Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ESURA EY’OMUNANI

Obwami bwa Nyamuhanga niki?

Obwami bwa Nyamuhanga niki?

1. Ni musabe wahi owasibwe owa thukendi kaniako?

ABANDU banene banasi omusabe owasibwe kutsibu owa Thatha Wethu. Yesu mwakolesya omusabe oyu erikangirirya abigha biwe ngoku banga saba. Ni byahi eby’ahira omwa musabe oyo? Kandi busana naki thukalhangiragho mw’ow’omughaso munabwire?

2. Ni bindu byahi bisathu ebya Yesu abugha athi ithwasaba?

2 Yesu mwabugha athi: “Neryo ku musabe muthya, muthi, Thatha wethu oyuli elhubulha, erina lyawu libye libuyirire. Obwami bwawu bwase. Erisonda lyawu liyirawe, omwa kihugho ngoku liri omwa lhubulha.” (Soma Matayo 6:9-13.) Ni kyahi ekyaleka Yesu iniathukangirirya erisaba ebindu bisathu ebyo?​—Lebaya Endomeko 20.

3. Ni byahi ebya thutholere ithwaminya oko Bwami bwa Nyamuhanga?

3 Thwabir’igha ngoku erina lya Nyamuhanga, n’iyo Yehova. Kandi thwabirikania n’okw’isonda lya Nyamuhanga nga ni ryahi busana n’abandu n’ekihugho. Aliwe Yesu amanyisayaki akabugha athi: “Obwami bwawu bwase”? Thukendi minya Obwami bwa Nyamuhanga nga niki, ekya bukendi syakolha, kandi ngoku bukendi syayira erina lya Nyamuhanga mwa libuyirire.

OBWAMI BWA NYAMUHANGA NIKI?

4. Obwami bwa Nyamuhanga niki, kandi Omwami wabu nindi?

4 Yehova mwahiraho obuthabali bw’elhubulha kandi amasombolha Yesu eribya Mwami wabu. E Biblia yikahulha obuthabali obu mwa Bwami bwa Nyamuhanga. Yesu ni  “Mukama w’abakama, n’Omwami w’abami.” (Eribisulirwa 17:14) Yesu awithe obuthoki obw’erikolha ebibuya kwilhaba omuthabali wosi-wosi w’ekihugho, kandi wamahira abathabali abosi b’ekihugho ba haghuma, Yesu abalengirye kutsibu obuthoki.

5. Obwami bwa Nyamuhanga bukathabalira hayi? Bukendi syathabalha okuki?

5 Habere habirilhaba biro makumi ani Yesu ali lhubukire, mwasuba elhubulha. Neryo endambi yabere yahika, Yehova mwamusombolha eribya Mwami w’Obwami. (Emibiri 2:33) Obuthabali bwa Nyamuhanga bukendi syathabalha ekihugho ibune elhubulha. (Eribisulirwa 11:15) Ky’ekikaleka e Biblia iyahulha Obwami bwa Nyamuhanga mwa ‘Obwami bw’elhubulha.’​—2 Timoteo 4:18.

6, 7. Ni kyahi ekikaleka Yesu iniabya inialengire owundi muthabali wosi-wosi w’ekihugho?

6 E Biblia yikabugha yithi Yesu alengire abathabali b’ekihugho kundi ‘syendi syasaholha na kera.’ (Abanya Roma 6:9) Abathabali b’ekihugho bakaholha, aliwe Yesu iyo syendi syaholha. Ebibuya byosi ebya Yesu akendi syathukolera bikendi syabyaho kera na kera.

7 Obuminyereri bwe Biblia bukabugha buthi Yesu akendi syabya Mwami w’obulingirirania n’ow’olhukeri: “Omulimu w’Omwami Mukulhu asyamwikalhako, omulimu w’amenge n’eriminya, omulimu w’erihana n’ow’amaaka, omulimu w’eriminya n’ow’eryubaha ly’Omwami Mukulhu. Nayu asyatsema omwa buba bw’Omwami Mukulhu, kandi siendi syatswera busana n’ebyo akalholhako omwa meso wiwe kutse syalisoha busana n’ebyo akowa omwa mathwe wiwe; nikwa omwa lithunganene asyatswera abera, n’erisoha ekwenene busana n’abandu abakaghalhawa b’ekihugho.” (Isaya 11:2-4) Isiwanganza eribya n’omuthabali oyuli athya?

8. Thukaminya thuthi ngoku Yesu syendi syathabalha iyuwene?

 8 Nyamuhanga abirisombolha abandi bandu erithabalha haghuma na Yesu omwa buthabali bw’elhubulha. Ng’eky’erileberyako, omukwenda Paulo mwabwira Timoteo athi: “Thwamayiyinia thwasyathabalha nibya haghuma nayu.” (2 Timoteo 2:12) Ni bangahi abakendi syathabalha haghuma na Yesu?

9. Ni bangahi abakendi syathabalha na Yesu? Nyamuhanga atsuka mughulhu wahi eribasombolha?

9 Ngoku thw’igha omwa Sura 7, omukwenda Yoane mwahebwa esyonzoli omo alhangira Yesu iniane elhubulha n’abandi bami 144,000. Abandu 144,000 ni bahi? Yoane mwabugha athi ‘bawithe erina lya Yesu n’erina lya Thatha wiwe, awasakire okwa mbumo syabu.’ Kandi athi: “Bakakwama Ekyana ky’Embuli [ni bugha ambu, Yesu] ehosi kikaya. Aba babirighulhwa omwa kathi-kathi k’abandu.” (Soma Eribisulirwa 14:1, 4.) Abandu 144,000 ni Bakristayo abathaleghulha abo Nyamuhanga abirisombolha erisyathabalha haghuma na Yesu ekihugho. Bakabya bakaholha bakalhubukibawa okwa ngebe y’elhubulha. (Eribisulirwa 5:10) Erilhua omwa biro by’abakwenda, Yehova ane musombolha Abakristayo abathaleghulha eribya baghuma b’okwa bami 144,000.

10. Busana naki ni ky’olhwanzo, Yehova erihiraho Yesu ne 144,000 erithabalha abandu?

10 Yehova athutsomene kutsibu indi abirithegheka n’abandu ng’ithwe erithabalha na Yesu. Yesu akendi syabya muthabali oyuwene kundi athwasi ndeke. Mwabya mundu kandi anasi eriaghalhwa nga niki. Paulo mwabugha athi Yesu athutsomene kundi ‘akathukwira obulighe omwa bolho-bolho bwethu,’ kandi ‘abirilengwako omwa myatsi y’emisindo yosi.’ (Abaebrania 4:15; 5:8) N’abandu 144,000 nabo ni bandu ng’ithwe. Babirirwanisya obuthahikana n’amalhwere. Busana n’ekyo thwangana yikethera  ngoku Yesu ne 144,000 bakendisya yitheghererya ngoku thukayowa n’ebitsibu ebya thukabana.

OBWAMI BWA NYAMUHANGA BUKENDI SYAKOLHAKI?

11. Ni kyahi ekyaleka Yesu iniakangirirya abigha biwe erisaba bathi erisonda lya Nyamuhanga liyirawe omwa kihugho ngoku liri elhubulha?

11 Yesu mwakangirirya abigha biwe erisaba bathi erisonda lya Nyamuhanga liyirawe omwa kihugho ngoku liri elhubulha. Busana naki? Muthw’igha omwa Sura 3 ngoku Sitani Diabolo mwayisamambulha oku Yehova. Abere abiriyisamambulha, Yehova mwamuleka n’abamalaika ababi, kutse esyombinga, eribya ibane elhubulha habw’akathambi. Neryo abosi elhubulha si babya bakakolha erisonda lya Nyamuhanga. Omwa Sura 10, thukendi sy’igha bingyi ebihambire oku Sitani n’esyombinga.

12. Ni myatsi mikulhu yahi ibiri eyikanibweko omwa Eribisulirwa 12:10?

12 E Biblia yikasoborera yithi Yesu angabere akanabya Mwami w’Obwami bwa Nyamuhanga, angalhwire na Sitani. (Soma Eribisulirwa 12:7-10.) Omulhondo 10 akakanaya oko myatsi mikulhu-mikulhu ibiri eyangabere. Obwami bwa Nyamuhanga eritsuka erithabalha na Yesu Kristo iya Mwami wabu, na Sitani erighuswa okwa kihugho erilhua elhubulha. Ngoku thukend’igha, emyatsi eyi yabiribya.

13. Ni kyahi ekyabya kyabere elhubulha omughulhu Sitani alhusibawayo?

13 E Biblia yikakanaya okwa butseme obwa bamalaika abathaleghulha babya nabu Sitani n’esyombinga siwe babirilhua elhubulha. Yikabugha yithi: “Inywe lhubulha mutseme, nenyu abikere omwa lhubulha!” (Eribisulirwa 12:12) Lino elhubulha yiri obuholho bunene n’obughuma kundi abosi abaliyo bakakolha erisonda lya Nyamuhanga.

Eriaghalhwa lya biryongera omwa kihugho erilhua aho Sitani n’esyombinga siwe bakathaghusirwa kukyo. Eriaghalhwa eri likisiya iryahwa

14. Ni kyahi ekyabiribya okwa kihugho busana na Sitani erighuswa erilhua elhubulha?

 14 Aliwe engebe okwa kihugho kwa yithe yithya. Ebindu ebithuwene bikabya okwa bandu kundi “Sitani abiribandaghalirako” kandi “awithe kathambi kake buyira.” (Eribisulirwa 12:12) Sitani ahithene kutsibu. Abirilhusibwa elhubulha, kandi anasi kw’akisiya iniathoghothibwa. Akakolha ekyosi-kyosi eriletha ebitsibu, obulhumi, n’eriaghalhwa okwa kihugho.

15. Erisonda lya Nyamuhanga busana n’ekihugho ni ryahi?

15 Aliwe erisonda lya Nyamuhanga busana n’ekihugho siriri lyathahinduka. Akinanzire abandu abahikene ibikalha kera na kera okwa kihugho paradiso. (Esyonyimbo 37:29) Neryo ibbwa, Obwami bwa Nyamuhanga bukendi syaberererya buthi eki?

16, 17. Danieli 2:44 hakathubwiraki oko Bwami bwa Nyamuhanga?

16 Obuminyereri obuli omu Danieli 2:44 bukabugha buthi: “N’okwa biro by’abami abo, Nyamuhanga w’elhubulha asyahangania obwami obuthendi syaheribwa na kera; kutse erithabalha lyabo siryendi syasighirwa abandi bandu. Nikwa bwasyathulhanga mwa bihandi-bihandi, n’eribugha amami wosi aya; nabo bwasyahangana kera na kera.” Obuminyereri obu bukathweghesayaki okwa Bwami bwa Nyamuhanga?

17 Eky’erimbere, bukathubwira buthi Obwami bwa Nyamuhanga bwanga tsukire erithabalha “okwa biro by’abami abo.” Eki kikamanyisaya kithi awandi mathabali angabere iniakine okwa kihugho Obwami bukatsuka erithabalha. Ekyakabiri, bukathubwira ngoku Obwami bwa Nyamuhanga bwangabereho kera na kera kandi isihali obundi erisuba omwa mwanya wabu. Ekyakasathu, hangabere amalhwa ahakathi-kathi k’Obwami bwa Nyamuhanga n’amami w’ekihugho kino. Obwami bwa Nyamuhanga bukendi syasingura neryo ibwathabalha ekihugho  kyosi. Neryo abandu ibabya n’obuthabali bubuyanga obwa bathe bathabana.

18. Olhuhi lhw’erighunzerera ahakathi-kathi k’amathabali w’ekihugho n’Obwami bwa Nyamuhanga lhukahulhawa mwaki?

18 Obwami bwa Nyamuhanga bukendi syalhusyaho buthi amathabali w’ekihugho? Olhuhi lhw’erighunzerera olhukahulhawa mwa Harmagedoni, lhukendi syabya lhuthe lhwabya, esyombinga sikendi syatheba ‘abami b’ekihugho, erihindaniabo omwa malhwa w’ekiro kinene kya Nyamuhanga Omuthoki w’Ebyosi.’ Ni kwenene, amathabali w’abandu akendi syalhwa n’Obwami bwa Nyamuhanga.​—Eribisulirwa 16:14, 16; lebaya Endomeko 10.

19, 20. Busana naki thukayithagha Obwami bwa Nyamuhanga erithabalha ekihugho kyosi?

19 Busana naki thukayithagha Obwami bwa Nyamuhanga? Esyonzumwa n’isathu. Ey’erimbere, thuli bakolha-nabi, thukalhwalha n’eriholha. Aliriryo e Biblia yikabugha yithi omo Bwami bwa Nyamuhanga, thukendi syabyaho kera na kera. Yoane 3:16 hakabugha hathi: “Nyamuhanga mwanza ekihugho ky’athya, kyaleka iniaha Mughalha wiwe, Ekyusa kiwe, neryo oyukamwikiriraya syahere, nikwa abye n’engebe y’erikotha.”

20 Eyindi nzumwa eyikaleka ithwayithagha Obwami bwa Nyamuhanga yiri yithi thuthimbwirweko n’abandu babi. Abangyi bakathulha amabehi, ibiba, n’erikolha eby’obutswatswa. Sihali ekya thwanga kolha eribalhusyaho, aliwe Nyamuhanga yukendi syabalhusyaho. Abandu abakakolha ebindu bibi bakendi syathoghothibwa okwa lhuhi olhwe Harmagedoni. (Soma Esyonyimbo 37:10.) Enzumwa eyakasathu eyikaleka ithwayithagha Obwami bwa Nyamuhanga yiri yithi amathabali w’abandu syawithe kaghalha, akalire, kandi ni malibathangania. Syatsomene eriwathikya abandu erikenga Nyamuhanga. E Biblia  yikabugha yithi “omundu mughuma awithe obuthoki endatha okwa wundi erimuhuthalya.”​—Omugambuli 8:9.

21. Obwami bukendi syaleka buthi erisonda lya Nyamuhanga iryakoleka okwa kihugho?

21 E Harmagedoni iyamabirihwa, Obwami bwa Nyamuhanga bukendi syalhangira buthi erisonda lya Nyamuhanga likakolhawa okwa kihugho. Ng’eky’erileberyako, bukendi syalhusyaho Sitani n’esyombinga siwe. (Eribisulirwa 20:1-3) Erighunzerera, sihali oyukendi syalhwalha kutse eriholha. Busana n’embanulho, abandu abathaleghulha abosi bakendi syikalha omwa Paradiso kera na kera. (Eribisulirwa 22:1-3) Obwami bukendi syayira erina lya Nyamuhanga mwa libuyirire. Eki kikamanyisayaki? Kikamanyisaya kithi, Obwami bwa Nyamuhanga bukendisyabya bukathabalha ekihugho, abandu abosi bakendi syaha erina lya Yehova ly’olhukengerwa.​—Lebaya Endomeko 21.

YESU ABYA MWAMI MUGHULHU WAHI?

22. Thukaminya thuthi ngoku Yesu mwathabya Mwami iniane okwa kihugho kutse akanalhubukibwa?

22 Yesu mwakangirirya abigha biwe erisaba bathi, ‘Obwami bwawu bwase.’ Eki mukyakangania ngoku obuthabali bwa Nyamuhanga bwangabere omwa buthuku bw’embere. Yehova anga tsukire erihiraho obuthabali n’eriyira Yesu mwa Mwami. Yesu mwanayirwa mwa Mwami  akanahika elhubulha? Eyihi, abya w’eritsuka erilinda. Habere halhaba buthuku Yesu alilhubukire, Petero na Paulo mubakangania eki kya ndeke-ndeke bakakolesya obuminyereri obuli omwa Esyonyimbo 110:1 oku Yesu. Omwa buminyereri, Yehova akabugha athi: “Wikale okwa lhuhandi lhwaghe lhw’amali, erihika aho nasyahirira esyonzighu syawu mwa kithumbi ky’ebisando byawu.” (Emibiri 2:32-35; Abaebrania 10:12, 13) Yesu angalindire erihika kiroki Yehova imwamuyira mwa Mwami?

Obwami bwa Nyamuhanga bukendi lhangira buthi erisonda lya Nyamuhanga likayirawa okwa kihugho

23. (a) Yesu abya Mwami w’obuthabali bwa Nyamuhanga mughulhu wahi? (b) Ni kyahi ekikendi syakanibwako omwa sura eyikakwamako?

23 Myaka mingyi omwaka 1914 athe ahika, egurupu ey’Abakristayo ab’okwenene mubaminya ngoku omwaka oyu angabere mukulhu omwa buminyereri bwe Biblia. Ebikabya omwa kihugho eritsuka 1914 byabirikangania ngoku babya bahikire. Yesu mwatsuka erithabalha ng’Omwami omo mwaka oyo. (Esyonyimbo 110:2) Enyuma waho, Sitani mwaghuswa okwa kihugho, kandi lino “awithe kathambi kake buyira.” (Eribisulirwa 12:12) Omwa Sura eyikakwamako, thukendi’gha ebindu bingyi ebikakanganaya ngoku thuli omwa buthuku obu. Kandi thukend’igha ngoku omwa buthuku obuthe bwahali, Obwami bwa Nyamuhanga bukendi lhangira buthi erisonda lya Nyamuhanga likayirawa okwa kihugho.​—Lebaya Endomeko 22.