EKINDU kibi kutsibu kyabiribya. Yoane mubatizya mubanamabiri mwitha. Herodia, mukali w’omwami, abya isy’amwanzire. Neryo mwathoka erileka omwami inyathwa omuthwe wa Yoane.

Yesu akabya owa eki, amakwa obulighe. Akaghenda iyuwene omwa kitsweka ekithe mw’abandu. Aliriryo abandu bakamukwama. Yesu akabya alhangira endeko y’abandu, akabakwira obulighe. Neryo akababwira okwa bwami bwa Nyamuhanga, n’erilhamya abalhwere babu.

Erigholho-gholho eryo abigha biwe bakasa n’eribugha bathi: ‘Bwamabir’ira, kandi kino ni kitsweka ekithe mw’abandu. Leka abandu baghende bangaya yighulira ebyalya omwa byalu ebiri hakuhi.’

Yesu akasubiraya athi: ‘Sibaghende. Inywe mubahe eby’erirya.’ Akabindukira Filipo, Yesu akabulhaya athi: ‘Nihayi ahathwanga ghulha ebyalya ebikaghunza erilisya abandu abosi aba?’

Filipo akasubiraya athi: ‘Kikendi yithaghisya mbulho nyingi erighulha ebyalya ebyangaghunza obuli mundu eribana ak’erirya.’ Anderea nayu akabugha athi: ‘Omulhwana oyu, oyuhekire ebyalya byethu, awithe emiggati ithanu n’amahere abiri. Aliriryo sibyendi ghunza abandu abosi bano.’

Yesu athi: ‘Mubwire abandu bikale ahisi.’ Neryo akasima Nyamuhanga ahabw’ebyalya, n’eritsuka eribitahangura mwa bitsweka-bitsweka. Erikwamyako, abigha bakaghabira abandu abosi b’emiggati n’amahere. Hali abalhume 5,000, n’esyankumi esy’abakali n’abana. Abosi bakalya n’eryughutha. Neryo abigha bakabya ba kuma-kuma ebiryasaka, bikabya bithiri 12 ebyoswire!

Yesu akahira abigha biwe b’omwa lyathu erisoka Engetse eye Galilaya. Omw’ithumbi hakasa erihunga linene, neryo ebisunda bikathwalha eryathu ly’eyi n’eyi. Abigha bakubaha kutsibu. Neryo, omwa kathi k’erithumbi, bakalhangira omundu akasa eyabali inyanemuthandayira okw’amaghetse. Bakalhaka n’obuba, kusangwa sibasi ekya bakalhangira.

Yesu akabugha athi: ‘Simubahe, ningye!’ Nomwabine sibang’ikirirya. Neryo Petero akabugha athi: ‘Mukama, wamabya kwenene ini nawe, nyihamule wuthi ngase eyawuli okw’amaghetse.’ Yesu akasubiraya athi: ‘Asa!’ Neryo Petero akalhua omwa bwathu n’erithandayira okw’amaghetse! Neryo akakwa obuba n’eritsuka eridikira omw’amaghetse, aliriryo Yesu akamusabulha.

Enyuma waho, Yesu kandi akalisaya esyankumi n’esyankumi sy’abandu. Lero okwa buthuku obu akakolesya emiggati irinda n’amahere make. Kandi hamabya bingi okw’abosi. Si ky’eriswekya ngokwa Yesu akatsomana abandu? Omughulhu asyathabalha ng’omwami wa Nyamuhanga, sithwendi sya syayilhalikirira ekindu kyosi-kyosi!