Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ighira Okwa Mukangirirya Mukulhu

Ebya Baana Bakayithagha Okwa Babuthi

Ebya Baana Bakayithagha Okwa Babuthi

ABABUTHI abosi babiri bakasangira omwa kindu ekyo omundu athe anga yitheghererya. Obuli mubuthi awithe ekya akahayo erilhua omwa mubiri wiwe. Eki kikaleka omwana iniatsuka erikulira omwanda ya mama wiwe. Kwesi, sikiri swekaya indi omughulhu olhumekeke lhukabuthawa, abandu bakakanaya okwa kindu eki “ng’ekithiko-thiko.”

Ni kwenene, eributha abaana ni nzuko ey’olhukwamirwa lhw’ababuthi. Erimbere, abaana bakayeghemeraya ababuthi babu hakuhi omwa buli kindu kyosi, aliriryo bakabya bane mukulha, bakayithagha ekirengire ebiyithawa by’omubiri. Bakayithagha obuwathikya obw’erikulha-kulhania amenge, eriyowa, esyongeso, n’eby’obunyakirimu.

Kwilhabirirya, erithoka erikulha ndeke, abaana bakayithagha ababuthi babu eribanza. Nomwakine indi ni kikulhu erikolesya ebinywe ebikakanganaya olhwanzo, batholere ibakwamyako n’emikolere. Inga, abaana bakayithagha eky’erileberyako kibuya eky’ababuthi. Bakayithagha obusondoli n’emisingyi ey’erighenderako omwa ngebe. Kandi bakayithagha ebindu ebi erilhua omwa bulere bwabu. Ebitsibu ebikalire bikabuthuka abaana bamathendi wathikibwa lhuba.

Emisingyi eyuwenenga yikabanika omwa Biblia. Erikangiriribwa eriseghemere okwa Biblia ni ry’omughaso munene. Erilhabira omw’ikangiriribwa ng’eri, abaana bakatsuka eriminya ngoku ebya bakabwirawa si by’omundu ng’ithwe, aliriryo ngoku ni by’Omuhangiki, Thatha wabu ow’elhubulha. Eki kikaleka erihabulha iryabya n’obuthoki obulengethukireyo.

E Biblia yikahira omw’ababuthi mw’omuhwa ow’erikolha kutsibu erihira omw’amalengekania w’abaana babu mw’emisingyi eyitholere. Aliriryo, abaana bakabya bane mukulha, ababuthi bakabana ikine mwasa kikabakalira erikania nabu okwa myatsi ey’omughaso munene. Ekitabu kino, Ighira Okwa Mukangirirya  Mukulhu, kikolirwe eriwathikya erikakirya emibere ng’eyi eributhukaho. Iwe n’abaana bawu kikendi baha emyatsi ey’obunyakirimu ey’erisomera haghuma. Eryongera okw’ekyo, kikendi leka ihabya erikanirania ahakathi-kathi k’abaana n’abakasoma nabu ekitabu eki.

Wukendi lhangira ngoku ekitabu eki kikanza abaana ibayira ekya bakasubiraya. Ebibulyo ebiri ahatholere byabirihiribwa omw’omwatsi wosi. Wukahika okwa bibulyo ebi, wukendi lhangira akasari (—). Aka kakakwibukaya erimana n’erihira omw’omwana mw’omuhwa ow’eriyira ekya akakanaya. Abaana bakanza ibasangira omwa kindu. Bithe bithya, omwana iniakendi lhua iniakwa obulhundu.

Aliriryo ekikulhu kutsibu, ebibulyo ebi bikendi kuwathikya eriminya eby’omwana akalengekanaya. Ni kwenene, omwana angana subirya ebithahikire. Aliriryo ebikakwamako bikolirwe eriwathikya omwana erikulha-kulhania amaaka awuwene aw’erilengekania.

Ekindu ky’embaghane omwa kitabu kino by’ebisasani ebilhabire omu 230. Ebingyi by’okwa bisasani ebi biri kw’ebinywe ebikayithagha omwana eriyira ekya akabugha, erikwamana n’eby’amalhangira n’ebya abirisoma. Kwesi, iwe n’omwana mulebaye ndeke ebisasani. Byangana wathikya omw’ighumya esyonzumwa nkulhu-nkulhu esikakangiriribawa.

Omwana amabirithoka erisoma, muhire mw’omuhwa ow’erikusomera ekitabu ekyo nayu eriyisomera. Akabya ane mukisoma mirundi mingyi, kwa akan’ongera athya erihira erihabulha eririmu ly’omw’amalengekania n’omwa muthima wiwe. Aliriryo erighumya olhwanzo n’erisikya eriri ahakathi-kathi kawu n’omwana wawu, mutholere imwasoma ekitabu eki haghuma, kandi imwakolha ekyo mughulhu wosi.

Emyaka mike enyuma, sikyabya kikalengekanibwa indi abaana bangana yisanga omwa mibere ey’obusingiri, eby’obukumu, n’eyindi mitse ey’esyonye. Busana n’ekyo, bakayithagha obutheya, obwa ekitabu kino kikaha omwa nzira ey’ekitsumbi n’eyilhangirikire. Nomwabine, kwilhabirirya abaana bakayithagha eriminya Engununuko ey’amenge awosi, Thatha wethu ow’elhubulha, Yehova Nyamuhanga. Ekyo kya Yesu, Omukangirirya Mukulhu, abya akakolha. Omwa kwenene thuli n’amaha thuthi ekitabu kino kikendi kuwathikya n’eka yawu eribumba-bumba esyongebe syenyu nuku mutsemesaya Yehova, mwanga syabana emighisa eyithabahwa.