Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

EKITSWEKA 1

Erihangika Erihika okw’Ibogha ly’Amaghetse

Erihangika Erihika okw’Ibogha ly’Amaghetse

Olhubulha n’ekihugho byalhua hayi? Eryuba, okwezi n’esyangununu, haghuma n’ebindu bingi okwa kihugho, byasa bithi? E Biblia yikahereraya eky’erisubirya ekihikire omughulhu yikabugha yithi byahangikawa na Nyamuhanga. Busana n’eki ekitabu kyethu kikatsuka n’esyangano sye Biblia esihambire okw’ihangika.

Ebihangikwa bya Nyamuhanga eby’erimbere, thuk’igha indi babya bandu ab’obunyakirimu abakabya ngabali ng’iyo. Babya bamalaika. Aliriryo ekihugho kyahangirawa abandu ng’ithwe. Kyakyaleka Nyamuhanga inyakolha omulhume n’omukali ababya bakahulhwa mwa Adamu na Eva n’eribahira omw’irima eryuwene. Aliriryo mubathowa Nyamuhanga neryo mubaherya omughisa ow’eribya ibaneho.

Omwa byosi, erilhua okw’ihangikwa lya Adamu erihika okw’Ibogha ly’Amaghetse, habya ebirimo 1,656. Omwa mughulhu oyu abandu babi bangi mubabyaho. Elhubulha, yabya abandu ab’obunyakirimu abathe lhangirawa, Sitani n’abamalaika biwe ababi. Okwa kihugho, kwabya Kaina n’abandi bandu bangi ababi, imwamuli n’abalhume abandi ab’embaghane ab’akaghalha. Aliriryo ibbwa n’okwa kihugho kwanabya abandu abuwene—Abeli, Enoka, na Noa. Omwa Kitsweka EKY’ERIMBERE thukendi soma okw’abandu abosi aba n’ebyabya byabere.

 

OMWA KATSWEKA KANO

OLHUGHANO 1

Nyamuhanga Akatsuka Erikolha Ebindu

Olhughano lhw’erihangika olhuli omwa Enzuko lhukayitheghereribawa kandi lhuwene​—nibya n’okwa baana.

OLHUGHANO 2

Eririma Eryuwene

Erikwamana n’ekitabu kya Enzuko, Nyamuahgna mwakolha eririma ly’Edeni mwa mwanya wa mbaghane. Nyamuhanga anzire ekihugho ekyosi ikyabya ng’eririma eryuwene eryo.

OLHUGHANO 3

Omulhume n’Omukali ab’Erimbere

Nyamuhanga mwahangika Adamu na Eva n’eribahira omw’irima lye Edeni. Mubabya batheke b’erimbere.

OLHUGHANO 4

Ekyaleka Ibaherya Eka Yabu

Ekitabu kye Biblia ekya Enzuko kikathubwira e paradiso nga yahera yithi.

OLHUGHANO 5

Engebe Eyikalire Yikatsuka

Eyihya sy’eririma ly’Edeni, Adamu na Eva bakabana ebitsibu bingyi. Kubowa Nyamuhanga, ambi bane omwa tseme ibo n’abaana babu.

OLHUGHANO 6

Omulhwana Mubuya, n’Omubi

Olhughano lhwa Kaina na Abeli, ngoku yiri omwa Enzuko, lhukathweghesaya nga thwangabya bandu abali bathi​—n’emibere eyathutholere ithwahindulha yithe yathukuliramu.

STORY 7

Omulhume Embangi

Eky’erileberyako kya Enoka kikathukanganaya ngoku thwangana kolha ebibuya, nomwakine indi abandu abathuthimbireko bakolha ebindu bibi.

OLHUGHANO 8

Ebilhume by’Emikaka Omwa Kihugho

Enzuko sura 6 hakakanaya okwa balhume b’emikaka abakahuthalhaya abandu. Ebilhume by’emikaka ebyo, ebikahulhawa mwa Banefili, byabya byana bya bamalaika abalhua elhubulha n’erisyabya ng’abandu.

OLHUGHANO 9

Noa Akahimba Obwathu

Noa n’erihiika liwe bakalhama okw’Ibogha ly’Amaghetse busana n’eriowa Nyamuhanga nomwakine indi abndi bakaghana erihulikirira.

OLHUGHANO 10

Eribogha ery’Amaghetse Mangi

Abandu mubasekerera omwatsi wa Noa ow’erikunga. Aliwe mubathaseka embulha yikawa! Igha ngoku obwathu bwa Noa bwamulhamaya, eka yiwe, n’ebisoro bingyi.