EKIKALEKA IKYAKANIBWAKO

Ekya wangakolha bakakutsuka kw’omwagha kyangana leka ihabya obuholho kutse ibwahwaho.

IWE IWUKENDI KOLHAKI?

Thalengekania oku kino: Thomas syanzire erighenda okwa sukuru munabwire. Kutse n’omungya. Nibya syakyanzire n’erithasyasubayo. Eki kyatsuka myezi isathu enyuma abandi banyasukuru bakamukaniako amabehi. Bamahirako n’erimulhuka amena w’akatsotsomereryo. Ihakanayira omundu iniapusya ebitabu biwe neryo iniayithwalha nga syalyakighenderera, kutse omundu enyuma siwe iniamugola, aliwe Thomas akakeba iniabulha nga nindi. Muligholho emyatsi muyakalire bakahika n’okw’imuthumira okwa Intaneti kw’emyatsi y’erimuhayira . . .

Ku wabya in’iwe Thomas, iwukendi kolhaki?

THATSUKA ERILENGEKANIA!

Isiwalengekanaya wuthi siwuwithe mani! Erithwalira haghuma iwangana singura ow’omwagha isiwuthamuhirako n’ebyalha. Wuthi?

  •   ISIWASUBIRAYA NABI. E Biblia yithi: “Omukiru akahulhukaya obutsibu bwosi bw’omuthima wiwe, nikwa omundu w’amenge akakakirayabo n’erithuleryabo.” (Emisyo 29:11) Ab’omwagha bamalhangira isiwuthayitsomanira, ibangana bikyako.

  • ISIWATHUHULHAYA. E Biblia yithi: “Omundu amakukolera ekibi, sumulihe ekibi.” (Abanya Roma 12:17) Erianza erithuhulya ekya lyanganakolha ly’eryongera ebitsibu.

  • ISIWALHOLHA AHANGASIRA OBUTSIBU. E Biblia yithi: “Omundu mugherekania amalhangira ebibi akayibisa.” (Emisyo 22:3) Lengaho kutsibu eriyihighulha okwa bandu abanganaletha omwagha n’emyanya eya bangabyamu.

  • LENGESAYA ERISUBIRYA NG’OYUTHETHAHITHANA. E Biblia yithi: “Erisubirya lyolho likahigha erihithana.” (Emisyo 15:1) Nibya iwangana lengesya erihira mw’ekisehya. Ng’eky’erileberyako, ow’omwagha iniakubwira athi wutintimene, iwunasekire iwangana bugha wuthi, “Naghe nganabulha inginakolhaki!”

  • YILHUIREHO. Nora ow’emyaka 19 athi: “Eriyihunira likakanganaya ngoku wuyitheghererye kandi ngoku wulengirye ow’omwagha y’amani. Kikakanganaya ku wuwithe omubere w’eriyikakirya—ekya w’omwagha athethoka.”—2 Timoteo 2:24.

  • IGHA ERISIKA. Mughulhu mungyi ab’omwagha bakaminya abuba kandi abathe bangakolhaki. Okwa lhundi lhuhandi, ab’omwagha bakanakusagha bamalhangira iwunasikire.

  • THULHAGHO. Omusomesya mwabugha athi: “Iningabwira obuli mundu oyukapumawa indi isyayihunira. Ekyo kitholere, kandi kyanganaleka ibasagha erikupuma.”

Erikangania ku wunasikire kikakuha amani agho ow’omwagha athawithe