Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ekitabu Kyaghe Eky’Esyangano sye Biblia

 OLHUGHANO 76

E Yerusalemu Yikathoghothibawa

E Yerusalemu Yikathoghothibawa

NI BIRIMO ebilhabire omwi 10 erilhua aha Omwami Nebukadeneza akathathwalira Abaisraeli abosi abasomire ndeke e Babiloni. Na lino thathungererano ekikabya! E Yerusalemu yikahisibawa. N’Abaisraeli abathe th’ithibwa baka thwalhawa ng’abomuliki e Babiloni.

Wibuke, eki ky’abaminyereri ba Yehova bakunga bathi kyasya banika abandu bamathendi hindulha emibere yabu mibi. Aliriryo Abaisraeli mubatha hulikirira abaminyereri. Mubaghanira okw’iramya esyonyamuhanga esy’amabehi omw’omwanya wa Yehova. Busana n’eki abandu batholere erisuyirwa. Thwasi kino kusangwa omuminyereri wa Nyamuhanga ya Ezekieli akathubwira okwa bindu eby’esyonye ebya Abaisraeli babya bakakolha.

Wunasi Ezekieli nga nindi? Ni mughuma okw’abalhwana ab’Omwami Nebukadeneza athwalha e Babiloni ebirimo 10 ebilhabire embere w’erithoghothibwa lye Yerusalemu lithe lyabya. Danieli n’abanywani biwe basathu, Sadiraki, Mesaki na Abedenego, muba thwalhua e Babiloni okwa buthuku bughuma.

Ezekieli akabya ane e Babiloni, Yehova akamukanganaya ebindu by’esyonye ebikabanika e Yerusalemu omwa Hekalu. Yehova akakolha athya erilhabira omwa kithiko-thiko. Ezekieli akine e Babiloni, aliriryo Yehova akaleka inyalhangira buli kindu ekiri omwa Hekalu. Kandi ebya Ezekieli akalhangira bika thikaya!

Yehova akabwira Ezekieli athi: ‘Thalhangira ebindu by’esyonye eby’abandu bakakolha hano omwa Hekalu. Thungerera esyambimbo syabiri swikwa kw’ebisasani by’esyanzoka n’ebindi bisoro. Kandi samalira Abaisraeli bane mubiramya!’ Ezekieli anemulhangira ebindu bino, n’erisakanga ebikabanika.

Yehova akabulhaya Ezekieli athi: ‘Wunalhangire ebya abasondoli be Israeli bakakolha omwa mbitha?’ Inga, nakino nakyo anakilhangire. Hali abalhume 70, kandi abosi bane muramya esyonyamuhanga sy’amabehi. Bakabugha bathi: ‘Yehova siathulhangire. Abirisighania ekihugho.’

Neryo Yehova akakanganaya Ezekieli y’abaghuma okw’abakali okwa lhukyo lhw’endatha lhwe hekalu. Banikere eyo bakaramya nyamuhanga ow’amabehi ya Tamuzi. Kandi thathungerera abalhume abo abali okwa lhukyo lhwe hekalu ya Yehova! Abosi bali nga 25. Ezekieli akalhangira abosi. Bakunama ibana thungerere ebulhwa lyuba n’eriramya eryuba!

Yehova akabugha athi: ‘Abandu aba sibanzikirye. Sibalikolha bindu bibi bisa aliriryo bakasa n’omwa hekalu yaghe ibabikoleramu!’ Neryo lithya Yehova akalhaghanisaya athi: ‘Bakendiowa akaghalha k’erihithana lyaghe. Kandi singendi syabakwira bulighe baka thoghothibwa.’

Ni birimo nga bisathu bisa ebyamatha lhaba Yehova akengenie Ezekieli y’ebindu ebi indi Abaisraeli bakayisamambulha okwa Mwami Nebukadeneza. Neryo akaghenda eriyalhwa nabu. Ekirimo n’engegha bikabya byalhaba abanya Babiloni bakathulha esyambimbo n’erihisya omuyi w’okw’ithaka. Abandu bangi bakakwa kutse erithwalibwa ng’abomuliki e Babiloni.

Ekyamaleka Yehova iny’ikirirya eritsandya libi eri iryabanika okw’Abaisraeli niki? Kwenene, ni kusangwa siba thahulikirira Yehova kandi sibathasikya n’ebihano biwe. Eki kikakanganaya ngokwa ni ky’omubongo ithwe erikolha mughulhu wosi ebya Nyamuhanga akabugha.

Erimbere abandu bake bamalighirwa eribya ibanikere omwa kihugho kye Israeli. Omwami Nebukadneza akayira Omuyudaya oyukahulhawa mwa Gedalia eribya mukulhu w’abandu aba. Aliriryo abaghuma b’okw’Abaisraeli bak’itha Gedalia. Hathya abandu bakasagha bathi abanya Babiloni bakendiasa n’erithoghothya abosi busana n’ekindu kibi kino ekyamabiri banika. Neryo baka kaka Yeremia erighenda nabu, neryo bakathibitha e Misiri.

Kino kikaleka ekithaka kye Israeli ikyabya butsira mundu n’omughuma. Erighunza ebirimo 70 sihali na mughuma oyuli omwa kihugho ekyo. Ni mulhalha. Aliriryo Yehova akalhaghanisaya athi akendi syasubulya abandu biwe b’omwa kihugho enyuma w’ebirimo 70. Aliriryo ibbwa okwa mughulhu ono, ni kyahi ekikahika okw’abandu ba Nyamuhanga omwa kihugho kye Babiloni eyababiri thwalhua? Leka thulebaye.