Ngoku kisakire omwa 1 Abanya Korinto 6:1-8, omukwenda Paulo mwakania okwa mwatsi ow’abikirirya erihababirana embere sy’abatsweri. Mwakangania ngoku mwathatsemera omwatsi owa Bakristayo abe Korinto erighenda ‘embere sy’abatsweri abathathunganene.’ (Omulhondo 1) Paulo mwaha esyonzumwa ngulhu-ngulhu esyangaleka Abakristayo ibathahababirana embere sy’abatsweri b’ekihugho aliriryo ibaghunza h’ebitsibu erikwamana n’obusondoli obuli omwa kithunga. Thulebaye esyonzumwa ndebe esyaleka erihabulha eri iryahebwa neryo thwana kania okwa yindi mibere mirebe eyiri mbaghane okwa yaleka erihabulha eri iryahebwa.

Hamabya ihali erithendi yitheghererania n’omw’ikirirya mulikyethu omwa myatsi ey’eby’esyosente, thutholere ithwa lighunzaho erikwamana n’amalengekania wa Yehova, butsira awethu. (Emisyo 14:12) Ngoku Yesu akanganaya, kyuwene erighunza h’ekitsibu eky’erithendi hulikirirana omwa byalhuba kithe kya kalha. (Matayo 5:23-26) Aliriryo, eky’obulighe, abandi Bakristayo bakalhabiriranaya omo mwatsi oyu erihika n’okwa kiika ky’erithwalhana omwa batsweri ab’ekihugho. Paulo mwabugha athi: ‘Omughulhu mukatsongerana mukakanganaya ngoku mwabiryuthwa’ kutse erilemwa. Busana naki? Enzumwa ngulhu yiri yithi erikolha wuthya kyangana tsandya erina ly’ekithunga n’erina lya Nyamuhanga oyo thukaramaya. Ekyo kikaleka ithwalengekania okwa kibulyo kya Paulo kino: ‘Simwanga yisogha erikolhwa nabi?’—Omulhondo 7.

Kandi Paulo mwasoborera athi Nyamuhanga abirihira omwa kithunga mw’endegheka eyuwene ey’erighunza h’ebitsibu muthina-muthina. Abasyakulhu ni balhume Abakrisitayo ababiribana amenge busana n’eriminya ekwenene eyiri omwa Masako, neryo Paulo akabugha athi bangana ‘thoka erisoha omwakathi-kathi k’abalikyabo’ erikwamana ‘n’emyatsi ey’eribyaho.’ (Omulhondo 3-5) Yesu mwabugha athi emyatsi eyiri mw’ebisobyo ebikalire ng’erihandikirira n’eritheba, yitholere iyaghunzwaho erikwamana n’ebiika bisathu bino: eky’erimbere, erilengaho erighunza h’ekitsibu ekyo inyw’ibene-bene; ekyakabiri, ekiika ky’erimbere kyamalema, iwaghenda n’omwema mughuma kutse babiri; n’ekyakasathu, ekyakabiri kyamalema, iwathwalira omwatsi w’abasyakulhu abakimanira ekithunga.—Matayo 18:15-17.

Nomwabine, si bugha indi abasyakulhu b’ekithunga ni basohi b’esyombanza kutse ni bahabuli omwa myatsi y’eby’esyosente kandi sibatholere bakabya bathya. Sibali hira h’ebilhaghiro eby’erighunza h’eminegheno omwa by’esyosente ahakathi-kathi k’abalikyethu. Aliriryo, bakalhangira bathi bakawathikaya baghalha bethu aba erithoka erikolesya Amasako n’erilighirana omwa buholho. Omwa myatsi eyikalire, bangana bulya omulebererya w’omuthimbo kutse ekyaghanda ky’omuthahulha eky’Abema ba Yehova. Aliriryo, hane eyindi mibere eya Paulo athakanayako omw’ihano ery’aha. Emighuma y’okw’eyi ni yahi?

Okwa bundi buthuku, erighenda okwa batsweri b’ekihugho lyangana yithaghisibwa erikwamana n’ebilhaghiro wukanza erighunza h’ebitsibu omwa mibere eyuwene n’omwa buholho. Ng’eky’erileberyako, erighenda eyiri abatsweri ab’ekihugho yanganabya iy’enzira eyangana leka iwabana ebaruha ey’erikomolhana, erithwamu nga nindi oyutholere inialembera omwana, erithwamu esyosente esyangabya sikahebwa omwanze oyuwabirikomolhwa, erihebwa esyosente erilhua omwa kithongole ekya wukaha esyosente busana n’erikuwathikya wamawa omwa bitsibu, erikughanza ng’oyuthe wanga thoka erithuha amabanza awa wulimu, n’ebaruha eyikakanganaya abanga sighalya ebindu byawu wamaholha. Hane n’esindi mbanza esya mulikyethu angathwalha okwa batsweri b’ekihugho nuku angabana obulindi. *

Emisango ng’eyi yamathwalhwa omw’abatsweri b’ekihugho isiwuwithe ekilhubirirwa eky’erineghena, iwanganabya isiwuthathwa erihabulha erya Paulo aha. * Nomwabine bithya, ekighendererwa ky’Omukristayo kitholere ikyabya iry’eriyira erina lya Yehova mwa libuyirire n’erihira omwa kithunga mw’obuholho n’obughuma. Kutsibu-tsibu ekikaminyikalhaya abigha ba Kristo lhw’olhwanzo lhwabu, kandi ‘olhwanzo silhuliyirondera endundi ilholhwene-lhwene.’—1 Abanya Korinto 13:4, 5; Yoane 13:34, 35.

^ enu. 2 Okwa bundi buthuku, Omukristayo anganathwa okwa wundi kw’omusango owakalire—ng’erisingira n’omundu kinyamakara, eriswirya omundu, er’itha, kutse obwibi obukalire. Omwa mibere ng’eyi, sikyangabya kibi erithwalha omusango w’omwa bulemi, nomwakine indi erikolha eki kyangana leka omundu iniathwirwa omusango omwa koti.

^ enu. 3 Erianza eribana mwatsi mungyi, lebaya Watchtower, eya Makyi 15, 1997, olhupapura 17-22, na Okitoba 15, 1991, olhupapura 25-28.