Abrahamu na Sara babya ibabirighunza myaka mingyi omwa butheke. Babya ibabirisighania enyumba yabu eyuwene e Uri eriyikalha omwa hema. Aliwe sara mwathayineghenia, kundi aby’ayikethere Yehova.

Sara aby’anzire omwana ya kutsibu indi mwabwira Abrahamu athi: ‘Omughombe waghe Hagari amakubuthira omwana, omwana oyo iniakendibya nga ni waghe.’ Endambi muyahika, Hagari amabutha omwana. Mwahulhwamu Isimaeli.

Myaka mingyi enyuma waho, omughulhu Abrahamu abya w’emyaka 99 na Sara iniawithe 89, mubathunga abagheni basathu. Abrahamu mwababwira athi bikale omwa ndina y’omuthi bangalya haghuma. Wunasi abagheni abo nga babya ini bahi? Babya ini bamalaika! Mubabwira Abrahamu bathi: ‘Omwaka owakasa okwa ndambi ng’eno, iwe na mukali wawu mukendi thunga omwana.’ Sara abya iniane omwa hema inianahulikirire. Mwayisekako n’erilengekania athi: ‘Kwenene inganabutha omwana ingye mukekulhu hano?’

Kwenene omwaka owakwamako, Sara mwabutha omughalha, ngoku malaika wa Yehova anabya iniabiribugha. Abrahamu mwamwahulhamu Isaka, erikamanyisaya “Amaseka.”

 Isaka abere akayahikya emyaka ithano, Sara mwalhangira Isimaeli akabera erimusekererya. Aby’anzire eritheya mughalha wiwe, neryo mwaghenda eyiri Abrahamu, amamusaba athi athibithe oku Hagari na Isimaeli. Erimbere, Abrahamu mwathanza erikolha ekyo. Aliwe na Yehova nayu aby’anzire eritheya Isaka, neryo mwabwira Abrahamu athi: ‘Hulikirira Sara. Ngendi theya Isimaeli. Aliwe emilhaghe yaghe yikendi syabererera erilhabira omu Isaka.’

“Busana n’erikirirya, Sara mwabana amaaka w’eriheka obukule, . . . kusangwa mwayikethera Nyamuhanga oyo wamulhagha.”​—Abaebrania 11:11