Yoane abya iniane muthulira athi: ‘Oyundengire anemwasa.’ Yesu ini w’emyaka nga 30, mwalhua e Galilaya n’erighenda okwa Lhusi Yorodani, eyo Yoane abya iniane mubatizya abandu. Yesu mwanza Yoane amubatizaye, aliwe Yoane mwabugha athi: ‘Singatholere erikubatizya. Niwe wutholere erinyibatizya.’ Yesu mwabwira Yoane athi: ‘Yehova anzire iwanyibatizya.’ Neryo mubaya omwa Lhusi Yorodani, na Yoane mwa lhubba Yesu ya ndeke omwa maghetse.

Yesu abere akalhua omwa maghetse, mwasaba. Okwa ndambi eyo, olhubulha mulhwakyungukalha, n’omulimu wa Nyamuhanga mwandaghalira oku Yesu ng’akalikuku. Neryo Yehova mwabughira elhubulha athi: “Oyu ni Mughalha waghe omwanze; namamutsemera ndeke.”

Omulimu wa Yehova abere akahika oku Yesu, Yesu mwabya Kristo, kutse Masiya. Neryo aho mwatsuka omubiiri owa Yehova amuthuma erikolha okwa kihugho.

Abere akanalhua okw’ibatizibwa, Yesu mwaghenda omo mbwarara kandi mwaghunzayo biro 40. Abere akasubulha mwaghenda eyiri Yoane. Yesu abere akahika ahali Yoane, Yoane mwabugha athi: ‘Eki ni Kyana ky’Embuli kya Nyamuhanga oyukalhusaya h’ebibi by’ekihugho.’ Yoane abere akabugha eki, mwaleka abandu ibaminya ngoku Yesu ya Masiya. Wunasi ekyabya kyabere oku Yesu iniane omo mbwarara? Leka thulebaye.

“Omulenge mwalhua elhubulha athi: ‘Oyu ni Mughalha waghe mwanzwa; namamutsemera ndeke.’”​—Mariko 1:11