NI KYAHI ekya wanzire kutsibu, erikolha kutse erisatha?— Omwa kwenene erisatha siribi. E Biblia yikakanaya oku Yerusalemu iyinuswire ‘mw’abalhwana n’abaana-batho abakasathira omwa bibugha byayu.’Zekaria 8:5, NW.

Ikikatsemesaya Omukangirirya Mukulhu akasamalira abaana bakasatha. Abere athe asa okwa kihugho, mwabugha athi: ‘Nabya hakuhi na Nyamuhanga ng’omukoli mukulhu, n’eritsemera emighulhu yosi embere siwe.’ Wanamalhangira ngoku Yesu abya mukoli iniane na Thatha wiwe elhubulha. Kandi abere inianeyo, mwabugha athi: ‘Obutseme bwaghe bwabya haghuma n’abaghalha b’abandu.’ Omwa kwenene, ngoku thwabirigha enyuma, Omukangirirya  Mukulhu abya anzire obuli mundu, imwamuli n’abalere.Emisyo 8:30, 31.

Ni kyahi ekya tsemesaya Omukangirirya Mukulhu athe asa okwa kihugho?

Wukalengekanaya Yesu mwanasatha iniane mulere?— Obundi mwasatha. Kundi abya ini ‘mukoli mukulhu’ elhubulha, mbwino mwanakolha iniane okwa kihugho?— Yesu abya akahulhwa mwa ‘mughalha w’omubatsi.’ Kandi abya akahulhwa mwa “mubatsi.” Eki kikakanganaya ki?— Yozefu, oyuwakulhaya Yesu nga mughalha wiwe, akathekawa eribya imwa mukangirirya. Neryo Yesu nayu mwabya mubatsi w’esyombaho.Matayo 13:55; Mariko 6:3.

Yesu abya mubatsi oyulyathi?— Kundi abya mukoli mukulhu elhubulha, siwuli lengekanaya wuthi angabya imwabya mubatsi  mukulhu okwa kihugho?— Thalengekania nga kyabya kikalire kithi eribya mubatsi okwa buthuku obo. Kyangabya imukyayithaghisya Yesu eriyathema omuthi, erithema gho mwa ngegha-ngegha, erihekera w’eka, neryo iniabatsa gho erikolha mw’esyomeza, ebithumbi, n’ebindi bindu.

Wukalengekanaya omubiiri oyu mwanatsemesya Yesu?— Wangana tsema wamakolha esyomeza n’ebithumbi n’ebindi bindu ebyuwene ebya abandu banga kolesya?— E Biblia yikabugha yithi ni kibuya omundu ‘eritsemera omubiiri wiwe.’ Omubiiri akaleka iwabana etseme eya wuthe wangabana omw’amasatha.Omugambuli 3:22.

Omwa kwenene, omubiiri akaghasira amalengekania n’omubiri wethu. Abaana bangyi bakakwama ky’ikalha neryo ibalebya etivi kutse ibasatha emisathu ey’evidio. Eki kikaleka ibaneneha kutsibu n’eritseka, kandi sibali n’obutseme. Nibya bakaleka n’abandi ibathatsema. Ni byahi ebya thutholere ithwakolha nuku thutseme?—

Muthw’igha omwa Sura 17 ey’ekitabu kino ngoku erihithya n’eriwathikya abandi bikaletha etseme. (Emibiri 20:35) E Biblia yikabugha yithi Yehova ni “Nyamuhanga oyutsemire.” (1 Timoteo 1:11, NW) Kandi, thukabya thukasoma omwa Misyo, Yesu abya ‘n’etseme emighulhu yosi embere siwe.’ Busana naki Yesu abya n’etseme?— Mwaha enguma y’okwa syonzumwa akabugha athi: ‘Thatha waghe akakolha emighulhu yosi, ingye naghe nga kolha.’Yoane 5:17.

Omughulhu Yesu abya okwa kihugho, mwathabya mubatsi omwa ngebe yiwe yosi. Nyamuhanga Yehova abya amuwithire omubiiri w’embaghane ow’erikolha okwa kihugho. Wunasi ngabya ini mubiiri wahi?— Yesu mwabugha athi: ‘Litholere inathulha engulhu yuwene y’obwami bwa Nyamuhanga, kusangwa Nyamuhanga mwanyithuma erikolha omwatsi oyu.’ (Luka 4:43) Okwa bundi buthuku Yesu iniakabya akathulira abandu, ibak’ikiriraya ebya akababwira neryo ibabwira abandi ebyo ababwira, ngoku omukali we Samaria oyuwamalhangira hano oyu kw’akolha.Yoane 4:7-15, 27-30.

Ni mibiiri yahi ibiri eya Yesu akolha iniane okwa kihugho?

 Yesu mwayowa athi akakolha omubiiri oyu? Wukalengekanaya anabya anzire erikolha gho?— Yesu mwabugha athi: ‘Akalyo kaghe ni kolha erisonda ly’oyo wa nyithuma n’eribugha omubiiri ogho amba.’ (Yoane 4:34) Ebyalya ebya wanzire wukanza iwabirya erihika okwa lhulengo ki?— Eki kikaleka iwaminya ngoku Yesu abya anzire kutsibu erikolha omubiiri owa Nyamuhanga amuha.

Nyamuhanga mwathuhangika omwa mibere eyangaleka ithwa tsema thuk’igha erikolha. Akabugha athi ekihembo ekya akaha omundu ‘ly’eritsemera omubiiri wiwe.’ Neryo wam’igha erikolha iwukine mulere, iwukendi bana etseme omwa ngebe yawu.—Omugambuli 5:19.

Ekyo sikiri manyisaya kithi omwana mulere angana kolha omubiiri owa omundu mukulhu angakolha, aliriryo ithwe abosi thwangana kolha omubiiri mulebe. Ababuthi bawu banganabya bakaghenda okwa mubiiri buli kiro erianza babane esyosente nuku eka yenyu yangabana eby’erirya n’enyumba ey’er’ikalhamo. Kandi ekya wutholere iwaminya, ni mubiiri mungyi owakayithaghisibawa erikolhwa eka nuku omuyi angabya inianayonzire.

Ni mubiiri wahi owa wangakolha owanga ghasira eka yosi?— Wangana wathikya omw’itheghekania ah’eririra, eryoya esyosahani, eriyutha ebithi, eriyonza ekisenge kyawu, n’erikuma-kuma ebindu ebya wukasathamu. Obundi wune mukolha ebighuma by’okwa bindu ebi. Omubiiri oyo akaghasira eka yosi.

Busana naki ni kikulhu eribika ebidole byawu wabirighunza eribisathamu?

Thulebaye nga ni ky’omughaso kithi erikolha emibiiri ng’eyi. Wutholere iwabika ebidole wabiribikolesya. Busana naki eki ni ky’omughaso?— Kikaleka ebindu ibyabya ibanathondire ndeke omwa nyumba, kandi kyangana leka omundu iniathahuthalha. Wamathendi bika ebidole byawu, mama wawu inianganasa inianahekire ebindu by’omwa byalha biwe neryo iniahumira ekighuma ky’okwa bidole ebyo. Angana kobboka neryo iniayithinira n’erihuthalha. Nibya ikyangana muyithaghisya erighenda okw’ithambiriro. Ekyo ikine mwendibya kindu kibuya?— Neryo wamabika ebidole byawu wabirighunza erisatha, ikikendi ghasira abosi.

 Hane n’owundi mubiiri owa abaana bangakolha. Ng’eky’erileberyako, omubiiri w’esukuru. Okwa sukuru wuk’igha ngoku wanga soma. Kikatsemesaya abandi baana bakasoma, aliriryo abandi ibabugha bathi kikalire. Nomukyanga kukalira erimbere, iwukendi tsema wam’igha erisoma ndeke. Wamabir’igha erisoma, iwukendi minya ebindu bingyi ebikatsemesaya. Nibya iwukendi thoka eriyisomera ekitabu kya Nyamuhanga, e Biblia. Neryo wamakolha ndeke omubiiri wawu ow’okwa sukuru, ikikendi kughasira, kwa bithe?—

Haneho abandu abathanza erikolha. Obundi wunasi omundu oyuli athya. Aliriryo kundi Nyamuhanga mwathuhangika ithuli b’erikolha, thutholere ithw’igha eritsemera erikolha. Omukangirirya Mukulhu mwatsemera omubiiri wiwe erihika okwa lhulengo ki?— Lyabya ng’erirya ebyalya ebyanzire kutsibu. Kandi ni mubiiri wahi owamanyisaya?— W’ow’eribwira abandi oku Yehova Nyamuhanga kandi ngoku bangabana engebe y’erikotha.

Kwesi ebiri ahikwa hano byangana thuwathikya eritsemera omubiiri. Yibulhaye, ‘Busana naki omubiiri oyu atholere iniakolhwa?’ Wamabya iwunasi omughaso w’ekindu, kikakwolhobera erikolha kyo. Kandi mbulha omubiiri ni munene kutse muke, kolha gho n’omuhwa. Wamakolha ekyo, iwangana tsemera omubiiri owawukakolha omwa byalha byawu, ng’Omukangirirya Mukulhu.

E Biblia yangana wathikya omundu eribya mukoli mubuya. Soma ekya yikabugha omwa Emisyo 10:4; 22:29; Omugambuli 3:12, 13; na Abanya Kolosai 3:23.