaswekya Yehova? Iniakendi lhangira athi okwenene kwabu oko? Mbwino kyanabya ky’omughaso ibo erihira h’akaghalha eribya mw’okwenene?

EMIBERE EY’OBUGHULI EYILENGIRE EBINDU

Eby’erisubirya okwa bibulyo ebyo sibikalire eribana. Enzumwa yiri yithi abaghombe ba Nyamuhanga bikirirye bathi erikangania emibere ya Yehova ky’ekindu eky’akalhangira mw’eky’obughuli kwilhaba ediyamondi, ehoro, n’ebindi bindu ng’ebyo. Kwenene, amalengekania agho Yehova awithe okwa bindu by’obughuli n’ebithe by’obughuli ni wambaghane okwa w’abandu bangyi. (Isa. 55:8, 9) Neryo okwa baghombe biwe, erithoka erikangania ndeke emibere ya Yehova ni kindu ky’obughuli bunene.

Eki thwangana kilhangira omwa kya Biblia yikabugha okw’iminya n’amenge. Emisyo 3:13-15 hathi: ‘Obutseme buli oko mundu oyukabana amenge, n’omundu oyukabana eriminya. Kusangwa erithunda lyabyo lyuwene kwilhaba erithunda ly’efeza, n’endundi yabyo yilhabire ehoro eyitukwire. Igho ali n’obughuli kwilhaba eribwe ly’amarijani. Kandi sihali ekindu ekya wanganza ekyangalingiriranibwa nagho.’ Kwesi, kilhangirikire ndeke-ndeke ngoku Yehova akalhangira emibere eyo iyirengire ebindu by’obughuli.

Kandi ibbwa eribya mw’okwenene?

Yehova iyo musa-musa ali mw’okwenene; ‘syalibiha.’ (Tito 1:2) Kandi mwasondolha omukwenda Paulo erihandikira Abakrisitayo Abaebrania omwa kighonye ky’erimbere athi: “Mubye imunemuthusabira, kundi thuyikethere ngoku thuwithe obunya muthima-thima obuwene, kundi thwanzire eribya b’okwenene omwa myatsi yosi.”—Ebr. 13:18, NW.

Yesu Kristo mwahira h’eky’erileberyako ekyuwene eky’eribya mw’okwenene. Ng’eky’erileberyako, Omuhereri Mukulhu Kayafa abere abugha athi: “Ngakusema busana na Nyamuhanga oyuliho, wuthubwire, wamabya wuli Kristo, Mughalha wa Nyamuhanga.” Yesu mwabugha ekwenene, amayiminyikalya nga Masiya, nomwakine indi ekyo kyanganalekire ab’omw’Ibughiro ibabugha bathi ni mutsumi neryo ikyaleka in’ithibwa.—Mt. 26:63-67.

Kandi ibbwa ithwe? Mbwino thwanganabya b’okwenene omughulhu hangabya erihindulha omwatsi hake nuku kyanga thulethera amaghoba?

EKIKALEKA IKYAKALHA ERIBYA MW’OKWENENE

Ni kwenene, si kyolho eribya b’okwenene omwa biro by’enyuma-nyuma bino  omughulhu abangyi ‘bayanzire, n’erianza ebindu.’ (2 Tim. 3:2) Eriwa omwa kitsibu ky’esyosente kutse emibiiri eribulha kikahamba kutsibu okw’ibya b’okwenene. Abangyi bakayowa nga basingene eriiba, erikopa ebizamu, kutse eriyingirya omwa bindi bindu ebithe mw’okwenene. Amalengekania aya ali ehosi-hosi indi hamabya ihali erithunga ebindu, abangyi bakalengekanaya bathi sihali ekyangaleka ibabya mw’okwenene. Nibya n’abandi Bakristayo babirithwamu nabi omwa mibere ng’eyi neryo busana ‘n’omururu’ babiriherya emimanire yabu mibuya omwa kithunga.—1 Tim. 3:8; Tito 1:7.

Aliriryo, Abakrisitayo abanene, bakagherereraya Yesu. Babirikiminya ngoku erigherererya emibere ya Nyamuhanga kilengire ekindu kyosi-kyosi eky’obughuda. Busana n’ekyo, Abakrisitayo eminyethu sibali kopa ebizamu nuku balhabe ndeke. (Emi. 20:23) Ni kwenene, si bugha indi mughulhu wosi eribya w’okwenene kikaletha olhuhembo, ngoku kyabya oku Haykanush. Nomwabine, eribya b’okwenene ni kindu ekihikire omwa meso wa Nyamuhanga, kandi kikaleka ithwabya ithune n’obunya muthima-thima obuwene, ekindu eky’omughaso munene kutsibu.

Eky’erileberyako kya Gagik kikakanganaya ekyo kya ndeke-ndeke. Akabugha athi: “Ngathali ngabya Mwema wa Yehova, nabya ngakolera omwa kampuni nene, neryo omwinyeyo iniakabugha amaghoba make buyira aw’ekampuni eyo nuku syathuhe emisolho. Ingye nga maneja, nabya ngatholere ‘erilighirana’ n’oyukakolha okwa by’emisolho omw’imuhemberera nuku ayihunire akalhangira obulibathangania obo. Eki mukyaleka ingaminywa ng’oyuthe w’okwenene. Nabere nabir’igha ekwenene, munabugha indi sinanga thasyakolha ekyo, nomwakine indi abya mubiiri owali kw’esente ndeke. Munathwamu erikyungulha eyaghe kampuni. Ekiro natsukayo, munahandikisyayo ngoku ebilhaghiro bikabugha kandi namabya ngathuha emisolho eyosi.”—2 Kor. 8:21.

Gagik akabugha athi: “Emingirirye yaghe muyathwikako hakuhi embindi, neryo mukyakalha erilisya ab’eka yaghe. Nomwabine, ngatsemire lino. Ngawithe obunya muthima-thima obuwene embere sya Yehova. Ngali ky’erileberyako kibuya ekya baghalha baghe babiri, kandi nabirihebwa esyonzunzo omwa kithunga. Hathya omwa basolesya n’abanga kolha nabu, ngasibwe ng’oyuli mw’okwenene.”

YEHOVA YUKAHA OBUWATHIKYA

Yehova anzire abakuwanaya erikangirirya liwe omw’ikangania emibere yiwe mibuyanga, imwamuli n’eribya b’okwenene. (Tito 2:10) Mwasondolha Omwami Dawudi eribugha athi: “Indi mukulhu lino, sinyikiri mulere, Nikwa sindi thalhangira Omukama akasighania omundu oyuthunganene, Kandi sindi thalhangira abaana biwe bakasaba-saba akalyo.”—Esy. 37:25.

Ebya muthaleghulha Ruta alhabamu bikaghumaya ekyo. Mwamakirira mabyalha wiwe, Naomi, omwakanya k’erimusighania omwa bukekulhu bwiwe. Ruta mwasuba e Israeli, eyo angabere akaramirya Nyamuhanga w’okwenene. (Ruta 1:16, 17) Iniane e Israeli, Ruta mwakangania okwenene kandi kwa ni mukoli, akabotha-botha ebikasighalha ngoku kyabya omwa Mighambo. Ngoku Yehova anawathikaya Dawudi, mwathalekerania Ruta na Naomi. (Ruta 2:2-18) Kandi ibbwa, Yehova mwakolera Ruta n’ekilhabire okw’imuwathikya kinyamubiri. Mwamusombolha erisyalhua mw’Omwami Dawudi nibya na Masiya oyuwalhaghanisibawa!—Ruta 4:13-17; Mt. 1:5, 16.

Abandi baghombe ba Yehova bangana yisanga omwa mibere eyangaleka ikyabakalira eribya n’emingirirye eyanga bawathikya okwa biyithawa byabu. Omwakanya k’erisondya  enzira nyolho aliwe isi y’okwenene, bakalengaho erikolha kutsibu n’eribya b’omuhwa. Omwa nzira eyi bakakanganaya ngoku bakatsemera emibere mibuyanga ya Nyamuhanga, imwamuli n’eribya b’okwenene, kwilhaba ekindu kyosi-kyosi.—Emi. 12:24; Efe. 4:28.

Nga Ruta, Abakrisitayo erithimba omwa kihugho kyosi babirikangania ku bakayikethera amaaka wa Yehova aw’eriwathikya. Babiriyiketherera ighuma oyuwayilhagha athi: “Singendi syakuleka na kera, kandi, singendi syakusighania nahake.” (Ebr. 13:5) Mirundi mingyi Yehova abirikikangania ku syangalemwa eriwathikya abatheyithoka abakakanganaya okwenene mughulhu wosi. Abiriberererya eky’abugha eky’erithuha ebya thukayithagha omwa ngebe.—Mt. 6:33.

Ni kwenene, abandu bangana lhangira ediyamondi kutse ebindi bindu by’obughuli nga bilengire. Aliriryo thutholere ithwakiminya ngoku, Thatha wethu w’elhubulha iyo akalhangira abali mw’okwenene n’erikangania eyindi mibere yiwe, ku balengire kutsibu ebindu by’obughuli ng’ebyo!

Eribya b’okwenene kikaleka ithwabya n’obunya muthima-thima obuwene n’obwiranda bw’erikania omw’ithulira