Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Busana Naki Thutholere Ithwahindana Haghuma Thukaramya?

Busana Naki Thutholere Ithwahindana Haghuma Thukaramya?

“Obuli kiro mubasiba bakahindana omo hekalu.”—EMIB. 2:46.

ESYONYIMBO: 20, 119

1-3. (a) Abakristayo babirikangania bathi ku banzire kutsibu erihindana haghuma? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.) (b) Omo mwatsi ono thukendi kania okuki?

OMUGHULHU Corinna abya w’emyaka 17, mama wiwe mwahambwa n’erithwalhwa omwa kambu y’abanya ngomo eye Soviet. Enyuma waho, Corinna nayu mwathwalhwa omwa bunyewa e Siberia, haali kutsibu okwa wabu. Kundi iniakathwalhawa ng’omukobe, ihakanayira ibamuha omubiiri w’erikolera eyihya omwa mbeho nene kutsibu, kandi isyawithe esyongimba esy’embeho. N’omwa mibere eyikalire kutsibu ng’eyi, Corinna n’owundi mwali wethu mubathwamu erighenda okwa muhindanu.

2 Corrina akabugha athi: “Muthwakulhuka omw’igholho neryo thwamalyatha kilomita 25 eriyasamba etreyini. Etreyini muyahongoka saha munani sy’ekiro, thwamaghunza saha mukagha ithunemughenda kandi thwamathasyalyatha esindi kilomita 10 erihika ahakabya emihindano.” Mubanaghasirwa omwa lhughendo olhu? Corinna akabugha athi: “Okwa muhindano muthw’igha Akaleberyo n’eriimba esyonyimbo sy’Obwami. Mukyathuhimba kutsibu n’erighumya erikirirya lyethu.” Nomwakine indi mubaghunzayo biro  bisathu, omwimaniri w’efamu mwathaminya Corrina na munywani wiwe ku sibalhueho.

3 Erilhua kera abandu ba Yehova bakatsemera erihindana haghuma. Ekithunga ky’Ekikristayo kyabere kikanatsuka, abigha ba Yesu “mubasiba bakahindana omo hekalu” buli kiro. (Emib. 2:46) Obundi nawu wuwithe eriyisunza ng’eryabu erihindana okwa mihindano mughulhu wosi. Nomwabine, Abakristayo abosi banawithe ebyanga bakakirya. Omubiiri, emisulhusutho, kutse enduhi y’emibiiri yethu eya buli kiro, byangana leka ikyathukalira erihindana. Ni kyahi ekikendi thuwathikya erisingura ebyanga thulemesya ebi thwanabya n’omubere w’erithendi bulha okwa mihindano? [1] Thwanga wathikya thuthi abigha bethu be Biblia n’abandi erilhangira omughaso w’emihindano? Omo mwatsi ono, thukendi lebya esyonzumwa munani esikaleka ithwabya thukahindana haghuma thukaramya. Esyonzumwa esyo thwangana sighaba kasathu: ngoku wukahambawako, abandi ngoku bakahambawako, na Yehova ngoku akahambawako wukahindana. [2]

NGOKU WUKAHAMBAWAKO

4. Erihindana haghuma likathuwathikaya lithi erigha oku Yehova?

4 Thukakangiriribawa omwa mihindano. Obuli muhindano w’ekithunga akathuwathikaya erigha oku Nyamuhanga wethu, Yehova. Ng’eky’erileberyako, omughulhu thw’igha ekitabu “Muyibike omo Lhwanzo Lhwa Nyamuhanga” omw’Igha lye Biblia ery’Ekithunga, mbwino erigha okwa mibere ya Nyamuhanga, n’erisubirya ly’abalikyethu erikalhua okwa muthima, mukithaghumya olhwanzo olhwa thuwithire Thatha wethu w’elhubulha? Kandi thuk’ongera eriyitheghererya Ekinywe kya Nyamuhanga omw’ihulikirira ndeke emikania, eby’erilhangirirako, n’obusomi bwe Biblia. (Neh. 8:8) Thalengekania okwa by’obughuli ebya wukabana obuli yenga wukathegheka n’erihulikirira emyatsi mikulhu-mikulhu y’Obusomi bwe Biblia!

5. Emihindano yabiri kuwathikya yithi erighendera okwa bya wuk’igha omwa Biblia n’eryuwania erithulira lyawu?

5 Emihindano yikathukangiriraya erighendera okwa misingyi ye Biblia omwa ngebe yethu yosi. (1 Tes. 4:9, 10) Ng’eky’erileberyako, emyatsi eyiri omw’Igha ly’Akaleberyo yikabya iyihambire okwa biyithawa by’abandu ba Nyamuhanga. Mbwino Erigha ly’Akaleberyo lyanabirileka iwathasyalebya ebilhubirirwa byawu, erighanyira Omukristayo mulikyenyu, kutse erithasyuwania emisabe yawu? Emihindano y’omwa kathi-kathi k’ewiki yikathuthendeka erithulira. Thuk’igha ngoku thwanga thulira engulhu yuwene n’erikangirirya ndeke emisingyi eyiri omwa Masako.—Mt. 28:19, 20.

6. Emihindano yethu yikathuhimba n’erithughumya yithi?

6 Emihindano yikaleka ithwasika. Omughulhu mubi ono angana thutsekya omwa bwenge, omw’iyowa, n’omwa by’obunyakirimu. Aliwe emihindano yikaleka ithwasika n’erighuma. (Soma Emibiri 15:30-32.) Okwa mihindano yethu eminene, thukabya ithune mukania okw’ibererera ly’amaminyereri we Biblia. Eki kikaleka, ithwongera erighumya eriyikethera ngoku ebya Yehova abirithulhagha bikendi syabererera. Si bugha indi abakalhabaya emikania basa babakathuhimba. Balikyethu abosi bakathuhimba bakasubirya n’eriimba erilhua okwa muthima. (1 Kor. 14:26) Kandi thukabya thukakania n’abalikyethu emihindano yithe yatsuka kandi yikahwamo, thukayowa ithuli bughuma kandi ikya thuhumulikania.—1 Kor. 16:17, 18.

7. Busana naki ni kikulhu kutsibu eribya okwa mihindano?

7 Emihindano yikaleka ithwabana obuwathikya bw’omulimu abuyirire. Yesu iniabirihamibwa elhubula, mwabugha athi: “Oyuwithe amathwe owe ebyo mulimu akabwira esyokanisa.” (Erib. 2:7) Kwenene, Yesu yukasondolha ekithunga ky’Ekikristayo erilhabira omwa mulimu abuyirire. Thukayithagha omulimu abuyirire erithoka erirwanisya  erilengwako, erithuthokesya ndeke erithulira, n’erithoka erithwamu ndeke. Kwesi ka thutholere ithwatsomana endegheka yosi-yosi eyanga leka ithwabana omulimu abuyirire—imwamuli n’emihindano yethu!

ABANDI NGOKU BAKAHAMBAWAKO

8. Balikyethu bakabya bamathulhangira okwa mihindano n’eryowa thukasubirya n’eriimba, kikabawathikaya kithi? (Lebaya n’akasanduko “Akalhua Okwa Mihindano Iniabirithasyayowa Ndeke.”)

8 Emihindano yikathuha akaghisa k’erikangania ku thwanzire balikyethu. Thalengekania buuli okwa bitsibu ebya balikyethu banemulhabamu. Ky’ekyaleka omukwenda Paulo iniahandika athi: “Thughaniraye ngoku thwangibukania”! Enyuma waho Paulo mwasoborera ngoku eki thukakikolha omw’ithendi “leka erihindana lyethu haghuma.” (Ebr. 10:24, 25) Iwe eribya okwa mihindano ni kangania ngoku ni kikulhu eriha balikyethu b’endambi yawu, n’eribakangya eritsomana. Eryongera okw’ekyo, erisubirya n’eriimba lyawu erikalhua okwa muthima likahimba balikyenyu.—Kol. 3:16.

9, 10. (a) Soborera ebinywe bya Yesu ebiri omu Yoane 10:16 nga bikathuwathikaya bithi eriminya omughaso w’erihindana n’abalikyethu. (b) Thwamabya ithunemuhindana mughulhu wosi, thwanga wathikya thuthi oyuwabirighanwa n’ab’okw’iyo?

9 Emihindano yikaleka ithwabya bughuma n’abalikyethu. (Soma Yoane 10:16.) Yesu mwayilinganisya ng’omulisya, n’abakamukwama ng’ekihangulho ky’esyombuli. Thalengekania oku kino: Esyombuli ibiri isyabya okwa kithwe, esindi ibiri isine omwa musya, n’eyindi iyine ehandi iyiyene, esyombuli ithanu esyo iwanganabugha wuthi ni kihangulho? Eyihi, kundi ekihangulho sy’esyombuli esiri haghuma omwa butheya bw’omulisya. Nethu kuthya, sithwangathoka erikwama Omulisya wethu kandi ithwabirithwamu eriyisolholha. Thutholere ithwahindana haghuma n’abandi Bakristayo erithoka eribya b’okwa “kihangulho kighuma” ekikasondolhawa “n’omulisya mughuma.”

10 Erihindana likaleka ithwongera obughuma bwethu. (Esy. 133:1) Abandi balikyethu babirighanwa n’ababuthi babu kutse abo babuthenwe nabu. Nomwabine bithya, Yesu mwalhaghanisya athi akendi syabingirya omw’ihiika ly’obunyakirimu eryanga batheya n’eribatsomana. (Mk. 10:29, 30) Wamathendibya wukabulha okwa mihindano iwanganabya nga thatha, mama, mughalha kutse mwali w’obu balikyethu banzwa aba! Mbwino eyo si nzumwa eyangaleka iwakolha ekyosi-kyosi nuku wuthoke eribya okwa mihindano eyosi?

NGOKU YEHOVA AKAHAMBAWAKO

11. Erihindana likathuwathikaya lithi eriha Yehova ekimutholere?

11 Ithwe erihindana n’iha Yehova ekimutholere. Yehova eribya iya Muhangiki wethu,  atholere erihebwa eripipwa, olhukengerwa, ewasingya, n’erisikya. (Soma Eribisulirwa 7:12.) Thukabya thukasaba, thukimba, n’erikania oku Yehova ithune okwa mihindano thukabya ithwamakolha eky’akathuyithaghako—eky’erimuramya. Thukatsemera kutsibu olhusunzo olhw’eriha Oyuwabirithukolera bindu binene kutsibu y’olhukengerwa.

12. Yehova akayowa athi thukatheya ekihano kiwe ky’erihindana haghuma?

12 N’ekindi ekitholere erihebwa Yehova ly’erimwowa. Abirithuhana athi isithwaleka erihindana haghuma, kwilhabirirya omwa biro by’enduli bino. Yehova akatsema thukaghondera ekihano ekyo. (1 Yn. 3:22) Akasima n’erilhangira akaghalha akathukahiraho erihindana okwa buli muhindano.—Ebr. 6:10.

13, 14. Thukayithunda thuthi hakuhi na Yehova na Mughalha wiwe okwa mihindano?

13 Ithwe erihindana ni kangya Yehova ku thwanzire eriyithunda hakuhi nayu na Mughalha wiwe. Okwa mihindano, Omukangirirya wethu Mukulhu akathusondolha omw’ikolesya Ekinywe kiwe, e Biblia. (Isa. 30:20, 21) N’abathe Bema ba Yehova abakahindana nethu bangana ghunzerera bathi: “Kwenene Nyamuhanga ali omo kathi-kathi kenyu.” (1 Kor. 14:23-25) Yehova akatsumulha emihindano omwa mulimu wiwe abuyirire kandi yukasondolha endegheka y’erikangiriribwa eyiseghemere okwa Masako. Kwesi omughulhu thuli okwa mihindano, thukabya ithukahulikirira omulenge wa Yehova n’erilhangira ngoku akathutsomana. Ekyo kikaleka ithwayithunda hakuhi nayu.

14 Yesu mwabugha athi: “Aho bandu babiri kutse basathu bahindene omo lina lyaghe, nyineho omo kathi-kathi kabo.” (Mt. 18:20) Wamathakilhangira, ekya Yesu abugha kihambire n’okwa mihindano yethu. Kristo ng’omuthwe w’ekithunga, “akalendera” omo kathi-kathi k’ebithunga by’abandu ba Nyamuhanga. (Erib. 1:20–2:1) Nawu thakilengekaniako! Yehova na Yesu bakalhangira bathi bakathughumaya omwa mihindano y’Ekithunga. Wukalengekanaya Yehova akayowa athi akalhangira ngoku thwanzire eriyithunda hakuhi nayu na Mughalha wiwe?

15. Erihindana likakanganaya lithi Nyamuhanga ngoku thwanzire erimwowa?

15 Ithwe erihindana ni kangania ku thukasighika ehamuli ya Yehova ey’erithabalha. Nomwakine indi Yehova yukalhaghira athi ithwahindana, syalithukaka erikolha ekyo. (Isa. 43:23) Busana n’ekyo, kiri okwithwe erikangania nga thwanzire Yehova ya bungahi erilhua okwa muthima kandi nga thukasighika thuthi ndeke obuthabali bwiwe. (Abar. 6:17) Ng’eky’erileberyako, oyukathukolesaya angana thuhathikana athi thubule okwa mihindano busana n’omubiiri. N’abanya gavumente bangana thuhakanisya n’erithubahisya bathi thwamahindana ibakendi thulihisya, erithuboha, kutse erithukolhako ekikalire okw’aho. Kutse thwangana yisanga ithwabirianza erighenda omwa by’eriyitsemesya omwakanya k’erighenda okwa mihindano. Omwa mibere ng’eyi, hakabya erithwamu lino: Nindi oyo thukendi kolera? (Emib. 5:29) Thukabya thukathwamu erisighika Yehova, thukatsemesaya omuthima wiwe.—Emi. 27:11.

MULHOLE EMBERE ERIBYA MUKAHINDANA HAGHUMA

16, 17. (a) Thukaminya thuthi ngoku Abakristayo b’omwa kighonye ky’erimbere ibakathwalha erihindana mwa ly’omughaso? (b) Mughalha wethu George Gangas mwayowa athi busana n’emihindano yethu?

16 Abakristayo ab’omwa kighonye ky’erimbere mubathahindana habw’obuthuku buke enyuma w’ekithiko-thiko ekikaswekaya ekyabya okwa Pentekote 33 E.K. “Mubasiba bak’igha erikangirirya ly’abakwenda.  . . . Kandi obuli kiro mubasiba bakahindana omo Hekalu.” (Emib. 2:42, 46) Ekinywe ky’Ekigiriki ekikahindulhawa mwa “mubasiba” kikakanganaya eriyitsingirira kutse erihathikana n’akaghalha kanene omo mwatsi mulebe. Sikyabya  kyolho Abakristayo abo eribya okwa mihindano omwa buthabali bwe Roma kandi ibanemuhakanisibwa n’abasondoli b’edini y’Ekiyuda. Nomubyanabya bithya, mubahathikana.

17 N’abaghombe ba Yehova abamunabwire babirikangania ngoku bakasima kutsibu emihindano. George Gangas, oyuwaghunza emyaka eyilhabire oku 22 iniane mughuma w’okwa Kathunga Akakasondolha, mwabugha athi: “Okw’ingye, erihindana haghuma n’abalikyethu ni kighuma ky’okwa bikanyilethera etseme nene omwa ngebe n’erinyihimba. Nganzire eribya omwa bakatsuka erihika okwa Kisenge ky’Obwami, n’eribya omwa bakaghunzerera erilhuako kyamathokekana. Omwa muthima mw’eyo ng’owa mw’etseme nene ingakania n’abandu ba Nyamuhanga. Ingane nabu, ngayowa ingali n’ab’okw’ingye, omwa paradiso y’obunyakirimu.” Mwongerako athi: “Ngoku akalimi k’ekampasi kakabya ikanasamalire mughulhu wosi eyighulhu, naghe amalengekania waghe n’eriyisunza lyaghe bikabya ibine okw’iyahindana.”

18. Wukayowa wuthi busana n’emihindano yethu, kandi wamathwamu erikolhaki?

18 Nawu kwa wukanayowa wuthya busana n’erihindana lyethu haghuma thukaramya Yehova? Neryo kwesi, wuyitsingirire n’erihathikana omw’ihira h’akaghalha erithendi bulha okwa mihindano. Iwukendi kangania ngoku wukalighirana n’Omwami Dawudi, oyuwabugha athi: “Iwe Mwami Mukulhu, nyanzire enyumba yawu aho wikere.”—Esy. 26:8.

^ [1] (enungu 3) Abandi balikyethu sibalihika okwa mihindano busana n’eribya omwa mibere eyikalire, ng’obulhwere obukalire. Batholere ibayikethera ngoku Yehova akabayitheghereraya kandi ngoku akasima eriramya lyabu erikalhua okwa muthima. Abasyakulhu b’ekithunga bangana wathikya abatsekire ng’aba nuku baghasirawe omwa ndegheka sy’obunyakirimu, obundi ng’omw’ibawathikya erikwamasyo okwa simu kutse eribarikodingirasyo.

^ [2] (enungu 3) Lebaya akasanduku “Ebikaleka Ithwaya Okwa Mihindano.”