Owundi mwami we Babeli abya ini Dario Omumedi. Dario mwalhangira Danieli ini w’embaghane. Mwayira Danieli mwa mukulhu w’abalhume bakulhu omwa Babeli. Abalhume aba mubahithana oku Danieli neryo mubanza erimwitha. Babya ibanasi ngoku Danieli akabera erisaba Yehova mirundi isathu obuli kiro, neryo mubabwira Dario bathi: ‘Mwami, hatholere ihabya ekilhaghiro ekikabugha kithi obuli mundu atholere iniasaba okw’iwe musa. Owosi-wosi oyukaghana erighendera okwa kilhaghiro ekyo atholere iniaghuswa omwa kyuna ky’esyondale.’ Dario mwasima amenge ayo neryo mwaligha ekilhaghiro ekyo.

Danieli abere akanowa okwa kilhaghiro kihyaka ekyo, mwaghenda omwa nyumba yiwe. Mwayakukama n’erisaba oku Yehova, eridirisa liwe irinakyungwire. Abalhume abahithene abo mubingira omwa nyumba bamamweya iniane musaba. Mubanguha eyiri Dario n’erimubwira bathi: ‘Danieli syathakowa. Akasaba oku Nyamuhanga wiwe mirundi isathu obuli kiro.’ Dario abya anzire Danieli neryo isyanzire akakwa. Obuli kiro iniakalengaho erisondya enzira y’erilhamiryamu Danieli. Aliwe omwami isyanga thoka erihindulha ekilhaghiro ekyo abirihira kw’ekikumu. Mwahamulha abalhume biwe erighusa Danieli omwa kyuna ky’esyondale.

 Omwa kiro omo, Dario mwakwira Danieli y’obulighe kandi mwathaghotsera nibya. Omwa ngyakya, mwaya eyiri ekyuna n’eribirikira Danieli athi: ‘Nyamuhanga wawu mwakana kulhamaya?’

Dario mwowa omulenge. Ini wa Danieli! Mwabirikira Dario athi: ‘Omumalaika wa Yehova mwakakumba amuno w’esyondale. Sisithanyirya.’ Dario mwatsema kutsibu! Mwahamulha athi balhusaye Danieli y’omwa kyuna. Danieli syabyako n’ekironda. Neryo omwami mwahamulha athi: ‘Mughuse abalhume abahandikirira Danieli b’omwa kyuna.’ Abalhume abo babere bakaghuswa omwa kyuna, esyondale musyabalya.

Dario mwalhaghira abandu biwe abosi eyabali athi: ‘Obuli mundu atholere iniubaha Nyamuhanga wa Danieli. Mwalhamya Danieli okwa syondale.’

Wukana saba oku Yehova buli kiro, nga Danieli?

“Yehova anasi erilhamya abakamukenga okw’irengwako.”​—2 Petero 2:9