Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Gherereraya Erikirirya Lyabu

 ESURA EYAKASATHU

‘Thatha w’Abosi Abawithe Erikirirya’

‘Thatha w’Abosi Abawithe Erikirirya’

1, 2. Eritsuka omwa buthuku bwa Noa ekihugho kyabya ikyabirihinduka kithi, kandi eki mukyahamba kithi oku Abrahamu?

ABRAHAMU mwasumba ameso wiwe amasamalira ekinyumba kiri-kiri ekyabya omwa muyi owabya ikeremu e Uri. * Yabya etoko nene, n’omuki inianemuthumba. Abahereri b’enyamuhanga y’okwezi kandi babya ibali kw’iha obuhere. Thathera akasasani Abrahamu akabinduka inianemutsingya omuthwe, kandi inianahinire. Abere ane omwa nzira akaya ewiwe, angabya imwalengekania okw’iramya ly’esyosanamu eryabya likanyirire e Uri. Eriramya eri lyabya iryabiri kanyirira kutsibu eritsuka omwa buthuku bwa Noa!

2 Habere hahwa myaka ibiri misa Noa aliholire, Abrahamu mwabuthwa. Noa n’eka yiwe babere bahulhuka omwa bwathu amaghetse iniamabiryuma, Noa mwaha obuhere oku Yehova, neryo nayu amahira h’ekiima omwa kyanya. (Enz. 8:20; 9:12-14) Okwa buthuku obo, eriramya ly’okwenene lisa ly’eryabyaho omwa kihugho. Aliriryo, nomwakine indi omwa buthuku bwa Abrahamu abandu babya ibamabirikanya, abaramya ba Yehova babya bake kutsibu. Abandu ehosi ibakaramaya esyonyamuhanga sy’amabehi. Na thatha wa Abrahamu, Tera, iniakaramaya esindi nyamuhanga, obundi n’erikolha esyosanamu.Yos. 24:2.

Abrahamu mwabyathi ky’erileberyako ekyuwene omw’ikirirya?

3. Abrahamu mwabya athi wa mbaghane, kandi kikathweghesayaki?

3 Abrahamu iyo abya wa mbaghane. Mwalholha embere eribya athya habw’erikirirya liwe. Nibya n’enyuma waho, omukwenda Paulo mwabugha athi ni ‘thatha w’abosi abak’ikiriraya Nyamuhanga’! (Soma Abanya Roma 4:11.) Thulebaye Abrahamu ng’atsuka athi erihika okw’ibya athya, nethu ngoku thwangana mugherererya.

 Erikolera Yehova Enyuma w’Erighunga ly’Amaghetse

4, 5. Abrahamu mwigha athi oku Yehova, kandi habwaki ikyabya kithya?

4 Abrahamu igha athi oku Yehova? Thunasi Yehova ngoku anabya awithe abaghombe abathaleghulha okwa kihugho omwa buthuku obo. Semu abya mughuma w’okw’ibo. Nomwakine indi si ya mukulhu w’abaghalha ba Noa, aliwe mughulhu mungyi yukatsuka erikanibwako. Obundi eki kikabya kithya kundi Semu abya mulhume w’erikirirya linene. * Nibya habere habirilhaba buthuku Erighunga ly’Amaghetse lya libere, Noa mwakania oku Yehova nga “Nyamuhanga wa Semu.” (Enz. 9:26) Semu mwakangania ngoku asikirye Yehova n’eriramya ly’okwenene.

5 Mbwino Abrahamu anaby’asi Semu? Angabya iniabya inianamwasi. Thalengekania Abrahamu iniane mulhwana. Ka kyangabya imukyamutsemesya kutsibu eriminya ngoku hane thatha-kulhu wiwe oyuwabya iniamabiribyaho ahabw’emyaka eyilhabire 400! Semu abya iniabirilhangira obubi obwabyaho omwa biro bya Noa, amalhangira n’Erighunga linene ly’Amaghetse, eritsuka ly’ebihanda by’erimbere-mbere abandu bakakanyirira omwa kihugho, n’eriyisamambulha lya Nimurodi omwa buthuku bw’omunara we Babeli. Semu iyo ng’omuthaleghulha mwathasangira omw’iyisamambulha eryo. Neryo omughulhu Yehova atabura omubughe w’abahimbi b’omunara, Semu n’ab’eka yiwe mubalholha embere eribugha omubughe w’erimbere—owa Noa. Abrahamu abya omw’ihiika eryo. Neryo omo kwenene, Abrahamu mwakulha inianahere Semu y’ekitsumbi. N’ekindi, Abrahamu mwaghunza myaka minene Semu iniakineho. Busana n’ekyo, Abrahamu angabya imw’igha oku Yehova erilhabira omu Semu.

Abrahamu mwaghana eriramya esyosanamu eryabya e Uri

6. (a) Abrahamu mwakangania athi ngoku awithe eky’am’ighira okwa byabya omwa buthuku bw’Erighunga ly’Amaghetse? (b) Abrahamu na Sara mubabya omwa ngebe eyiri yithi?

6 Abrahamu mwayira eky’ak’igha okwa byabya omwa buthuku bw’Erighunga ly’Amaghetse. Mwalengaho erilendera na Nyamuhanga nga Noa. Ky’ekyaleka iniaghana eriramya ly’esyosanamu n’eribya wa mbaghane e Uri, obundi nibya n’omw’eka yabu. Aliriryo, mwathahya omukali mubuyanga, iya Sara. Syabya mubuya okwa busu lisa aliriryo  aby’awithe n’erikirirya linene omu Yehova. * Nomubanabya isibawithe omwana, ahathe erithika-thika mubabana obutseme bunene omw’ikolera Yehova ibane haghuma. Kandi mubalembera Loti, omwana wa mughalha wobu Abrahamu.

7. Abigha batholere ibagherererya bathi Abrahamu?

7 Abrahamu mwathasighania Yehova, neryo akayaramya esyosanamu e Uri. Iyo na Sara mubathwamu eribya ba mbaghane okw’abakaramaya esyosanamu. Nethu thwamabya b’eribya n’erikirirya ery’okwenene, thutholere ithwa bagherererya. Thutholere ithwathwamu eribya ba mbaghane. Yesu mwabugha athi abigha biwe sibangabere ‘b’ekihugho’ kandi ngoku ekihugho kyanga baponire. (Soma Yoane 15:19.) Ab’okw’iwe kutse abandi bamakughana busana n’erithwamu lyawu ery’erikolera Yehova, ambi iwibuka ngoku s’iwe musa. Wukabya iwukagherereraya Abrahamu na Sara abalendera na Nyamuhanga.

‘Wulhue Omwa Kihugho Kyenyu’

8, 9. (a) Abrahamu mwalholha okwa kindu kyahi ekithe kyang’ibiriranwa? (b) Abrahamu mwabana mwatsiki erilhua oku Yehova?

Kiro kighuma, Abrahamu mwalholha okwa kindu ekithe kyang’ibiriranwa. Mwabana omwatsi erilhua oku Yehova! E Biblia siyiri kanaya buuli ngoku Abrahamu abana omwatsi oyo, aliriryo yikabugha yithi ‘Nyamuhanga w’olhukengerwa’ mwabuthukira okwa mulhume muthaleghulha oyu. (Soma Emibiri 7:2, 3.) Obundi erilhabira omu malaika, Abrahamu mwalhangira hake olhukengerwa lhunene kutsibu olhw’Omuthabali Mukulhu, Yehova. Sithwasi Abrahamu nga mukyamusisimulha bungahi erilhangira embaghane nene eyiri ahakathi-kathi ka Nyamuhanga oyuliho n’esyosanamu esyo bandu babya bakaramya.

9 Abrahamu mwabana mwatsiki erilhua oku Yehova? ‘Wulhue omwa kihugho kyenyu n’okwa b’ekithunga kyawu, neryo wuye omwa kihugho ekya nasyakukangya.’ Yehova mwathamubwira nga ni kihugho kyahi, aliriryo mwabugha athi akendi mukangyakyo. Aliwe ekya Abrahamu angatsukire erikolha lyabya ery’erisighania ekihugho kiwe n’ab’okw’iyo. Kera, omwa kitsweka ekyo, kyabya kindu kikulhu kutsibu eribya haghuma n’ab’okw’iwe. Omulhume erisigha ab’okw’iyo, akaghenda hali, ikikalhangirawa ng’ekindu ky’obuhanya; okwa bandi, kyabya kilengire n’olhuholho!

10. Habwaki sikyabya kyolho Abrahamu na Sara erisighania omuyi we Uri?

10 Si kyabya kyolho erilhua omwa kihugho ky’ewabu. E Uri yangabya iyabya tawuni eyihuha-huhene, omuli ebindu binene. (Lebaya akasanduko “ Omuyi owo Abrahamu na Sara Basigha.”)  Abakasoma okwa bikathakulhawa omwa kithaka bakabugha bathi e Uri yangabya iyabya mw’amanyumba awahimbire ndeke omwa kathi; awandi iniawithe ebisenge ebilhabire okwa 12 omwabya mukahika erihiika eryosi n’abaghombe, ebyosi ibinathondire haghuma. Kandi babya bawithe n’amaghetse awuwene, n’ehibbina ehikakolesaya amaghetse, n’emyanya ey’erighusa mw’oburofu. Kandi wibuke ngoku Abrahamu na Sara si babya balere; Abrahamu angabya iniabya awithe myaka 70 na Sara myaka 60. Ahathe erithika-thika, Abrahamu abya anzire Sara iniabya omwa ngebe eyuwene n’eritsomanwa ndeke—ekya mulhume wosi-wosi oyuwene akasunzira mukali wiwe. Thalengekania bakakania haghuma okwa lhusunzo olhu, ebibulyo ebyabya omwa mithima yabu. Abrahamu angabya imwatsema kutsibu Sara akaligha olhumimbi olhukalire olhu! Nayu mwaligha erisighania ebibuya by’omwa kihugho kyabu.

11, 12. (a) Erilhua e Uri, mulyayithagha eriyithegheka n’erithwamu lyahi? (b) Wukalhangiraki wamathera akasasani ak’ekiro ky’erihongoka?

11 Babere babirithwamu erighenda, Abrahamu na Sara babya na bingyi by’erikolha. Babya bawithe mubiiri munene ow’eriboha n’erithonda ebindu byabu. Bakayaghenda eya bathasi, bangathwere kyahi ibasigha kyahi? Aliwe ekikulhu kutsibu, babya ib’ab’okw’ibo. Omusyakulhu Tera banga mukolire bathi? Mubathwamu erighenda nayu ibane mumutheya. Nayu angabya imwaligha n’omuthima wosi, kundi akakanibawako ng’omusondoli w’eka, oyuwalhusaya ab’eka yiwe e Uri. Ahathe erithika-thika, abya iniabirileka eriramya esyosanamu. Loti omwana wa mughalha wobu Abrahamu nayu mwaghenda nabu.Enz. 11:31.

12 Erighunzerera, ekiro ky’erihongoka mukyahika. Thathera akasasani erihiika eryosi, abaghombe, esyongamia n’esyopunda isinahekire ebindu, obuli mundu inianayitheghekire erihongoka. * Obundi abosi babya ibanasamalire Abrahamu bakalindirira eribugha athi bahongoke. Neryo mubahongoka bamasigha e Uri, isibendi syasasubulha.

13. Abaghombe ba Yehova bangyi munabwire bakakanganaya bathi omuthima owali ng’owa Abrahamu na Sara?

13 Na munabwire, abaghombe ba Yehova bangyi bakathwamu erighenda omwa myanya eyiri mw’obuyithawa bunene obw’abathuliri b’Obwami. Abandi bakathwamu erigha owundi mubughe nuku bakole bingyi omwa mubiiri oyo. Kutse ibakolesya esyonzira muthina-muthina esya bathabeghere. Erithwamu ng’eri likayithagha eriyihayo—eribya iwunayitheghekire erisighania ebindi bindu ebikatsemesaya omwa ngebe. Omuthima ng’oyu akasimawa kutsibu, kandi ali ng’owa  Abrahamu na Sara babya nagho! Thwamakangania erikirirya ng’eri, Yehova iniakendi thuhemba kwilhaba ngoku thukamuha. Syali athaghana erihemba oyuwithe erikirirya. (Ebr. 6:10; 11:6) Mbwino mwanahemba Abrahamu?

Erisoka Olhusi Efurati

14, 15. Olhughendo lhw’erilhua e Uri erihika e Harani lhwabya lhuthi, kandi ni kyahi ekyangabya iky’ekyaleka Abrahamu in’imana e Harani?

14 Endambi muyahika esyongamia n’esyopunda n’abandu bamaghenda bakabeghera olhughendo. Thwangana thera akasasani Abrahamu na Sara ibane mughenda bakakania owundi iniathaghenda omwa bisandu n’owundi okwa punda, n’ehirugho ehirerembire okwa bisoro byabu ihinemubugha-bugha. N’ababya isibali bathaghenda lhughendo lhuli mubaghenda bakabeghera, bam’igha erihimba n’erihimbulha esyohema kandi ibane muwathikya n’omusyakulhu Tera er’ikalha ndeke okwa ngamia kutse okwa punda. Mubaghenda bamakwama omusya w’olhusi lhwe Efurati. Mubaghunza omwa nzira mw’ebiro n’ebiro ikubanemughenda.

15 Babere baghenda olhughendo lhw’esyokilomita 960, mubahika ahali amanyumba we Harani eyabya tawuni eyikulha-kulhene. Aho, mubabyaho habw’obuthuku bulebe. Obundi Tera abya isyakiwithe mani.

16, 17. (a) Ni ndaghane yahi eyahira omu Abrahamu mw’omuhwa? (b) Abrahamu iniane e Harani, Yehova mwamutsumulha athi?

 16 Neryo endambi muyahika Tera amaholha iniawithe myaka 205. (Enz. 11:32) Abrahamu mwabana erihumulikana okwa buthuku obo, kundi Yehova kandi mwakania nayu. Yehova mwasuba omwa binywe eby’amubwirira e Uri kandi amathasyongera n’okwa milhaghe ey’amubwira. Abrahamu angabere “kihanda kinene,” kandi obuli ihiika lyosi okwa kihugho lyanga bwene emighisa habw’iyo. (Soma Enzuko 12:2, 3.) Endaghane eya Nyamuhanga akolha nayu eyi, muyahira omu Abrahamu mw’omuhwa w’erithasya lholha embere.

17 Lero lino ibbwa babya ibamabirithunga bingyi eby’erithwalha, Yehova abya iniabiritsumulha Abrahamu omwa buthuku obwa baghunza e Harani, kundi e Biblia yikakanaya n’okwa ‘bindu byabo byosi ebyo bayibanira n’abandu abo babana e Harani.’ (Enz. 12:5) Kundi kwenene eribya kihanda kinene, Abrahamu abya atholere eribya n’ebindu, abaghombe, n’erihiika linene. Sibugha ambu mughulhu wosi Yehova akaha abaghombe biwe b’obughuda, aliriryo akabaha ekyosi-kyosi ekitholere nuku bangathoka eriberererya erisonda liwe. Neryo Abrahamu mwalholha embere eriya eyo bathasi.

Erisighania engebe eyuwene eye Uri mulyalethera Abrahamu na Sara y’ebitsibu

18. (a) Abrahamu mwalhangira mughulhu wahi eribererera ly’ekindu kikulhu? (b) Omwa yindi myaka eyakwamako, ni yindi myatsi yahi mikulhu eyabya okwa Nisani 14? (Lebaya akasanduko “ Omwaka w’Omughaso Omwa Byafayo Bye Biblia.”)

18 Habya ihakine lhughendo lhw’ebiro binene erilhua e Harani erihika e Karkemisi, aho abandu babya bakasokera olhusi Efurati. Obundi aho ha Abrahamu alhangirira eribererera ly’ekindu kikulhu omw’ikolangana lya Yehova n’abandu biwe. Bikabya nga byabya biro 14 omukera we Nisani, 1943 E.K.K., Abrahamu akasokya abandu biwe okwa lhusi olhu. (Eri. 12:40-43) Okwa lhuhandi lhw’eyikwa yabya ekihugho ekyo Yehova alhagha Abrahamu. Okwa kiro ekyo, endaghane eya Yehova akolha na Abrahamu muyabererera.

19. Yehova mwahulhaki akalhaghanisya Abrahamu, kandi kyangabya imukya mw’ibukyaki?

19 Abrahamu mwalholha okwa lhuhandi lhw’eyikwa omwa kihugho ekyo, neryo bamay’imana ahali emithi minene-minene eye More, hakuhi ne Sekemu. Aho kandi Yehova mwakania na Abrahamu. Lero hano  mwahulha olhubutho lhwa Abrahamu, olhukendi syasighalya ekihugho ekyo. Mbwino Abrahamu mwalengekania okwa buminyereri obwa Yehova abughira omwa Edeni obwakanaya okwa “ekihanda [“olhubutho,” NW ] ,” kutse omwana oyuwanga sabwire abandu? (Enz. 3:15; 12:7) Obundi. Angabya iniabya iniali okw’itsuka eriminya ngoku nayu akendi sangira omw’iberererya okwa kighendererwa kikulhu kya Yehova.

20. Abrahamu mwakangania athi erisima busana n’olhusunzo olho Yehova amuha?

20 Abrahamu mwasima kutsibu olhusunzo olhwa Yehova amuha. Abere anemulhaba omwa kihugho ekyo, angabya imwayitheya kundi ekihugho ekyo kyabya ikikinikere mw’Abanya Kanana, mwimana n’eritsuka erihimbira Yehova y’ebiherero, eky’erimbere, hakuhi n’emithi minene-minene eye More, n’ekindi hakuhi ne Beteli. Mwabirikira okwa lina lya Yehova, obundi akasima Nyamuhanga wiwe erilhua omwa muthima inianemughanirya okwa lhubutho lhwiwe olhukendi syasa. Angabya imwathulira n’Abanya Kanana ababya bikere hakuhi nayu. (Soma Enzuko 12:7, 8.) Ahathe erithika-thika, ebyanga lengire okw’ikirirya liwe byabya ibinemwasa embere. Abrahamu mwathalengekania okwa byasigha e Uri aliwe abya akalengekania okwa milhaghe ya Yehova. Abaebrania 11:10 hakabugha hathi: ‘Abya akalindirira omuyi w’ebibanza ebisikire. Omuyi ogho Nyamuhanga akokothaya n’erihimbagho.’

21. Thulengirye Abrahamu yaki, kandi eki kikakuha omuhwa w’erikolhaki?

21 Ithwe ng’abakakolera Yehova munabwire thwasi bingyi kwilhaba Abrahamu okwa muyi w’omusyo oyu—nagho abya ibw’Obwami bwa Nyamuhanga. Thunasi ngoku Obwami bune muthabalha elhubulha kandi ngoku bukisiya ibwalhusya h’omughulhu mubi ono, kandi thunasi ngoku Yesu Kristo oyuli lhubutho lhwa Abrahamu olhwa lhaghanisibawa kera, anemuthabalha lino Obwami obu. Ka lhukendi syabya lhusunzo lhunene thukalhangira Abrahamu iniabirilhubuka kandi akayitheghererya ndeke ekighendererwa kya Nyamuhanga ekyo athayitheghereraya ndeke! Wunanzire erilhangira Yehova akaberererya obuli mulhaghe wiwe? Kwesi lhangira wuthi wukayongera erikolha ebyo Abrahamu akolha. Kanganaya omuthima w’eriyihayo, ow’obwowa, n’erisaba Yehova, wukamusima busana n’esyonzunzo esy’akakuha. Omughulhu wukagherererya erikirirya lya Abrahamu, neryo ‘thatha w’abosi abawithe erikirirya’ oyu, nawu iniakendibya nga thatha wawu!

^ olhup. 1 Hano, Abrahamu abya in’iyo Abramu. Aliriryo, emyaka mingyi enyuma waho, Nyamuhanga mwahindulha erina eryo mwa Abrahamu, erimanyisya, “Thatha w’Abangyi.”Enz. 17:5.

^ olhup. 4 Na Abrahamu yukatsuka erikanibwako omwa baghalha ba Tera, nomwakine indi si yuwabya mwana w’erimbere.

^ olhup. 6 Hano, Sara abya in’iyo Sarai. Aliriryo, Nyamuhanga mwalihindulha mwa Sara, erimanyisaya, “Omunya Mwami.”Enz. 17:15.

^ olhup. 12 Hane abasomire abakathika-thika eribya esyongamia isyanabya sikathungwa omwa buthuku obo. Aliwe sihali ekyangaleka ibathika-thika, kundi nibya e Biblia yikakanaya oku Abrahamu eribya inianabya athungire esyongamia.Enz. 12:16; 24:35.