Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ENDOMEKO

Eritherera Ebbendele y’Etamambo, Erikoma, n’Omubiiri owa Gavumente Yikakusombolera

Eritherera Ebbendele y’Etamambo, Erikoma, n’Omubiiri owa Gavumente Yikakusombolera

Eritherera ebbendele y’etamambo. Abema ba Yehova bikirirye bathi eryunamira kutse eritherera ebbendele y’etamambo kutse esaruti, ekikakolhawa mughulhu mungyi ibane mwimba olhwimbo lhw’erihanga, ni mubere w’eriramya, owakakanganaya indi si Nyamuhanga oyuwanga lhamya, aliriryo ngoku ly’Erihanga kutse abathabali balyo. (Isaya 43:11; 1 Abanya Korinto 10:14; 1 Yoane 5:21) Omughuma w’okwa bathabali ng’aba abya iy’Omwami Nebukadeneza owe Babeli eyakera. Erikangania abandu ngoku awithe obuthoki n’omuhwa omwa by’eriramya, obuthabali obu mubwa singika esanamu nene n’erikaka abandu eryunamira yo n’olhwimbo olhuli ng’olhw’erihanga ilhune mwimbwa. Aliriryo, Abaebrania basathu—Sadiraki, Mesaki, na Abedenego—mubaghana eryunamira esanamu, nomwakine indi bang’ithirwe.—Danieli, sura 3.

Omwa buthuku bwethu buno, oyusomire ebyakera Carlton ­Hayes mwahandika athi ‘ebbendele ni kindu ekikaramibawa.’ “Abalhume bakalhusaya esyosapeho sy’okwa muthwe ebbendele yikalhaba; n’abandu ibahandika ebinywe ebikapipa ebbendele n’abaana ibimba esyonyimbo esikahalhambayo.” Mwongera athi, abandu abanzire amahanga wabu wa kutsibu bawithe “ebiro bikulhu,” ng’ebiro bikulhu eby’erihanga ebik’ibukibawa, kuthya ‘n’abawathangabo’ abakahebawa ekitsumbi ‘ng’ababuyirire,’ n’emyanya eya bak’ibukira mw’abaholi babu eyikathwalhawa ‘ng’esyohekalu.’ Omwa  mukonga munene e Brazil, omukulhu ow’eribuyiro ery’endatha ery’abanya mahe mwabugha athi: “Ebbendele yikasikibawa kutsibu n’eriramibwa . . . ngoku abandu bakaramaya ekihugho ekya babuthirwemu.” Ekitabu Encyclopedia Americana mukyabugha kera kithi, “ebbendele yibuyirire ng’omusalaba.”

Ekitabu ekye encyclopedia eki mukyabughire lino-lino kithi esyonyimbo sy’erihanga ni “binywe ebikakanganaya erianza erihanga lya kutsibu n’erisaba Nyamuhanga y’obusondoli n’obutheya busana n’abandu kutse abathabali babu.” Busana n’ekyo, abaghombe ba Yehova erilhangira emikonga ey’erihalhamba erihanga imwamuli eritherera ebbendele y’esaruti n’esyonyimbo sy’erihanga ng’emyatsi ey’eriramya sikirimanyisaya indi si bawithe amenge. Erithwalira haghuma, ekitabu The American Character kyabere kikakania okwa baana b’Abema ba Yehova erighana erisikya ebbendele n’erighana erilhahirya busana n’erisikya yo omwa mathendekero awe Amerika, mukyabugha kithi: “Ekikakanganaya indi ebindu ebikakolhawa buli kiro ebi ni by’eriramya, kyabirikakasibwa omwa syombanza nyingyi esikabya omw’Ibuyiro Likulhu.”

Abandu ba Yehova nomubathe sangira omwa mikonga eyo bakalhangira isiyiri sighikawa n’amasako, sibali ghanaya abanzire erisangira muyo. Kandi bakasikaya esyobbendele esy’amahanga n’erisikya amathabali awali okwa buthegheki ‘ng’abathabali b’ekihugho’ abakakolha ‘ng’abaghombe ba Nyamuhanga.’ (Abanya Roma 13:1-4) Busana n’ekyo, Abema ba Yehova bakakenga erihano ery’erisaba ‘busana n’abami, n’abandi abosi abakathabalha.’ Nomwakine, ekilhubirirwa kyethu kiri kithi, ‘thuthoke erisiba buholho butsira mwagha, ithukakenga Nyamuhanga, n’eriyithondeka ndeke.’—1 Timoteo 2:2.

Erikoma. Abakristayo ab’okwenene bakasikaya ehamuli ey’abandi ey’erianza erikoma. Sibali ghanaya obukome, kandi bakasikaya abathabali ababirikomwa. Aliriryo, sibalibya n’olhuhandi omwa myatsi ey’ekithabale ey’ekihugho. (Matayo 22:21; 1 Petero 3:16) Omukristayo angakolha ki amabya in’ikere omwa kihugho ekiri mw’ekilhaghiro indi obuli mundu wosi akathekawa erikoma kutse amayisanga omwa mibere eyiri mw’abandu abakahithana kutsibu okwa bakaghana eriyakoma? Eryibuka Sadiraki, Mesaki, na Abedenego ngoku mubaghenda omwa bwerere bwe Dura, Omukristayo oyuli omwa mibere ng’eyi, iniangana thwamu erighenda ahabakakomera obunya muthima-thima bwiwe bwama mulighira. Aliriryo,  iniakendi lhangira athi akayitheghaya okw’ithendibya n’olhuhandi. Atholere inialengekania okwa misingyi mukagha eno:

  1. Abigha ba Yesu ‘si b’ekihugho’—Yoane 15:19.

  2. Abakristayo bakimanira Kristo n’Obwami bwiwe.—Yoane 18:36; 2 Abanya Korinto 5:20.

  3. Ekithunga ky’Ekikrisitayo kibohere haghuma omw’ikirirya, n’abali mukyo bali bughuma busana n’olhwanzo lhwa Kristo.—1 Abanya Korinto 1:10; Abanya Kolosai 3:14.

  4. Abakakoma omuthabali mulebe bakabya kw’omuheke busana n’ebya akakolha.—Lebaya emisingyi eyiri omwa binywe ebiri omu 1 Samweli 8:5, 10-18 na 1 Timoteo 5:22.

  5. Yehova mwalhangira eriyisunza ly’Abaisraeli ery’erianza eribya n’omuthabali ng’akaminyikalho akakakanganaya ngoku babirimughana.—1 Samweli 8:7.

  6. Abakristayo batholere ibabya n’obwiranda obw’erikanirya abandu ab’ekithabale abosi okwa buthabali bw’Obwami bwa Nyamuhanga.—Matayo 24:14; 28:19, 20; Abaebrania 13:18.

Omubiiri owa Gavumente Yikakusombolera. Omwa bindi bihugho, Egavumente yikanasombolera abakaghana eringira omwa mubiiri w’amahe b’eyindi mibiiri ahabw’obuthuku bulebe. Eki kyamathuhikako, thutholere ithwa tsuka erihira omwatsi oyu w’omwa musabe, obundi erikania n’Abakristayo balikyethu abakulire bunyakirimu, neryo ithwa kolesya obunya muthima-thima bwethu erithwamu okwa byathwasi ndeke okwa mwatsi oyu.—Emisyo 2:1-5; Emisyo 11:14.

Ekinywe kya Nyamuhanga kikathubwira kithi, ‘thuyolhobeke okwa bathabali, n’ab’ehamuli n’erikengabo, ithuna sikire erikolha obuli mubiiri uwene, n’erikangania obwira.’ (Tito 3:1, 2) Thune mulengekania okw’eki, thwangana yibulya thuthi: ‘Eriligha omubiiri owa gavumente yamanzombolera oyu, kine mwendi leka ingabya Mukristayo oyuwithe olhuhandi omwa by’ekithabale kutse kine mwendi leka inga yingirya omwa myatsi ey’amadini w’amabehi?’ (Mika 4:3, 5; 2 Abanya Korinto 6:16, 17) ‘Erikolha omubiiri oyu kyangana leka ikyanyikalira eriberererya emibiiri yaghe ey’Ekikrisitayo kutse erinyiremesya erikolha yo?’ (Matayo 28:19, 20; Abanya Efeso 6:4; Abaebrania 10:24, 25) ‘Okwa lhundi lhuhandi, mbwino erisangira omwa mubiiri ng’oyu kyangana leka inga kolha endegheka eyanga nyiwathikya erikanyirirya omubiiri waghe ow’obunyakirimu, obundi ng’erisangira omwa mubiiri ow’omughulhu wosi ow’erithulira?’—Abaebrania 6:11, 12.

Omukristayo amathwamu erikolha omubiiri owa gavumente yikamusombolera omwakanya k’erighenda omwa ngomo, Abakristayo balikyabo batholere ibasikya erithwamu liwe. (Abanya Roma 14:10) Kandi amathwamu erithendi kolha omubiiri ng’oyo, abandi batholere ibasikya erithwamu liwe.—1 Abanya Korinto 10:29; 2 Abanya Korinto 1:24.