‘Wuli nzuko y’engebe.’​—ESYONYIMBO 36:9.

1, 2. (a) Ni kihembo kyahi eky’omughaso ekya Nyamuhanga abirithuha? (b) Busana naki ni ky’omughaso munene erilengekania okwa misingyi ye Biblia munabwire?

THATHA wethu ow’elhubulha abirithuha ekindu eky’obughuli bunene​—ekihembo eky’eribya n’engebe ng’abandu ab’amenge abangathoka erigherererya emibere yiwe. (Enzuko 1:27) Busana n’ekihembo kibuyanga eki, thukathoka erighanirya okwa misingyi eyiri omwa Biblia. Thwamakolesyayo, ithwanganabya bandu abakulire bunyakirimu, abanzire Yehova n’eribya abandu “ababirikangirirya amaaka w’obulengekania bwabu omw’ibegheresya gho erithoka erighabulha ekibuya n’ekibi.”​—Abaebrania 5:14, NW.

2 Amaaka w’erilengekania okwa misingyi ye Biblia ni kindu ky’omughaso munene munabwire, kundi ekihugho kyamabirikalha kutsibu indi sikyanga thokekana eribya n’ebilhaghiro ebyanga kolesibwa omwa buli mibere yosi eyanga buthukaho omwa ngebe. Eki kikakanganibawa ndeke-ndeke omwa mwatsi ow’erithambirwa, kwilhabirirya omwatsi owahambire okwa mithambirire eyiri mw’erikolesya omusasi. Oyu ni mwatsi owakahamba kutsibu okwa bandu abosi abanzire erikenga Yehova. Nomwabine, thwama yitheghererya emisingyi ye Biblia, ithukendi thoka erithwamu ndeke, neryo ikyaleka ithwabya ithune n’obunya muthima-thima obuwene kandi ithwa yibika omo lhwanzo lhwa Nyamuhanga. (Emisyo 2:6-11) Thuthalebya emighuma y’okwa misingyi eyi.

ENGEBE N’OMUSASI BIBUYIRIRE

3, 4. Amasako atsuka mughulhu wahi erikania ngoku omusasi abuyirire, kandi eki kiseghemere okwa misingyi yahi?

3 Kaina abere abir’itha mughalha wabu ya Abeli, Yehova mwakangania erihambana eririho ahakathi-kathi k’engebe n’omusasi, kandi ngoku bibuyirire. Nyamuhanga mwabwira Kaina athi,  ‘Omulenge w’omusasi wa mughalha wenyu akanyiririra erilhua okwa kithaka.’ (Enzuko 4:10) Omwa meso wa Yehova, omusasi wa Abeli imanira engebe yiwe, ey’ithawa kinyamakara. Neryo kwesi, omusasi wa Abeli alhakira Yehova nuku athuhulhaye.​—Abaebrania 12:24.

4 Erighunga ly’Amaghetse ery’omughulhu wa Noa lyabere lyahwamu, Nyamuhanga mwalighira abandu erirya esyonyama aliriryo mwatha balighira erirya omusasi. Nyamuhanga mwabugha athi: ‘Simusyalya enyama eyithalhwire mw’omusasi, kusangwa gho ngebe yayo. Kwenene omusasi wenyu y’engebe yenyu, nasyabulyagho.’ (Enzuko 9:4, 5) Ekihano eki kihambire okwa bandu abosi abalhuire omwa lhubutho lhwa Noa erihika namunabwire. Kikathasya ghumaya ebya Nyamuhanga amanyisaya akabwira Kaina​—athi omusasi ak’imanira engebe ey’ebihangikwa byosi. Kandi ekihano eki kikathasya kanganaya ngoku Yehova, iyo ng’Enzuko y’engebe, akendisya tswera abandu abosi abathasikaya engebe n’omusasi.​—Esyonyimbo 36:9.

5, 6. Emighambo ya Musa muyakangania yithi ngoku omusasi abuyirire kandi ngoku ni w’obughuli bunene? (Lebaya “ Sikaya Engebe y’Ebisoro”.)

5 Emisingyi emikulhu-mikulhu ibiri eyi muya kanganibwa omwa Mighambo ya Musa. Abalawi 17:10, 11 hakabugha hathi: ‘Omundu wahi oyukalya omusindoki w’omusasi, ngendi syahinia obusu bwaghe oko mundu oyukalya omusasi, n’erimughaba okwa bandu biwe. Kusangwa engebe y’omubiri yiri omwa musasi, naghe nabirihira gho okwa kiherero eririha embanulho busana n’emithima yenyu.’ *​—Lebaya akasanduko “ Ngoku Omusasi Angathoka Eririha Embanulho,” okwa olhupapura 76.

6 Omusasi w’ekisoro abya akuthibwa okwa kithaka amathendi kolesibwa okwa kiherero. Busana n’ekyo, engebe iyikabya nga yamasuba okwa Mwinyeyo. (Eryibuka Ebihano 12:16; Ezekieli 18:4) Aliriryo, wukiminye wuthi mukithayithaghisya Abaisraeli erikamulha enyama nuku balhusaye mw’obuli ithondi ly’omusasi. Ekisoro ikikabya kyamabirikerwa ndeke n’erilhusibwa mw’omusasi,  Omuisraeli iniakakirya n’obunya muthima-thima obuwene, kundi erikolha athya ikikakanganaya ngoku asikirye Oyukaha Engebe.

7. Dawudi mwakangania athi ngoku asikirye omusasi?

7 Dawudi, ‘omundu oyo Nyamuhanga anzire’ mwayitheghererya emisingyi ya Nyamuhanga eyihambire okwa musasi. (Emibiri 13:22) Muhanayira obuthuku omughulhu abya akwire enyotha,  abalhume basathu ab’okwa balhume biwe mubayitsama erighenda omwa kilhaliriro eky’esyonzighu, eritheha amaghetse w’okwa kithehero, n’erimulethera gho. Dawudi mwayowa athi? Mwabulya athi, ‘Nyipulhaye omusasi w’abandu abatsama engebe yabu kwehi?’ Omwa meso wa Dawudi, amaghetse abya ng’omusasi w’engebe ey’abalhume biwe abo. Nomwakine indi abya akwire enyotha ‘muthulira gho embere sy’Omwami Mukulhu.’​—2 Samweli 23:15-17.

8, 9. Amalengekania wa Nyamuhanga awahambire okwa ngebe n’omusasi mwana hinduka omughulhu ekithunga eky’Ekikrisitayo kya tsuka? Soborera.

8 Habere habirihwa emyaka nga 2,400 Noa alihebirwe ekihano ekihambire okwa musasi, n’emyaka nga 1,500 endaghano y’Emighambo yalikolirwe, Yehova mwasondolha akathunga akakasondolha ekithunga ky’Ekikrisitayo eky’erimbere erihandika kathi: ‘Omulimu abuyirire, nethu, thwama ligha thuthi sithwanga bahira kw’emiheke eyilhabire emyatsi eyitholere eyi: thuthi, muleke ebyalya ebitsandire kusangwa bikaherawa okwa syosanamu; kandi muleke erirya omusasi; kandi muleke erirya enyama eyabiriniwa; kandi muleke erisingira.’​—Emibiri 15:28, 29.

9 Kilhangirikire ngoku akathunga akakasondolha mukayitheghererya ngoku omusasi abuyirire kandi erikolesyagho nabi ngoku kiri ng’eriramya esyosanamu n’erisingira. Munabwire, Abakristayo ab’ekwenene bakaligha erithwamu eri. Eryongera okw’eki, kundi bakaghendera okwa misingyi eye Biblia, bakatsemesaya omuthima wa Yehova bakathwamu okwa mwatsi owahambire okw’ikolesya musasi.

EMITHAMBIRIRE EYIRI MW’ERIKOLESYA OMUSASI

Nanga soborera nyithi omuthambiri okw’ithwamu lyaghe erihambire okw’ikolesya obutsweka-butsweka obw’omusasi?

10, 11. (a) Abema ba Yehova bakalhangira bathi erihiribwa kw’omusasi kutse ebitsweka bbini eby’omusasi ebikulhu-bikulhu? (b) Abakristayo bangabya n’amalengekania awahukene omwa mithambirire yahi eyiri mw’erikolesya omusasi?

10 Abema ba Yehova bakyasi ngoku ‘erileka omusasi’ kikamanyisa erithendi ligha erihirwa kw’omusasi, n’erithend’ihagho owundi mundu kutse eribika omusasi wabu busana n’erisyahiribwa ghomo. Busana n’erisikya ekihano kya Nyamuhanga, sibali ligha ebitsweka bbini ebikulhu-bikulhu eby’omusasi: red cells, white cells, platelets, na plasma.

 11 Munabwire, erilhabira omwa yindi mibere, ebitsweka bbini ebi bikathasya lhusibawa mw’obundi butsweka-butsweka obukakolesibawa omu nzira muthina-muthina. Omukristayo angana ligha obutsweka-butsweka ng’obu? Akana hilhangira “ng’omusasi”? Obuli mundu atholere iniayithwiramu oko mwatsi oyu. Kyane kighuma n’okwa mithambirire eyiri nge hemodialysis, hemodilution, na cell salvage eyiri mw’erikolesya omusasi wawu, aliwe isibatha tsuka eribika gho.​—Lebaya “Obutsweka bw’Omusasi n’Emithambirire Eyiri mw’Erisemezya.”

12. Omwatsi w’obunya muthima-thima thutholere ithwa lhangira gho thuthi?

12 Mbwino omwatsi w’eriyithwiramu ni mwatsi mwolho embere sya Yehova? Eyihi nahake, kundi Yehova akanza iniaminya amalengekania n’ebilhubirirwa byethu. (Soma Emisyo 17:3; 21:2; 24:12.) Busana n’ekyo, enyuma w’erisaba Yehova y’obusondoli n’erisekulya okwa myatsi eyihambire okwa mithambirire, thutholere ithwa hulikirira obunya muthima-thima bwethu  obwabiri kangiriribwa ne Biblia. (Abanya Roma 14:2, 22, 23) Ni kwenene, abandi sibatholere bakathuthwiramu erikwamana n’obunya muthima-thima bwabu, kandi sithutholere thukabulya thuthi, “Kuwabya omwa mibere eya ngalimu wanga kolire ki?” Omwa myatsi ng’eyi obuli Mukristayo atholere ‘iniaheka omuheke wiwe.’ *​—Abanya Galatia 6:5; Abanya Roma 14:12; lebaya akasanduko “ Ngana Lhangira Omusasi ng’Ekindu Ekibuyirire?” okwa lhupapura 81.

EBIHANO BYA YEHOVA BIKAKANGANAYA NGOKU NI THATHA W’OLHWANZO

13. Ebihano n’emisingyi ya Yehova bikabisulha omwatsiki owamuhambireko? Soborera.

13 Ebihano n’emisingyi eyiri omwa Biblia bikakanganaya Yehova ng’Oyukaha ebihano kandi nga Thatha ow’olhwanzo oyutsomene kutsibu eribyaho ery’abaana biwe. (Esyonyimbo 19:7-11) Nomwakine indi ekihano ‘eky’erileka omusasi’ sikya hebawa busana n’eribya n’amaghalha awuwene, kikathutheghaya okwa bitsibu ebikalhwiririra omw’ihirwa kw’omusasi. (Emibiri 15:20) Erithwalira haghuma, abathambiri bangyi ab’omwa buthuku buno bakalhangira erisemezya erithe kw’erihirwa kw’omusasi ngoku y’emithambirire “eyuwene kutsibu.” Okwa Bakristayo ab’okwenene, omwatsi ng’oyu akaghumaya ngoku Yehova, nga Thatha wethu awithe amenge n’olhwanzo ebirengethukireyo.​—Soma Isaya 55:9; Yoane 14:21, 23.

14, 15. (a) Olhwanzo lhwa Nyamuhanga busana n’abandu biwe mulhwakanganibwa omwa mighambo yahi? (b) Wanga kolesya wuthi emisingyi eyihambire okw’iyitheya okwa kabi?

14 Nyamuhanga erikangania ngoku atsomene eribyaho ly’abandu biwe omwa Israeli eya kera mulyalhangirika omwa mighambo yiwe mingyi. Ng’eky’erileberyako, abya akayithagha enyumba ey’Omuisraeli iyabya kw’ekikunda okwa lhuthwe lhwayu nuku omundu sya thoghe, kundi emibiiri mingyi yabya yikakolerwa okwa nyumba kw’eyighulhu okwa lhuthwe. (Eryibuka Ebihano 22:8; 1 Samweli 9:25, 26; Nehemia 8:16; Emibiri 10:9) Kandi Nyamuhanga mwalhaghira athi esyonde esitsurumire sitholere  isyatheghibwa ndeke. (Eriluayo 21:28, 29) Erigheghena ebihano ebi kyabya kikakangania ngoku omundu syatsomene engebe ey’abandi kandi ikyangana lhwiririra mw’eribya kw’olhubanza lhw’omusasi.

15 Emisingyi eyiri omwa mighambo eyi, wanga kolesya ya wuthi? Busana naki iwuthalengekania okwa mibere ey’ematoka yawu, ngoku wukaghendayayo, ebisoro byawu, enyumba yawu, ahawukakolera, n’amasatha awawukasombolha? Omwa bindi bitsweka, eminyetho yikaholha busana n’obutandwa, mughulhu mungyi ni busana n’erighendya kithya-kithya. Nomwakine, eminyetho eyanzire eriyibika omo lhwanzo lhwa Nyamuhanga yikasikaya engebe kandi siyiri yingiraya omwa mibiiri eyanga leka iyabya omwa kabi. Siyiri lengekanaya yithi siyangawa omwa kabi. Aliriryo, yikatsemera obunyetho bwayu omw’iyitheya okwa bindu by’akabi.​—Omugambuli 11:9, 10.

16. Ni musingyi wahi owe Biblia owahambire okw’iha mw’obukule? (Lebaya n’omwatsi ahikwa.)

16 N’engebe y’omwana oyuthe wabuthwa ni y’obughuli omwa meso wa Nyamuhanga. Omwa Israeli eya kera, omundu anabya amahuthalya omukule, omukule oyo akaholha kutse akakwisya, Nyamuhanga iniakalhangira omundu oyulyakolha ekyo mw’omwithi, kandi abya atholere iniathuha “engebe busana n’engebe.” * (Soma Eriluayo 21:22, 23.) Ibbwa kwesi, thalengekania ngoku Yehova akayowa omughulhu akalhangira abandu bangyi bakakighenderera er’iha mw’amakule obuli mwaka, abaana bangyi erithibwa busana n’eriyitsomana kutse busana n’erianza erisangira omwa myatsi y’obusingiri.

17. Wanga humulikania wuthi omundu oyuw’iha mw’obukule isyali aminya misingyi ya Nyamuhanga?

17 Kandi ibbwa byangabya bithi okwa mukali oyuw’iha mw’obukule athali aminya ekwenene eyiri omwa Biblia? Mbwino Nyamuhanga angana mughanyira? Ee! Omwa kwenene, busana n’omusasi wa Yesu owuthika, Yehova angana ghanyira omundu  oyukayisubamu ndeke. (Esyonyimbo 103:8-14; Abanya Efeso 1:7) Kwenene na Kristo iyuwene-wene mwabugha athi: ‘Mundasa eribirikira abandu abathunganene, nikwa eribirikira abakolha-nabi, babindule emithima yabu erileka ebibi.’​—Luka 5:32.

 YIHIGHULE OKWA MALENGEKANIA MABI!

18. E Biblia yikakanganaya yithi ekikaleka abandu ib’ithana?

18 Eryongera okw’ithendi huthalya abandi, Yehova anzire ithwa lhusya omwa mithima yethu mw’omubere owakaleka abandu ibitha abandi​—eriponangana. Omukwenda Yoane mwahandika athi: ‘Obuli mundu oyukakwa mulikyabu y’obusu ni mwithi.’ (1 Yoane 3:15) Omundu ng’oyu syali kwama ky’eripona mughalha wabu aliriryo akamusunzira olhuholho. Obuyighu bwiwe bwangana lhangirika akamuhandikirira omwa myatsi y’amabehi indi ebyalyakanaya biryabya ini by’ekwenene, Yehova iniakendi tswera oyulya handikirirawa. (Abalawi 19:16; Eryibuka Ebihano 19:18-21; Matayo 5:22) Kwesi, ka ni kikulhu erilhusya omwa mithima yethu mw’obuyighu bwosi-bwosi obwangabyamu!​—Yakobo 1:14, 15; 4:1-3.

19. Omundu oyukasondolhawa n’emisingyi ye Biblia akalhangira amasako nga Esyonyimbo 11:5 na Abanya Filipi 4:8, 9 wathi?

19 Abakalhangira engebe mw’ey’obughuli nga Yehova kw’akalhangirayo kandi ibananzire eriyibika omo lhwanzo lhwiwe bakayitheghaya okwa miringo yosi ey’obwithi kutse omwagha. Esyonyimbo 11:5 hakabugha hathi: ‘Omwami Mukulhu akakwa abanzire omwagha [“eby’obwithi,” NW] b’obusu.’ Omulhondo oyu syalikanaya okwa mubere wa Nyamuhanga musa, aliriryo ali mw’omusingyi owanga thusondolha omwa ngebe. Akaleka abanzire Nyamuhanga ibayihighulha okw’iyitsemesya lyosi-lyosi erikakulha-kulhanaya eby’obwithi. Erisosana n’ekyo, eribugha indi Yehova ni ‘Nyamuhanga w’obuholho’ kikaleka abaghombe biwe ibusulya omwa malengekania n’emithima yabu mw’ebindu ebyanganzwa, erisimwa, n’eripipwa, ebikalhwiririra mw’obuholho.​—Soma Abanya Filipi 4:8, 9.

YIHIGHULE OKWA BITHUNGA EBIRI KW’OLHUBANZA LHW’ERYUTHA OMUSASI

20-22. Abakristayo bawithe mimanire ki erikwamana n’ekihugho, kandi busana naki?

20 Omwa meso wa Nyamuhanga, ekihugho kya Sitani ekyosi kiri kw’olhubanza olhw’eryutha omusasi. Emitheghekere yakyo ey’eby’ekithabale, eyikakanganibawa omwa Masako ng’ebisoro ebikalire,  byabir’itha esyomiliyoni nyingyi esy’abandu, imwamuli n’abaghombe ba Yehova bangyi. (Danieli 8:3, 4, 20-22; Eribisulirwa 13:1, 2, 7, 8) Erikolha haghuma n’eby’ekithabale ebikasosekanibawako ng’ebisoro, ab’eby’obusubure n’abanya sayansi babirikolha esyombundu esikalha-kalire busana n’erianza eribana amaghoba manene. Kwesi, ka kilhangirikire ngoku ‘ekihugho kino kiri omwa buthoki bw’omubi oyu’!​—1 Yoane 5:19.

21 Kundi abigha ba Yesu ‘sib’ekihugho,’ kandi bakasighalha isibawithe lhuhandi omwa myatsi yakyo ey’ekithabale n’esyonyuhi, sibalibya kw’olhubanza lhw’eryutha omusasi. * (Yoane 15:19; 17:16) Kandi busana n’erigherererya Kristo, sibali rwanisaya abandu abakabendereraya. Aliriryo, bakakanganaya esyonzighu syabu sy’olhwanzo n’erisisabira.​—Matayo 5:44; Abanya Roma 12:17-21.

22 Ekikulhu kutsibu, Abakristayo ab’ekwenene bakayihighulha oku ‘Babeli Mukulhu,’ ni bugha ambu, amadini wosi w’amabehi, oyuwithe olhubanza lhunene olhw’eryutha omusasi. Ekinywe kya Nyamuhanga kikabugha kithi, ‘Omusasi w’abaminyereri,  n’omusasi w’abandu ba Nyamuhanga, n’omusasi w’abosi ab’ithawa omwa kihugho, mwabanika omwa muyi oyo.’ Busana n’ekyo, thukakungawa: ‘Abandu baghe mulhue mugho!’​—Eribisulirwa 17:6; 18:2, 4, 24.

23. Kikamanyisaya ki erilhua omwa Babeli Mukulhu?

23 Erilhua omwa Babeli Mukulhu siry’erisangulha erina lyawu ly’omwa bitabu byabu lisa. Mwamuli n’eripona emitse mibi eyikalighawa kutse erisighikwa kinyamwisi n’amadini w’amabehi​—ng’obutswatswa, eriyingirya omwa by’ekithabale, n’omururu ow’erianza eby’obughuda bya kutsibu. (Soma Esyonyimbo 97:10; Eribisulirwa 18:7, 9, 11-17) Mughulhu mungyi ka kilhangirikire ngoku emyatsi eyi yikalhwiririra mw’eryutha omusasi!

24, 25. Ekyangaleka Nyamuhanga iniaghanyira omundu oyukayisubamu oyuli kw’olhubanza lhw’eryutha omusasi niki, kandi eki mukyakanganibwa kithi omwa buthuku bwe Biblia?

24 Thwabere thuthe thwaminya eriramya ly’okwenene, obuli mughuma w’okw’ithwe, omwa nzira ndebe, mwasighika omughulhu wa Sitani neryo amabya kw’olhubanza olhw’eryutha omusasi okwa lhulengo lhulebe. Nomwabine bithya, kundi muthwa bindulha emibere yethu, thwama kulha-kulhania erikirirya omwa mbanulho ey’ekihongo kya Kristo, n’erihayo esyongebe syethu oku Nyamuhanga, Nyamuhanga mwathughanyira n’erithutheya bunyakirimu. (Emibiri 3:19) Emiyi ey’obusaghiro eyikakanibawako omwa Biblia yabya iyik’imanira obutheya obu.​—Emiganzo 35:11-15; Eryibuka Ebihano 21:1-9.

25 Endegheka eyi yabya yikakolhwa yithi? Omuisraeli iniakabya am’itha omundu omwa buthaminya, iniakathibitha omwa muyi mughuma w’okwa miyi ey’obusaghiro eyo. Abatsweri ibakabya babirilebya omwatsi oyu, oyulitha omundu omwa buthaminya iniak’ikalha omwa muyi w’obusaghiro oyo erihika aho omuhereri mukulhu akendi syaholera. Enyuma waho iniabya bwiranda er’ikalha ahosi-hosi ahanzire. Eki ka kyabya ky’erileberyako kibuya ekikakanganaya olhukogho lhwa Nyamuhanga n’erikangania ngoku atsomene kutsibu engebe y’omundu! Emiyi y’obusaghiro ey’omwa buthuku bwa kera eyi yisosene n’endegheka ya Nyamuhanga eya munabwire eyiseghemere okwa mbanulho ey’ekihongwa kya Kristo, busana n’erithutheya okwa lhuholho olhw’erithwa ebihano bya Nyamuhanga omwa buthaminya ebihambire  okw’isikya engebe n’omusasi. Wukana thwalha endegheka eyi mw’ey’omughaso? Wanga kangania wuthi ngoku wukathwalhayo mwa y’omughaso? Enzira y’erimbere ly’erikokya abandi eribya haghuma nawu omwa muyi owasosene n’ow’obusaghiro obwa kera, kwilhabirirya kundi ‘obulighe bunene’ buli hakuhi-kuhi​—Matayo 24:21; 2 Abanya Korinto 6:1, 2.

KANGANAYA NGOKU WUTSOMENE ENGEBE OMW’ITHULHA ENGULHU Y’OBWAMI

26-28. Emibere yethu munabwire yisosene yithi n’ey’omuminyereri Ezekieli, kandi thwanga yibika thuthi omo lhwanzo lhwa Nyamuhanga?

26 Emibere eya bandu ba Nyamuhanga balimu munabwire yikathwibukaya omuminyereri Ezekieli owa kera, oyo Yehova aha omubiiri ow’eritheya enyumba eya Israeli bunyakirimu. Nyamuhanga mwabugha athi, ‘Wasyowa omwatsi omwa bunu bwaghe, wubwirebo ehe-e busana naghe.’ Ezekieli kwa gheghena omubiiri wiwe, angabere kw’olhubanza lhw’omusasi ow’abandu abanga kwire omughulhu e Yerusalemu yangabere iyikatswerawa. (Ezekieli 33:7-9) Aliriryo, Ezekieli mwabya mwowa neryo mwathabya kw’olhubanza lhw’omusasi w’omundu.

27 Munabwire, ekihugho kya Sitani kiri hakuhi n’erihwaho. Busana n’ekyo, Abema ba Yehova bawithe olhukwamirwa n’olhusunzo olhw’erithulhughania “ekiro ky’erikisya” kya Nyamuhanga erikwamana n’omwatsi w’Obwami. (Isaya 61:2; Matayo 24:14) Wune musangira omwa mubiiri ow’omughaso oyu omwa buswire? Omukwenda Paulo mwatsomana kutsibu omubiiri wiwe ow’erithulhughania. Ekya lhwiririramu, mwabugha athi: ‘Sindi kw’olhubanza lhw’omundu n’omughuma, kusangwa mundasagha eribathulira eriyisunza lyosi lya Nyamuhanga.’ (Emibiri 20:26, 27) Eki ka ni ky’erileberyako kibuya ekya thwanga gherererya!

28 Nomwabine, erithoka eriyibika omo lhwanzo lhwa thatha wethu Yehova, sikiri ghunza erilhangira engebe n’omusasi ngoku Yehova akalhangira byo. Kandi thutholere ithwabya ithuna henirye kutse eribya babuyirire omwa meso wiwe ngoku thukendi syalhangira omwa sura eyikakwamako.

^ enu. 5 Erikwamana n’ebinywe bya Nyamuhanga ‘engebe y’omubiri yiri omw’omusasi,’ egazeti eya Scientific American yikabugha yithi: “Omwatsi w’eribugha indi omusasi akimanira engebe ni kwenene: obuli mulingo w’akatafali akali omwa musasi kakayithaghisibawa omwa ngebe.”

^ enu. 12 Lebaya Awake! eya Ogusto 2006, olhupapura 3-12, ey’Abema ba Yehova.

^ enu. 16 Abakahandika ebitabu ebikasoborera ebinywe ebiri omwa Biblia bakabugha bathi ebinywe by’Ekihebrania ebiri omwa mulhondo oyu “si byangabya ibikamanyisaya erihuthalya omukule musa.” Kandi wukiminye wuthi e Biblia siyirikanaya okwa myezi ey’omwana oyukine omwanda, aliwe yikakania okw’itswera lya Yehova.

^ enu. 70 Eribana mwatsi mungyi lebaya Endomeko, okwa “Obutsweka bw’Omusasi n’Emithambirire Eyiri mw’Erisemezya.”