Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Engulhu Yuwene Erilhua oku Nyamuhanga!

Engulhu eyikalhua oku Nyamuhanga ni yahi? Busana naki ithwalighayo? Ebrokyuwa eno yikasubiraya okwa bibulyo bingyi ebiseghemere okwa Biblia.

Ngoku Akatabu Kano Kanga Kughasira

Akatabu kano kakendi kuwathikya erigha Ekinywe kya Nyamuhanga, e Biblia. Lebaya ngoku wanga kolesya e Biblia yawu eribana emilhondo.

Engulhu Yuwene Niki?

Minya engulhu yuwene erilhua oku Nyamuhanga nga ni yahi, ekikaleka iyayithaghisibwa lino, n’ekya thutholere ithwakolha.

Nyamuhanga Nindi?

Nyamuhanga anawithe erina kandi anathutsomene?

Nina Kwenene Indi Engulhu Yuwene Yikalhua oku Nyamuhanga?

Thwanga kakasya thuthi ngoku omwatsi owali omwa Biblia ni w’ekwenene?

Yesu Kristo Nindi?

Minya ekyaleka Yesu iniaholha, embanulho nga niki, n’ekya Yesu anemukolha lino.

Ni Kyahi Ekyaleka Nyamuhanga Iniahangika Ekihugho?

E Biblia yikasoborera ekyaleka Nyamuhanga iniahangika ekihugho, eriaghalhwa nga likendi syahwa mughulhu wahi, kandi ekihugho nga kikendi syabya kithi obuthuku obukasa n’abakendi syakikalhako.

Hali Maha ki okw’Ababiriholha?

Thukabya omwa mibereki thwamaholha? Thunemwendi syasalholha okwa banze bethu ababiriholha?

Obwami bwa Nyamuhanga Niki?

Omwami w’Obwami bwa Nyamuhanga nindi, kandi Obwami bukendi syakolhaki?

Busana Naki Nyamuhanga Akalekerera h’Obubi n’Eriaghalhwa?

Obubi bwatsuka buthi, kandi busana naki nyamuhanga abiribulekereraho erihika na lino? Eriaghalhwa linemwendi syahwaho?

Eka Yawu Yanga Tsema Yithi?

Yehova, Nyamuhanga oyutsemire, anzire amaka iniatsema. Minya amenge w’omughaso awali omwa Biblia busana n’abalhume, abakali, ababuthi, n’abaana.

Wangaminya Wuthi Eriramya ly’Ekwenene?

Mbwino hali dini nguma nyisa ey’ekwenene? Lebaya ebindu bithano ebikaminyikalhaya abaramya b’ekwenene.

Emisingyi ye Biblia Yikathughasira Yithi?

Yesu mwasoborera ekikaleka ithwayithagha obusondoli kandi nga ni misingyi yahi ibiri eye Biblia emikulhu-mikulhu.

Wanga Yithunda Wuthi Hakuhi na Nyamuhanga?

Minya Nyamuhanga ng’akanahulikirira emisabe yosi-yosi, ngoku thutholere ithwasaba, kandi nga ni kindi kyahi ekya thutholere ithwakolha eriyithunda hakuhi na Nyamuhanga.

Ni Kyahi Ekikendi Syahika okw’Amadini?

Endambi yinemwendi syahika obuli mundu wosi iniabya omw’iramya lighuma erya Nyamuhanga w’ekwenene?

Busana Naki Nyamuhanga Awithe Ekithunga Okwa Kihugho?

E Biblia yikathubwira ekikaleka kandi ngoku Abakrisitayo ab’ekwenene bayithondekenie.

Busana Naki Wutholere Iwalholha Embere?

Ebya wamabiriminya oku Nyamuhanga n’omwa Kinywe kiwe byanga ghasira bithi abandi? Ni bughumaki obwa wangabya nabu na Nyamuhanga?