Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 OLHUGHANO 77

Mubaghana Eryunama

Mubaghana Eryunama

WANAMIBUKA wukowa okw’abalhwana balere abasathu aba? Ee, b’abanywani ba Danieli abaghana erirya ebyalya ebithuwene okw’ibo. Abanya Babiloni mubabahulha mwa Sadiraki, Mesaki na Abedenego. Aliriryo thabasamalira lino. Busana naki sibali unamira ekibatsirwe ekinene eki ng’abandi bandu? Leka thulebaye.

Wanamibuka ebihano ebya Yehova asakanga iyuwene-wene ebikahulhawa mw’Ebiraghiro Ekumi? Eky’erimbere okw’ebi kiri kithi: ‘Siwusyaramaya esindi nyamuhanga syosi-syosi athe ingye.’ Hano abalhwana balere bakasikaya ekihano kino, n’omwakine indi sikindu kilhobire erikolha.

Nebukadeneza, omwami we Babiloni, abiri birikira abandu ab’ebitsumbi bangi eriramya ekibatsirwe eki ekyabiri singika. Mwanamabirighunza eribwira abandu bosi athi: ‘Mukendibya mukowa emirenge y’esyangubi, esyanyabulera, esyananga, esyanzenze, n’emihanda yosi y’eriimba, muwe ahisi n’eriramya ekibatsirwe eky’esyamaghetse eki. N’oyuthendiwa ahisi n’eriramya akendi wuswa omw’irunga ly’omuliro ow’akaghulhumirira.’

Nebukadeneza akabya aminya athi Sadiraki, Mesaki na Abedenego sibe thunama, amahithana kutsibu. Amabugha athi bamulethere bo. Akabaha akandi kaghisa ak’erithasyunamira ekibatsirwe ekyo. Aliriryo abalhwana balere bakayikethera Yehova. Bakabwira Nebukadeneza bathi: ‘Nyamuhanga wethu oyo thukakolera akendi thulhamya. Aliriryo n’omw’athe anga thulhamya, sithwendi unamira ekibatsirwe kyawu eky’esyamaghetse.’

Amabya akowa eki, Nebukadeneza ibbwa amahithana kutsibu. Erirunga ery’omuliro line hakuhi neryo amalhaghira athi: ‘Mwakaye erirunga ngendo irinda kwilhaba ngokwa lilhwe erimbere!’ Neryo amahamulha abalhume ab’akaghalha omwa basirikali biwe eriboha Sadiraki, Mesaki na Abedenego n’eriwusabo omw’irunga ly’omuliro. Erirunga lihisirye kutsibu erihika okw’itha abalhume ab’akaghalha. Neryo ibbwa mubyabya bithi n’abalhwana abasathu abawusawa mugho?

Omwami akasamalira omw’irunga ly’omuliro, neryo akubaha kutsibu. Akabulhaya athi: ‘Muthuthe boha abalhume basathu n’eriwusabo omw’irunga erikaghulhumirira?’

Abaghombe biwe bama subirya bathi: ‘Aa, mwathuka baboha.’

Akabugha athi: ‘Aliriryo ka ngalhangire balhume bbani bakathimba-thimba omwa muliro. Sibabohire, kandi omuliro syali bahisaya. Kandi owa kani asosire ng’enyamuhanga.’ Omwami akaseghera hakuhi n’olhukyo olhw’erirunga n’erilhaka n’omulenge munene athi: ‘Sadiraki! Mesaki! Abedenego! Mulhwemu, inywe baghombe ba Nyamuhanga ow’Endatha Kutsibu!’

Bakabya balhwamu, obuli mundu akalhangira ngokwa sibethahuthalibwa. Neryo omwami akabugha athi: ‘Nyamuhanga wa Sadiraki, Mesaki, na Abedenego apipawe! Abirithuma malaika wiwe n’eribalhamya kusangwa siba ngunamire n’eriramya eyindi nyamuhanga athe Nyamuhanga wabu.’

Eki si ky’erireberyako ekyuwene eky’obuthaleghulha oku Yehova ekya thwangakwama?