‘Iwe Israeli, omughombe waghe, Yakobo oyo nayisogha, omwana wa Abrahamu munywani waghe.’—ISA. 41:8.

ESYONYIMBO: 91, 22

1, 2. (a) Thukaminya thuthi ngoku abandu banganabya banywani ba Nyamuhanga? (b) Omwa mwatsi ono thukendikania okuki?

ERITSUKA okw’ibuthwa erihika okw’iholha, thukayithagha olhwanzo. Abandu bakayithagha amanywani awali mw’olhwanzo—kandi si lhw’olhuli ng’olhw’omulhume n’omukali. Na kutsibu-tsibu thukayithagha olhwanzo olhukalhua oku Yehova. Abandu banene bakalengekanaya bathi sikyanga thokekana eribya bughuma na Nyamuhanga Omuthoki w’ebyosi n’erianzana nayu ng’omunywani kundi ali elhubulha kandi syali lhangirawa. Mbwino nethu thunawithe erithika-thika ng’eryo? Kibulire haali!

2 E Biblia yikakanganaya ngoku abandu abathahikene babiribya banywani ba Nyamuhanga. Thutholere ithwab’ighirako, kundi omwa ngebe sihali kilhubirirwa ekilengire ng’eryanza eribya munywani wa Nyamuhanga. Oyo eki kyabyako ndeke-ndeke ni Abrahamu. (Soma Yakobo 2:23.) Abrahamu mwathoka athi eribya munywani wa Yehova? Emberekerero ngulhu y’obunywani obo lyabya iry’erikirirya. Ne Biblia yikabugha yithi Abrahamu ni “thatha w’abosi abakikiriraya Nyamuhanga.” (Abar. 4:11) Neryo thulebaye erikirirya  lya Abrahamu nga mulyamuthokesya lithi eribya munywani wa Nyamuhanga. Kandi obuli mundu iniangana yibulya, ‘Nanga gherererya indi erikirirya lya Abrahamu n’erighumya obunywani bwaghe na Yehova?’

ABRAHAMU MWABYA ATHI MUNYWANI WA YEHOVA?

3, 4. (a) Thakania okwa kyangabya ikyabya kirengesyo ekikalire ekyalenga okw’ikiririrya lya Abrahamu. (b) Busana naki Abrahamu mwaligha erihonga Isaka?

3 Thathera akasasani omusyakulhu kutsibu iniane muyihanda-handa akahethuka okwa kithwe. Ali okwa lhughendo olhwangabya ilhukalire okwa sy’amathaghenda omwa ngebe yiwe. Sibugha ambu olhughendo olhu lhwamamukalira habw’obukulhu. Abrahamu angabya ini w’emyaka 125, aliwe akinawithe akaghalha. [1] Oyumukwamire ni mulhwana w’emyaka nga 25. Ni mughalha wiwe Isaka, kandi anahekire esyongwe. Na Abrahamu anahekire omuhamba n’eby’eryakya mw’omuliro. Yehova abirimubwira athi ahonge mughalha wiwe oyo!Enz. 22:1-8.

4 Ekya Abrahamu abya iniakayakolha eki, kyangabya iky’ekyabya kindu kikalire eky’erilenga okw’ikirirya liwe. Hane abakabugha bathi Nyamuhanga syabya awithe bughanyiri eribya imwabwira Abrahamu athi ithe omwana wiwe, n’abandi bathi Abrahamu abya mukiru eriligha ekindu ng’ekyo. Bakabugha bathya kundi sibawithe erikirirya kandi sibasi erikirirya nga niki. (1 Kor. 2:14-16) Abrahamu eriowa Nyamuhanga sibwabya bukiru. Aliwe iyo aligha kundi habya ihane eky’alhangire. Omw’ikirirya mwalhangira Yehova, Thatha wiwe w’elhubulha isyanga mubwira athi akole ekyanga mulethera obulighe obuthe bwangahwa. Abrahamu abya inianasi ngoku am’owa Yehova, iniakendi batsumulha iyo na mughalha wiwe. Erikirirya liwe lyabya liseghemere okuki? Lyabya liseghemere okwa by’aby’asi n’eby’alhabamu.

5. Abrahamu angabya iniaminya athi Yehova, kandi eby’igha mubyaleka iniayowa athi?

5 Eby’abya asi. Nomwakine indi Abrahamu akulira e Uri, omuyi w’Abakaldea ow’abya mw’eriramya esyosanamu, iyo mwathoka eriminya Yehova. Mwamuminya athi, kandi thatha wiwe Tera, ini muramya w’esyosanamu? (Yos. 24:2) E Biblia siyiri kikanganaya ndeke, aliwe yikakanganaya ngoku Abrahamu abya w’olhulengo lhw’omwenda olhw’abaana ba Semu, omughuma w’okwa baghalha ba Noa kandi oyuwabya awithe erikirirya erighumire kutsibu. Abrahamu ahikaya myaka nga 150, Semu iniakineho. Sithwasi ndeke Abrahamu nga mwaminya Yehova erilhabira omu Semu. Aliwe, kikalhangirika ikihikire eribugha thuthi Semu yuwabwira ab’okw’iyo b’ebihambire oku Yehova. Abrahamu angabya imwabiminya neryo byamamuhika okwa muthima. Mwanza Nyamuhanga oyo ighako, n’eriminya eryo lyamamuwathikya eribya n’erikirirya.

6, 7. Ebya Abrahamu alhabamu mubyaghumya bithi erikirirya liwe?

6 Eby’alhabamu. Ni byahi ebya hika oku Abrahamu ebyaghumaya erikirirya liwe omu Yehova? Kikana bughawa indi eriyowa likalethawa n’ebya wukalengekanaya n’eriyowa eryo iryaleka iwakolha kindu kirebe. Ebyo Abrahamu igha oku Nyamuhanga mubyaleka iniakenga n’eryubaha kutsibu Yehova, “Nyamuhanga w’Endatha kutsibu, Omuhangiki w’olhubulha n’ekihugho.” (Enz. 14:22) Eriyowa lya Abrahamu eri, e Biblia yikalyahulha mwa “eryubaha Nyamuhanga,” kandi ly’erikayithaghisibawa erithoka erinywana Nyamuhanga. (Ebi. 10:12; Esy. 147:11) Eryubaha ng’eryo ly’eryaleka Abrahamu iniakolha ngoku Yehova amamulhaghira.

7 Nyamuhanga mwalhaghira Abrahamu na Sara athi balhue e Uri bahumire omwa kindi kihugho. Babya b’er’ikalha omwa syohema ebiro byosi eyo bakaya. Busana n’eribya mwowa, Abrahamu mwaleka Yehova  iniamutsumulha n’erimutheya. Ng’eky’erileberyako Abrahamu abya mw’obuba athi busana n’obubuya bwa mukali wiwe bangana mwitha neryo ibayithwalira mukali wiwe. Abrahamu nomwanabya asingene erikwa obuba, ekyo mukithaleka akalemwa eriowa Yehova. Mirundi ibiri, Yehova mwalhangira athi akatheghaya Abrahamu na Sara, kandi omwa nzira y’ekithiko-thiko. (Enz. 12:10-20; 20:2-7, 10-12, 17, 18) Eby’alhabamu ebyo mubyaghumya erikirirya liwe.

8. Thwangabana thuthi amenge awanga thuwathikya erighumya obunywani bwethu na Yehova?

8 Mbwino kyanganathokekana ithwe eribya banywani ba Yehova? Ee, kithokekene! Amenge n’ebindi ebyanga thuthokesya bineho omwa buswire. Ithwe lino thwasi bingyi okwa bya Abrahamu aby’asi, kundi bine omwa Biblia. (Dan. 12:4; Abar. 11:33) Omwa Kinywe kya Nyamuhanga muli eby’obughuli bingyi ebyanga leka ithwaminya binene ebihambire okwa “Muhangiki w’olhubulha n’ekihugho” n’erithuwathikya erimwanza n’erimusikya. Ebi bikaleka ithwamwowa, neryo ithwaminya eky’erikolha kundi thukalhangira ebikalhwiririramu. Thukabana ebihano biwe ibyabirithutheya kandi iniathutsumulha n’erithughumya. Thukaminya ngoku erikolera Nyamuhanga n’omuthima wosi kikathulethera obuholho, obutseme, n’eriyowa ndeke. (Esy. 34:8; Emi. 10:22) Thukabya thukongera eriminya Yehova n’eriyilhangirira emighisa yiwe, erikirirya lyethu n’obunywani bwethu nayu bukongera.

EKYAWATHIKAYA ABRAHAMU ERIBYA ININA MUNYWANI WA YEHOVA

9, 10. (a) Ni kyahi ekikayithaghisibawa obunywani erighuma? (b) Ni kyahi ekikakanganaya ngoku Abrahamu mwatsomana n’erighumya obunywani bwiwe na Yehova?

9 Obunywani buli ng’ekindu ky’obughuli. (Soma Emisyo 17:17.) Aliwe obunywani sibuli ng’ekindu ekithehumulha ekyo wukaghulha n’erikwama kyakibika aho, ikyusulhako n’engungu. Obunywani ibo buli ng’ekimole ekikayithagha eritsomanwa n’eryuthangirirwa nuku kyang’uwana. Abrahamu mwalabirira n’eritsomana obunywani bwiwe na Yehova. Ekyo mwakikolha athi?

10 Abrahamu mwathalengekania athi abirighonerya kundi anasibwe eritsuka enyuma ng’oyukubaha n’eriowa Nyamuhanga. Omughulhu iyo n’eka yiwe enene babya ibane mulhaba omwa Kanana, mwalholha embere erileka Yehova amusondole omwa byosi aby’akathwamu, emyatsi mike-mike n’eminene-minene. Mwaka mughuma Isaka isyali abuthwa, Abrahamu inianawithe myaka 99, Yehova mwabugha athi owosi-wosi oyune mulhume oyuli omw’eka ya Abrahamu abanibawe. Mbwino Abrahamu mwanabya ng’oyukaghana? Eyihi, mwayikethera Nyamuhanga n’eriligha “okwa kiro ekyo” kisa-kisa.Enz. 17:10-14, 23.

11. Ni kyahi ekyaleka Abrahamu iniayilhalikirira oku Sodomo ne Gomora, kandi Yehova mwamuwathikya athi?

11 Abrahamu eribya akowa Yehova nibya  n’omwa myatsi mike-mike, mukyaleka obunywani bwiwe na Nyamuhanga ibwaghuma n’erilholha embere. Iniakabwira Yehova y’ekyosi-kyosi ekimuli okwa muthima, erimusaba obuwathikya omughulhu hali eby’athe thayitheghererya. Ng’eky’erileberyako, omughulhu Abrahamu aminya ngoku Yehova akayathoghothaya e Sodomo ne Gomora, mwasagha athi abathunganene ibangana ghenderania omwa babi. Obundi Abrahamu angabya imwayilhalikirira busana n’eka ya Loti omwana wa mughalha wabu kundi babya b’ikere e Sodomo. Abrahamu mwabulya Nyamuhanga, “Omutsweri w’ekihugho kyosi,” inianayikehirye n’erimuyikethera. Omwa lyolho-lyolho, Yehova, mwakangania Abrahamu ngoku Iyo ni mughanyiri, oyuwasi emithima yosi n’eritheya abathunganene, nibya n’omwa buthuku bw’eritswera.Enz. 18:22-33.

12, 13. (a) Ebya Abrahamu alhabamu n’eriminya mubyamuwathikya bithi? (b) Ni kyahi ekikakanganaya ngoku Abrahamu abya ayikethere Yehova?

12 Ahathe erithika-thika obuli kindu ekyo Abrahamu ayilhangirira n’eriminya oku Yehova mukyamuwathikya erighumya obunywani bwiwe nayu. Enyuma waho, omughulhu abana ekirengesyo ekikalire—Yehova akamubwira athi ahonge mughalha wiwe ya Isaka—Abrahamu mwaghanirya okwa mibere ya Munywani wiwe oyu ow’elhubulha. Thuthasyasubaya amalengekania w’okwa mulhume muthaleghulha oyu inianemuhethuka okwa kithwe ekiri omwa kihugho kye Moria. Mbwino inianganabya imwalengekania athi obo Yehova abiribya mubi oyuthawithe bughanyiri? Ekyo isikyangasa omwa malengekania wa Abrahamu nahake! Thukaminya ekyo kya thuthi?

13 Abere akathahukalha okwa baghombe biwe ababya bakabakwamanisya, Abrahamu mwababwira athi: ‘Musighale hano n’epunda naghe n’omulhwana thukaya erya, eriyaramya, thukendi subulha aho muli.’ (Enz. 22:5) Abrahamu amanyisayaki? Mbwino atheba abaghombe biwe akababwira athi bakendi subulha na Isaka kandi inianasi ngoku akayamuhonga? Eyihi. E Biblia yikathuwathikaya eriminya ekya Abrahamu amanyisaya. (Soma Abaebrania 11:19.) Abrahamu “mwaghanza ngoku Nyamuhanga angathoka erilhubukya Isaka okwa baholi.” Kwesi, Abrahamu abya ikirirye omw’ilhubuka. Abya inian’ibukire ngoku Yehova mwanaleka iyo bana Sara ibathoka eributha ibanakulire kutsibu nibya. (Ebr. 11:11, 12, 18) Neryo busana n’ekyo, Abrahamu abya inianasi ngoku sihali ekyangalema Yehova. Neryo abya inianayikethere ngoku mughalha wiwe mwanzwa n’omw’anemwendi holha, Yehova akendisya mulhubukya nuku aberereraye eby’amulhaghanisaya. Kwesi ky’ekikaleka Abrahamu iniahulhwa mwa “thatha w’abosi abakikiriraya Nyamuhanga”!

14. Ni bitsibu byahi ebya wukabana omw’ikolera Yehova, kandi eky’erileberyako kya Abrahamu kyanga kuwathikya kithi?

14 Kandi ibbwa ithwe? Ni kwenene ithwe omwa buthuku bwethu buno Nyamuhanga syalithubwira athi thukole ebiri ng’eby’abwira  Abrahamu. Aliwe akathubwira athi thumwowe nomuthwanga yowa nga kikalire erighendera okwa bilhaghiro biwe kutse thwamabya isithuthayitheghererya ekighendererwa kyabyo. Mbwino wangan’ibuka ekya Nyamuhanga abugha athi wukole aliwe ikikukalire? Okwa bandi, anganabya iw’omubiri w’erithulira. Obundi bali mw’esisoni, neryo ikyabakalira erithulira abandu abo bathasi. Abandi kyanganabya ikikabakalira eryimanira okwa bikabakanganaya mwa bambaghane ng’okwa sukuru kutse okwa mubiiri. (Eri. 23:2; 1 Tes. 2:2) Wukanayowa nga wukahethuka okwa kithwe Moria nga Abrahamu kundi wabirihebwa omubiiri owakulengirye akaghalha? Kyamabya ikwa kiri kithya, wangana gherererya obuthubaha n’erikirirya lya Abrahamu! Erighanirya okwa by’erileberyako by’abalhume n’abakali abathaleghulha abakera kikendi leka ithwabagherererya n’eriyithunda hakuhi na Yehova ng’Omunywani wethu.Ebr. 12:1, 2.

OBUNYWANI OBUKALETHA EMIGHISA

15. Busana naki thukabugha thuthi Abrahamu mwathayikubyabwomo busana n’eriowa Yehova buthaleghulha?

15 Mbwino Abrahamu mwanayikubyabwomo busana n’eriowa Yehova buthaleghulha? Thalebya ekya Biblia yikabugha okwa buthuku abya iniakayaholha: “Abrahamu mwalekulha, mwaholha, omo busyakulhu bubuya.” (Enz. 25:8) Abrahamu abere akahikya myaka 175, amani mwamuhwa, aliwe iniakinibuka engebe mbuya eyo abana omwa myaka yosi eyo. Mwahira obunywani bwiwe na Yehova bw’embere omwa ngebe yiwe yosi. Aliwe, omughulhu thukasoma ebinywe ebikabugha bithi Abrahamu mwakulha “omo busyakulhu bubuya,” isithwa lengekanaya thuthi mwaghonerya, neryo amabya isyakiyithagha erisyabyaho omwa buthuku obukasa.

16. Abrahamu akendi syabana tseme yahi omwa Paradiso?

16 E Biblia yikabugha bino oku Abrahamu: “Abrahamu abya akalindirira omuyi w’ebibanza ebisikire. Omuyi ogho Nyamuhanga akokothaya n’erihimba.” (Ebr. 11:10) Abrahamu abya inianasi ngoku hane ekiro akendi syalhangira omuyi, ni bugha ambu, Obwami bwa Nyamuhanga, bukathabalha ekihugho kino—kandi kwenene kikendisyabya! Thalengekania etseme eyo Abrahamu akendisyabya nayu omwa Paradiso n’erilholha embere erighumya obunywani bwiwe na Yehova! Akendisyasima bungahi akaminya ngoku eky’erileberyako kiwe kyabiriwathikya abaghombe ba Yehova habw’esyongumi sy’emyaka! Kandi omwa Paradiso akendi syaminya ngoku Isaka eribya imwabalha okw’ikerwa k’imanira ekindi kindu kikulhu kutsibu. (Ebr. 11:19) Kandi akendi syaminya ngoku obulhumi obw’abya nabu akathegheka erihonga Isaka bwabiriwathikya abangyi erilengekania Yehova nga mwayowa athi akahayo Mughalha wiwe Yesu Kristo eribya mbanulho. (Yn. 3:16) Eky’erileberyako kya Abrahamu kyabiriwathikya ithwe bosi erisima kutsibu embanulho, ekindu ekikakanganaya olhwanzo lhunene ahathukathaberaho!

17. Erithwamu lyawu ni ryahi, kandi omo mwatsi ow’akakwamako thukendi syakania okuki?

17 Kwesi ithwe bosi thuthwemu erigherererya erikirirya lya Abrahamu. Thukendibya thunemulholha embere eriminya Yehova ya ndeke, akendi thuminya ng’abathaleghulha kandi ithwalhangira kw’ak’ongera erithutsumulha busana n’erimukolera. (Soma Abaebrania 6:10-12.) Ambi Yehova iniabya Munywani wethu kera na kera! Omo mwatsi owakakwamako, thukendi lebya ebindi by’erileberyako bisathu eby’abathaleghulha ababya banywani ba Nyamuhanga.

^ [1] (enungu 3) Erimbere, omulhume oyu iniak’ahulhawamu Abramu na mukali wiwe in’iyo Sarai, aliwe omwa mwatsi ono thukendi kolesya Abrahamu na Sara—amena agho Yehova abaha linyuma.