Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 OLHUGHANO 10

Eribogha ery’Amaghetse Mangi

Eribogha ery’Amaghetse Mangi

EYIHYA ey’obwatho, abandu mubalholhya embere n’engebe yabu eyabuli kiro nga kera. Babya isibali b’ikirirya bathi Eribogha ly’Amaghetse lyanganasa. Bangabya imubaseka kutsibu erilhabirirya. Aliriryo muhathahwa ndambi nene eriseka lyabo lithahwere.

Neryo-neryo embulha muyatsuka eriwa. Muyawa ahisi erilhua endatha ngokwa wanganutha amaghetse erilhua omwa debe. Noa kwesi abya ahikire! Aliriryo obuthuku bwabya isibukiri obw’omundu wosi-wosi eringira omwa bwathu. Olhuyi lhwasangawa ilhwabiri kingwa kutsibu na Yehova.

Omughulhu mwathabya muli neryo ebiharu mubya swikwa. Amaghetse mwabya ng’esyanyusi nene-nene. Amasukuma emithi n’erikumbaghalya amabwe manene-manene, n’eritoka kutsibu. Abandu mubakwa obuba. Mubasambira okwa bithwa. Iyoo, kamubayikubya bwomo ekyaleka ibatha hulikirira Noa n’eringira omwa bwathu omughulhu olhuyi lhwabya ilhukina bakyungulirwe! Aliriryo babya isibakiwithe endambi eyo.

Amaghetse mwalholya embere erituma n’erituma. Amaghetse mwuthika erilhua omwa kyanya ebiro 40 omusibo n’ekiro. Mwahethuka okwa syambande sy’ebithwa, neryo lhuba n’ebithwa ebiri-biri byabulirana. Neryo Nyamuhanga ngokwa anabugha, abandu abosi n’ebisoro ebyabya eyihya y’obwathu mubyaholha. Aliriryo obuli mughuma omwa kathi mwabya buholho.

Noa n’abaghalha biwe babya ibabirikolha mubiiri mubuya ow’erihimba obwathu. Amaghetse mwa busumbira endatha, kandi bwaleretha eyighulhu y’amaghetse. Neryo kiro kighuma, embulha yabere yabirirekaraho eriwa, eryuba mulyatsuka erikolha. Kamukyabya eky’eriswekera! Ehosi-hosi yabya ngetse nguma nyisa enene. Kandi ekindu kighuma kisa ekyabya kikalhangirika endatha bwabya ibw’obwathu obuleretire.

Abandu eb’emikaka lino byabya isibakiriho. Babya isibangathasyathoka erihuthalya abandu. Abosi babya ibabiri holha, haghuma n’abanyinyabo kandi n’abandu abosi ababi. Ibbwa niki ekyabya kyahikire okw’abathatha babu?

Abathatha b’abandu b’emikaka si babya bandu ng’ithwe. Babya bamalaika abasa ahisi erisyikalha ng’abandu okwa kihugho. Neryo Eribogha ly’Amaghetse lyabere lyasa, ibo mubatha holha n’abandi bandu. Mwabalekera aho erikolesya emibiri ey’abandu eyababya ibabiri ambalha, kandi basuba elhubulha ng’abamalaika. Aliriryo isi bangathasyikiriribwa eribya kitsweka eky’okw’ihiika ly’abamalaika ba Nyamuhanga. Neryo mubabya bamalaika ba Sitani. Omwa Biblia bakahulhawa mw’esyambinga.

Neryo Nyamuhanga mwaletha omuyagha abuhirira, kandi amaghetse awabogha atsuka erihwerera. Enyuma w’emikera ithano obwathu mwa bwikalha okwa kasweswe ak’ekithwa. Ebindi biro bingi mubyalhaba, n’ababya omwa kathi k’obwathu ibangana thungerera eyihya n’erilhangira ehisweswe ehy’ebithwa. Amaghetse mwalholya embere n’erihwerera lyolho-lyolho.

Neryo Noa mwahulhukya omwa bwathu mw’enyonyi y’ekirima eyikahulhawa mwa ekikororo. Ikika ghulhuka ahabw’akathambi neryo kandi ikyasubulha, kusangwa isikyangabana omwanya owuwene ow’erikiramu. Mwakyabya kikakolha kithya kandi obuli mughulhu kyabya kikasubulha, ikik’ikira okwa bwathu.

Noa abya anzire eriminya n’erilebya amaghetse ng’abiryuma okwa kithaka, busana nekyo mwathasyathuma akalikuku erilhua omwa bwathu. Aliriryo n’akalikuku nako mukasubulha kusangwa mukatha bana omwanya ow’erikalhako. Noa mwathasya kathuma omurundi owa kabiri, neryo mukasubulha n’ekikoma eky’omuzaituni omwa munywe wako. Neryo Noa mwaminya ngoku amaghetse abiryuma. Noa mwathasya thuma akalikuku omurundi owa kasathu, neryo mukayabanayo ekitsweka eky’erikalhamu.

Neryo Nyamuhanga mwabugha na Noa. Amubwira athi: ‘Hulhuka omwa bwathu. Hulhuka n’erihiika lyawu lyosi n’ebisoro.’ Babya ibamabiri ghunza omwa bwathu mw’obuthuku obulhabire ekirimo kyosi. Aho thwangana lengekania okwa butseme obwa babyamo abosi eribya eyihya sy’obwathu n’eribya ibakineho!