Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 OLHUGHANO 33

Erisoka Engetse y’Engulha

Erisoka Engetse y’Engulha

THATHUNGERERA ekyamabya! Oyu ni Musa n’omutso wiwe akasumbira w’endatha okwa Ngetse y’Engulha. Abo abali nayu okwa lhundi lhuhandi olhwe ngetse b’Abaisraeli. Aliriryo Farao n’abasirikali biwe bane mudikira omwa ngetse. Thuthalebya eki nga kyasa kithi.

Ngokwa thw’igha, Farao mwabwira Abaisraeli athi balhwe omwa Misiri enyuma Nyamuhanga inyamabiri letha ekihunzo ekye 10 okw’abanya Misiri. Hakuhi abalhume 600,000 Abaisraeli haghuma n’abakali bangi n’abana mubalhua e Misiri. Kandi, abandi abandu bangi, ababya ibamabiri ikirirya omu Yehova, mubaghenda n’Abaisraeli. Mubathwalha esyambuli syabu syosi n’esyambene n’esyande.

Enyuma bathali baghenda, Abaisraeli mubasaba abanya Misiri b’esyangimba n’ebindu ebikolirwe omwa syamaghetse n’esy’ebitsipa. Abanya Misiri mububaha kutsibu, busana n’ekihunzo eky’erighunzerera ekyo ekyabya okw’ibo. Neryo mubaha Abaisraeli b’ebyosi basaba.

Enyuma w’ebiro bike Abaisraeli mubahika okwa Ngetse y’Engulha. Mubalhuhuka. Bane aho, Farao n’abalhume biwe mubatsuka eriyikubya bwomo bathi babiri lhwika Abaisraeli erighenda. Mubabugha bathi: ‘Thwamabirileka abakobe bethu ibaghenda!’

Neryo Farao mwahindulha ebirengekanio biwe kandi. Neryo lhuba mwa ghosolha egali yiwe ey’amalhwa n’eritheka-theka abasirikali biwe. Neryo mwatsuka erikwamirira Abaisraeli inyane n’esyagali esy’embaghane 600, haghuma n’esyagali syosi esye Misiri.

Abaisraeli babere balhangira Farao n’abasirikali biwe ibana bakwamire, mububaha kutsibu. Sihabya enzira yosi-yosi eya bangathibithiramu. Engetse y’Engulha yabya okwa lhuhandi lhughuma lhwabo, kandi ibbwa abanya Misiri babya bakasira okwa lhundi lhuhandi. Aliriryo Yehova mwahira omwa kathi-kathi k’abandu biwe n’abanya Misiri mw’ekithu. Neryo abanya Misiri mubathathoka erilhangira Abaisraeli baka bahamba.

Neryo Yehova mwabwira Musa asumbire omutso wiwe w’endatha sy’Engetse y’Engulha. Abere akolha athya, Yehova mwaletha erihunga erikalire eryahitha erilhua ebulhua lyuba. Amaghetse w’engetse mwaghabana, n’amaghetse mwahambirwa okwa syambande syosi.

Neryo Abaisraeli mubatsuka erilhaba omwa kathi-kathi k’engetse okwa kithaka ekyumire. Mukya thwalha ndambi nene obukekulhu n’obukekulhu bw’abandu haghuma n’ebisoro byabu erisabukira ndeke okwa musirya wakulya ow’engetse. Erighunzerera abanya Misiri mubathoka erilhangira Abaisraeli kandi. Abakobe babu ibamabiri ghenda! Neryo muba banguhako omwa ngetse.

Babere bakolha bathya, Nyamuhanga mwathoghongya ebiringo by’okwa syagali syabu. Abanya Misiri mubabya n’obuba bunene n’eritsuka erilira omwa mulenge munene bathi: ‘Yehova akalhwira Abaisraeli erilhwa nethu. Muleka thulhwe hano!’ Aliriryo habya isihakiri ndambi.

Obu bw’obuthuku Yehova abwiriramu Musa asumbe omutso wiwe okwa Ngetse y’Engulha, ngoku wulyalhangira omwa kisasani. Neryo omughulhu Musa akolha athya, esyambibo esyamaghetse musyatsuka erisububulha n’eriswika abanya Misiri n’esyagali syabu. Abasirikali abosi abakwama Abaisraeli mubahwera omwa ngetse. Sihabya n’Omumisiri n’omughuma oyuwasabuka inyaneho!

Ka habya etseme abandu ba Nyamuhanga abosi erilhama! Abalhume mubimbira Yehova y’olhwimbo lhw’erisima, ibane mubugha bathi: ‘Yehova abiri kinda omwa lhukengerwa. Abiri ghusa esyasabayiri n’abali kusyo omwa ngetse.’ Miriamu mwali wabu Musa mwimya erisongo liwe, n’abakali abosi muba mukwama n’amasongo wabu. Neryo mubahotholha n’obutseme, mubimba olhwimbo ilhwa n’olho olhw’abalhume bakimba bathi: ‘Yehova abiri kinda omwa lhukengerwa. Abiri ghusa esyasabayiri n’abali kusyo omwa ngetse.’