MWALI wethu Araceli oyunzubireko mwanyikaramira athi: “Wuleke erithasyabugha naghe. Singanzire eriowa eby’akasomo kawu ako. Bintamire. Nabirikupona!” Nomwakine indi hathya ngwithe myaka 91, ngakin’ibuka obulhumi obwa n’owa akambwira ebinywe ebyo. Aliwe ngoku Omugambuli 7:8 hakanabugha, “enduli y’omwatsi yowene kwilhaba enzuko yagho,” kandi kwenene ekyo ky’ekyabya kyathubereko.—Felisa.

Felisa: Nalhua omw’eka eyanzire edini ya kutsibu. Kandi kwenene, omwa bahughu bethu abandu 13, abandi ini bafaza n’abandi ibanawithe ebindi bitsumbi omwa Kikatuliki. Nibya na Papa John Paul II mwahamulha athi omwana wa mwali w’obu mama waghe, omufaza oyuwabya akasomesya okwa sukuru ya Bakatuliki, nayu ongerawe okwa babuyirire ababiriholha. Kandi omw’eka yethu ithuli bandu bahisi. Thatha abya muhesi, na mama ini mulimi. Thwabya baana munani in’ingye mukulhu.

Inganawithe myaka 12, omwa Spain mumwabya olhuhi. Olhuhi lhwabere lhwahwamu, thatha waghe mwabohwa, kundi egavumente muyithatsemera amalengekania wiwe okwa by’ekipolitiki. Mukyakalira mama erithubanira eby’erirya ngoku litholere, neryo munywani wiwe amamuha ekirengekanio ky’erithwalha bali bethu basathu—iya Araceli, Lauri, na Ramoni—okwa bwikalho obw’abasista e Bilbao, omwa Spain. Eyo, babya isibanga thasya wira.

Araceli: Thukathwalhwa, ithukwamangene eritsuka ok’ow’emyaka 14, 12, 10, neryo sikyabya kyolho erilhua eka. E Bilbao, mubathuha omubiiri w’erikolha obuyonzo. Habere halhaba myaka ibiri, abasista mubathuhumirya okwa bwikalho obunene obwa basista e Zaragoza aho abakekelhuhire babya bakalabirirwa. Eyo, omubiiri wethu iry’eriyonza ekitsumbyo. Ini mubiiri owakalhuhaya okwa balere ng’ithwe.

Felisa: Bali bethu babere baghenda e Zaragoza, mama na nyokolhume omufaza, mubathwamu naghe erinyithwalhayo. Banza erinyibisa okwa mulhwana oyuwabya iniabirinyanza. Kundi nabya nganzire  edini ya kutsibu, munasima ekirengekanio ky’erinyithwalha omwa basista. Isindibulha okwa Misa, kandi nibya nabya nganzire erisyabya misyonare ng’omwana wa mwali w’obu mama oyuwabya iniabirithumwa omwa Afirika.

Okwa malembe: E Zaragoza eyikere abasista, omwa Spain okwa mali: E Biblia ye Nácar-Colunga

Abasista mubathanyihira mw’omuhwa w’erikolera Nyamuhanga omwa kindi kihugho, neryo munabya ng’oyuli omwa ngomo okwa bwikalho obo. Habere halhaba mwaka mughuma, munathwamu erisuba eka, eriyawathikya nyokolhume omufaza. Iningamukolera emibiiri y’eka, n’erisoma nayu Esapuli obul’igholho. Kandi inganzire erithonda ebimole by’omwa kelezia n’erithonda esyosanamu sya Maria “n’ababuyirire.”

Araceli: Ithune eyo, engebe yethu muyahinduka. Nabere nabirilhahirisibwa omurundi w’erimbere, abasista mubathwamu erithughabulha. Ramoni mwasighalha e Zaragoza, Lauri amaghenda e Valencia, naghe bamanyithuma e Madrid, eyo nalhahirisibawa engendo yakabiri. Obwikalho bwe Madrid ikukikalha abanya sukuru, n’abakekelhuhire, n’abagheni, neryo iyiri emibiiri minganabi. Iningakolera eyikabya abalhwere.

Omwa kwenene, nabya ingalengekania indi obusista bukendi leka ingatsema. Nabya ngasi indi thukendibya thukasoma e Biblia n’eriyitheghereryayo. Aliwe muhathabya n’oyukakanaya oku Nyamuhanga kutse Yesu, kandi isithuli kolesaya ne Biblia. Ekya nabya n’ighire lhw’Olhulatini, ebihambire okwa “babuyirire,” n’eriramya Maria. Obuthuku obunene ithukasiba ithunemukolha emibiiri y’amani.

Endambi muyahika namatsuka erilhuhirira neryo namakania na mama mukulhu w’abasista. Munamubwira indi sikingwithire mughaso erikolha kutsibu eryosulya amasaho w’abandi kandi ewethu ibane mubulha kiwathikya. Mwanyikingira omwa kasenge, athi mbwino ngendi hindulha amalengekania waghe neryo ingaleka erighenda.

Abasista mubanyiboholha mirundi isathu, bakathanza eriminya ngangakinanzire erighenda. Babere balhangira ku nabirithwamu erighenda, mubabugha bathi ngatsuke erihandika indi: “Namalhua hano kundi nganzire eriyakolera Sitani omwakanya k’erikolera Nyamuhanga.” Munasweka bakabugha ekyo, kandi nomwakine indi nabya nganzire erighenda, nabya isinangathahandika ebinywe ebyo. Enyuma waho, munabugha indi nganza erikania n’omufaza, neryo munamubwira ebyosi ebyabere. Mwahiraho emitheghekere y’erinyisubya e Zaragoza. Habere halhaba myezi mike, munalighirwa erisuba eka. Biro bike enyuma waho, Lauri na Ramoni nabu mubalhuayo.

EKITABU “EKITHANGIRWE” KIKATHUGHABULHA

Felisa

Felisa: Endambi muyahika namathahibwa, n’erihumira  e Cantabria. Isindibulha okwa kisomo, neryo Kyasande kighuma muhalhaba ekirango ekikaswekaya. Faza, inianahithene, mwabugha athi, “Mwanamalhangira ekitabu kino!” neryo amasumba ekitabu The Truth That Leads to Eternal Life. Mwongerako athi: “Hamabya ihane oyuwabirikuha ekitabu eki, wundetherekyo kutse wukighuse!”

Ingye sinabya ngwithe okwa kitabu ekyo, aliwe munanza ibbwa ngakithunge. Na kwenene, habere halhaba biro bike, Abema ba Yehova babiri mubakongotha okwa lhukyo lhwaghe, bamamba ekitabu “ekithangirwe” ekyo. Munakisoma omwa kiro omo, neryo abakali babiri abo babere bakasubulha, munaligha erigha e Biblia.

Ekitabu “ekithangirwe”

Ekwenene muyanyingira lhuba. Omuhwa owanabya nagho omwa by’edini, munahweryagho oku Yehova n’omw’ithulira. Munabatizibwa 1973. Nomwakine indi isindi bana lhuba-lhuba akaghisa k’eribwira ab’okw’ingye ekwenene ye Biblia, iningabya ingane mubabwira kakabanika. Ngoku nganalyasoborera okw’itsuka mubanyihakanisya kutsibu, kwilhabirirya mwali wethu Araceli.

Araceli: Ebya nalhabamu okwa bwikalho bw’abasista, byabya ibyabirinyihithania. Aliwe munabya inganemughenda okwa kisomo kwa Kyasande, n’erisaba Esapuli buli kiro. Nabya ingakinanzire kutsibu eriyitheghererya e Biblia, neryo munasaba Nyamuhanga y’obuwathikya. Aliwe mwali wethu Felisa abere akanyibwira okwa lindi ikirirya ery’abwene, mwabya ng’amalyuwanirirya kutsibu neryo namalhangira iniamalhabirirania. Neryo munaghana ebiwe.

Araceli

Enyuma w’emyaka mike munasuba e Madrid eriyakolerayo kandi namathahibwa. Endambi muyahika hamabya ebikaleka ingathika-thika kutsibu. Munalhangira abakasa okwa kisomo isibali ghendera okwa biri omwa bitabu by’Enjiri. Neryo munaleka eribya ingayasoma. Isingakikirirye omwa “babuyirire,” eribikulha, kutse omuliro owa kera na kera. Munaghusa n’esyosanamu esyanabya nasyo. Iningabulha ekya ngakolha nga kinahikire. Munayowa nabi, aliwe munabya inganemusaba Nyamuhanga indi: “Nganzire erikuminya. Nyiwathikaye!” Ngibuka Abema ba Yehova ibakanahika ewaghe aliwe ingaghana eribakyungulira. Isingayikethere dini yosi-yosi.

 Omo myaka eya 1980, bali bethu, Lauri oyuwabya ikere e France na Ramoni oyuwabya e Spain, mubatsuka erigha e Biblia n’Abema ba Yehova. Munalengekania indi nabu babirithebwa nga Felisa. Enyuma waho, omukali omutaka waghe oyukahulhawa mwa Angelines, mwabya munywani waghe. Nayu abya ini Mwema wa Yehova. Angelines na mwira wiwe ibakabya ibane mumbwira bathi ng’ighe e Biblia. Mubalhangira erithika-thika lyaghe irikakanganaya ku nganzire eriminya ebiri omwa Biblia. Erighunzerera munababwira indi: “Kale. Aliwe ngendirigha erigha nenyu mwamanyirighira erikolesya e Biblia eyayi!” ingamanyisya embindulha ye Biblia eye Nácar-Colunga.

ERIGHUNZERERA E BIBLIA YIKATHUSUBAYA OMWA BUGHUMA

Felisa: Ingabatizibwa 1973, e tawuni eya Santander omuyi mukulhu we Cantabria, Spain mwabya Abema ba Yehova nga 70. Ithuwithe bulhambu bunene bw’erithuliramu, neryo ithukakolesaya esyobbasi n’enyuma waho muthwabya thukakolesya esyomatoka erithulira omwa kihugho ekyosi ekyo. Ithukaghenda kyalu okwa kyalu erihika ahathwaghunzira ebyalu byosi omwa kitsweka ekyo.

Ahabw’emyaka mingyi nabiribya n’olhusunzo olhw’eryeghesya abandu bangyi be Biblia, kandi 11 babiribatizibwa. Abanene ini Bakatuliki. Kundi naghe okw’itsuka nabya ngahambirire kutsibu eby’Ekikatuliki, munaminya ngoku ngatholere ingathwalha abigha abo ba lyolho. Munalhangira ibakayithagha obuthuku obw’erighenda bakalhwika esyonyikirirya esya bamakirire n’erileka e Biblia n’omulimu wa Yehova bibawathikaye erilhangira ekwenene. (Ebr. 4:12) Mwira waghe, Bienvenido, oyuwabya inianabere mupolisi, mwabatizibwa 1979, na mama waghe amaholha iniamabiritsuka erigha e Biblia.

Araceli: Munayilhalikirira kutsibu ingatsuka erigha e Biblia n’Abema ba Yehova. Aliwe obuthuku bwabere bunemulhaba, munalhangira eripona eryanabya nalyo erimbere isirikinyirimo. Ekya nyitsemesaya okwa Bema ba Yehova, munalhangira ibakaghendera okwa bya bakakangiriraya. Munahwa mw’erithika-thika namabya n’erikirirya, kandi munayowa ingatsemire. Nibya n’abataka baghe mubambwira bathi: “Araceli, wulhole embere omwa nzira eya wamakwama!”

Ng’ibuka ingasaba indi: “Wasingya Yehova erithendi nyirekerera n’erinyihiriraho esyonzira nyingyi sy’eribaniramu ekyo nabya ngasondya—ekwenene ye Biblia.” Munasaba mwali wethu Felisa y’ekighanyiro busana n’ebinywe ebikahithanaya ebya namubwira. Erikania okwa Biblia mulyasuba omwa mwanya w’esyombaka syethu. Munabatizibwa 1989 inganawithe myaka 61.

Felisa: Omo myaka 91 lino, ngali mukwakali kandi singakiwithe akaghalha ako nabya nako. Aliwe obuli kiro ngasoma e Biblia, ingayahindana amaghalha waghe amanyilighira, n’erisangira omw’ithulira ngoku nangathoka.

Araceli: Kundi obundi nabya musista, ky’ekikaleka inanza eribya ingathulira abafaza n’abasista abangabana. Nabiribaha bitabu binene n’erikania nabu kutsibu. Ng’ibuka omufaza mughuma oyonabya inabiribungira ngendu nyingyi akambwira athi: “Araceli, ngalighirana nawu ndeke-ndeke, aliwe ibbwa n’emyaka yaghe eno nangathasyayahi? Abaramya bethu n’ab’okw’ingye ibakendi bugha ambuki?” Munamusubirya indi: “Ibbwa na Nyamuhanga iniakendi bugha athiki?” Mwatsingya omuthwe lhulighe-lighe aliwe okwa buthuku obo abya isyanga thunga obuthubaha obw’erisondekania ekwenene.

Ng’ibuka ekiro ky’embaghane omwa ngebe yaghe—ky’ekiro mwira waghe ambwira athi anzire erighenda naghe okwa mihindano. Nomwakine indi aby’awithe myaka eyilhabire omu 80, eritsuka naho isyali bulha okwa mihindano. Mw’igha e Biblia n’eribya muthuliri oyuthabatizibirwe. Ng’ibuka ndeke thukathulira haghuma. Mwaholha ihakisigha amezi abiri iniabatizibwa.

Felisa: Ekighuma ky’okwa bikanyitsemesaya kutsibu omwa ngebe yaghe ly’eribya bali bethu basathu ababya bakanyihakanisya erimbere bakabya bali bethu b’obunyakirimu. Ka kyabirithutsemesya eribya bughuma nabu, erikania oku Nyamuhanga wethu, Yehova, n’Ekinywe kiwe! Erighunzerera, ingye na bali bethu thwabiribya bughuma bunyakirimu. *

^ enu. 29 Araceli, awithe emyaka 87, Felisa, 91 na Ramoni 83—kandi bakinakolera Yehova n’omuhwa erihika na munabwire. Lauri mwaholha 1990, iniane muthaleghulha oku Yehova.