Ghenda ahali omwatsi

Wunanzire Eriminya Ekwenene?

Wunanzire Eriminya Ekwenene?

EKWENENE eyihambire okuki? Eyihambire okwa bibulyo eby’omughaso eby’abandu bakabera eriyibulya. Obundi wanayibulirye ebibulyo nga bino:

  • Kwenene Nyamuhanga ana thutsomene?
  • Esyonyuhi n’eriaghalhwa bine mwendi syahwaho?
  • Hakana thasyabya engebe enyuma w’olhuholho?
  • Abaholi bane mwendi syaswabyaho?
  • Nanga saba indi nuku Nyamuhanga anganyowa?
  • Nanga bana indi etseme omwa ngebe?

Ni hayi aha wangabana eby’erisubirya okwa bibulyo ebi? Wulyaghenda ahabakabika ebitabu, iwangana bana h’ebitabu bingyi ebikabugha bithi biwithe eby’erisubirya. Nomwakine, mughulhu mungyi ebitabu ebi sibiri hambangana omwa ebya bikabugha. Ebindi bikabya nga byangana kolha okwa buthuku obo aliriryo sihalihwa mughulhu muuli bithe byahwa okwa buthuku kutse ibyasubwamu kutse ibahandika ebihya-bihya.

Nomwabine, hali ekitabu kighuma ekiri mw’eby’erisubirya eby’eriyikethera. Ky’ekitabu ekiri mw’ekwenene. Yesu Kristo abere akasaba Nyamuhanga mwabugha athi: ‘Ekinywe kyawu ni mwatsi w’ekwenene.’ (Yoane 17:17) Munabwira thwasi Ekinywe ekyo ngoku ye Biblia Eyibuyirire. Okwa syombapura esikakwamako, wukendibana kw’emyatsi mike eyilhangirikire n’ey’ekwenene eyilhuire omwa Biblia eyikasubiraya okwa bibulyo ebiri ahaghulhu.

Kwenene Nyamuhanga Ana Thutsomene?

Omulhume oyuthimbirweko n’abandu

EKIKALEKA IHABYA EKIBULYO EKI: Thuli omwa kihugho ekyuswire mw’obwithi n’obuthe bulingirirania. Amadini mangyi akakangiriraya athi eriaghalhwa eryathukabana ni sonda lya Nyamuhanga.

EKYE BIBLIA YIKAKANGIRIRAYA: Nyamuhanga syanga letha obubi. Yobu 34:10 hakabugha hathi, ‘Kibye hali oku Nyamuhanga erikolha ebibi, n’okwa Muthoki w’Ebyosi erihalya.’ Nyamuhanga awithe ekighendererwa kibuya busana n’abandu. Kya kyaleka Yesu iniathukangirirya athi thusabe thuthi: ‘Thatha wethu oyuli elhubulha, obwami bwawu bwase. Erisonda lyawu liyirawe, omwa kihugho ngoku liri omwa lhubulha.’ (Matayo 6:9, 10) Nyamuhanga athutsomene kutsibu erihika n’okwa kiika eky’erilhangira athi ekighendererwa kiwe kikabererera.—Yoane 3:16.

Kandi lebaya Enzuko 1:26-28; Yakobo 1:13; na 1 Petero 5:6, 7.

Esyonyuhi n’Eriaghalhwa Bine Mwendi Syahwaho?

Abasirikali

EKIKALEKA IHABYA EKIBULYO EKI: Abandu abathaghanzika bakalholha embere erikwira omwa syonyuhi. Ithwe abosi thwabiribana eriaghalhwa.

EKYE BIBLIA YIKAKANGIRIRAYA: Nyamuhanga akakanaya okwa buthuku obw’akendi syalethera mw’obuholho omwa kihugho kyosi. Omw’Obwami bwiwe, obuthabali obw’elhubulha, abandu ‘sibendi syaswayeghesya amalhwa.’ Aliriryo, “basyahesa emiyali yabu mw’isuka.” (Isaya 2:4) Nyamuhanga akendi syaghunza h’eriaghalhwa lyosi n’obuthe bulingirirania. E Biblia yikalhaghanisaya yithi: ‘Nyamuhanga asyasangulha emisonia yosi okw’ameso wabu. Kandi olhuholho silhwendi syaswabyaho, erisusumana kutse eririra, kutse eriaghalhwa. Emyatsi y’erimbere [imwamuli obuthe bulingirirania n’eriaghalhwa eririho munabwire] iyabirirenga.’—Eribisulirwa 21:3, 4.

Kandi lebaya Esyonyimbo 37:10, 11; 46:9; na Mika 4:1-4.

Hakana Thasyabya Engebe Enyuma w’Olhuholho?

Amaheru

EKIKALEKA IHABYA EKIBULYO EKI: Amadini mangyi aw’ekihugho akakangiriraya athi omundu ali mw’akandu akatheholha. Abandi bakabugha bathi abaholire bangana kolha abaliho ba nabi kutse bathi Nyamuhanga akasuyira ababi omw’ibaghusa n’eribaghalya omwa muliro owa kera na kera.

EKYE BIBLIA YIKAKANGIRIRAYA: Omundu amabiri holha, syali thasyabya n’engebe. Omugambuli 9:5 hakabugha hathi, “Abaholi sibasiki.” Kundi abaholi sibanga minya ki, eriyowa, kutse erihikwa kw’ekindu, sibanga kolha abaliho ba nabi kutse eribawathikya.—Esyonyimbo 146:3, 4.

Kandi lebaya Enzuko 3:19 na Omugambuli 9:6, 10.

Abaholi Bane Mwendi Syaswabyaho?

Omwana oyulhungulire busana n’olhuholho lhw’omwanze wiwe

EKIKALEKA IHABYA EKIBULYO EKI: Thwanzire ithwabyaho, kandi thwanzire ithwatsemera haghuma n’abanze bethu. Ni ky’obuhangwa ithwe erianza erithasyalhangira abanze bethu ababiriholha.

EKYE BIBLIA YIKAKANGIRIRAYA: Abandu banene ababiriholha bakendi syalhubukibwa. Yesu mwalhaghanisya athi “abali omw’amasinda w’eribuka…basyalhuamu.” (Yoane 5:28, 29, New World Translation) Erihambana n’ekighendererwa kya Nyamuhanga eky’erimbere-mbere, abakendi syalhubukibwa bakendi syahebwa akaghisa ak’eribyaho omwa kihugho paradiso. (Luka 23:43) Omulhaghe oyu mwamuli eriha abandu abowa b’amaghalha awahikene n’engebe y’erikotha. E Biblia yikabugha yithi: ‘Abathunganene basyikalha omwa kihughomwa buholho, n’erisighalyakyo kera na kera.’—Esyonyimbo 37:29.

Kandi lebaya Yobu 14:14, 15; Luka 7:11-17; ne Emibiri 24:15.

Nanga Saba Indi Nuku Nyamuhanga Anganyowa?

Omulhume akasaba

EKIKALEKA IHABYA EKIBULYO EKI: Erithwalira haghuma, omw’amadini wosi abandu bakasaba. Aliriryo, abanene bakayowa bathi emisabe yabu siyiri subiribawa.

EKYE BIBLIA YIKAKANGIRIRAYA: Yesu mwathukangirirya athi sithusubirire omwa binywe bighumerere thukasaba. Mwabugha athi, “Omughulhu mukasaba, simubye mukasubirira omwa binywe bighumerere.” (Matayo 6:7, NW) Thwamabya thwanzire Nyamuhanga asubiraye emisabe yethu, thutholere ithwasaba ngoku akayisunza. Erikolha ekyo, thutholere ithwaminya erisonda lya Nyamuhanga nga ni ryahi neryo ithwasaba erikwamana n’erisonda eryo. Yoane w’erimbere 5:14 hakasoborera hathi: ‘Thwamasaba ekindu omw’isonda lya Nyamuhanga, akathowa.’

Kandi lebaya Esyonyimbo 65:2; Yoane 14:6, 14; na 1 Yoane 3:22.

Nanga Bana Indi Etseme Omwa Ngebe?

Omukali oyukasonda etseme omw’isoma e biblia

EKIKALEKA IHABYA EKIBULYO EKI: Abandu banene bakyasi bathi esyosente, eriminywa, kutse eribya mubuya omwa busu by’ebyanga balethera etseme. Busana n’ekyo bakasondekanaya ebindu ng’ebi aliriryo ibayisanga isibathabana etseme.

EKYE BIBLIA YIKAKANGIRIRAYA: Yesu mwabisulha ekikaletha etseme akabugha athi: ‘Obutseme buli okw’abasi kw’abali n’obwagha bwa Nyamuhanga.’ (Matayo 5:3) Erithoka eribana etseme kundu, thutholere ithwa berererya ekiyithawa kyethu ekilengireyo—obwagha bwethu obw’obunyakirimu obw’eriminya Nyamuhanga n’ekighendererwa kiwe busana nethu. Ekwenene eyo yikabanika omwa Biblia. Eriminya ekwenene eyi, ikyangana thuwathikya eriminya ekindu eky’omughaso n’ekithe ky’omughaso. Erileka ekwenene eyiri omwa Biblia yithusondole omwa byathukakolha n’erithwamu kikaleka ithwa thasyongera eribya n’engebe eyiwithe ekighendererwa.—Luka 11:28.

Kandi lebaya Emisyo 3:5, 6, 13-18 na 1 Timoteo 6:9, 10.

Emyatsi eyi yiryathakanganaya omwa bikuhi eby’erisubirya ebiri omwa Biblia okwa bibulyo mukagha. Wunanzire eriminya ebilhabire aho? Wamabya iwune mughuma w’okw’abo abawithe ‘obwagha obw’eby’obunyakirimu,’ ahathe erithikathika wunanzire. Wangana yibulya ebindi bibulyo, nga bino: ‘Nyamuhanga amabya iniana thutsomene, busana naki abirilekerera h’obubi n’eriaghalhwa? Nang’uwania indi emibere y’eka yaghe?’ E Biblia yikaha eby’erisubirya ebyuwene n’ebikatsemesaya okwa bibulyo ebi n’ebindi bibulyo bingyi.

Nomwakine, abanene munabwire sibali anguhirawa erisoma e Biblia. Bakakilhangira ng’ekitabu kinene ekikalire eriyitheghererya. Wunanzire eriwathikibwa nuku wanga bana eby’erisubirya omwa Biblia? Abema ba Yehova bangana kuwathikya omu nzira ibiri.

Ey’erimbere, ky’ekitabu E Biblia Kwenene Yikakangiriraya Ki? ekikolirwe eriwathikya abandu abawithe emisulhusutho erilebya eby’erisubirya ebilhangirikire ebiri omwa Biblia okwa bibulyo eby’omughaso. Enzira eya kabiri y’endegheka ey’obusa ey’erigha e Biblia. Ahathe erithuha, omughuma w’okw’Abema ba Yehova oyuli hakuhi nawu oyutholere erikangirirya e Biblia anganasa eka wawu kutse aha wukalhangira wuthi ha hatholere erighunza ndambi nge obuli yenga erigha nawu e Biblia. Esyomiliyoni sy’abandu erithimba omwa kihugho kyosi babirighasirwa omwa ndegheka eyi. Abangyi okw’ibo babirighunzerera bathi: “Nabiribana ekwenene!”

Sihali obughuda obulengire obu obwa mundu angabana. Ekwenene eyiri omwa Biblia yikathuboholha okwa bihaniriro eby’amalhaghu, erithendi yitheghererangania, n’obuba bunene. Yikaleka ithwabya n’amaha, ekighendererwa, n’etseme. Yesu mwabugha athi: “mwasyaminya ekwenene, n’omwatsi w’ekwenene asyabaha obwiranda.”—Yoane 8:32.

1. Omulhume ak’igha ebye Biblia yikakangiriraya; 2. Omukali ak’igha ebye Biblia yikakangiriraya