Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ESURA EY’OMUSANJU

‘Mwakulira Embere sya Yehova’

‘Mwakulira Embere sya Yehova’

1, 2. Samweli akaniraya abandu be Israeli ihali mibereki, kandi busana naki aby’atholere iniabawathikya eriyisubamu?

SAMWELI mwathungerera abandu biwe. Abaisraeli babya ibabiriyisorokya haghuma omwa tawuni eye Gilgali, ibalyabirikirawa n’omulhume muthaleghulha oyu oyuwabya iniamabirikolha ng’omuminyereri kandi mutsweri ahabw’emyaka mingyi. Kwabya Okwakathano kutse Okwomukagha okwa kalinda eya munabwire; bwabya buthuku bw’omwisi. Amalima abya mw’engano eyirindirire erigheswa. Abandu abosi mubabya bukuthu. Samweli angabahikire athi okwa mithima?

2 Abandu mubathaminya ku babiriyihira omwa butsibu obukalire. Mubahathikana bathi banzire omundu ng’ibo iyuwabya mwami wabu. Mubathaminya eki ku kikakanganaya ngoku sibasikirye Nyamuhanga wabu, Yehova, n’omuminyereri wiwe. Omw’eki, babya ibakaghana Yehova ng’Omwami wabu! Samweli angabawathikirye athi nuku bayisubemu?

Nomuhangabya obubi, obulhwana bwa Samweli bwangana thweghesya erikirirya Yehova

3, 4. (a) Ni kyahi ekyaleka Samweli iniakania okwa bunyethu bwiwe? (b) Erikirirya lya Samweli lyanga thughasira lithi munabwire?

Samweli mwabwira abandu athi: ‘Ingye namabiribya musyakulhu w’esyombwe.’ Esyombwe siwe musyongera obulithohe bw’ebinywe biwe. Kandi athi: ‘Naghe nabirilendera embere syenyu eritsuka omwa bulhwana bwaghe erihika munabwire.’ (1 Sam. 11:14, 15; 12:2) Nomwakine indi Samweli abya musyakulhu, mwath’ibirirwa ebiro by’obunyethu bwiwe. Abya iniana bibukire ndeke. Erithwamu ery’akolha kera, mulyaleka iniathunga erikirirya n’erikolera Nyamuhanga wiwe, Yehova.

Samweli mwathunga erikirirya erighumire, nomwakine indi aby’athimbirweko n’abandu abathabya n’erikirirya n’abakathwa  ebihano. Namunabwire ku kinakalire kithya eribya n’erikirirya, kundi thuli omwa kihugho ekithe mw’erikirirya, eky’obubi. (Soma Luka 18:8.) Thulebaye ekya thwang’ighira oku Samweli, eritsuka omwa bulhwana bwiwe.

‘Mwakolera Omwami Mukulhu, Inina Mwana’

5, 6. Obulere bwa Samweli bwabya buthi bwa mbaghane, kandi habwaki ababuthi biwe mubaminya kw’akendi lemberwa ndeke?

5 Obulere bwa Samweli bwabya bwa mbaghane. Abere akanatsira amabere, obundi iniawithe myaka ng’isathu kutse minene kwaho hake, mwatsuka erikolera omwa hema ya Yehova, e Silo, kilomita nga 32 erilhua ewabu, e Rama. Ababuthi biwe, Elkana na Hana, mubahayo omwana wabu oku Yehova erikolha omubiiri w’embaghane, neryo amabya Munaziri omwa ngebe yiwe yosi. * Mbwino eki mukyanamanyisya kithi Samweli aghanirwe, kandi ababuthi biwe sibamwanzire?

6 Eyihi nahake! Babya ibanasi ngoku akendi lemberwa ndeke e Silo. Omuhereri Mukulhu Eli atholere eribya imwamutheya kundi Samweli iniakakolha haghuma nayu. Eyiri ehema yanabya n’abakali ababya bakakolha eyindi mibiiri.Eri. 38:8; Abat. 11:34-40.

7, 8. (a) Obuli mwaka, ababuthi ba Samweli ibakamuhimba bathi omo lhwanzo? (b) Ni kyahi ekya babuthi bang’ighira okwa babuthi ba Samweli?

7 Ekindi, Hana na Elkana mubath’ibirirwa omwana wabu w’erimbere omwanzwa, kundi n’eributhwa liwe lyabya ini subwamu ly’omusabe. Hana mwasaba Nyamuhanga eributha omwana w’obulhume, n’eriyilhagha erimuhayo erikolera Nyamuhanga. Obuli mwaka iniakathwalira Samweli y’akakanzu ak’alyamusonera ak’eryambalha akakolha okwa hema. Kwenene omwana oyu iniakatsema ababuthi bakasamulebya. Omo kwenene, ikikamutsemesaya bakamuhimba n’erimusoborera omo lhwanzo ngoku ni lhusunzo lhunene erikolera Yehova omo mwanya oyu.

8 N’ababuthi munabwire bangana gherererya Hana na Elkana. Ni kya buli kiro ababuthi erilholerya amalengekania w’abaana babu okwa bindu by’omubiri kwilhaba eby’obunyakirimu. Aliriryo aba Samweli mubahira eby’obunyakirimu by’embere, kyamawathikaya kutsibu Samweli erikulha ng’omulhume w’erikirirya linene.Soma Emisyo 22:6.

9, 10. (a) Soborera ehema nga yabya yithi kandi Samweli ng’abya akayowa athi busana n’ehema eyo. (Lebaya n’omwatsi ahikwa.) (b) Samweli angabya iniabya akakolhaki, kandi wukalengekanaya n’abalere munabwire banga mugherererya bathi?

Thwangana thera akasasani Samweli iniane mukulha n’erimi nya ehithwe hye Silo. Iniakabya akasamalira eyiri etawuni n’omusya munene owabya alhabire okwa musike wayu, angabya iniabya akabya n’etseme nene n’eriyisyetha akalhangira ehema ya Yehova. Ehema eyo abya mwanya owabuyirire. * Habya ihamabirilhaba emyaka hakuhi 400 yalihimbirwe omwa busondoli bwa Musa. Aho hasa hahabya hakakolerwa eriramya ly’ekwenene omwa kihugho kyosi.

10 Samweli mwakulha inianzire ehema. E Biblia yikabugha yithi: ‘Samweli mwakolera Yehova, inina mwana, kandi inianambithe e efodi y’ekitani.’ (1 Sam. 2:18) Akakanzu aka kangabya ikabya kakakangania indi abya akawathikya abahereri okwa hema. Nomwakine indi syabya mughuma w’okwa bahereri, emibiiri ey’abya akakolha yabya imwamuli erikyungulha esyonyuyi sy’ekibugha ky’ehema n’erilabirira omusyakulhu Eli. Nomwanabya inianemutsemera olhusunzo lhwiwe olhu, obuthuku mubwahika amabya n’obulighe. Habya ihabiributhuka ekitsibu omwa nyumba ya Yehova.

Mwasighalha Inianahenirye Nomuhanabya Obubi

11, 12. (a) Hofuni na Finehasi mubalemwa erikolhaki? (b) Hofuni na Finehasi mubakolha bibi byahi? (Lebaya n’omwatsi ahikwa.)

11 Iniane mulere, Samweli mwalholha okwa bubi obukalire. Eli abya awithe baghalha biwe babiri, Hofuni na Finehasi. E Biblia yithi: ‘Baghalha ba Eli babya bandu bathya-bathya; isibasi Yehova.’ (1 Sam. 2:12) Ebinywe ebiri omw’isako eri bikasoborera ndeke emibere y’abaghalha ba Eli. Kwenene Hofuni na Finehasi babya ‘bathya-bathya’ kundi sibabya basikirye Yehova nahake. Sibabya batsomene ebihano n’emisingyi yiwe. Ekyo mukyalhwiririra mw’awandi malholho wosi awa bakolha.

12 Emighambo ya Nyamuhanga yabya yikakangania ndeke emibiiri eya bahereri babya batholere ibakolha kandi ngoku bangaha obuhere okwa hema yiwe. Kandi habya ihane ekikaleka! Obuhere obo bwabya bukimanira esyondegheka sya Nyamuhanga esy’eribuyira abandu ebibi nuku babye ibanahenirye embere siwe n’eritholera eribana emighisa  n’obusondoli bwiwe. Aliriryo Hofuni na Finehasi mubaleka n’abandi bahereri ibathasikya obuhere. *

13, 14. (a) Abandi bangabya imubahambwako bathi habw’obubi obwabya okwa hema? (b) Eli mwalemwa athi, iyo nga thatha kandi ng’omuhereri mukulhu?

13 Thalengekania Samweli akathungerere inianakukubere obubi bungaha n’obu bukakolhwa isihali oyukabakunga. Angabya imwalhangira abandu bangahi—imwamuli abera, abolho, n’abali n’amalighe—bakasa okwa hema ibane n’amaha w’erihumulikanibwa n’eribana akaghalha bunyakirimu, aliriryo ibasubayo ibabiriyiponera, kutse erisosibwa nabi? Kandi angabya imwayowa athi akaminya ngoku Hofuni na Finehasi babya ibanemuthwa n’ekihano kya Yehova bakasingira n’abakali ababya bakakolera okwa hema? (1 Sam. 2:22) Obundi abya inianemulengekania athi Eli anawithe eky’akendi kolha.

Obubi bwa baghalha ba Eli bwangabya imubwalyambya Samweli

14 Eli yuwangathokire erihengulha obubi obu. Iyo ng’omuhereri mukulhu, ebyosi ebyabya bikakoleka okwa hema byabya okwa muthwe wiwe. Iyo nga thatha wabu, abya n’olhukwamirwa lhw’eribahabulha. Kundi nibya eki kyabya kindu ky’akabi okw’ibo n’okwa bandi bangyi omwa Israeli. Aliriryo, Eli mwalemwa omwa byosi, iyo nga thatha kandi ng’omuhereri. Mwakunga baghalha biwe ng’oyuthatsomene. (Soma 1 Samweli 2:23-25.) Baghalha biwe babya bakayithagha erisuyirwa erikalire. Babya bakakolha amalholho awangalekire ibithibwa!

15. Yehova mwathumira Eli y’omwatsiki ow’akalire, kandi ab’eka yiwe mubakolha haki?

15 Obubi mubwakanya kutsibu erihika aho Yehova athuma oku Eli ‘kw’omundu wa Nyamuhanga,’ omuminyereri oyuthasibwe rina, oyuwabya n’omwatsi w’eritswera likalire. Yehova mwabulya Eli athi: ‘Wukasikaya baghalha bawu kwilhaba ingye kwehi?’ Busana n’ekyo Nyamuhanga mwalhaghulha athi baghalha ba Eli aba bangakwirire kiro kighuma kandi athi eka yiwe yanga bwene ebitsibu binene, nibya n’eriherya olhusunzo lhwabu olhw’obuhereri. Eki mukyanaleka ibayisubamu? E Biblia siyirithubwira.1 Sam. 2:27–3:1.

16. (a) Ni byahi ebya thukasoma ebihambire okw’ikulha-kulhana lya Samweli? (b) Mbwino emyatsi eyi yikanakutsemesaya? Soborera.

16 Obubi obwosi obu mubwahamba buthi oku Samweli? Omwa mwatsi oyu, thukabya ithunemubana mw’omwatsi owuwene owahambire  okw’ikulha n’erikulha-kulhana lya Samweli. Wibuke ngoku omu 1 Samweli 2:18, thukasoma ngoku Samweli abya muthaleghulha ‘inianemukolera Yehova, inina mwana.’ Iniakine na mulere athya, mwahwerya engebe yiwe okw’ikolera Nyamuhanga. Omwa mulhondo owa 21 ow’esura iyan’eyo, thukathasyasoma mw’ekikatsemesaya kutsibu, kithi: ‘Samweli mwakulira embere sya Yehova.’ Abere anemukulha, n’obughuma bwiwe na Thatha wiwe w’elhubulha ibune mw’ongera. Erikolha obughuma obuwene ng’obu na Yehova ky’ekyanga thutheya okwa bubi bwosi-bwosi.

17, 18. (a) Abakrisitayo eminyethu banga gherererya bathi Samweli? (b) Thukaminya thuthi ngoku Samweli mwathwamu erikenga Yehova?

17 Sikyabya kikalire Samweli erilengekania athi omuhereri mukulhu n’abaghalha biwe bamabya ibangana halya bathya, nayu angana kolha eky’anzire. Neryo kwesi, sihali ekyangaleka wukahalya busana n’obubi bw’abandi imwamuli n’abawithe olhukwamirwa lhw’erisondolha. Munabwire, Abakristayo bangyi eminyethu bakagherereraya Samweli ‘n’erikulira embere sya Yehova’—abandi nomubangabya babi.

18 Samweli erikenga Yehova mumwalhwiririraki? E Biblia yithi: ‘N’omwana iya Samweli mwakulha, kandi mwongera erisimwa na Yehova n’abandu nibya.’ (1 Sam. 2:26) Abandi ababya bawithe amalengekania awuwene mubasima Samweli. Na Yehova nayu mwatsemera obuthaleghulha bwiwe. Kandi ahathe erithika-thika Samweli abya inianasi ngoku Nyamuhanga wiwe akendi yira eky’akakolha okwa bubi obuli e Silo, aliriryo obundi iniakabulha nga ni kiroki. Kiro kighuma, omw’ithumbi, ebibulyo ebya Samweli angabya iniabya nabyo mubyasubwamu.

 ‘Wubughe, Kusangwa Omughombe Wawu Anowire’

19, 20. (a) Ni kyahi ekyabya oku Samweli omw’ithumbi ighuma? (b) Samweli mwaminya athi oyukamubirikira, kandi mwathwalha Eli yathi?

19 Bwabya ibukayakya aliriryo iyikine omwirima; etara nene ey’omwa hema iyikinaka. Omwa kahunerero ako, Samweli mwowa omundu akamubirikira. Mwalengekania athi mbwino ni Eli, oyuwabya iniamabirikulha kutsibu kandi isyakilhangira ndeke. Samweli mwahangana ‘n’eryanguha’ eyiri omusyakulhu oyo. Thathera akasasani akanguha eyiri Eli isyambere ngetha eriyalebya ng’akayithaghaki! Kikatsemesaya wukalhangira ngoku Samweli aby’asikirye Eli n’erimukangania olhukeri. Eli nomwanabya akolire amalholho, mwabya iniakine muhereri mukulhu wa Yehova.1 Sam. 3:2-5.

20 Samweli mwabukya Eli, athi: ‘Nandi hano, kusangwa ulyambirikira.’ Aliriryo Eli mwabugha athi syathamubirikira neryo mwamubwira athi asube omwa ngyingo. Nomwabine, eki mukyathasyabya, kandi kyamathasyabya! Neryo Eli mwaminya ekiriho. Yehova abya isyakithumira abandu biwe b’esyonzoli kutse obuminyereri, kandi ekyo kyabya isikiri swekaya. Aliriryo Eli mwaminya ngoku Yehova amathasyatsuka erikania—lero lino erilhabira omo mulhwana oyu! Eli mwabwira Samweli athi asube omwa ngyingo n’erimubwira ngoku angasubirya akathasyowa omulenge. Samweli mwaligha. Neryo neryo mwowa omulenge akabirikira: “Samweli, Samweli!” Nayu mwasubirya athi: ‘Wubughe, kusangwa omughombe wawu anowire.’1 Sam. 3:1, 5-10.

21. Thwanga hulikirira thuthi Yehova lino, kandi habwaki kitholere?

21 Lero Yehova mwabana e Silo y’omughombe oyukamwowa. Samweli mwabya mwowa mughulhu wosi. Nawu kwa wune wuthya? Ithwe sithwanga lindirira omulenge erikania nethu. Thukabya nga thunawithe omulenge oyo mughulhu wosi. Ane omwa Kinywe kiwe ekihwererere, e Biblia. Thukabya thuk’ongera erihulikirira Nyamuhanga n’erighendera okwa bihano biwe, n’erikirirya lyethu kwa likan’ongera erighuma lithya. Ku byabya bithya oku Samweli.

Nomwan’ubaha, Samweli mwabwira Eli y’eritswera lya Yehova

22, 23. (a) Omwatsi owa Samweli atsuka erisagha erithulha mwabererera athi? (b) Samweli mwongera eribya athi n’erina libuya?

22 Ebya Samweli owa omwa kiro e Silo mubyahindulha engebe yiwe, kundi neryo mwatsuka eribya n’engolangana y’embaghane na Yehova—mwabya muminyereri wa Nyamuhanga kandi mbuyi yiwe. Erimbere mwatsuka erisagha eribwira Eli y’omwatsi wa Yehova, kundi abya mwatsi w’obuminyereri owakakanganaya ngoku erihwerekerera ly’eka ya Eli likisiya iryahika. Aliriryo Samweli mwalhangira athi akahwamu obuba—na Eli mwayolhobeka amaligha eritswera lya Nyamuhanga eri. Muhathalhaba buthuku bungahi ebyosi ebya Yehova abya iniabiribugha bithe byabya: Abaisraeli mubayalhwa n’Abafilisitini, Hofuni na Finehasi abosi mubithibwa okwa kiro ekyo, na  Eli mwayiholera akowa ngoku erisanduko lya Yehova lyabirinyewa.1 Sam. 3:10-18; 4:1-18.

23 Samweli iyo mw’ongera eribya n’erina libuya ng’omuminyereri muthaleghulha. E Biblia yithi, ‘Yehova mwabya haghuma nayu,’ kandi yithi mwathaleka ekinywe kya Samweli n’ekighuma kikabya butsira ibererera.Soma 1 Samweli 3:19.

‘Samweli Mwasaba Omwami Mukulhu’

24. Ni thwamu lyahi erya Baisraeli bakolha, kandi busana naki eryo lyabya ilholho likalire?

24 Abaisraeli mubanakwama obusondoli bwa Samweli? Eyihi. Endambi muyahika bamathwamu bathi sibanzire omuminyereri buyira eribya mutsweri wabu. Ng’ebindi bihanda, mubanza bathunge omwami oyukabathabalhako. Yehova mwabwira Samweli athi abalighire. Aliriryo mwababwira ngoku eryo n’ilholho linene. Babya ibamaghana Yehova butsira omundu! Neryo mwabirikira abandu eryasa e Gilgali.

Omw’ikirirya, Samweli mwasaba, na Yehova mwathuma omulhumo w’obuthuku akasubirya

25, 26. E Gilgali, omusyakulhu Samweli mwawathikya athi abandu biwe erihika okw’iminya erilholho lyabu kwa likalire embere sya Yehova?

25 Thuthasyamusubako akakanirya Abaisraeli e Gilgali. Eyo, Samweli mw’ibukya Abaisraeli ngoku abiribya iniane muthaleghulha. Neryo e Biblia yikabugha yithi: ‘Samweli mwasaba Yehova’ y’omulhumo w’embulha.1 Sam. 12:17, 18.

26 Omulhumo w’embulha? Omwa buthuku bw’omwisi? Ekindu ng’eki ka kyabya isikiri kyathabya! Hamabya imuhanabanika abakabya ng’abakaghana-ghanaya, muhathalhaba buthuku bathe bahuna. Kundi aho n’aho ekithu mukyakinirana okwa lhubulha, erihunga lyamabbunanga engano, obuthuku bwamapura, hamabya n’emilhumo eyikitha buba. Neryo embulha yamawira ighuma. Eki mukyahamba kithi okwa bandu? ‘Abandu abosi mububaha Yehova ya kutsibu na Samweli.’ Aho ha baminyira erilholho lyabu kwa likalire.1 Sam. 12:18, 19.

27. Abakagherereraya Samweli, Yehova akabakoleraki?

27 Oyuwahika okwa mithima y’abayisamambuli abo abya isi Samweli, aliwe ini Yehova. Erilhua bulere erihika n’omwa bukulhu, Samweli abya n’erikirirya. Yehova mwamutsumulha. Erihika namunabwire, Yehova syali athahinduka. Na lino anemutsumulha abakagherereraya erikirirya lya Samweli.

^ olhup. 5 Abanaziri ibakalhahiraya erithend’inywa ng’obwabu n’erighembwa. Abanene ibakabya Banaziri ahabw’obuthuku bulebe, aliriryo abake, nga Samusoni, Samweli, na Yoane Mubatizya, babya Banaziri omwa ngebe yabu yosi.

^ olhup. 9 Ehema eyi yabya y’esyosonda ini eyihimbire okwa mithi eyabiriyungwa ndeke. Aliriryo, yabya yikolire omwa bindu ebyuwene kutsibu, ng’esyongobi sy’esyopombolo, esyongyimba esilhukire ndeke, n’emithi ey’obughuli bunene eyihakireko efeza n’ehoro. Ehema yabya yithekire omwa kibugha eky’esyosonda ini omuli ekiherero. Obuthuku bwabere bune mulhaba, ebindi bisenge byangabya imubyahimbwa okwa syombande sy’ehema busana n’erikolesibwa n’abahereri. Samweli angabya iniabya akakesya omwa kisenge ng’ekyo.

^ olhup. 12 E Biblia yikaha bindu bibiri ebikakanganaya erithendi sikya. Eky’erimbere, Emighambo muyakangania ndeke amaghabo awa bahereri bangalya okwa kihongwa. (Ebi. 18:3) Aliriryo abahereri babi aba mubathwamu erikolha bindi. Ibakabwira abaghombe babu bathi bakwame kya kolya ekyuma ky’emighera isathu omo nyungu y’esyonyama esikatsumbawa, n’erimya amaghabo wosi-wosi agho kikend’ihamu! N’ekindi, abandu ibakabya bakaletha ebihongwa okwa kiherero, abahereri abo ibakabwira omughombe bathi ubahisaye oyukaletha ekihongwa, n’erimusaba enyama mbisi kinyamaaka n’ebisabu byakyo isibiri byahebwayo oku Yehova.Law. 3:3-5; 1 Sam. 2:13-17.