Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ESURA 9

‘Musaghe Obusingiri!’

‘Musaghe Obusingiri!’

‘Mwithe esyongumbu syenyu esy’ekihugho, sy’esi: erisingira, ebithisirire, engumbu nyibi, erisonda libi, n’obururu b’omusindo w’erikwama esyosanamu.’​—ABANYA KOLOSAI 3:5.

1, 2. Balama mwakolha ki nuku abandu ba Yehova bawe omwa kabi?

OMUSOHI akaghenda ahakamutsemesaya erisohera. Awithe omulingo mulebe w’eyiswe ey’akarondaya. Akasondekanaya ekyambu n’erikihira okwa burobo n’eribughusa omwa maghetse. Kathambi kake enyuma waho akowa eyiswe yikatsuka erikura ehuzi, n’omuthi owali kw’ehuzi akakondoma, neryo akayithegheka erikura eyiswe y’omwa maghetse. Akaminya ku mwakasombolha ekyambu ekitholere, neryo akatsema.

2 Omo mwaka owa 1473 E.K.K., omulhume oyukahulhawa mo Balama mwalengekania okwa ky’angakolesya ng’ekyambu. Aliriryo ekyo anza erithegha babya ib’abaghombe ba Nyamuhanga, ababya omwa Bwerere bwe Moabu, okwa lhubibi olhw’Ekihugho Ekyalhaghanisibawa. Balama mwayahulha mwa muminyereri wa Yehova, aliriryo omwa kwenene abya mulhume w’omururu oyuwahembawa eritsuma Abaisraeli. Aliriryo kundi Yehova mw’ingira omo mwatsi oyu, Balama mwathatsuma Abaisraeli, aliwe mwabatsumulha. Kundi Balama abya atsomene erihebwa ekihembo, mwaghanirya athi obundi Abaisraeli bamalengwako erikolha ekibi ekikalire, Nyamuhanga iniakendi batsuma. Ekyo kine omwa malengekania wiwe, Balama mwathegha ekyambu​—abambesa ababuya kutsibu abe Moabu.​—Emiganzo 22:1-7; 31:15, 16; Eribisulirwa 2:14.

3. Ekithegho kya Balama mukyakolha kithi?

3 Ekyambu eki mukyana kolha? Ee, mukyakolha okwa lhulengo lhulebe. Esyonkumi esy’abalhume Abaisraeli musyawa omwa kithegho eki omw’itsuka ‘erithetha abali be Moabu.’ Nibya mubatsuka n’eriramya esyonyamuhanga sy’Abanya Moabu,  imwamuli Baali-Peori, enyamuhanga ey’olhubutho, kutse ey’emyatsi y’engyingo. Ekyabya kya lhwiririremu, Abaisraeli 24,000 mubakwa ibakisiya ibingira omwa Kihugho Ekyalhaghanisibawa. Eki ka kyabya kihunzo kinene kutsibu!​—Emiganzo 25:1-9.

4. Ekyaleka esyonkumi esy’Abaisraeli isyawa omwa kithegho eky’obusingiri niki?

4 Ni kyahi ekyaleka ibawa omwa kabi aka? Abandu banene basangawa ibabiribya mw’omuthima mubi ow’erilhua oku Yehova, Nyamuhanga oyuwabalhusaya e Misiri, oyuwabaha eby’erirya omwa mbwarara, n’eribasondolha buholho erihika okwa muthanu ow’ekihugho Ekyalhaghanisibawa. (Abaebrania 3:12) Omukwenda Paulo abere akalengekania okwa mwatsi oyu, mwahandika athi: ‘Kandi sithusingire ng’abandi ba kubo ku basingira, neryo mubaholha omwa kiro kighuma, abandu mithwalho abiri n’isathu.’ *​—1 Abanya Korinto 10:8.

5, 6. Busana naki omwatsi owahambire okwa kibi ky’Abaisraeli omwa bwerere bwe Moabu athuhambireko munabwire?

5 Omwatsi owali omwa kitabu ky’Emiganzo awithe bingyi eby’ak’eghesaya abandu ba Nyamuhanga munabwire, abakisiya ibingira omwa kihugho ekyabiri balhaghanisibwa. (1 Abanya Korinto 10:11) Ng’eky’erileberyako, obusingiri obuswire omwa  kihugho munabwire bukakanganaya obw’Abanya Moabu, aliriryo ibo bwabirilhabirirania. Eryongera okw’ekyo, obuli mwaka, Abakristayo bangyi bakawa omwa kithegho eky’obusingiri, ekiri ng’ekya Abaisraeli bawamu. (2 Abanya Korinto 2:11) Kandi nga Zimuri oyuwaletha omukali Omumidiani y’omwa kilhaliriro ky’Abaisraeli n’erimw’ingirya omwa hema yiwe buthubaha, n’abandi munabwire banemukolha eby’obutsandirya omwa kithunga kya Nyamuhanga.​—Emiganzo 25:6, 14; Yuda 4.

6 Wunemuyilhangira munabwire ngoku wuli omwa mibere eyiri ng’eyabya omwa bwerere bwe Moabu? Wunalhangire ekihembo kyawu​—ekihugho kihya-kihya ekya wabirilindirira ahabw’omughulhu muuli ngoku kiri hakuhi-kuhi? Kyamabya ikwakiri kithya, wukole ekyosi-kyosi ekya wangathoka erilhangira wuthi wukayibika omo lhwanzo lhwa Nyamuhanga omw’ihulikirira ekihano kino: ‘Wusaghe obusingiri.’​—1 Abanya Korinto 6:18.

Obwerere obwe Moabu

OBUSINGIRI NIKI?

7, 8. “Obusingiri” niki, kandi abakasingira bakahulhulha bathi ebya babiba?

7 Ngoku kikakolesibawa omwa Biblia, ekinywe ‘obusingiri’ (omwa Kigiriki, por·neiʹa) kikamanyisaya erikolha emyatsi y’engyingo n’eyamuthathahenie nayu ng’Amasako kw’akabugha. Mwamuli oburaghane, obumalaya, n’erikolha emyatsi y’engyingo isimuthahenie (imwamuli n’erikolesya obuno kutse ahaghukanera) n’erinyighitha ebitsuku by’olhubuthu eby’omundu oyomuthathahenie nayu. Kandi mwamuli erikolha emyatsi y’engyingo n’omundu ow’olhubutho ng’olhwawu kutse okwa bisoro. *

8 Amasako akakanganaya ndeke-ndeke indi: Abakakolha obusingiri sibangabya omwa kithunga ky’Ekikrisitayo kandi sibendi syabana engebe y’erikotha. (1 Abanya Korinto 6:9; Eribisulirwa 22:15) Nibya kandi abakabikolha bakayirethera ebitsibu binene ibibene-bene ng’erithendi yiketherwa n’erisikibwa, erithendi  lighirana omwa butheke, obunya muthima-thima obutsandire, amakule awathanzibirwe, amalhwere, n’olhuholho. (Soma Abanya Galatia 6:7, 8.) Ekyanga leka iwakolha ekikendi kulethera eriaghalhwa lingyi niki? Eky’obulighe, abanene sibali sangwa baminya akabi akanga lhwiririramu bakatsuka ekiika ky’erimbere eky’erikolha ekibi​—mughulhu mungyi ekikabya iry’erisamalira eby’obutswatswa.

ERILEBYA EBY’OBUTSWATSWA​—EKIIKA KY’ERIMBERE EKIKAKOLHAYA OKWA BUSINGIRI

9. Mbwino eby’obutswatswa sibiwithe akabi kosi-kosi ngoku abandi bakabugha? Soborera.

9 Omwa bitsweka bingyi, eby’obutswatswa bikabanika omwa syombapura sy’amakuru, omwa syonyimbo, okwa tivi, kandi byoswire n’okwa Intaneti. * Mbwino sibiwithe kabi kosi-kosi abandi ngoku bakabugha? Kwabithe bithya! Abakalebaya n’erihulikirira eby’obutswatswa bangana tsuka eribya n’omutse ow’erinyighitha ebitsuku byabu eby’olhubuthu n’erikulha-kulhania ‘esyongumbu sy’esisoni,’ ebyanga lhwiririra mw’esyongumbu esilhabirirenie esy’emyatsi y’engyingo, obumalaya, erithendibya n’obughuma omwa butheke, n’erikomolhana. * (Abanya Roma 1:24-27; Abanya Efeso 4:19) Oyukasondekanaya obubalya obw’erithambira abali mw’esyongumbu nene esy’emyatsi y’engyingo akasosekanaya esyongumbu esi ng’obulhwere obw’ekansa. Akabugha athi, “Sikabera eryongera n’erikanyirira; sisiri subirira enyuma, kandi kikalire erithambirasyo n’eritsirikasyo.”

Ni ky’amenge ababuthi eribya ibane mulebya ebyo abaana babu bakalebaya

10. Omusingyi owali omu Yakobo 1:14, 15 thwanga kolesya gho omu nzira syahi? (Lebaya “ Ngoku Nabana Akaghalha ak’Eribya n’Esyongeso Mbuya.”)

10 Thalebya ebinywe ebihandikire omu Yakobo 1:14, 15, ebikabugha  bithi: ‘Obuli mundu akalengawako omughulhu akakurawa n’erihekwa n’esyongumbu siwe nyibi. Neryo esyongumbu siwe nyibi syabiriheka obukule, sikabutha ebibi, n’ebibi byabirikulha bikaletha olhuholho.’ Busana n’ekyo engumbu nyibi yamingira omwa malengekania wawu, lhangira wuthi wukihayomo aho-naho! Ng’eky’erileberyako, omw’ithendi kighenderera wamalhangira ebisasani eby’obutswatswa by’okwa kombyuta kutse okwa tivi yawu, omwa byalhuba lhusaya y’ameso, limayayo, kutse thegha ahandi. Kolha ekyosi-kyosi ekikayithaghisibawa eriyihighulha okwa syongumbu nyibi sithe syakudwadwana n’erikukinda!​—Soma Matayo 5:29, 30.

11. Omughulhu thukarwanisya esyongumbu nyibi, thwanga kangania thuthi ngoku thuyikethere Yehova?

 11 Ahabw’enzumwa mbuya, Oyuthwasi ndeke kwilhaba ngoku thuyasi akathuhabulha athi: ‘Mwithe esyongumbu syenyu sy’ekihugho, sy’esi: erisingira, ebithisirire, engumbu nyibi, erisonda libi, n’obururu obw’erikwama esyosanamu.’ (Abanya Kolosai 3:5) Omwa kwenene, erikolha eki, kyangana kalha. Aliriryo thwibuke ngoku thuwithe Thatha wethu ow’olhwanzo ow’elhubulha kandi oyukayitsingirira oyo thwanga saba. (Esyonyimbo 68:19) Kwesi musabe aho-n’aho omughulhu ebirengekanio bibi bikakwingiramu. Saba ‘obuthoki bunene bwa Nyamuhanga’ kandi yikake erilengekania okwa bindi bindu ebyuwene.​—2 Abanya Korinto 4:7; 1 Abanya Korinto 9:27; lebaya akasanduko “ Nanga Leka Indi Omutse Mubi?

12. ‘Omuthima’ wethu niki, kandi busana naki thutholere ithwa theyagho?

12 Solomono, omulhume ow’amenge mwahandika athi: ‘Theghaya omuthima wawu n’omuhwa wosi; kusangwa mugho mukalhua esyongununuko esy’engebe.’ (Emisyo 4:23) ‘Omuthima’ wethu ly’eriyowa ery’omwakathi, ngoku thuli omwa meso wa Nyamuhanga. Eryongera okw’ekyo, eribana engebe y’erikotha kutse erithendi banayo sikiseghemere ngoku abandu bakathulhangira aliriryo ngoku Nyamuhanga akalhangira ‘omuthima’ wethu. Ku kyolhobire kithya. Kandi si mwatsi w’amasatha. Omuthaleghulha Yobu mwakolha endaghane n’ameso wiwe nuku syasamalire omukali omwa ngumbu nyibi. (Yobu 31:1) Eki ka ni ky’erileberyako kibuya busana nethu! Erikangania amalengekania awali ng’aya omusakangyi w’Esyonyimbo mwasaba athi: ‘Wunyikakiraye okw’ithendi hira ameso okwa bithawithe mughaso.’​—Esyonyimbo 119:37.

ERITHWAMU LIBI LYA DINA

13. Dina nindi, kandi busana naki abanywani abo asombolha sibabya batholere?

13 Ngoku thwalhangira omwa Sura 3, abanywani bethu bangana leka ithwakolha ebibuya kutse ebibi. (Emisyo 13:20; soma 1 Abanya Korinto 15:33.) Thuthalebya eky’erileberyako kya Dina, mwali wa thathakulhu Yakobo. Nomwakine indi mwakulibwa  ndeke, omwa bukiru, Dina mwa nywana abambesa abe Kanana. Ng’Abamoabu, Abanya Kanana babya basingiri tsutsutsu. (Abalawi 18:6-25) Omw’ilhangira ly’abalhume Abanya Kanana, imwamuli na Sekemu ‘oyuwabya akengirwe’ kwilhaba abosi ab’ekithunga kya thatha wiwe​—Dina mwabya ng’oyukayiletha busana n’emyatsi y’engyingo.​—Enzuko 34:18, 19.

14. Dina erisombolha nabi abanywani biwe mulyaleka ihabya butsibuki?

14 Obundi Dina syabya akalengekania okwa myatsi y’engyingo omughulhu alhangira Sekemu. Aliriryo, Sekemu, mwakolha eky’Abanya Kanana bangyi banga lhangire nga kya kitholere erikolhwa bakabya mw’esyongumbu esy’erikolha emyatsi y’engyingo. Eriyihandika lyosi-lyosi lya Dina okwa ndambi eyo siryanga muwathikirye, kundi “mwamuhamba” ‘n’erimuhemulha.’ Kandi kikabya ya Sekemu nga “mwanza” Dina enyuma waho, aliriryo ekyo mukitha hindulha ekya asangawa iniabirimukolhako. (Soma Enzuko 34:1-4.) Kandi ebya lhwiririramu mubyathaghalya Dina musa. Abanywani abo asombolha mubaleka erihiika liwe eryosi iryahemulhua.​—Enzuko 34:7, 25-31; Abanya Galatia 6:7, 8.

15, 16. Amenge aw’okwenene thwanga bana gho thuthi? (Lebaya “ Amasako W’Erighaniryako.”)

 15 Dina amabya imw’igha erisomo, mwalighira omwa mibere eyikalire. Abanzire Yehova n’erimukenga sibali tsuka eriwa omwa bitsibu imubaminya ekya batholere erikolha. Kundi bakahulikirira Nyamuhanga, bakathwamu ‘erilendera n’abandu b’amenge.’ (Emisyo 13:20a) Busana n’ekyo bakathoka eriminya  ‘obuli nzira yuwene’ n’eriyihighulha okwa bitsibu n’eriaghalhwa.​—Emisyo 2:6-9; Esyonyimbo 1:1-3.

16 Abosi abakasondekanaya eribana amenge awakalhua oku Nyamuhanga bangana bana gho erilhabira omw’iyitsingirira omwa misabe, eriyeghesya mughulhu wosi Ekinywe kya Nyamuhanga n’ebitabu ebya thukahebawa erilhua okwa mughombe oyutheleghulha n’ow’amenge. (Matayo 24:45; Yakobo 1:5) N’ekindi kindu kikulhu ly’eriyikehya, erikalhangirika omw’iligha erikunga erikalhua omwa Masako. (2 Abami 22:18, 19) Ng’eky’erileberyako, Omukristayo angana ligha omusingyi ow’eribugha indi omuthima wiwe anganabya muthebya. (Yeremia 17:9) Aliriryo amayisanga isyathathwamu ndeke, anemwendi y’olhobeka eriligha erihabulha ery’olhwanzo kutse obuwathikya bulebe obwa banga muha?

17. Kanaya okwa mibere mirebe eyanga buthuku omw’eka, kandi kanganaya ngoku thatha anga ghanirya okwa mwatsi oyu na mwali wiwe.

17 Thalengekania oku kino: Thatha syali lighira mwali wiwe n’omulhwana Omukristayo bakaghenda babiri basa isibali na wundi mundu. Omumbesa akabugha athi: “Ibbwa Thatha, siwuli nyiyikethera? Sithwendi kolha ekindu kyosi-kyosi ekithuwene!” Omumbesa anganabya inianzire Yehova kandi iniawithe ebilhubirirwa bibuya, aliriryo ane mulendera ‘omwa menge’ awakalhua oku Nyamuhanga? Obo kwenene ane ‘musagha obusingiri’? Kutse omwa bukiru abirikwama kya yikethera ‘omuthima wiwe’? (Emisyo 28:26) Obundi wangana lengekania okwa yindi misingyi eyanga wathikya thatha na mwali wiwe erithoka erighanirya oko mwatsi oyu.​—Lebaya Emisyo 22:3; Matayo 6:13; 26:41.

YOZEFU MWASAGHA OBUSINGIRI

18, 19. Yozefu mwabana erilengwako eriri lithi, kandi mwalirwanisya athi?

18 Omulhwana mubuya oyuwabya anzire Nyamuhanga n’erisagha obusingiri abya ini Yozefu, mughalha wobu Dina. (Enzuko 30:20-24) Yozefu abere akine mulere, mwalhangira ebya lhwiririra omwa bukiru bwa mwali wabu. Ahathe erithika-thika, eryibuka omwatsi oyu n’eriyisunza lya Yozefu ery’eriyibika omo lhwanzo lhwa Nyamuhanga, mukyamutheya e Misiri omughulhu omukali w’omukama wiwe alengesaya erimuthetha “obuli  kiro.” Kundi Yozefu abya mukobe syanga kwamire kyaleka omubiiri wiwe n’eriyighendera! Abya atholere iniarwanisya emibere eyi omwa menge n’omwa buthubaha. Eki mwakikolha omw’ibwira muka Potifa athi eyihi, neryo kandi amathibitha.​—Soma Enzuko 39:7-12.

19 Thalengekania: Yozefu kwabya akabera erilengekania okwa mukali oyu olhughumerera kutse akabera eribya iniane muthera akasasani ibane mukolha emyatsi y’engyingo, angana thokire eribya muthaleghulha? Obundi anga lemirwe. Omwakanya k’eribya akalengekania okwa bindu bibi, Yozefu mwalhangira enkolangana yiwe na Yehova mwa y’obughuli bunene, ekindu ekya lhangirika omwa binywe eby’abwira muka Potifa. Iniakabugha athi, ‘Omukama waghe syali thanyikagha kindu inina we, kusangwa wuli mukali wiwe. Neryo nanga kolha erilholho lingaha eri ryo nyithi, n’erihalya oku Nyamuhanga kwehi?’​—Enzuko 39:8, 9.

20. Yehova mwawathikya Yozefu omu nziraki?

20 Thalengekania okwa tseme eyo Yehova angabya imwabya nayu akalhangira omulhwana Yozefu, oyuthe hakuhi n’erihiika liwe, iniane mukangania obuthaleghulha bwiwe obuli kiro. (Emisyo 27:11) Enyuma waho, Yehova mwayira eky’akakolha nuku Yozefu alhusibawe omwa muliki kandi ahebawa obukulhu n’erimanira emyatsi ey’eribika ebyalya by’omwa bighona e Misiri! (Enzuko 41:39-49) Ebinywe ebiri omwa Esyonyimbo 97:10 ka ni by’okwenene, ebikabugha bithi: ‘Omwami Mukulhu anzire abandu abakakwa ebibi by’obusu. Akahanganira engebe y’abandu biwe, akalhamayabo okwa maaka w’ababi’!

21. Mughalha wethu omwa kihugho kighuma omwa Afirika mwakangania athi obuthubaha akaghana emyatsi y’obusingiri?

 21 Kuthya, munabwire abaghombe ba Nyamuhanga bakakanganaya ngoku ‘bakaghalirawa okwa bibi, n’erianza ebibuya.’ (Amosi 5:15) Mughalha wethu omulhwana omwa kihugho kighuma omwa Afirika akibuka omumbesa oyobabya bakasoma nayu akamubwira omwa buthubaha athi bakendi syakolha emyatsi y’engyingo amasyamuwathikya omwa bizamu by’ekibaro. Mughalha wethu akabugha athi, “aho-n’aho munalhua inaghana. Omw’ibya muthaleghulha, kyabiri nyiwathikya eribya ingane n’ekitsumbi kyaghe kandi ingana yisikirye, ebindu ebirengire kutsibu ehoro n’efeza.” Ni kwenene, ekibi kyangana tsemesya ‘ahabwa kathambi kake,’ aliriryo etseme ng’eyi yikalhwiririra mw’eriaghalhwa lingyi. (Abaebrania 11:25) Eryongera okw’ekyo, etseme eyi ni nyike kutsibu wama sosekaniayo n’etseme eyithabahwa eyikalhwiririra omw’ikenga Yehova.​—Emisyo 10:22.

LIGHA NYAMUHANGA OW’OLHUKOGHO AKUWATHIKAYE

22, 23. (a) Omukristayo amakolha ekibi ekikalire, busana naki sikirimanyisaya kithi syakiwithe amaha wosi-wosi? (b) Omukolha nabi awithe buwathikyaki?

22 Kundi ithwe bosi sithuhikene, thukalengaho kutsibu erirwanisya esyongumbu sy’omubiri n’erikolha ebihikire omwa meso wa Nyamuhanga. (Abanya Roma 7:21-25) Yehova anasi eki, kundi ‘akibuka ngoku thuli lhuthuthu.’ (Esyonyimbo 103:14) Nomwabine, okwa bundi buthuku, Omukristayo angana kolha ekibi ekikalire. Mbwino emibere ey’angabyamu yikamanyisaya yithi syakiwithe amaha wosi-wosi? Kwa bithe bithya! Ni kwenene, ekibi ky’omukolha nabi kyangana mulhuira mw’ebitsibu, ng’Omwami Dawudi. Nomwakine, mughulhu wosi Nyamuhanga akabya iniana yitheghekire ‘eribuyira’ abakalirikana ‘n’erikangania’ ebibi byabu.​—Esyonyimbo 86:5; Yakobo 5:16; Soma Emisyo 28:13.

23 Eryongera okw’ekyo, omwa lhukeri Nyamuhanga abirihira omwa kithunga ky’Ekikrisitayo ‘mw’abandu ab’olhusunzo,’ nabu ib’abalisya abakulire bunyakirimu abatholere n’abanzire eriwathikya. (Abanya Efeso 4:8, 12; Yakobo 5:14, 15)  Ekilhubirirwa kyabu ly’eriwathikya omukolha nabi nuku athasyabya n’engolangana yiwe na Nyamuhanga n’eribana ‘amenge’ nuku aleke erithasyakolha ekibi ekyo.​—Emisyo 15:32.

‘ERIBANA AMENGE’

24, 25. (a) Omulhwana oyukakanibawako omwa Emisyo 7:6-23 mwakangania athi ngoku ‘syawithe obwowika’? (b) Thwanga ‘bana amenge’ wa thuthi?

24 E Biblia yikakanaya okwa bandu ‘abatha withe obwowika’ ‘n’abakabana amenge.’ (Emisyo 7:7) Busana n’erithendi yitheghererya ndeke emyatsi ey’obunyakirimu n’erithendi minya omubiiri wa Nyamuhanga wa ndeke, omundu ‘oyuthe n’obwowika’ angana lemwa erithwamu ndeke. Ng’omulhwana oyukakanibawako omwa Emisyo 7:6-23, omundu ng’oyu anganawa omwa kibi ekikalire. Aliriryo, ‘oyukabana amenge’ akaghaniraya okwa eby’obunya muthima-thima bwiwe bukamubwira erilhabira omw’igha Ekinywe kya Nyamuhanga n’erimusaba mughulhu wosi. Nomwakine indi syahikene, akalengaho kutsibu erihambania amalengekania wiwe, eriyisunza liwe, eriyowa liwe n’ebilhubirirwa biwe omwa ngebe n’ebya Nyamuhanga akaligha. Omwa nzira eyi, akabya ‘inianzire ekirimu kiwe [“iniayanzire,” NW]’ kutse eriyilethera emighisa, n’erithoka ‘eribana ekibuya.’​—Emisyo 19:8.

25 Yibulhaye: ‘Ngana lighire ndeke-ndeke ngoku emisingyi ya Nyamuhanga yihikire? Ngan’ikirirye ndeke-ndeke ngoku namakolesyayo iningendi bana obutseme bunene?’ (Esyonyimbo 19:7-10; Isaya 48:17, 18) Wamabya iwune mw’erithika-thika lyosi-lyosi, lhangira wuthi wukalighunza omwa muthima wawu. Ghaniraya okwa byanga lhwiririra omw’igheghena ebihano bya Nyamuhanga. Eryongera okw’ekyo, ‘lengesaya Omwami mukulhu wulebaye kwali mubuya’ omw’ikolesya ekwenene n’omw’isulya amalengekania wawu mw’emyatsi mibuya​—eby’ekwenene, eby’erisikibwa, ebithunganene, ebibuyirire, n’ebyanganzwa. (Esyonyimbo 34:8; Abanya Filipi 4:8, 9) Wangana kiminya ndeke-ndeke ngoku wamongera erikolha ebi, iwukendi ongera erianza Nyamuhanga, erianza ebyanzire, n’eripona eby’akapona. Yozefu syabya mundu oyuhikene. Aliriryo, mwathoka ‘erisagha obusingiri’ kundi habw’emyaka mingyi mwalighira Yehova erimuha  obulengekania obuwene nuku ayisunze erimutsemesya. Nawu wubye n’amalengekania ng’aya.​—Isaya 64:8.

26. Ni mwatsi wahi w’omughaso owa thukendi syakaniako?

26 Omuhangiki wethu mwathakolha ebitsuku byethu by’olhubuthu busana n’eribikolesya nabi, aliriryo abikolha busana n’eributha n’eribikolesya omw’iyitsemesya omwa butheke. (Emisyo 5:18) Esyosura ibiri esikakwamako sikendi kania ngoku Nyamuhanga akalhangira obutheke.

^ enu. 4 Omuhendo owali omwa kitabu ky’Emiganzo kilhangirikire ngoku mwamuli “abasondoli bosi b’abandu” abithawa n’abatsweri, abangabya ibabya balhume 1,000, haghuma n’abo Yehova itha iyuwene-wene.​—Emiganzo 25:4, 5.

^ enu. 7 Eribana omwatsi owakakanaya okwa bukine kutse ebithisirire n’esyongumbu nyibi, lebaya “Ebibulyo Erilhua Omwa Basomi” omwa Watchtower eya Julai 15, 2006, ey’Abema ba Yehova.

^ enu. 9 “Eby’obutswatswa,” ngoku bikakanibawako hanu mwamuli ebisasani, emyatsi eyihandikire, kutse ebinywe ebikaleka abandu ibabya mw’esyongumbu sy’emyatsi y’engyingo. Kandi mwamuli ekisasani eky’omundu oyuw’imene lhusingiri-singiri n’ebisasani eby’abandu abali omwa mibere eyikakanganaya eby’esyonye ebihambire okwa myatsi y’engyingo.

^ enu. 9 Omwatsi owahambire okw’inyighitha ebitsuku by’olhubuthu akabanika omwa “Erisingura Omutse ow’Erinyighitha Ebitsuku by’Olhubuthu.”