Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ESURA 25

Mbwino Abakakolha Ebithuwene Bangana Hinduka?

Mbwino Abakakolha Ebithuwene Bangana Hinduka?

SIKYANGABERE kibuya obuli mundu kwa kolha ebibuya?— Aliriryo sihali mundu oyukakolha ebibuya mughulhu wosi. Wunasi ekikaleka okwa bundi buthuku ithwakolha ebindu ebithuwene?— Kundi ithwe abosi muthwa buthwa n’ekibi. Aliriryo abandi bandu bakakolha ebindu bingyi ebibi kutsibu. Bakapona abandi n’eribahuthalya omw’ikighenderera. Wukalengekanaya bangana hinduka n’erigha erikolha ebibuya?—

Thathungerera omulhume oyukatheghaya esyongyimba sy’abandu abakaswiraya Setefano y’omw’amabwe. Erina liwe ery’Ekihebrania ya Saulo, aliriryo erina liwe ery’Ekiroma ya Paulo. Ali n’obutseme akalhangira ngoku Setefano, omwigha w’Omukangirirya Mukulhu, ak’ithibwa. Thulebaye ekikaleka Saulo iniakolha ebindu bibi ng’ebi.

Saulo ni mughuma w’okw’Abandu ab’edini y’Ekiyuda abakahulhawa mw’Abafarisayo. Abafarisayo basi Ekinywe kya Nyamuhanga, aliriryo bakakwama kutsibu esyongangirirya esy’abasondoli babu b’edini. Eki kikaleka Saulo iniakolha ebindu bibi.

Bakahambira Setefano ye Yerusalemu, Saulo inianeyo. Setefano akathwalhawa omw’ibuyiro, omuli abatsweri, abaghuma b’okw’ibo ini Bafarisayo. Nomwakine indi bakahira oku Setefano kw’omwatsi owathe w’ekwenene, syali ubaha. Aho n’aho, akatsuka erikania n’eriha abatsweri b’obwema obuwene obuhambire oku Yehova Nyamuhanga n’oku Yesu.

Aliriryo abatsweri abo sibali tsemera ebya bakowa. Banasi omwatsi mungyi owahambire oku Yesu. Erithwalira haghuma, buthuku buke eki kithe kyabya, babya ibabirithisya Yesu! Aliriryo enyuma waho, Yehova  mwasubya Yesu y’elhubulha. Neryo omwakanya k’abatsweri erihindulha emibere yabu, bakarwanisaya abigha ba Yesu.

Abatsweri bakahamba Setefano n’erimuthwalha eyihya sy’omuyi. Bakamusinanga ahisi n’erimuswirya omw’amabwe. Kandi, ngoku wanamalhangira omwa kisasani kino, Saulo yolya anathungerere. Akayowa athi kitholere er’itha Setefano.

Busana naki Saulo akalengekanaya athi ni kibuya er’itha Setefano?

Wunasi ekyaleka Saulo inialengekania athya?— Saulo abya Mufarisayo erilhua bulere, kandi abya ikirirye ngoku esyongangirirya sy’Abafarisayo sy’esyabya sihikire. Mwathungerera Abalhume abo ng’eky’erileberyako, neryo mwabagherererya.Emibiri 7:54-60.

Setefano akabya abirithibwa, Saulo akakolha ki?— Akalengaho erihwerekererya abigha ba Yesu abosi! Ak’ingira omw’amanyumba wabu n’erilhusya mw’obuli mundu, abalhume n’abakali. Neryo akalhaghira athi baghusawe omw’omuliki. Abigha bangyi bakalhangira ikitholere erilhua e Yerusalemu, aliriryo sikirileka bakathendi thulha omwatsi owahambire oku Yesu.Emibiri 8:1-4.

 Eki kikaleka Saulo iniongera eripona abigha ba Yesu ba kutsibu. Neryo akaghenda eyiri Omuhereri Mukulhu Kayafa n’erihebwa ehamuli ey’erihamba Abakristayo abali omwa muyi wa Damasiki. Saulo anzire eribaletha e Yerusalemu ng’abanya muliki nuku banga suyirwa. Aliriryo ane omwa nzira akaghenda e Damasiki, ekindu ekikathikaya kyamabya.

Oyukakanaya na Saulo nindi, kandi akathuma Saulo eriyakolha ki?

Ekyakakalha kikalhua elhubulha, n’omulenge athi: “Saulo, Saulo, busana naki ukanyendereraya kwehi?” Yesu yukabugha iniane elhubulha! Ekyakakalha ni kinene kutsibu indi kikaleka Saulo iniabya ndime-thime, neryo abandu abali nayu bakalhangira bathi bakamukolhaya e Damasiki.

Hakabya hahwa biro bisathu, Yesu akahulhukira Anania omughuma w’okw’abigha biwe omwa nzoli, e Damasiki. Yesu akabwira Anania athi aghende eyiri Saulo, eriyalibulha ameso wiwe, n’eriyamuthulira engulhu. Anania akabya abirimuthulira, Saulo akaligha ekwenene eyihambire oku Yesu. Saulo akalibukalha ameso. Emibere yiwe ey’engebe yikahinduka, neryo akabya mughombe muthaleghulha wa Nyamuhanga.Emibiri 9:1-22.

Lino wanamalhangira ekyaleka Saulo iniabya akakolha ebindu ebithuwene?— Ni busana n’erikangiriribwa emyatsi eyithahikire. Mwakwama esyongangirirya sy’abalhume abathabya bakakenga Nyamuhanga. Kandi abya mughuma w’okw’abandu ababya bakakwama amalengekania w’abandu kwilhaba Ekinywe kya Nyamuhanga. Aliriryo ni kyahi ekikaleka Saulo iniahindulha emibere yiwe n’eritsuka erikolha ebyuwene, nomwakine indi abandi Bafarisayo bakalholha embere erirwanisya Nyamuhanga?— Akakolha eki kundi syaponire ekwenene. Neryo bakabya bakamukangania ekihikire, syali thika-thika erikolhakyo.

Wunasi Saulo nga mwabya ndi enyuma waho?— Ee, mwaminywa ng’omukwenda Paulo, omukwenda wa Yesu. Kandi wibuke ngoku Paulo mwasakanga ebitabu bingyi ebye Biblia kwilhaba owundi mundu wosi-wosi.

Hali abandu bangyi abali nga Saulo abanga hindulha embere yabu. Aliriryo sikyolho kundi hali omundu oyune mulengaho kutsibu erilhangira athi abandu bakakolha ebithuwene. Wunasi nga nindi?— Yesu  mwamukaniako akabuthukira Saulo omwa nzira eya Damasiki. Eyo Yesu mwakania na Saulo erilhua elhubulha n’eribugha athi: ‘Ngakuthuma eriyalibulha ameso w’abandu, nuku banga thoka eribinduka erilhua omwa mwirimya n’eribundukira ekyakakalha, n’eribinduka erilhua okwa buthabale bwa Sitani n’eribindukira Nyamuhanga.’Emibiri 26:17, 18.

Inga, Sitani Diabolo yukalengaho erilhangira athi obuli mundu wosi akakolha ebindu ebithuwene. Kikana kukalira okwa bundi buthuku erikolha ekihikire?— Ithwe abosi kikathukalira. Sitani yukaleka. Aliriryo hane eyindi nzumwa eyikaleka ikyabera erithukalira erikolha ekihikire. Wunasi enzumwa eyo nga ni yahi?— Kundi thukabuthawa n’ekibi.

Mughulhu mungyi, ekibi eki kyakikaleka ikya thwolhobera erikolha ebithuwene kwilhaba erikolha ebibuya. Ibbwa kwesi, ni kyahi ekya thutholere ithwakolha?— Thutholere ithwalengaho kutsibu erikolha ekihikire. Thwamakolha ekyo, ithwangana kakasya ndeke-ndeke ngoku Yesu, oyuthwanzire, akendi thuwathikya.

Omughulhu Yesu abya okwa kihugho, mwasa erianza abandu ababya ibabirikolha ebindu bibi aliriryo ibabirihindulha emibere yabu. Abya inianasi ngoku kikalire erikolha esyombinduka. Ng’eky’erileberyako, habya abakali  ababya bakasingira n’abalhume bangyi. Ni kwenene eki kyabya kibi. E Biblia yikahulha abakali aba mw’abamalaya.

Ni kyahi ekyaleka Yesu iniaghanyira omukali oyu oyuwabya iniabirikolha ebindu bibi?

Kiro kighuma, omukali oyuli athya mwowa oku Yesu, neryo mwasa aha Yesu abya omwa nyumba y’Omufarisayo. Mutha okwa bisandu bya Yesu kw’amaghutha n’erikolesya esyonzwiri siwe erisangulha emisonia yiwe y’okwa bisandu bya Yesu. Mwayikubya bwomo busana n’ebibi biwe, neryo Yesu mwamughanyira. Aliriryo Omufarisayo mwayowa omukali oyu isyatholere akaghanyirwa.Luka 7:36-50.

Wunasi ekya Yesu abya abwire abaghuma b’okw’Abafarisayo kiro kighuma?— Mwababwira athi: ‘Abamalaya basyabathanga omw’Obwami bwa Nyamuhanga.’ (Matayo 21:31) Yesu abugha eki kundi abamalaya mubamwikirirya, kandi mubahindulha emibere yabu mibi. Aliriryo Abafarisayo mubalholha embere erikolha ebindu ebithuwene okw’abigha ba Yesu.

Neryo e Biblia yamathukangania ngoku ekya thukakolha ni kibi, thutholere ithwanza erikolha esyombinduka. Kandi thwamabiriminya ekya Yehova akanza thukole, thutholere ithwanza erikolhakyo. Neryo Yehova iniakendi thutsemera kandi iniakendi syathuha engebe y’erikotha.

Erithuwathikya eriyihighulha okw’ikolha ebindu bibi, thusome haghuma Esyonyimbo 119:9-11; Emisyo 3:5-7; na 12:15.