Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Ekitabu Kyaghe Eky’Esyangano sye Biblia

Tsemera esyangano 116 erilhua omwa Biblia. Sihikire, syolhobire eriyitheghererya, n’ebisasani byasyo byuwene.

Enzuka-nzukana

Esyangano sy’okwenene omwa kitabu kikulhu omwa kihugho kyosi, e Biblia, sikaleka iwaminya ebyakera eritsuka okw’ihangika n’erilholha embere.

OLHUGHANO 1

Nyamuhanga Akatsuka Erikolha Ebindu

Olhughano lhw’erihangika olhuli omwa Enzuko lhukayitheghereribawa kandi lhuwene​—nibya n’okwa baana.

OLHUGHANO 2

Eririma Eryuwene

Erikwamana n’ekitabu kya Enzuko, Nyamuahgna mwakolha eririma ly’Edeni mwa mwanya wa mbaghane. Nyamuhanga anzire ekihugho ekyosi ikyabya ng’eririma eryuwene eryo.

OLHUGHANO 3

Omulhume n’Omukali ab’Erimbere

Nyamuhanga mwahangika Adamu na Eva n’eribahira omw’irima lye Edeni. Mubabya batheke b’erimbere.

OLHUGHANO 4

Ekyaleka Ibaherya Eka Yabu

Ekitabu kye Biblia ekya Enzuko kikathubwira e paradiso nga yahera yithi.

OLHUGHANO 5

Engebe Eyikalire Yikatsuka

Eyihya sy’eririma ly’Edeni, Adamu na Eva bakabana ebitsibu bingyi. Kubowa Nyamuhanga, ambi bane omwa tseme ibo n’abaana babu.

OLHUGHANO 6

Omulhwana Mubuya, n’Omubi

Olhughano lhwa Kaina na Abeli, ngoku yiri omwa Enzuko, lhukathweghesaya nga thwangabya bandu abali bathi​—n’emibere eyathutholere ithwahindulha yithe yathukuliramu.

STORY 7

Omulhume Embangi

Eky’erileberyako kya Enoka kikathukanganaya ngoku thwangana kolha ebibuya, nomwakine indi abandu abathuthimbireko bakolha ebindu bibi.

OLHUGHANO 8

Ebilhume by’Emikaka Omwa Kihugho

Enzuko sura 6 hakakanaya okwa balhume b’emikaka abakahuthalhaya abandu. Ebilhume by’emikaka ebyo, ebikahulhawa mwa Banefili, byabya byana bya bamalaika abalhua elhubulha n’erisyabya ng’abandu.

OLHUGHANO 9

Noa Akahimba Obwathu

Noa n’erihiika liwe bakalhama okw’Ibogha ly’Amaghetse busana n’eriowa Nyamuhanga nomwakine indi abndi bakaghana erihulikirira.

OLHUGHANO 10

Eribogha ery’Amaghetse Mangi

Abandu mubasekerera omwatsi wa Noa ow’erikunga. Aliwe mubathaseka embulha yikawa! Igha ngoku obwathu bwa Noa bwamulhamaya, eka yiwe, n’ebisoro bingyi.

STORY 11

The First Rainbow

When you see a rainbow, what should it remind you of?

OLHUGHANO 12

Abandu Bakahimba Enyumba Nyiri-Nyiri

Nyamuhanga mwathatsema, neryo eritswera ery’abaha likinahamba okwa bandu na munabwire.

OLHUGHANO 13

Abrahamu​—Omunywani wa Nyamuhanga

Ni kyahi ekyaleka Abrahamu iniasighania omuyi wiwe owuwene n’eriyikalha omwa syohema?

OLHUGHANO 14

Nyamuhanga Akalenga okw’Ikirirya lya Abrahamu

Busana naki Nyamuhanga mwabugha athi Abrahamu aheyo mughalha wiwe Isaka?

OLHUGHANO 15

Mukali wa Loti Mwasamalira Enyuma

Eky’omukali akolha kyangana thweghesya erisomo.

OLHUGHANO 16

Isaka Akabana Omukali Mubuya

Ni kyahi ekyaleka Rebeka iniabya mukali mubuya athya? Obubuya bwiwe, kutse hane kindi?

OLHUGHANO 17

Abahasa Ababya Mbaghane

Thatha wabu iya Isaka, mwanza Esau ya kutsibu, aliwe mama wabu iya Rebeka, mwanza Yakobo ya kutsibu.

OLHUGHANO 18

Yakobo Akaghenda e Harani

Yakobo mwatsuka erithahya Lea nomwanabya anzire Rakeri.

OLHUGHANO 19

Yakobo Awithe Erihiika Linene

Mbwino ebihanda 12 bye Israeli ba baana 12 ba Yakobo?

OLHUGHANOY 20

Dina Akawa Omwa Butsibu

Ebyosi byatsuka okwa banywani babi.

OLHUGHANO 21

Baghalha Babu Yozefu Bakamupona

Ni kyahi ekyanga lekire abandi b’okw’ibo ibanza er’itha mughalha wabu?

STORY 22

Yozefu Akahirawa Omwa Muliki

Akathwalhawa omwa muliki, si busana n’eribya imwakathwa ekilhaghiro, aliwe busana n’erikolha ekihikire.

OLHUGHANO 23

Ebilhotho bya Farao

Esyande irinda n’amakundu w’engano irinda akamanyisaya kindu kighuma.

OLHUGHANO 24

Yozefu Akalenga oku Baghalha Babu

Angaminya athi bghalha babu nga banabirihinduka ndeke-ndeke erilhua obuthuku bamughulhaya mwa mukobe?

OLHUGHANO 25

Erihiika Likaya e Misiri

Busana naki ab’omw’eka ya Yakobo bakahulhawa mwa Baisraeli butsira Abayakobo?

STORY 26

Yobu ni Muthaleghulha oku Nyamuhanga

Yobu mwaherya ebindu biwe ebyosi, abaana biwe, n’amaghalha wiwe. Mbwino Nyamuhanga abya iniakasuyira Yobu?

OLHUGHANO 27

Omwami Mubi Akathabalha e Misiri

Ni kyahi ekyaleka iniabwira abandu biwe athi b’ithe esyomekeke esyosi sy’obulhume esy’Abaisraeli?

OLHUGHANO 28

Emibere eya Musa Alhamiramu Inyane Lhumekeke

Mama wiwe akabana enzira y’eribisama ekihano ky’er’itha esyomekeke syosi sye Misiri.

OLHUGHANO 29

Ekyaleka Musa Iniathibitha

Musa abere akahikya myaka 40 mwalengekania athi akendi lhamya Abaisraeli aliwe mwathathoka.

OLHUGHANO 30

Olhusaka Olhukaka kw’Omuliro

Omw’ikolesya ebithiko ebikwamangene, Nyamuhanga akabwira Musa athi endambi yamahika Musa erilhusya Abaisraeli omwa Misiri.

OLHUGHANO 31

Musa na Haruni Bakabana Farao

Ni kyahi ekyaleka Farao iniathahulikirira Musa n’erilhwika Abaisraeli?

OLHUGHANO 32

Ebihunzo 10

Nyamuhanga mwaletha ebihunzo 10 okwa Misiri, busana n’erighundu ly’Omuthabali we Misiri iya Farao erighanira Abaisreli.

OLHUGHANO 33

Erisoka Engetse y’Engulha

Musa akaghabulha Engetse y’Engulha omwa buthoki bwa Nyamuhanga n’Abaisraeli bakasoka okwa kithaka ekyumire.

OLHUGHANO 34

Ebyalya Bihya-Bihya eby’Embaghane

Ebyalya eby’embaghane ebi bikalhua elhubulha.

OLHUGHANO 35

Yehova Akaha Ebihano Biwe

Ni bibano byahi bibiri ebikulhu okwa Biblhaghiro Ikumi?

OLHUGHANO 36

Ekyana ky’Ende eky’Esy’amaghetse

Ni kyahi ekyaleka abandu ibaramya esanamu eyikolirwe omwa maningita?

OLHUGHANOY 37

Ehema ey’Eriramiryamo

Omwa kisenge ky’omwakathi imuli esanduko y’endaghano.

OLHUGHANO 38

Abalingi 12

Abalingyi ikumi mubabugha kighuma, aliwe ababiri mubabugha ekindi. Abaisraeli mubaligha ebya bahi?

OLHUGHANO 39

Omutso wa Haruni Akalhasa kw’Ebimole

Omuthi owumire angathoka athi erilhasako ebimole n’ebighuma eby’erire omw’ithumbi lighuma?

OLHUGHANO 40

Musa Akaswiraya Olhukuka

Musa akaghasirawa, aliwe kandi akahithanaya Yehova.

OLHUGHANO 41

Enzoka ey’Omulinga

Ni kyahi ekyaleka Nyamuhanga iniathuma esyonzoka sy’obusewa erilhuma Abaisraeli?

OLHUGHANO 42

Epunda Yikakanaya

Epunda yikalhangira ekindu ekyo Balama athe angalhangira.

OLHUGHANO 43

Yosua Akabya Musondoli

Musa akinawithe akaghalha, neryo busana naki Yosua akasuba omwa mwanya wiwe?

OLHUGHANO 44

Rahabu Akabisa Abalingi

Rahabu mwawathikya athi abalhume babiri, kandi mwabasabaki?

OLHUGHANO 45

Erisoka Olhusi Yorodani

Ekithiko-thiko kikabya abahereri bakalyatha omwa maghetse.

STORY 46

Esyombimbo Sye Yeriko

Omuhuha angatheghirye athi olhuhimbo okw’ithendi thera?

OLHUGHANO 47

Omwibi e Israeli

Omundu mughuma angana lethera ekihanda kyosi ky’obutsibu?

OLHUGHANO 48

Abagibeoni ab’Amenge

Bakatheba Yosua n’Abaisraeli omw’ibalhaghanisya, aliwe Abaisraeli ibo bakaberereraya eriyilhagha lyabu.

OLHUGHANO 49

Eryuba Likimana

Nyamuhanga akakolera Yosua y’ekindu ekithe kikathabya.

OLHUGHANO 50

Abakali Babiri Esyambangi

Baraka akasondolha abasirikali be Israeli omwa malhwa, neryo busana naki Yaeli yumahebwa olhukengerwa?

OLHUGHANO 51

Ruta na Naomi

Ruta akasighanaya ewabu n’eriyikalha na Naomi n’erikolera Yehova.

OLHUGHANO 52

Gideoni n’Abalhume Biwe 300

Nyamuhanga mwasombolha abasirikali bake omw’ikolesya erinywa erithe lya buli kiro.

OLHUGHANO 53

Erilhaghanisya lya Yefuta

Erilahgnanisya Yehova mulithamuhambako iyo musa, mulyahamba n’oku mwali wiwe.

OLHUGHANO 54

Omulhume ow’Akaghalha Kanene

Delila mwaminya athi erikumbo ly’akaghalha ka Samusoni?

STORY 55

Omulhwana Mulere Akakolera Nyamuhanga

Nyamuhanga akakolesaya Samweli iniakine mulere eribwira Omuhereri Mukulhu Eli y’omwatsi w’eritswera.

OLHUGHANO 56

Saulo​—Omwami w’Erimbere we Israeli

Erimbere Nyamuhanga mwamusombolha n’enyuma waho amamughana, Saulo angana thweghesya erisomo likulhu.

OLHUGHANO 57

Nyamuhanga Akasombolha Dawudi

Ni kyahi ekya Nyamuhanga alhangire omu Dawudi ekya Samweli athalhangire?

OLHUGHANO 58

Dawudi na Goliata

Dawudi mwalhwa na Goliata, butsira omwa munzeledi musa, aliwe omwa kyuma ky’amaaka manene.

OLHUGHANO 59

Busana Naki Dawudi Atholere Inyathibitha

Erimbere Saulo abya anzire Dawudi, aliwe enyuma waho mwamukwa obuha. Busana naki?

OLHUGHANO 60

Abigaili na Dawudi

Abigaili akahulha mwira wiwe mwa mukiru, aliwe eki kikamulhamaya—habw’akathambi.

OLHUGHANO 61

Dawudi Akayirawa mw’Omwami

Dawudi akakanganaya kw’atholere eribya mwami we Israeli omwa eby’akakolha n’eby’akaghana erikolha.

OLHUGHANO 62

Obutsibu Omwa Nyumba ya Dawudi

Busana n’ekisobyo kighuma, Dawudi akayilethera obutsibu n’okwa eka yiwe habw’emyaka.

OLHUGHANO 63

Solomona Omwami ow’Amenge

Mbwino kwenene abya iniakendi kera omwana mwa bihande bibiri?

OLHUGHANO 64

Solomona Akahimba e Hekalu

Nomwanabya awithe menge manene, Solomona mwathebibwa erikolha ekindu ky’obukiru kandi ekithatholere.

OLHUGHANO 65

Obwami Bukayighaba

Yeroboamu anabere akatsuka erithabalha, neryo mwaleka abandu ibathwa ebihano bya Nyamuhanga.

OLHUGHANO 66

Yezebeli​—Omwami-kali Mubi

Iniakendi kolha ekyosi-kyosi erilahgnira athi akbana eky’anzire.

STORY 67

Yehosafati Akayikethera Yehova

Busana naki abasirikali ibaghenda okwa lhuhe embere iyiri abimbi abathawithe okwa by’erilhwamo?

OLHUGHANO 68

Abalhwana Babiri Abakasuba

Mbwino omundu oyuwabiriholha anganasuba? Kyanabere!

OLHUGHANO 69

Omumbesa Akawathikaya Omulhume ow’obuthoki

Mwabya n’obuthubaha bw’eribugha, kandi mumwalhwirira ekithiko-thiko.

OLHUGHANO 70

Yona n’Eyisu Nene

Yona mwaminya omughaso w’erikolha ekya Yehova akabugha.

OLHUGHANO 71

Nyamuhanga Akalhaghanisaya e Paradiso

E Paradiso y’erimbere yabya nyike; eyi iyo yikendisyabya omwa kihugho kyosi.

OLHUGHANO 72

Nyamuhanga Akawathikaya Omwami Hezekia

Omw’ithumbi lighuma, omulaika ak’itha abasirikali be Asuria 185,000.

OLHUGHANO 73

Omwami Mubuya ow’Erighunzerera owe Israeli

Iniakine mulere, Yosia mwakangania obuthubaha.

OLHUGHANO 74

Omulhume Oyuthekwa Buba

Yeremia mwalengekania athi akine mulere kutsibu eribya muminyereri, aliwe Nyamuhanga abya inianasi kw’akendi thoka.

OLHUGHANO 75

Abalhwana Bbani e Babiloni

Bakathoka n’omwakine indi babirighabulhwa okw’eka syabu.

OLHUGHANO 76

E Yerusalemu Yikathoghothibawa

Busana naki Nyamuhanga akalighira Abanya Bibloni, esyaonzighu sy’Abaisraeli erithoghothya e Yerusalemu?

OLHUGHANO 77

Mubaghana Eryunama

Mbwino Nyamuhanga angana lhamirye abalhwana basathua aba abowa okw’irunga ly’omuliro?

OLHUGHANO 78

Ebyalha Bikasakanga Okwa Lhuhimbo

Omuminyereri Danieli akanindulha ebinywe bini ebithasibwe.

OLHUGHANO 79

Danieli Omwa Kyuna eky’Esyandale

Danieli akatswerawa olhw’erikwa, mbwino angana lhulhamireko?

OLHUGHANO 80

Abandu ba Nyamuhanga Bakalhua e Babiloni

Omwami Kiro we Persia mwaberererya obuminyereri bughuma akahamba e Babiloni, kandi lino akaberereraya obundi.

OLHUGHANO 81

Eriyikethera Obuwathikya bwa Nyamuhanga

Abaisraeli bakaghana ebilhaghiro by’andu nuku bakenge Nyamuhanga. Mbino Nyamuhanga mwana batsumulha?

OLHUGHANO 82

Mordekayi na Esiteri

Omukama-kali Vasiti abya mubuya, aliwe Omwami Ahasuero mwasubya omwa mwanya wiwe mwa Esiteri ng’omukama-kali wiwe omuhyaka. Busana naki?

OLHUGHANO 83

Esyombimbo Sye Yerusalemu

Bane muhimba esyombimbo, abakoli batholere ibabya ibanatheghekire emiyali n’amathumo wabu ekiro n’omusibo.

OLHUGHANO 84

Omumalaika Akabungira Maria

Akaletha omwatsi erilhua oku Nyamuhanga: Maria akendi butha omwana oyukendisyabya mwami kera na kera.

OLHUGHANO 85

Yesu Akabuthirawa Omwa Butara

Busana naki omwami w’obuthuku bw’embere abya w’eributhirwa aha ebisoro bikalira?

OLHUGHANO 86

Abalhume Bakasondolhawa n’Engununu

Oyuwasondolha abalhume eyiri Yesu nindi? Eky’erisubirya kyangana kuswekya.

STORY 87

Yesu Omwa Hekalu Iniakine Mulere

Akabugha ebikaswekaya nibya n’abalhume abakakangiriraya omw hekalu.

OLHUGHANO 88

Yoane Akabatizaya Yesu

Yoane alhue inianemubatizya abakolha-nabi, aliwe Yesu iyo mwathakolha kibi. Ni kyahi ekyanga lekire Yoane iniamubatizya?

OLHUGHANO 89

Yesu ak’Eraya e Hekalu

Yesu akakanganaya olhwanzo olhwamaleka iniahithana.

OLHUGHANO 90

Ali n’Omukali Okwa Kithehero

Amaghetse agho Yesu aha omukali angaleka athi iniathakwa enyotha?

OLHUGHANO 91

Yesu Akakangiriraya Okwa Kithwa

Minya amenge awathehwa okwa buthuku awali omw’Ikangirirya ly’okwa Kithwa.

OLHUGHANO 92

Yesu Akalhubukaya Abaholire

Omw’ikolesya obuthoki bwa Nyamuhanga, Yesu mwabugha ebinywe ebyolhobire bibiri neryo amalhubukya mwali wa Yairo.

OLHUGHANO 93

Yesu Akalisaya Abandu Bangi

Omw’ilisya esyangumi sy’abandu, Yesu mwakangania nzumamwa yahi ngulhu?

OLHUGHANO 94

Anzire Abaana Balere

Yesu mwakangirirya abakwenda ngoku abawithe bingyi by’erigha butsira okwa baana balere basa aliwe n’erilhua okwa baana.

OLHUGHANO 95

Yesu Ngokw’Akakangiriraya

Omusyo wa Yesu ow’Omusamaria oyuwakolha ng’omuliranwa ni ky’erileberyako ky’emibere y’erikangirirya eya Yesu abya abeghere erikolesya.

OLHUGHANO 96

Yesu Akalhamaya Abalhwere

Ni kyahi ekya Yesu aberereraya omwa bithiko-thiko biwe byosi akolha?

OLHUGHANO 97

Yesu Akasa ng’Omwami

Endeko y’abandu yikasyamwangirira, aliwe sibugha indi obuli mundu atsemire.

OLHUGHANO 98

Okwa Kithwa ky’Emizeituni

Yesu akabwira abbani b’okwa bakwenda biwe ebindu ebine mubya omwa buthuku bwethu buno.

OLHUGHANO 99

Omwa Kisenge eky’Endatha

Ni kyahi ekikaleka Yesu iniabwira abigha athi ibabya bakalya ekihulho ky’embaghane eki obuli mwaka?

OLHUGHANO 100

Yesu omw’Irima

Ni kyahi ekyaleka Yuda iniaghoberya Yesu omw’imulyatsirira?

OLHUGHANO 101

Yesu ak’Ithawa

While being put to death on the stake, he made a promise about paradise.

OLHUGHANO 102

Yesu Abirisuba

Omulaika abere abirikumbaghalya eribwe eryabya okw’isinda ya Yesu, abasirikali ababya bakatheya mubasweka bakalhangira ekyabalhangira omwa kathi.

OLHUGHANO 103

Omwa Kisenge Ekikingire

Ni kyahi ekyaleka abigha ba Yesu ibathamuminya abiri lhubuka?

STORY 104

Yesu Akasuba Elhubulha

Yesu athali ahethukira omwa bithu, akaha abigha biwe ekindi kihano ky’erighuzerera.

STORY 106

Bakaboholhawa Erilhua Omwa Muliki

Abakulhu b’edini y’Ekiyuda bakahira abakwenda b’omwa muliki nuku bangaleka erithulira, aliwe Nyamuhanga anawithe ekindi kirengekanio.

OLHUGHANO 107

Setefano Akaswiribawa Omwa Mabwe

Anemwithibwa, Setefano akasaba.

OLHUGHANO 108

Okwa Nzira ye Damasiki

Ekyakakalha ekikaletha obulime n’omulenge erilhua elhubulha bikahindulha engebe ya Saulo.

STORY 109

Petero Akabalhamira Kornelio

Mbwino Nyamuhanga akalhangira abandu b’ekihanda kirebe mw’ab’omughaso kwilhaba ekindi kihanda?

OLHUGHANO 110

Timoteo​—Omuwathikya Muhya-muhya wa Paulo

Timoteo mwalhua ewabu eriyiyunga oku Paulo okwa lhughendo lhw’erithulira.

OLHUGHANO 111

Omulhwana Oyuwaghotsera

Eutiko mwaghotsera Paulo akalhabya omukania wiwe w’erimbere, aliwe butsira omwa mukania wiwe wa kabiri. Ekyabya ahakathi-kathi k’emikania ibiri kyabya kithiko-thiko.

OLHUGHANO 112

Elyathu Likathwikira Okwa Kizinga

Abandu isibakiwithe maha wosi-wosi w’erisabuka, Paulo akabana omwatsi erilhua oku Nyamuhanga ow’akamuha amaha.

OLHUGHANO 113

Paulo e Roma

Paulo angakolire athi omubiiri wiwe iyo ng’omukwenda kandi iniane omwa muliki?

OLHUGHANO 114

Erihwa ery’Obubi Bwosi

Busana naki Nyamuhanga akathuma amahe wiwe aw’akasondolibawa na Yesu omwa lhuhi lhwe Harmagedoni?

OLHUGHANO 115

E Paradiso Nyihya-Nyihya Okwa Kihugho

Abandu mubanabya omwa kihugho paradiso, kandi kikendisyabya.

OLHUGHANO 116

Ngoku Thwangabyaho Kera na Kera

Mbwino kikaghunza erithaminya Yehova Nyamuhanga na Yesu Kristo? Kyamabya ikwakithe kithya, ni kyahi ekikathasya yithaghisibawa?

Ebibulyo Ebikeghesaya Ebibulyo Ebikeghesaya Ekitabu Kyaghe eky’Esyangano sye Biblia

Amasako n’ebibulyo ebikolirwe eriwathikya abalere eriyitheghererya ndeke obuli lhughano lhwe Biblia.