Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ighira Okwa Mukangirirya Mukulhu

 ESURA 39

Nyamuhanga Akalhubukaya Mughalha Wiwe

Nyamuhanga Akalhubukaya Mughalha Wiwe

YESU mwalira omughulhu munywani wiwe Lazaro aholha. Wukalengekanaya Yehova mwanayowa nabi omughulhu Yesu aghalhawa n’eriholha?— E Biblia yikabugha yithi Nyamuhanga anganakwa ‘obulighe’ ‘n’erihithana’ busana n’ebindu ebikabya.Esyonyimbo 78:40, 41; Yoane 11:35.

Thalengekania Yehova nga mwayowa athi akalhangira Mughalha wiwe omwanzwa akaholha!— Yesu abya inianakakasirye ngoku Nyamuhanga syanga mw’ibirirwa. Ky’ekyaleka iniabugha ebinywe bino akayaholha: ‘Thatha ngahira engebe yaghe omwa byalha byawu.’Luka 23:46.

Yesu abya akakasirye ngoku anga lhubukibirwe, ngoku syanga lekirwe “ekulimu,” kutse omw’isinda. Yesu abere abirilhubukibwa, omukwenda Petero mwasuba omwa binywe ebisakangire omwa Biblia ebihambire oku Yesu athi: ‘Syendi syasigha  ekirimu kiwe omo kulimu, kutse omubiri wiwe syendi syalholha okw’ihonda.’ (Emibiri 2:31; Esyonyimbo 16:10) Omubiri wa Yesu mwathahondera omw’isinda, ni bugha mbu, mwathabbolha n’eribeha.

Omughulhu Yesu abya okwa kihugho, mwabwira n’abigha biwe athi syanga ghunzire mughulhu muli inianaholire. Mwabasoborera athi ‘ang’ithirwe neryo enyuma w’ebiro bisathu inialhubukibwa.’ (Luka 9:22) Busana n’ekyo, sihali ekyanga lekire abigha ibasweka Yesu akalhubukibwa. Aliriryo mubanasweka?— Thulebaye.

Ni saha nga mwenda esy’erithungyi erya Kyakathano Omukangirirya Mukulhu akaholera okwa muthi ow’eriaghalya. Yozefu, omulhume omughuda oyuwabya mughuma w’okw’abakakolera omw’ibughiro, ikirirye Yesu omwa bubiso-biso. Akabya aminya ngoku Yesu abiriholha, akaghenda eyiri Pilato, omuthabali we Roma. Akamusaba nga angan’iha omubiri wa Yesu w’okwa muthi n’eriyatsika gho. Enyuma waho, Yozefu akathwalha omubiri wa Yesu w’omw’irima eriri mw’eyisinda.

Bakabya babirihira omubiri wiwe w’omw’isinda, bakakumbaghaliraya okwa bwingiro bw’eyisinda kw’eribwe linene. Neryo eyisinda yamakingwa. Lino ni Kyasande, ekiro ekyakasathu. Eryuba siriri lyahulhuka, ni bugha mbu ni mitsange. Abalhume banalhambire eyisinda. Abahereri bakulhu babalyabathuma. Wunasi nga ni busana naki?—

Abahereri nabu babya ibabiriowa ngoku Yesu mwabugha athi anga lhubukibirwe. Neryo abahereri bakahira okw’isinda kw’abalhambi nuku abigha biwe sibase bak’iba omubiri wiwe neryo bakabugha bathi abirilhubuka. Kitsumbukirania, ekithaka kikatsuka erisukana. Omw’omwirimya mukabalhuka ekyakakalha. Ni malaika wa Yehova! Abalindi babiryubaha kutsibu indi kikaleka ibatingwa. Omumalaika akaghenda ahali eyisinda n’erisukuma eribwe akalilhusya okw’isinda. Omw’isinda simuliki!

Busana naki eyisinda simuliki? Ni kyahi ekyabere?

Kine ngoku omukwenda Petero abugha enyuma waho athi: ‘Nyamuhanga abirilhubukya Yesu oyo.’ (Emibiri 2:32) Nyamuhanga mwalhubukya Yesu n’erimuha omubiri owali ng’owabya nawu athe asa  okwa kihugho. Mwalhubuka n’omubiri ow’ekirimu ng’ow’abamalaika. (1 Petero 3:18) Neryo abandu erithoka erimulhangira, Yesu atholere iniambalha omubiri w’omunyoku. Mbwino ekyo ky’akakolha?— Thulebaye.

Eryuba line muhulhuka. Abalindi babirighenda. Maria Magdalene n’abandi bakali abigha ba Yesu bane mughenda eyiri eyisinda. Bane muyibulya: ‘Nindi oyukendi thukumbaghalirya eribwe.’ (Mariko 16:3) Aliriryo bakabya bakahika okw’isinda, bakasangana eribwe iryabirilhusibwako. N’eyisinda isimuliki! Omubiri wa Yesu syakirimu! Aho n’aho, Maria Magdalene akathibitha eriyasondya abandi bakwenda ba Yesu.

Abandi bakali bakasighalha okw’isinda. Bakayibulhaya: ‘Omubiri wa Yesu angabya iniali hayi?’ Kitsumbukirania abalhume babiri abambithe esyongyimba esikakangabasanaya bakabuthukaho. Ni bamalaika! Bakabulhaya abakali bathi: ‘Ekikaleka imwasonderya Yesu ya hano niki? Abirilhubuka. Mughende lhuba, mubwire abigha biwe.’ Thalengekania abakali abo nga mubathibitha bathi. Babere bane omwa nzira, bakasangana omulhume. Wunasi nga nindi?—

Ni Yesu, oyuli lino omwa mubiri w’omunyoku! Nayu akabwira abakali athi: ‘Mughende mubwire abigha baghe.’ Abakali bakatsema kutsibu. Bakayasondaya abigha n’eribabwira bathi: ‘Yesu aneho! Muthukamulhangira!’ Maria abiribwira Petero na Yoane okw’isinda eyithe mwaki. Neryo bamayalebya ngoku wamalhangira hano. Bakathungerera olhukimba olhwa baboha mw’omubiri wa Yesu, aliriryo sibasi eky’erikolha. Yesu abirisuba, aliriryo kikabakalira eriligha.

Petero na Yoane bangabya ibakalengekanaya ki?

Enyuma waho, Kyasande ekyo, Yesu akabuthukira abigha biwe babiri abali omwa nzira bakaghenda omwa kyalu ekye Emau. Yesu akaghenda eya bali n’erikania nabu, aliriryo sibali muminyerera kundi syakiwithe omubiri w’omunyoku owali ng’owabya nawu athe aholha. Yesu abere akalya nabu n’eriha omusabe, mubabya bamuminyire. Abigha bali n’obutseme bunene indi kikaleka ibanguha erisuba e Yerusalemu olhughendo  lhw’esyomayiru nyingyi! Obundi enyuma w’eki mwabya abuthukire Petero erimukangania ngoku abirilhubuka.

Enyuma waho, omw’igholho-gholho erye Kyasande ekyo, abigha bangyi babirihindana omwa kisenge. Esyonyuyi sinakingire. Kitsumbukirania, Yesu ane haghuma nabu omwa kisenge! Lero lino bamaminya ngoku Omukangirirya Mukulhu abirisuba. Thalengekania okwa tseme eya balimu!Matayo 28:1-15; Luka 24:1-49; Yoane 19:38–20:21.

Ahabw’ebiro 40 Yesu akabuthukira abigha biwe omwa mibiri muthina-muthina ey’omunyoku eribakangania ngoku aneho. Neryo akalhua okwa kihugho erisuba eyiri Thatha wiwe elhubulha. (Emibiri 1:9-11) Sihali lhaba buthuku buuli abigha bathe batsuka eribwira  obuli mundu ngoku Nyamuhanga abirilhubukya Yesu. Nomwakine indi abahereri bakabaswiraya n’er’itha abaghuma b’okw’ibo, bakalholha embere erithulira. Bakyasi bathi nomubanga holha, Nyamuhanga akendi syabalhubukya ngoku alhubukaya Mughalha wiwe.

Obuthuku obwa Yesu alhubukiramu bukabya bukahika, abandu bangyi bakalengekanaya okuki? Aliriryo ni kyahi ekya wukalengekanayako?

Abigha ba Yesu abakera aba ka babya ba mbaghane okw’abandu abamunabwire! Omwa bindi bitsweka omwa kihugho, abandu bakakwama kya lengekania okwa syosungura esye Pasika n’amaya owabakahira kw’erangyi awe Pasika obuthuku obwa Yesu alhubukiramu bukahika. Aliriryo e Biblia siyiri kanaya okw’ebi. Yikakanaya okw’ikolera Nyamuhanga.

Thwanganabya ng’abigha ba Yesu omw’ibwira abandu ngoku Nyamuhanga mwakolha ekindu kibuyanga akalhubukya Mughalha wiwe. Sithutholere thukubaha nahake abandu nomubanga bugha bathi bakendi thw’itha. Thwamaholha, Yehova akendi syathwibuka n’erithulhubukya ngoku alhubukaya Yesu.

Mbwino sikiri thutsemesaya eriminya ngoku Nyamuhanga ak’ibuka abandu abakamukolera kandi nibya ngoku akendi syabalhubukya?— Eriminya emyatsi eyi kikaleka ithwanza eriminya ngoku thwanga tsemesya Nyamuhanga. Wunakyasi ngoku kwenene thwangana tsemesya Nyamuhanga?— Thukanaye okw’eki omwa sura eyikakwamako.

Eriligha ngoku Yesu mwalhubuka litholere irya ghumya amaha n’erikirirya lyethu. Kisi soma Emibiri 2:22-36; 4:18-20; na 1 Abanya Korinto 15:3-8, 20-23.