Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Omubere Mubuya ow’Erikokya​​—⁠Akayithaghisibawa Kutsibu!

Omubere Mubuya ow’Erikokya​​—⁠Akayithaghisibawa Kutsibu!

“Mukokanaye omo manyumba wenyu butsira eriyithonga-thonga.”—1 PETERO 4:9.

ESYONYIMBO: 100, 87

1. Ni bitsibu byahi ebya Bakristayo babana omwa kighonye ky’erimbere?

BUTHUKU bulebe ahakathi-kathi k’omwaka wa 62 na 64, omukwenda Petero mwahandikira abandu “abikere ng’abasayi abapanza-panzirawa omwa bihugho bye Ponto, ne Galatia, ne Kapadokia, ne Asia, ne Betania.” (1 Petero 1:1) Baghalha bethu na bali bethu aba balhua omwa myanya muthina-muthina. Babya “n’erirengwako erikalire,” kutse eriendereribwa, neryo babya bakayithagha erihumulikanibwa n’obusondoli. Kandi babyaho omwa buthuku obukalire kutsibu. Petero mwahandika athi: “Enduli y’emyatsi yosi yiri hakuhi.” Sihangalhabire myaka ikumi e Yerusalemu yithe yathoghothibwa. Ni kyahi ekyanga wathikirye Abakristayo ehosi-hosi erilhaba omwa mighulhu y’amalighe eyo?—1 Petero 4:4, 7, 12.

2, 3. Busana naki Petero mwahana balikyabo athi babye abakakokaya? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

2 Ekindu kighuma ekya Petero ahana balikyabo erikolha lyabya ‘iry’erikokania.’ (1 Petero 4:9) Ekinywe ky’Ekigiriki  ekya “erikokya” kikamanyisaya “eritsangira, kutse erikangania abo wuthasi b’amakune.” Aliwe, hano Petero abya akahana balikyabo omwa kithunga ‘erikokania’ nomwakine indi babya ibanasene n’eribya ibanemukolha haghuma. Erikokania lyanga bawathikirye lithi?

3 Kyanga lekire ibabya bughuma ndeke. Kandi ibbwa iwe? Wun’ibukire etseme eyo wabya nayu omughulhu omundu mulebe akukokaya ewiwe? Kandi omughulhu wakokaya omundu y’ewawu, muky’ongera obunywani. Enzira eyuwene ey’eriminya baghalha bethu na bali bethu ly’eribakokya. Abakristayo b’omwa buthuku bwa Petero babya batholere ibabya bughuma ndeke ebitsibu bikongera. Omwa “biro by’enyuma-nyuma” bino, nethu ekyo kya thunatholere ithwakolha.—2 Timoteo 3:1.

4. Ni bibulyo byahi ebyo thukendi kaniako omo mwatsi ono?

4 Thwanga ‘kokania’ omu nzira syahi? Ni kyahi ekyanga thukakirya okw’ibya n’omubere w’erikokya, kandi thwanga kolhaki eribya nagho? Ni kyahi ekyanga thuwathikya eribya bagheni babuya?

EHIGHISA HY’ERIKOKYA ABANDI

5. Thwangabya thuthi n’omubere w’erikokya okwa mihindano?

5 Okwa mihindano: Yehova n’ekithunga kiwe bakathukokaya okwa mihindano. Thukanza obuli mundu oyukasa okwa mihindano yethu iniayowa buholho, kutsibu-tsibu abahyaka. (Abanya Roma 15:7) Nabu ni bagheni ba Yehova, neryo ambi ithwaleka ibayowa buholho, mbulha basosire bathi kutse bambere bathi. (Yakobo 2:1-4) Wamalhangira omugheni iniane iyuwene, wangana mubwira wuthi mwikale haghuma? Anganasima wamamuwathikya erighenda-ghendania n’endegheka kutse erimuwathikya eribana amasako. Eyi iyanganabya nzira mbuya ‘y’erikokya abagheni.’—Abanya Roma 12:13.

6. Kutsibu-tsibu ni bahi abo thutholere ithwakokya?

6 Okw’irya: Mughulhu mungyi abandu omwa buthuku bwe Biblia ibakakanganaya omubere oyu omw’ikokya abandi okw’irya omwa miyi yabu, erikangania ku banzire eribanywana n’eribya buholho. (Enzuko 18:1-8; Abatsweri 13:15; Luka 24:28-30) Kutsibu-tsibu ni bahi abo thutholere ithwakokya? Balikyethu omwa kithunga. Omughulhu ono anemwongera eritsanda, neryo thukayithagha obuwathikya bw’abalikyethu n’eribya banywani babu abathaleghulha. Omwa 2011, Akathunga Akakasondolha mukahindulha obuthuku bw’Erigha ly’Akaleberyo okwa Beteli ye Amerika, lyamalhua oku saha 12:45 sy’erigholho n’erisuba oku 12:15 sy’erigholho. Busana naki? Ekirango mukyabugha kithi obundi kikendiolhobera Abanya Beteli eriligha n’erikangania erikokania omuhindano amahwamu lhuba. N’eyindi mithahulha yabirikolha ekyo. Eki kyabiriha abali okwa Beteli b’akaghisa kanene k’eriminyangana.

Wangana kokya abagheni okwa ky’erirya kutse eribunga haghuma nabu?

7, 8. Thwanga kokya thuthi abagheni abakasyalhabaya emikania?

7 Hakanayira baghalha bethu erilhua omwa bindi bithunga, abalebererya b’omuthimbo, kutse abathumwa erilhua okwa Beteli ibalhabya omukania omwa kithunga kyethu. Thwangana kolesya obuthuku obo erikokya balikyethu aba? (Soma 3 Yoane 5-8.) Enzira nguma y’erikolera mw’eki ly’eribakokya ewethu okw’irya, nomukangabya kandu kake buyira.

 8 Mwali wethu e Amerika ak’ibuka bino: “Habw’emyaka mingyi, ingye na mwira waghe thukabya ithunemubana akaghisa k’erikokya baghalha bethu esyombuyi n’abakali babu.” Akayowa obuli ikolha ekyo ikikaghumaya erikirirya lyabu n’erileka ibatsanga haghuma. Akabugha athi: “Sithuli thwathayikubya bwomo erikolha ekyo.”

9, 10. (a) Ni bahi abanga yithagha erighunza nethu buthuku buuli? (b) Mbwino abawithe amanyumba make-make bangana wathikya? Iha eky’erileberyako.

9 Abagheni abathe ghenda lhuba: Omwa buthuku bwe Biblia, ini kya buli kiro eriha abagheni balebe b’omwanya w’eribyamo. (Yobu 31:32; Filemono 22) Namunabwire, thwangana yithagha erikolha ekyo. Abalebererya b’omuthimbo mughulhu mungyi bakayithagha ah’erikesya bakabungira ebithunga. Kyanganabya n’okw’abali okwa mathendekero w’ekiteokrasi kutse abali okwa buhimbe. Kandi ibbwa abathakiwithe bwikalho busana n’ekitsinduli? Ibangana yithagha ah’erikalha erihika aho enyumba yabo yikendi syathasyahimbwa. Isithwalengekanaya thuthi abawithe amanyumba manene-manene basa bo banga wathikya. Banganabya ibabirikolha ekyo ngendo nyingyi. Wanganaha omundu y’akanya, enyumba yawu nomuyangabya ini nyike?

10 Mughalha wethu e South Korea ak’ibuka omughulhu ababya okwa sukuru y’ekiteokrasi babya ewiwe. Akahandika athi: “Okw’itsuka munathika-thika, kundi thwabya imuthwanam’ingira omwa butheke n’akanyumba kethu ini kake. Aliwe eribya n’abanya sukuru aba mukyathulethera etseme nene. Ithwe ng’abahyaka omwa butheke, muthwalhangira ngoku abatheke bangana tsema bamakolera Yehova n’erikwamirira haghuma ebilhubirirwa by’obunyakirimu.”

11. Busana naki abagheni omwa kithunga bakayithagha erikokibwa?

11 Baghalha bethu na bali bethu abahyaka omwa kithunga: Baghalha bethu n’abali bethu balebe kutse eka yosi banganahumira omwa kitsweka kyenyu bakalhua omwa bindi bithunga. Banganasa kundi omwa kithunga kyenyu muli obuyithawa. Kutse obundi banganabya ini batemburi abalyathumawa omwa kithunga kyenyu. Eyi ni mbinduka nene okw’ibo. Bakayithagha eribeghera omwanya muhyaka, ekithunga kihyaka, obundi nibya n’omubughe muhyaka kutse emibere mihyaka. Wangana bakokya okwa ky’erirya kutse eribunga nabu haghuma? Eki ikikendi bawathikya eribana abanywani bahyaka n’eribeghera.

12. Ni kyalholirweko kyahi ekikakanganaya ngoku erikokya siry’erithegheka bindu binene?

12 Erikokya sikirikuyithaghisaya erithegheka ebindu binene. (Soma Luka 10:41, 42.) Mughalha wethu mughuma ak’ibuka ekyabya omughulhu iyo na mukali wiwe batsuka obumisyonare. Akabugha athi: “Thwabya balere, ithwasi bike, kandi ithukakwa eka y’olhukando. Erigholho-gholho lighuma mukali waghe mwakwa eka ewabu y’olhukando lhunene, kandi n’obuwathikya bwaghe mubuthakolha kindu. Neryo okwa saha nga nguma n’embindi esy’erigholho, omundu mwakongotha okwa  lhuyi lhwethu. Abya ini mwigha we Biblia iniakathulethera emitsungwe isathu. Abya iniakasyathangirira abamisyonare abahyaka. Muthwabugha thuthi ingiremu neryo thwamamuha amaghetse w’erinywa. Neryo muthwamuha ekyayi n’ekyokoleti. Thwabya isithuli thwaminya Ekiswahili kandi nayu isyasi Olhusungu.” Mughalha wethu mwabugha athi eki mukyabawathikya eritsuka erinywana balikyethu b’aho n’eribana etseme.

SIHABYE EKIKAKUKAKIRAYA ERIKOKYA ABANDI

13. Erikokya likakuwathikaya lithi?

13 Wune wathasagha erikokya? Kyamabya kithya, wanganabya iwabiriherya akaghisa ak’eritsema n’eribana abanywani abawukendi syabya nabu kera na kera. Erikokya ni nguma y’okwa syonzira esyangana kughunza kw’embwera. Neryo ni kyahi ekyanga leka omundu iniasagha erikokya? Hane esyonzumwa nyike.

14. Thwanga kolhaki thwamabya isithuwithe endambi n’akaghalha ebikaghunza erikokya n’eriligha erikokibwa?

14 Endambi n’akaghalha: Abandu ba Yehova bawithe bingyi by’erikolha kandi bawithe syongwamirwa nyingyi. Abandi banganayowa nga sibawithe akaghalha n’obuthuku obukaghunza obw’erikokya. Wamabya ikwa wukayowa wuthya, wutholere iwahindulha endegheka yawu nuku wanga kokya n’eriligha erikokibwa. Eki ni kikulhu kundi e Biblia yikabugha yithi thukokaye. (Abaebrania 13:2) Neryo erikokya ni kindu ekitholere erikolhwa. Aliwe erikokya abandi, iwanganayithagha erikolesya ndambi nyike okwa bindu ebithawithe mughaso munene.

15. Busana naki abandi bakalengekanaya bathi sibanga thoka erikokya?

15 Amalengekania agho wuyiwitheko: Wunewathanza erikokya aliwe iwayowa nga siwangathoka? Obundi wukakwa esisoni n’erilengekania wuthi abagheni bawu sibendi tsema. Kutse obundi siwuwithe esyosente nene kandi wukasagha wuthi siwendithoka eritheghekera abagheni bawu ngoku abandi balikyethu bakakolha. Aliwe w’ibuke ngoku sikirimanyisaya kithi enyumba yawu yitholere iyabya iyuwene kutsibu. Abagheni bawu ibakendi tsema enyumba yawu yamabya iyinahenirye, iyinathondire kandi nawu iwunatsangire.

16, 17. Wanga kolhaki wamabya iwukasagha erikokya?

16 Wamabya iwukasagha erikokya, siwe musa. Omusyakulhu e Britain akabugha athi: “Omundu anganabya mw’eyiri nga ngitsi akatheghekera abagheni. Aliwe ekindu kyosi-kyosi ekihambangene n’erikolera Yehova, emighisa n’etseme ebikalhwiririramu bilengire eriyilhalikirira lyosi-lyosi. Nabiritsemera erithabya n’abagheni ithunemunywa ekawa n’erikania.” Mughulhu wosi ni kibuya eritsangira abagheni bawu. (Abanya Filipi 2:4) Abandu bangyi bakatsemera erikania okwa bya balhabiremu. Ithukendi minya ebya balhabiremu ithunalyabya haghuma nabu. Owundi musyakulhu akabugha athi: “Erikokya ewaghe y’abanywani erilhua omwa kithunga kikanyiwathikaya eribayitheghererya ndeke n’eribana akathuku k’eribaminya, kutsibu-tsibu ngoku baminya ekwenene.” Wamatsangira abagheni bawu ba ndeke, abosi ibakendi tsema.

17 Mwali wethu omutemburi oyuwabya abeghere erikokya abali okwa syosukuru  muthina-muthina esy’ekiteokrasi akabugha athi: “Erimbere iningayilhalikirira kundi omwaghe aha nanga lhalya abagheni simuli eby’omulembe kandi n’ebithumbi byaghe ni bikulhu. Mukali w’omughuma w’okwa bathendeki b’esyosukuru esi mwanyihumulikania. Mwabugha athi iyo na mwira wiwe bakabya bakakolha omwa mubiiri w’omuthimbo, amayenga awakabatsemesaya w’ayo owabakaghunza n’omundu w’obunyakirimu oyuthawithe bindu bingyi aliwe oyuwithe amalengekania ng’awabu—erikolera Yehova n’eryolhobya engebe. Eki mukyany’ibukya ebya mama abya akathubwira ithukine baana: ‘Erirya esyonyinyi n’oyo wanzene nayu lyuwene.’” (Emisyo  15:17) Sihali ekyanga leka thukahangya-hangya, kundi ekikulhu ly’erikangania abagheni bethu b’olhwanzo.

18, 19. Erikokya lyanga thuwathikya lithi eriyihamu amalengekania mabi agho thuwithe okwa bandi?

18 Amalengekania agho wuwithe okwa bandi: Omwa kithunga kyenyu mune omundu oyukakuponesaya? Wamathendi lengaho erirwanisya amalengekania awathatholere aya, isyendisyakuhwamu. Iwangana ghana eryanza erikokya omundu wamabya isiwulyanza emibere yiwe. Kutse obundi hali mundu oyuwakuhithanaya kera kandi kyabirikukalira eribirirwa.

19 E Biblia yikabugha yithi wanganuwania engolongana yawu n’abandi, nibya n’esyonzighu syawu, wamabya mukokya. (Soma Emisyo 25:21, 22.) Wamakokya omundu  y’ewawu, iwangana thoka eriyihamu amalengekania awathatholere n’erikulha-kulhania engolongana mbuya nayu. Iwangana tsuka erimulhangira mw’emibere eyuwene eya Yehova amulhangiramu akamuletha omwa kwenene. (Yoane 6:44) Olhwanzo lhwamakusukuma erikokya omundu oyuthalhue ayitsulirye, iyanganabya nzuko y’eritsukisya obunywani obuwene. Wanga kolhaki erilhangira wuthi olhwanzo ky’ekikabya kighendererwa kyawu? Enzira nguma ly’erighendera okw’ihabulha eriri omwa Abanya Filipi 2:3: “Muyikehaye imukaghanza obuli mundu mo mubuya kwilhaba inywe.” Thutholere ithwalengekania okwa nzira muthina-muthina esyo balikyethu bathulengiremu. Obundi ithwangan’ighira okw’ikirirya lyabu, eriyiyinia, kutse owundi mubere w’Ekikristayo. Erilengekania okwa mibere yabu mibuya kikendi leka ithwongera eribanza n’erithwolhobera eribakokya.

IBYA MUGHENI MUBUYA

Mughulhu mungyi oyulyakokaya akatheghekera abagheni b’ebyuwene (Lebaya enungu 20)

20. Busana naki thutholere ithwabya bayiketherwa thwamaligha erikokibwa kandi thwanga kikolha thuthi?

20 Omuhandiki w’esyonyimbo Dawudi mwabulya athi: “Omwami Mukulhu, nindi wasy’ikalha omwa hema yawu kwehi?” (Esyonyimbo 15:1) Enyuma waho, Dawudi mwakania okwa mibere eya Yehova akanza okwa bagheni biwe. Omughuma w’okw’eyi ly’eribya muyiketherwa: “Akakolha ebyo akalhagha, nomo byangamwaghalya.” (Esyonyimbo 15:4) Thwamaligha erikokibwa, sithutholere thukayisubako mbwino ihanalyabya ekindu ekikalire. Oyulyathukokaya anganabya iniabirisangwa athuyitheghekera, neryo thwamayisubako, akaghalha kiwe ikakendikwira busa. (Matayo 5:37) Abandi bakayisubako nuku bangaligha erikokibwa ahakabya nga huwene. Ekyo ni na ky’olhwanzo n’erisikya? Thutholere ithwasima ekyosi-kyosi ekya thukahebawa n’oyulyathukokaya. (Luka 10:7) Wamabya isiwendi ghenda, ikikendibya ky’olhwanzo kandi ky’amenge erisangwa wabwira oyulyakukokaya.

21. Erisikya emibere ey’aho thuli kyanga thuwathikya kithi eribya bagheni babuya?

21 Kandi ni kikulhu erisikya emibere ey’aho wuli. Omwa bindi bihanda, n’oyuthethalhagha akathangirirawa. Omwa bindi, wukatsuka erilhaghira. Omwa yindi myanya, oyukakokaya akatsuka eriha abagheni b’ebyalya ebyuwene, n’eka yiwe imuyalya. Omwa bindi, abosi bakathwalhawa ng’abandi. Omwa yindi myanya, abagheni bakawathikanaya okwa ky’erirya. N’omwa yindi, oyulyakokaya syalyanza omugheni akaletha kyosi-kyosi. Omwa bindi bihanda, omugheni angana tsuka erighana murundi mughuma kutse ibiri imwaligha wukamukokya. Aliwe omwa bindi, sikyuwene erighana wukakokibwa omurundi w’erimbere. Thutholere ithwalengaho erilhangira thuthi oyulyathukokaya akatsema busana n’erithukokya.

22. Busana naki ni kikulhu erikokania?

22 Petero mwabugha athi: “Enduli y’emyatsi yosi yiri hakuhi.” (1 Petero 4:7) Munabwire, thukabana amalighe mangyi kutsibu kwilhaba kera. Omughulhu mubi ono anemwongera eritsanda, thukendi yithagha eryanza balikyethu ba kutsibu. Lino, erihabulha lya Petero likakolha kwilhaba kera: “Mukokanaye.” (1 Petero 4:9) Ahathe erithika-thika, erikokya likatsemesaya kandi likayithaghisibawa lino, kandi kera na kera.