Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Amasomo Agho Wang’igha Okwa by’Omwa Biblia

Ekitabu kino kikendi leka iwaminya emyatsi ye Biblia, eritsuka oko mwatsi w’erihangika, erihika okw’ibuthwa lya Yesu, n’Obwami obukasa.

Ebaruha Erilhua Okwa Kathunga Akakasondolha

Ekitabu kino kyanga kolesibwa kithi?

ERISOMO 1

Nyamuhanga Mwahangika Olhubulha n’Ekihugho

E Biblia yikabugha yithi Nyamuhanga mwahangika olhubulha n’ekihugho. Aliwe wunasi nga ni malaika wahi oyo atsuka erihangika athali ahangika ekindi kindu kyosi-kyosi?

ERISOMO 2

Nyamuhanga Mwahangika Omulhume n’Omukali ab’Erimbere

Nyamuhanga mwahangika omulhume n’omukali ab’erimbere n’eribahira omw’irima lye Edeni. Aby’anzire ibatsuka amaka n’erikolha ekihugho kyosi mwa paradiso.

ERISOMO 3

Adamu na Eva Mubathowa Nyamuhanga

Omuthi mughuma abya wambaghane athi omw’irima lye Edeni? Ni kyahi ekyaleka Eva inialya okwa kighuma ky’okwa muthi oyo?

ERISOMO 4

Ekinigha Kikakolhaya okw’Itha

Nyamuhanga mwaligha ekihongwa kya Abeli butsira ekya Kaina. Kaina abere abiriminya, mwakwa ekinigha kinene neryo amakolha ekindu kikalire.

ERISOMO 5

Obwathu bwa Noa

Abamalaika ababi babere bathahya abakali okwa kihugho, mubabutha abaana ab’amani manene kandi ini b’omwagha. Ab’omwagha bali ehosi-hosi. Aliwe Noa iyo abya wambaghane​—⁠aby’anzire Nyamuhanga kandi iniakamowa.

ERISOMO 6

Abandu Munani Mubalhama

Embulha ey’ebiro 40, omwa kiro n’omw’ithungyi muyaletha erighunga ly’amaghetse. Noa n’ab’eka yiwe mubaghunza omo bwathu mo mwaka mughuma na. Erighunzerera, Nyamuhanga mwababwira athi bahulhuke.

ERISOMO 7

Enyumba Nyiri-nyiri eye Babeli

Abandu mubathwamu erihimba etawuni n’enyumba nyiri-nyiri, akasweswe kayu erihika elhubulha. Ni kyahi ekyaleka kitsumbukirania Nyamuhanga inialekabo babughe emibughe muthina-muthina?

ERISOMO 8

Abrahamu na Sara Mubowa Nyamuhanga

Ni kyahi ekyaleka Abrahamu na Sara ibasighania engebe eya babyamu omwa tawuni eriyikalha omo mbwarara omwa kihugho kye Kanana?

ERISOMO 9

Mubasalha Babutha Omwana!

Nyamuhanga angaberererye athi omulhaghe wiwe oku Abrahamu? Oku baghalha ba Abrahamu, ni wahi oyuwangaberererye eki​—⁠Isaka kutse Isimaeli?

ERISOMO 10

Mwibuke Muka Loti

Nyamuhanga mwawisya embulha y’omuliro n’ekibiriti oko Sodomo na Gomora. Ni kyahi ekyaleka esyotawuni esyo isyathoghothibwa? Busana naki thutholere ithwibuka muka Loti?

ERISOMO 11

Erikirirya Likalengawako

Nyamuhanga mwabwira Abrahamu athi: ‘Wimaye mughalha wawu mughuma musa, wumuheyo ng’obuhere okwa kithwe ekiri omwa kihugho kye Moria.’ Abrahamu angathokire athi erikolha ekindu ekikalenga okw’ikirirya eki?

ERISOMO 12

Yakobo Mwahebwa Omwandu

Isaka na Rebeka mubabutha abahasa b’obulhume, owundi iya Esau n’owundi iya Yakobo. Kundi Esau yuwabya w’erimbere, angathungire omwandu w’embaghane. Busana naki mwahithyagho habw’ekibindi ky’omukubi?

ERISOMO 13

Yakobo na Esau Bakahiraho Obuholho

Yakobo mwahebwa athi omughisa erilhua okwa mumalaika? Mwahiraho athi obuholho na Esau?

ERISOMO 14

Omukobe Oyuwabya Akowa Nyamuhanga

Yozefu mwakolha ekihikire, nomwabine mwaghalhwa kutsibu. Busana naki?

ERISOMO 15

Yehova Mwath’ibirirwa Yozefu

Nomwakine indi Yozefu abya hali okwa b’ewabu, Nyamuhanga mwakangania ngoku ane haghuma nayu.

ERISOMO 16

Yobu Abya Inindi?

Mwowa Yehova n’omughulhu kyabya kikalire.

ERISOMO 17

Musa Mwathwamu Eriramya Yehova

Iniane lhumekeke, Musa mwalhamibwa busana n’amenge wa mama wiwe.

ERISOMO 18

Ekisaka Ekikaka kw’Omuliro

Ni kyahi ekyaleka omuliro iniathahisya ekisaka?

ERISOMO 19

Ebihunzo Bisathu eby’Erimbere

Farao mwahira abandu biwe b’omwa butsibu kundi mwabya mw’emiyiheko minene indi isyanga ligha erikolha ekindu kighuma kisa ekyolhobire.

ERISOMO 20

Ebindi Bihunzo Mukagha

Ebihunzo ebi mubyabya bithi bya mbaghane okwa bisathu eby’erimbere?

ERISOMO 21

Ekihunzo ky’Erikumi

Ekihunzo eki kyabya kikalire kutsibu indi lero na Farao ow’emiyiheko mwabya isyanga kighumira.

ERISOMO 22

Ekithiko-thiko Okwa Ngetse y’Engulha

Farao mwanathalhama okwa bihunzo ikumi, aliwe mwanalhama okwa kithiko-thiko kya Nyamuhanga eki?

ERISOMO 23

Erilhaghanisya Yehova

Abaisraeli mubayilhagha oku Nyamuhanga omwa nzira y’embaghane omughulhu bapanga okwa Kithwe Sinai.

ERISOMO 24

Mubathaberererya Eriyilhagha Lyabu

Musa abera ayenda Ebihano Ikumi, abandu mubasighalha bakakolha ekibi ekikalire.

ERISOMO 25

Ehema Eyibuyirire ey’Eriramiryamo

Ehema ey’embaghane eyi yabya mw’erisanduko ery’endaghano.

ERISOMO 26

Abalingyi Ikumi n’Ababiri

Yosua na Kalebu babya ba mbaghane okwa bandi ikumi abalinga ekihugho kye Kanana.

ERISOMO 27

Mubayisamambulha oku Yehova

Kora, Datani, Abiramu, n’abandi 250 mubalemwa erilhangira omwatsi mukulhu owahambire oku Yehova.

ERISOMO 28

Epunda ya Balama Yikakanaya

Epunda muyalhangira omundu oyo Balama abya isyalhangire.

ERISOMO 29

Yehova Mwasombolha Yosua

Nyamuhanga mwaha Yosua y’obusondoli obwangana thuwathikya namunabwire, nibya.

ERISOMO 30

Rahabu Mwabisa Abalingyi

Esyombimbo sye Yeriko musyathera. Aliwe enyumba ya Rahabu muyithathera, nomwakine indi yabya omwa syombimbo esyo.

ERISOMO 31

Yosua n’Abagibeoni

Yosua mwasaba Nyamuhanga athi: “Eryuba, wimane” Mbwino Nyamuhanga mwanasubirya?

ERISOMO 32

Omusondoli Muhyaka n’Abakali Babiri Abathubaha

Yosua abere abiriholha, Abaisraeli mubatsuka eriramya esyosanamu. Mubanuba, aliwe mubabana obuwathikya erilhua okwa Mutsweri Baraka, Debora omuminyereri w’obukali, na Yaeli, n’engyingyi y’ehema yiwe!

ERISOMO 33

Ruta na Naomi

Abakwakali babiri bakasuba e Israeli. Omukwakali mughuma iya Ruta, mwaya omw’irima, eyo ya Boazi amulhangirira.

ERISOMO 34

Gideoni Mwakinda Abamidiani

Abamidiani babere babirinubya Abaisraeli, abandu mubasaba Yehova y’obuwathikya. Abasirikali bake ba Gideoni mubakinda bathi esyonzighu 135,000?

ERISOMO 35

Hana Akasaba Erihebwa Omwana w’Obulhume

Elkana mwathwalha Hana na Penina n’eka yiwe eyiri ehema e Silo eriyaramya. Eyo, Hana mwasaba erihebwa omwana. Enyuma waho, Hana mwabutha Samweli!

ERISOMO 36

Eriyilhagha lya Yefuta

Yefuta mwayilhagha athiki, kandi busana naki? Mwali wa Yefuta mwakolhaki busana n’eriyilhagha lya thatha wiwe

ERISOMO 37

Yehova Akakanaya na Samweli

Baghalha babiri ab’Omuhereri Mukulhu Eli mubakolha ng’abahereri eyiri ehema, aliwe mubathowa ebihano bya Nyamuhanga. Samweli abya wambaghane kandi Yehova mwakania nayu.

ERISOMO 38

Yehova Mwaha Samusoni y’Amaaka

Nyamuhanga mwaha Samusoni y’amaaka w’erilhwa n’Abafilisitini, aliwe Samusoni mwathwamu nabi, Abafilisitini mubamuhamba.

ERISOMO 39

Omwami we Israeli ow’Erimbere

Yehova abya iniabiriha Abaisraeli ba batsweri abanga basondolha, aliwe mubanza erithunga omwami. Samweli mwahakabya Saulo ng’omwami w’erimbere aliwe enyuma waho Saulo mwaghana Yehova. Busana naki?

ERISOMO 40

Dawudi na Goliata

Yehova akasombolha Dawudi eribya mwami we Israeli, na Dawudi akakanganaya obubuya bwiwe.

ERISOMO 41

Dawudi na Saulo

Busana naki omughuma w’okwa balhume aba mwapona owundi, kandi oyuwabya aponirwe mwakolha athi?

ERISOMO 42

Yonatana Abya Muthubaha Kandi Muthaleghulha

Mughalha w’omwami amabya munywani mubuya wa Dawudi.

ERISOMO 43

Erilholho ly’Omwami Dawudi

Erithwamu nabi kikaletha ebitsibu.

ERISOMO 44

Ehekalu ya Yehova

Nyamuhanga akaligha erisaba ly’Omwami Solomona kandi akamuha esyonzunzo nene.

ERISOMO 45

Obwami Bukayighaba

Abaisraeli bangyi bakaleka erithasyakolera Yehova.

ERISOMO 46

Obuhaka Okwa Kithwe Karmeli

Nyamuhanga w’okwenene nindi? Yehova kutse Baali?

ERISOMO 47

Yehova Mwaghumya Eliya

Wukalengekanaya nawu angana kughumya?

ERISOMO 48

Omwana w’omukwakali Mwasuba

Ebithiko-thiko bibiri omwa nyumba nguma!

ERISOMO 49

Omwami-kali Mubi Akasuyirawa

Yezebeli akaya embiitha y’eritha Omuisraeli iya Naboti nuku ang’iba eririma liwe! Yehova akalhangira obubi n’obuthe bulingirirania bwa Yezebeli.

ERISOMO 50

Yehova Akasighika Yosafati

Omwami mubuya Yosafati akasaba Yehova omughulhu esyonzighu sye Yuda syanza eribambira e Yuda.

ERISOMO 51

Omulhwi Mbangyi n’Akasika Kalere

Akasika kalere kakabwira omukama-kali wako okwa buthoki bunene bwa Yehova imwamune n’ebithiko-thiko.

ERISOMO 52

Amahe wa Yehova Awakalire

Ngoku omughombe wa Elisa alhangira ngoku ‘abali haghuma nethu ni bangyi kwilhaba abali nabo.’

ERISOMO 53

Obuthubaha bwa Yehoyada

Omuhereri muthaleghulha syalyubaha omwami-kali mubi.

ERISOMO 54

Yehova Mwaghumisirizya Yona

Omughuma w’okwa baminyereri ba Nyamuhanga, mwamerwa athi n’eyiswe? Mwalhua athi omw’iswe? Ni somo lyahi erya Yehova amukangiriraya?

ERISOMO 55

Omumalaika wa Yehova Mwatheya Hezekia

Esyonzighu sye Yuda sikabugha sithi Yehova syendi theya abandu biwe, aliwe bakayitheba!

ERISOMO 56

Yosia Aby’anzire Emighambo ya Nyamuhanga

Yosia aby’awithe myaka munani akabya mwami, kandi mwawathikya abandu biwe eriramya Yehova.

ERISOMO 57

Yehova Akathuma Yeremia Eriyathulira

Ebya mulhwana Yeremia abugha mubyaleka abakulhu ibahithana.

ERISOMO 58

E Yerusalemu Yikathoghothibawa

Abandu be Yuda bakalholha embere eriramya esyonyamuhanga sy’amabehi, neryo Yehova akabasighanaya.

ERISOMO 59

Abalhwana Bbani Abowa Yehova

Abalhwana be Yuda babirithwamu eribya bathaleghulha oku Yehova nibya ibane n’omwa kikali kye Babeli.

ERISOMO 60

Obwami Obukendi Syabyaho Kera na Kera

Danieli akasoborera ekilhotho kya Nebukadeneza.

ERISOMO 61

Mubathunama

Sadiraki, Mesaki, na Abedenego bakaghana eryunamira esanamu y’esyamaghetse.

ERISOMO 62

Obwami Obuli ng’Omuthi Munene

Ekilhotho kya Nebukadeneza kya kihambire okwa buthuku bwiwe bw’embere.

ERISOMO 63

Ebinywe Okwa Lhuhimbo

Ebinywe by’obukisu ebi bikabya mughulhu wahi, kandi bikamanyisayaki?

ERISOMO 64

Danieli Iniane Omwa Kyuna ky’Esyondale

Saba oku Yehova buli kiro nga Danieli kw’akolha!

ERISOMO 65

Esiteri Akalhamaya ab’okw’Iyo

Nomwanabya w’ehandi, mwalhua okw’ibya ngubi, amabya nyabaghole.

ERISOMO 66

Ezera Mwakangirirya Emighambo ya Nyamuhanga

Abaisraeli babere babirihulikirira Ezera, mubayilhagha oku Nyamuhanga.

ERISOMO 67

Esyombimbo sye Yerusalemu

Nehemia mwaminya ngoku esyonzighu sikanza erisyahamba e Yerusalemu. Busana naki mwathakwa buba?

ERISOMO 68

Elizabeti Akabana Omwana

Busana naki mwira wa Elizabeti mwabwirwa ambu syendibya akabugha erihika aho omwana akendi syabuthirwa?

ERISOMO 69

Gabrieli Akabungira Maria

Mwamubwira omwatsi owa hindulha engebe yiwe.

ERISOMO 70

Abamalaika Bakathulha Eributhwa lya Yesu

Abalisya abowa eributhwa lya Yesu aho naho mubayira ekya bakakolha.

ERISOMO 71

Yehova Mwatheya Yesu

Omwami mubi mwanza eritha Yesu.

ERISOMO 72

Yesu Iniakine Mulere

Yesu mwaswekya athi abakangirirya omwa hekalu?

ERISOMO 73

Yoane Akathegheka Eriasa lya Yesu

Yoane mwabya muminyereri. Yoane akakangirirya athi Masiya anemwasa. Abandu bakakolhaki busana n’omwatsi wiwe?

ERISOMO 74

Yesu Akabya Masiya

Yoane amanyisayaki akabugha athi Yesu ni Kyana ky’Embuli kya Nyamuhanga?

ERISOMO 75

Sitani Akalenga oku Yesu

Sitani mwalenga oku Yesu mirundi isathu. Ni lengwako lyahi ery’emiringo isathu erya Sitani akahikaya oku Yesu? Yesu akasubiraya athiki?

ERISOMO 76

Yesu Akeraya Ehekalu

Busana naki Yesu mwalhusya ebisoro by’omwa hekalu n’erirarangya esyomeza sy’abakahingisaya esyosente?

ERISOMO 77

Omukali Okwa Kithehero

Omukali Omusamaria okwa kithehero kya Yakobo mwasweka Yesu akakania nayu. Busana naki? Ni kyahi ekya Yesu amubwira ekyo abya isyali athabwira mundu wosi-wosi?

ERISOMO 78

Yesu Akathulhughanaya Omwatsi w’Obwami

Yesu akakokaya abandi bigha biwe eribya “basohi b’abandu.” Enyuma waho, akathendeka abigha biwe 70 erithulhughania omwatsi w’engulhu yuwene.

ERISOMO 79

Yesu Akakolha Ebithiko-thiko Bingyi

Ehosi-hosi eyo aya, abalhwere mubamukwamayo, erimusaba obuwathikya, kandi abosi mwabalhamya. Kandi mwasubya omwana-mutho.

ERISOMO 80

Yesu Akasombolha Abakwenda Ikumi na Babiri

Ni kyahi ekyaleka iniabasombolha? Wunibukire amena wabu?

ERISOMO 81

Erikangirirya ly’Okwa Kithwe

Yesu akakangiriraya abandu bangyi ba masomo w’omughaso.

ERISOMO 82

Yesu Akakangiriraya Abigha Biwe Ngoku Banga Saba

Ni bindu byahi ebya Yesu abwira abigha biwe eribya bakasaba?

ERISOMO 83

Yesu Akalisaya Abandu Banene

Ekithiko-thiko eki kikathukanganayaki oku Yesu na Yehova?

ERISOMO 84

Yesu Akathandayira Okwa Maghetse

Wukalengekanaya abakwenda mubayowa bathi bakalhangira ekithiko-thiko eki?

ERISOMO 85

Yesu Akalhamaya Okwa Sabato

Busana naki obuli mundu syali tsemera ebya Yesu akakolha?

ERISOMO 86

Yesu Akalhubukaya Lazaro

Yesu abere akalhangira Maria akalira, nayu mwatsuka eririra. Aliwe emisonia yabu muyahinduka mwa tseme.

ERISOMO 87

Ekihulho kya Yesu eky’Erighunzerera

Yesu akaha abakwenda biwe b’obusondoli ibane mulya haghuma nayu ekihulho ky’erigholho.

ERISOMO 88

Yesu Akahambawa

Yuda Iskariota akasondolha abasirikali banene ibane n’emiyali n’emigho omw’irima lye Getesemane nuku base bahambe Yesu.

ERISOMO 89

Petero Akayighana Yesu

Ni byahi ebyabya omwa kibugha kya Kayafa? Ni byahi ebyabya oku Yesu omwa nyumba?

ERISOMO 90

Yesu Akaholera e Gologota

Ni kyahi ekyaleka Pilato inialigha athi Yesu ithawe?

ERISOMO 91

Yesu Akalhubukibawa

Ni bindu byahi ebikaswekaya ebyabya Yesu abirithibwa?

ERISOMO 92

Yesu Akabuthukira Okwa Basohi

Mwakolhaki erithoka erihamba amalengekania wabu?

ERISOMO 93

Yesu Akasuba Elhubulha

Neryo athali akolha ekyo, mwaha abigha biwe balebe b’obusondoli bukulhu.

ERISOMO 94

Abigha Bakathunga Omulimu Abuyirire

Ni kithiko-thiko kyahi eky’omulimu aha abigha?

ERISOMO 95

Sihabya Ekyanga Bakakirya

Abakulhu b’edini ab’itha Yesu lino bakanza erihunia abigha. Aliwe sibangathoka.

ERISOMO 96

Yesu Akasombolha Saulo

Saulo ni nzighu eyikalire ey’Abakristayo, aliwe ekyo kikayahinduka.

ERISOMO 97

Kornelio Akathunga Omulimu Abuyirire

Ni kyahi ekikaleka Nyamuhanga iniathuma Petero eriya omwa nyumba y’omulhume oyu, Omunya Bihanda?

ERISOMO 98

Ekikrisitayo Kikahika Omwa Bihanda Bingyi

Omukwenda Paulo n’abamisani balikyabo bakatsuka omubiiri w’erithulira okwa nduli-nduli sy’ekihugho.

ERISOMO 99

Omutheya w’Engomo Akaminya Ekwenene

Embinga, omusiki, n’omuyali biri omo mwatsi ono mwa bithi?

ERISOMO 100

Paulo na Timoteo

Abalhume babiri mubakolha haghuma ng’abanywani kandi ng’abaghombe ba Nyamuhanga.

ERISOMO 101

Paulo Akathumawa e Roma

Enzira yoswire mw’ebitsibu, aliwe sihali ekyanga kakirya omukwenda oyu.

ERISOMO 102

Yoane Akabisulirawa

Yesu mwakangania esyonzoli sy’ebikendi syabya obuthuku obukasa.

ERISOMO 103

“Obwami Bwawu Bwase”

Eribisulirwa lya Yoane likakanganaya ngoku Obwami bwa Nyamuhanga bukendi syahindulha engebe okwa kihugho.