Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Ebikakyungulha Ekitsweka 10

Ebikakyungulha Ekitsweka 10

Yehova ni Mwami okwa byosi. Abiribya iya muthabali kandi akendisyabya iyana muthabali. Ng’eky’erileberyako, mwasabulha Yeremia y’omwa kyuna ky’olhuholho. Mwalhamya Sadiraki, Mesaki na Abedenego omw’irunga ly’omuliro owakalire na Danieli okwa buno bw’esyondale. Yehova mwatheya Esiteri nuku angalhamya ekihanda ky’abandu biwe. Yehova syendi syalighira obubi bukabyaho kera na kera. Amaminyereri aw’esanamu nene n’omuthi akakanganaya ndeke-ndeke ngoku Obwami bwa Yehova bukendi syaghunzaho obubi neryo ibwa thabalha ekihugho.

OMWA KATSWEKA KANO

ERISOMO 57

Yehova Akathuma Yeremia Eriyathulira

Ebya mulhwana Yeremia abugha mubyaleka abakulhu ibahithana.

ERISOMO 58

E Yerusalemu Yikathoghothibawa

Abandu be Yuda bakalholha embere eriramya esyonyamuhanga sy’amabehi, neryo Yehova akabasighanaya.

ERISOMO 59

Abalhwana Bbani Abowa Yehova

Abalhwana be Yuda babirithwamu eribya bathaleghulha oku Yehova nibya ibane n’omwa kikali kye Babeli.

ERISOMO 60

Obwami Obukendi Syabyaho Kera na Kera

Danieli akasoborera ekilhotho kya Nebukadeneza.

ERISOMO 61

Mubathunama

Sadiraki, Mesaki, na Abedenego bakaghana eryunamira esanamu y’esyamaghetse.

ERISOMO 62

Obwami Obuli ng’Omuthi Munene

Ekilhotho kya Nebukadeneza kya kihambire okwa buthuku bwiwe bw’embere.

ERISOMO 63

Ebinywe Okwa Lhuhimbo

Ebinywe by’obukisu ebi bikabya mughulhu wahi, kandi bikamanyisayaki?

ERISOMO 64

Danieli Iniane Omwa Kyuna ky’Esyondale

Saba oku Yehova buli kiro nga Danieli kw’akolha!

ERISOMO 65

Esiteri Akalhamaya ab’okw’Iyo

Nomwanabya w’ehandi, mwalhua okw’ibya ngubi, amabya nyabaghole.

ERISOMO 66

Ezera Mwakangirirya Emighambo ya Nyamuhanga

Abaisraeli babere babirihulikirira Ezera, mubayilhagha oku Nyamuhanga.

ERISOMO 67

Esyombimbo sye Yerusalemu

Nehemia mwaminya ngoku esyonzighu sikanza erisyahamba e Yerusalemu. Busana naki mwathakwa buba?