SOLOMONA ni mulhwana akabya mwami. Anzire Yehova, kandi akakwama erihano eryuwene erya thatha wiwe Dawudi amuha. Yehova amatsemera Solomona, neryo erithumbi ighuma, akabugha nayu omwa kilhotho athi: ‘Solomona, wanganzire inakuha ki?’

Neryo Solomona akasubiraya athi: ‘Yehova Nyamuhanga waghe, indi mulere kutsibu kandi singasi erithabalha. Busana n’ekyo imba amenge aw’erithabalha abandu bawu omwanzira eyitholere.’

Yehova amatsemesibwa n’ekya Solomona akasaba. Neryo Akabugha athi: ‘Kusangwa wamasaba amenge butsira engebe nyiri kutse bughuda, ngendi kuha amenge mangi kwilhaba mundu wosi-wosi oyuwamabiri thayiribyaho. Aliriryo ibbwa kandi ngendi kuha n’ebyawuthe thasaba, obughuda n’olhukengerwa.’

Hathe halhaba buthuku buli, abakali babiri bakasa oku Solomona ibawithe ekitsibu ekikalire. Omukali mughuma amasoborera athi: ‘Omukali ono naghe thwikere omwa nyumba nguma. Munabutha omwana w’obulhume, habere hakya biro bibiri nayu amabutha omwana w’obulhume. Neryo omw’ithumbi ighuma omwana wiwe amaholha. Aliriryo nabere nganaghotsere, amahira omwana wiwe oyuholire ya hakuhi naghe n’erithwalha owaghe. Nabere ngabuka ingathungerera omwana oyuholire, munalhangira isiyowaghe.’

Neryo n’oghundi mukali akabugha athi: ‘Eyihi! Omwana oyuliho yawaghe, n’oyuholire ya wiwe!’ Omukali ow’erimbere akasubiraya athi: ‘Eyihi! Omwana oyuholire ya wawu, n’oyuliho ya waghe! Abakali kwa bamathera bathya obuhaka. Solomona akendi kolha ki?

Akathuma athi balethe omuyali, neryo, bamabya babiri lethagho, akabugha athi: ‘Musathaye omwana oyuliho mwa bihande bibiri, neryo muhereraye buli mukali ya kihande.’

Mama hene-hene ow’omwana akalhaka athi: ‘Koko! Kisi leka eritha omwana. Hakiri muheyo!’ Aliriryo owundi mukali akabugha athi: ‘Ithwe abosi wulikiyira oyuwukamuha; lholha embere n’erimusathya kabiri.’

Erighunzerera Solomona akabugha athi: ‘Leka eritha omwana! Muhe omukali ow’erimbere. Oyu ya mama wiwe hene-hene.’ Solomona akaminya athya kusangwa mama wiwe hene-hene anzire omwana ya kutsibu indi anzire n’erimulekera owundi mukali alikithibwa. Abandu bamabya bowa ngokwa Solomona aghunzireho ekitsibu eki, bamatsema eribya n’omwami ow’amenge ng’oyu.

Omwa buthabali bwa Solomona, Nyamuhanga akatsumulha abandu akalhasya engano nyingi n’ekisusu, emizabibu n’emitini n’ebindi byalya. Abandu bamambalha esyongimba esyuwene n’erikalha omwa manyumba mabuya. Hali bindu bibuya bingi busana na buli mundu.