Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ekitabu Kyaghe Eky’Esyangano sye Biblia

EKITSWEKA 2

Eribogha ly’Amaghetse Erihika okw’Iboholhwa ly’Erilhua e Misiri

Eribogha ly’Amaghetse Erihika okw’Iboholhwa ly’Erilhua e Misiri

Abandu munani basa ba basabuka Eribogha ly’Amaghetse, aliriryo obuthuku mubwahika bamakanya erihika esyankumi n’esyankumi. Neryo, ebirimo 352 enyuma w’Eribogha ly’Amaghetse, Abrahamu mwabuthwa. Thuk’igha ngokwa Nyamuhanga atheghaya erilhagha liwe ery’eriha Abrahamu y’omwana oyukahulhawa mwa Isaka. Neryo, okw’abana ba Isaka ababiri ab’obulhume, Yakobo mwasombolhwa na Nyamuhanga.

Yakobo abya withe erihiika linene ery’abalhwana 12 n’abandi bana b’obukali. Baghalha ba Yakobo 10 babya baponire mughalha wabu mulere Yozefu neryo mubamughulya ng’omukobe e Misiri. Enyuma waho, Yozefu mwabya muthabali mukulhu owe Misiri. Omughulhu enzalha mbi yasa, Yozefu mwalengesya baghalha babu erilhangira nga banawithe omuthima owabindukire. Okw’ighunzerera, erihiika lyosi lya Yakobo, Abaisraeli, mubaghenda e Misiri. Eki kyabanika enyuma w’ebirimo 290 Abrahamu abuthirwe.

Ahabw’ebindi birimo 215, Abaisraeli mubikalha omwa Misiri. Yozefu abere abiri holha, mubabya bakobe eyo. Endambi muyahika, Musa mwabuthwa, na Nyamuhanga mwa mukolesya erilhamya Abaisraeli erilhua e Misiri. Omwa byosi, ebirimo 857, ebyabya kera bikanibirweko omwa Kitsweka ekya KABIRI.

 

OMWA KATSWEKA KANO

STORY 11

The First Rainbow

When you see a rainbow, what should it remind you of?

OLHUGHANO 12

Abandu Bakahimba Enyumba Nyiri-Nyiri

Nyamuhanga mwathatsema, neryo eritswera ery’abaha likinahamba okwa bandu na munabwire.

OLHUGHANO 13

Abrahamu​—Omunywani wa Nyamuhanga

Ni kyahi ekyaleka Abrahamu iniasighania omuyi wiwe owuwene n’eriyikalha omwa syohema?

OLHUGHANO 14

Nyamuhanga Akalenga okw’Ikirirya lya Abrahamu

Busana naki Nyamuhanga mwabugha athi Abrahamu aheyo mughalha wiwe Isaka?

OLHUGHANO 15

Mukali wa Loti Mwasamalira Enyuma

Eky’omukali akolha kyangana thweghesya erisomo.

OLHUGHANO 16

Isaka Akabana Omukali Mubuya

Ni kyahi ekyaleka Rebeka iniabya mukali mubuya athya? Obubuya bwiwe, kutse hane kindi?

OLHUGHANO 17

Abahasa Ababya Mbaghane

Thatha wabu iya Isaka, mwanza Esau ya kutsibu, aliwe mama wabu iya Rebeka, mwanza Yakobo ya kutsibu.

OLHUGHANO 18

Yakobo Akaghenda e Harani

Yakobo mwatsuka erithahya Lea nomwanabya anzire Rakeri.

OLHUGHANO 19

Yakobo Awithe Erihiika Linene

Mbwino ebihanda 12 bye Israeli ba baana 12 ba Yakobo?

OLHUGHANOY 20

Dina Akawa Omwa Butsibu

Ebyosi byatsuka okwa banywani babi.

OLHUGHANO 21

Baghalha Babu Yozefu Bakamupona

Ni kyahi ekyanga lekire abandi b’okw’ibo ibanza er’itha mughalha wabu?

STORY 22

Yozefu Akahirawa Omwa Muliki

Akathwalhawa omwa muliki, si busana n’eribya imwakathwa ekilhaghiro, aliwe busana n’erikolha ekihikire.

OLHUGHANO 23

Ebilhotho bya Farao

Esyande irinda n’amakundu w’engano irinda akamanyisaya kindu kighuma.

OLHUGHANO 24

Yozefu Akalenga oku Baghalha Babu

Angaminya athi bghalha babu nga banabirihinduka ndeke-ndeke erilhua obuthuku bamughulhaya mwa mukobe?

OLHUGHANO 25

Erihiika Likaya e Misiri

Busana naki ab’omw’eka ya Yakobo bakahulhawa mwa Baisraeli butsira Abayakobo?

STORY 26

Yobu ni Muthaleghulha oku Nyamuhanga

Yobu mwaherya ebindu biwe ebyosi, abaana biwe, n’amaghalha wiwe. Mbwino Nyamuhanga abya iniakasuyira Yobu?

OLHUGHANO 27

Omwami Mubi Akathabalha e Misiri

Ni kyahi ekyaleka iniabwira abandu biwe athi b’ithe esyomekeke esyosi sy’obulhume esy’Abaisraeli?

OLHUGHANO 28

Emibere eya Musa Alhamiramu Inyane Lhumekeke

Mama wiwe akabana enzira y’eribisama ekihano ky’er’itha esyomekeke syosi sye Misiri.

OLHUGHANO 29

Ekyaleka Musa Iniathibitha

Musa abere akahikya myaka 40 mwalengekania athi akendi lhamya Abaisraeli aliwe mwathathoka.

OLHUGHANO 30

Olhusaka Olhukaka kw’Omuliro

Omw’ikolesya ebithiko ebikwamangene, Nyamuhanga akabwira Musa athi endambi yamahika Musa erilhusya Abaisraeli omwa Misiri.

OLHUGHANO 31

Musa na Haruni Bakabana Farao

Ni kyahi ekyaleka Farao iniathahulikirira Musa n’erilhwika Abaisraeli?

OLHUGHANO 32

Ebihunzo 10

Nyamuhanga mwaletha ebihunzo 10 okwa Misiri, busana n’erighundu ly’Omuthabali we Misiri iya Farao erighanira Abaisreli.

OLHUGHANO 33

Erisoka Engetse y’Engulha

Musa akaghabulha Engetse y’Engulha omwa buthoki bwa Nyamuhanga n’Abaisraeli bakasoka okwa kithaka ekyumire.