Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERISOMO 9

Eka Yawu Yanga Tsema Yithi?

Eka Yawu Yanga Tsema Yithi?

1. Busana naki ni kikulhu erilungwa eka eribya mw’etseme?

Engulhu yuwene yikalhua oku Yehova, Nyamuhanga oyutsemire, oyuwanzire amaka iniabya mw’etseme. (1 Timoteo 1:11, NW) Yuwalungisaya abatheke b’erimbere. Eka eribya mw’etseme ni kikulhu erilungwa erikwamana n’ebilhaghiro kundi kikaleka omw’eka imuthabya eriyilhalikirira eryangaleka abaana ibathalemberwa ndeke. Abakrisitayo batholere ibakenga ebilhaghiro by’egavumente ebihambire okw’ilungwa.Soma Luka 2:1, 4, 5.

Nyamuhanga akalhangira athi erilungwa? Anzire omulhume n’omukali abalungirwe ibabya bughuma kera na kera. Yehova anzire omulhume n’omukali ibasikya embeta yabu. (Abaebrania 13:4) Akapona abakakomolha. (Malaki 2:16) Aliriryo akalighira Abakrisitayo erikomolha n’erithasyathahya kutse erithahibwa omughuma w’okw’ibo amasingira.Soma Matayo 19:3-6, 9.

2. Omulhume na mukali wiwe batholere ibakolangana bathi?

Yehova mwahangika omulhume n’omukali eriwathikania omwa butheke. (Enzuko 2:18) Ng’omuthwe w’eka, omulhume awithe olhukwamirwa olhw’eriwathikya eka yiwe kinyamubiri na bunyakirimu. Atholere inianza mukali wiwe ahathe eriyikukumirira. Omulhume na mukali wiwe batholere ibanzana n’erisikania. Kundi abosi sibahikene, erigha erighanyirana ni kindu ekyanga balethera etseme.Soma Abanya Efeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petero 3:7.

3. Wunatholere iwabikyako obutheke bwamabulha mw’etseme?

Mwamabana ebitsibu omwa butheke, inywe abosi mutholere imwalengaho erikolangana omw’olhwanzo. (1 Abanya Korinto  13:4, 5) Ekinywe kya Nyamuhanga sikiri bugha kithi imwaghabulhana ng’enzira ey’erighunza h’ebitsibu ebikabya omwa butheke.Soma 1 Abanya Korinto 7:10-13.

4. Abaana, Nyamuhanga anzire imwabya muthi?

Yehova anzire imwatsema. Akabaha obusondoli obuwene ngoku mwanga tsemera obunyethu bwenyu. Anzire amenge w’ababuthi benyu n’ebya balholireko ibyabaghasira. (Abanya Kolosai 3:20) Kandi ng’Omuhangiki wenyu, anzire imwabana etseme ey’erimukolera na Mughalha wiwe.Soma Omugambuli 11:9–12:1; Matayo 19:13-15; 21:15, 16.

5. Ababuthi, abaana benyu bangabana bathi etseme?

Mutholere imwalengaho kutsibu eribanira abaana benyu b’ebyalya, ah’er’ikalha, n’ebyambalho. (1 Timoteo 5:8) Eryongera okw’ekyo, mutholere imwakangirirya abaana benyu erianza Nyamuhanga n’erimw’ighako nuku babane etseme. (Abanya Efeso 6:4) Inywe erikangania ngoku mwanzire Nyamuhanga kyangana leka n’abaana benyu ibamwanza. Mwamabakangirirya omw’ikolesya Ekinywe kya Nyamuhanga, ikyangana leka ibabya n’amalengekania awuwene.Soma Eryibuka Ebihano 6:4-7; Emisyo 22:6.

Abaana bakayowa ndeke wamabahira mw’omuhwa n’eribasima. Kandi bakayithagha erihabulhwa n’erikungwa. Erikangirirya ng’eri likabatheghaya okwa mibere eyangaleka ibabulha etseme. (Emisyo 22:15) Aliriryo, erikunga siriri manyisaya eritsuruma kutse eribya mutsindi.Soma Abanya Kolosai 3:21.

Abema ba Yehova bakahulhukaya ebitabu bingyi ebyanga wathikya ababuthi n’abaana. Ebitabu ebi biseghemere okwa Biblia.Soma Esyonyimbo 19:7, 11.