Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERISOMO 4

Yesu Kristo Nindi?

Yesu Kristo Nindi?

1. Engebe ya Yesu ya tsuka yithi?

Ni mibere yahi eyaleka Yesu iniabya mundu w’abandu?MATAYO 11:29; MARIKO 10:13-16.

Erithendibya ng’abandu, Yesu iyo abya ikere elhubulha ng’omundu w’ekirimu athe abuthwa. (Yoane 8:23) Abya kihangikwa kya Nyamuhanga eky’erimbere kandi mwakolesibwa erihangika ebindi bindu ebyosi. Yesu n’iyo musa oyo Yehova ayihangikira iyuwene-wene, kyakikaleka iniahulhwa mwa Mughalha wa Nyamuhanga “ekyusa.” (Yoane 1:14) Yesu akahulhwa mwa “Kinywa” kundi abya Mbuyi ya Nyamuhanga.”Soma Emisyo 8:22, 23, 30; Abanya Kolosai 1:15, 16.

2. Ekyaleka Yesu iniasa okwa kihugho niki?

Nyamuhanga mwathuma Mughalha wiwe omw’ihumya engebe yiwe erilhua elhubulha n’erihira y’omw’ibunda ly’omumbesa oyukahulhawa mwa Maria oyuwabya isyali athabana mulhume. Busana n’ekyo, thatha wa Yesu syabya mundu w’omubiri. (Luka 1:30-35) Yesu asa okwa kihugho (1) erikangirirya ekwenene eyihambire oku Nyamuhanga, (2) erithuhirira h’eky’erileberyako ngoku thwanga kolha erisonda lya Nyamuhanga nomuthwangabya ithuli omwa bitsibu ebikalire, na (3) erihayo engebe yiwe eyihikene nuku yibye “mbanulho.”Soma Matayo 20:28.

3. Busana naki thukayithagha embanulho?

Embanulho kutse endongolya, y’endihi eyikahebawayo eribalya omundu y’okwa lhuholho. (Eriluayo 21:29, 30) Si kyabya kighendererwa kya Nyamuhanga abandu erikekelhuha n’eriholha. Thukaminya eki kya thuthi? Nyamuhanga mwabwira omundu w’erimbere, ya Adamu, athi amakolha ekye e Biblia yikahulha mwa “kibi,” angaholire. Kwesi Adamu kwa thahalya, syanga holire. (Enzuko 2:16, 17; 5:5) Erikwamana  ne Biblia, olhuholho ‘mulhwingira’ omw’abandu busana na Adamu. Omwa nzira eyi, ekibi kya Adamu ekikalhwiririra mw’olhuholho mukyasighalira abaana biwe. Thukayithagha embanulho erithulhamya okwa lhuholho olhwa thwasighalhaya oku Adamu.Soma Abanya Roma 5:12; 6:23.

Nindi oyuwangathuhire embanulho erithulhamya okwa lhuholho? Omundu amaholha akabya iniamathuha endihi y’ebibi biwe bisa. Omundu oyuthahikene syangalihira ebibi by’abandi abathahikene.Soma Esyonyimbo 49:7-9.

4. Ekyaleka Yesu iniaholha niki?

Ithwe sithuhikene. Yesu iyo abya ahikene. Ni bugha mbu syabya awithe ekibi ekyangaleka iniaholha. Si hali n’erilholho eryabya akolire. Aliriryo, Yesu mwaholha busana n’amalholho w’abandi. Nyamuhanga mwakangania ngoku anzire abandu ba kutsibu akathuma Mughalha wiwe erisyathuholera. Na Yesu mwakangania ngoku athwanzire akaghondera Thatha wiwe n’erihayo engebe yiwe busana n’ebibi byethu.Soma Yoane 3:16; Abanya Roma 5:18, 19.

5. Yesu anemukolhaki lino?

Yesu abere ane okwa kihugho, mwalhamya abalhwere, amalhubukya abaholi, n’erihumulikania abakaghalhawa. Akolha ebi erikangania ebya akendi syakolera abandu abowa omwa buthuku bw’embere. (Matayo 15:30, 31; Yoane 5:28) Yesu abere abiriholha, Nyamuhanga mwamulhubukya n’erithasyamuha engebe y’ekirimu. (1 Petero 3:18) Neryo Yesu mwalindirira okwa lhuhandi lhwa Nyamuhanga olhw’amali erihika aho Yehova amuhera obuthoki obw’erithabalha ng’Omwami okwa kihugho kyosi. (Abaebrania 10:12, 13) Lino, Yesu anemuthabalha ng’Omwami elhubulha, n’abigha biwe banemuthulhughania engulhu yuwene eyi omwa kihugho kyosi.Soma Danieli 7:13, 14; Matayo 24:14.

Yesu akisigha iniakolesya obuthoki bwiwe ng’Omwami erighunza h’eriaghalhwa lyosi n’abakalethalyo. Abosi abakakanganaya ngoku bikirirye Yesu omw’imughondera bakendi syabana engebe okwa kihugho paradiso.Soma Esyonyimbo 37:9-11.