Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

E Biblia Kwenene Yikakangiriraya Ki?

ESURA EY’ERIKUMI NA MUSANJU

Yithunde Hakuhi na Nyamuhanga Omwa Musabe

Yithunde Hakuhi na Nyamuhanga Omwa Musabe

Busana naki thutholere ithwasaba Nyamuhanga?

Thutholere ithwakolha ki Nyamuhanga imwa thwowa?

Nyamuhanga akasubiraya athi emisabe yethu?

ERILINGIRIRANIA ekihugho n’obuhangwa bwosi, ekihugho ni kike kutsibu. Erithwalira haghuma, oku Yehova, ‘Oyuwahangika olhubulha n’ekihugho,’ ebihanda by’abandu biri ng’erithondi erikalhua omw’akalegha. (Esyonyimbo 115:15; Isaya 40:15) Aliriryo, e Biblia yikabugha yithi: ‘Omwami Mukulhu ali hakuhi okw’abosi abakamubirikira, ali hakuhi okw’abosi abakamubirikira n’ekwenene. Akaberereraya obwagha bw’abosi abakamubaha, akowa erilhaka lyabu.’ (Esyonyimbo 145:18, 19) Thalengekania ekyo nga kikamanyisayaki! Omuhangiki omuthoka w’ebyosi ali hakuhi n’ethu kandi akendi thwowa thwama ‘mulhakira n’ekwenene.’ Ni lhusunzo lhungahi olhwa thuwithe erisaba Nyamuhanga!

2 Aliriryo, thwamabya thwanzire Yehova erihulikirira emisabe yethu, thutholere ithwa musaba omwa nzira eyakasima. Thwangakolha eki kya thuthi thuthalya yitheghereraya ekye Biblia yikakangiriraya okwa musabe? Ni kikulhu thwama minya Amasako ng’akakanaya athiki okwa mwatsi oyu, kusangwa omusabe akathuwathikaya eriyithunda hakuhi na Yehova.

BUSANA NAKI IWASABA YEHOVA?

3 Enzumwa nkulhu eyikaleka ithwa saba Yehova ni busana akathukokaya erikolha thuthya. Ekinywe kiwe kikathuhimba kithi: ‘Simuhanga-hangaye emithima yenyu, nikwa omw’obuli mwatsi mubwire Nyamuhanga obwagha bwenyu, imukamusaba n’erimuhathikana, imunemuha ewasingya, n’obuholho bwa Nyamuhanga obulhabire amenge wosi, bwasyatheya emithima yenyu n’amaghaniryo wenyu omwisi wa Kristo Yesu.’ (Abanya Filipi 4:6, 7) Omwa kwenene si thwanganzire erigheghena emitheghekere y’olhukeri ng’eyi eyikathuhebawa n’Omuthabali w’Endatha kutsibu ow’obuhangwa bwosi!

Omukali akasaba

‘Omuhangiki w’olhubulha n’ekihugho’ anayitheghekire erihulikirira emisabe yethu

4 Eyindi nzumwa eyikaleka ithwa saba yiri indi, erisaba Yehova mughulhu wosi ni nzira nguma eyikawathaya obunywani bwethu nayu. Abanywani b’ekwenene sibali kaniranaya omughulhu bawithe obutsibu bulebe lisa. Aliriryo, abanywani babuya, owundi akatsomana owundi, n’obunywani bwabu bukakamatha omughulhu bakakaniranaya n’erihangana amenge okwa biyithawa, n’eriyowa lyabu ahathe buba. Omwa sindi nzira, kwa bine bithya erikwamana n’enkolangana yethu na Nyamuhanga Yehova. Wukawathikibwa erilhabira omwa kitabu kino, wabiri igha bingi ebihambire okwa ebye Biblia yikakangiriraya oku Yehova, emibere, n’ebighendererwa biwe. Wamabiri muminya ng’omundu kundu. Omusabe akakuha akaghisa ak’eribwira Thatha wawu ow’elhubulha y’ebirengekanio n’eriyowa lyawu eriri omwa muthima. Wukabya wukakolha wuthya, wukayithunda hakuhi na Yehova.—Yakobo 4:8.

NI BIYITHAWA KI EBYA THUTHOLERE ITHWA BERERERYA?

5 Yehova akana hulikirira emisabe yosi? Lengekanaya okwa ekya bwira Abaisraeli abayisamambulha omwa biro by’omuminyereri Isaya: ‘Omughulhu mukakanyiriraya erisaba lingi, sindiendiowa. Ebyalha byenyu byoswire n’omusasi.’ (Isaya 1:15) Busana n’ekyo ebikorwa birebe byangana leka Nyamuhanga inyathwowa emisabe yethu. Kwesi, Nyamuhanga eriowa ndeke emisabe yethu, thutholere ithwa berererya ebiyithawa birebe.

6 Ekiyithawa kikulhu kiri kithi anguli ithwabya n’erikirirya. (Mariko 11:24) Omukwenda Paulo mwasakanga athi: ‘Ahathe erikirirya, omundu syangathoka eritsemesya Nyamuhanga, kusangwa litholere oyukahika oku Nyamuhanga inyikirirya Nyamuhanga kw’aneho, kandi kw’akahemba abakamusonda-sonda.’ (Abaebrania 11:6) Eribya n’erikirirya ery’ekwenene sikwama kya minya Nyamuhanga kwa aneho n’eriminya kw’akowa n’erisubirya emisabe yethu. Erikirirya likakanganibawa omwa bikorwa byethu. Emibere yethu eya buli kiro yitholere iyakangania ngoku thuwithe erikirirya.—Yakobo 2:26.

7 Kandi Yehova akayithagha athi abakamusaba bakole bathya omw’iyikehya n’omwa kwenene. Kwenene sithuwithe enzumwa eyangaleka ithwa yikehya omughulhu thukakanaya na Yehova? Omughulhu abandu bawithe akaghisa ak’erikania n’omukama kutse prezidenti, mughulhu mungi bakakolha bathya omwi sikya, erikenga ekitsumbi ky’omuthabali eky’endatha. Ibbwa kwesi Yehova thwanga musikya bungahi omughulhu thukamusaba! (Esyonyimbo 138:6) Erithwalira haghuma, ya ‘Nyamuhanga Omuthoka w’Ebyosi.’ (Enzuko 17:1) Omughulhu thukasaba Nyamuhanga, emibere eyathuka musabiramu yitholere iyakangania yithi thukaminya olhulengo lhwethu omwi yibombeka embere siwe. Eriyikehya ng’eryo likendi thusukuma erimusaba omwa kwenene ebikalhua omwa mithima yethu, eriyihighulha okwi subirira omwa musabe mughumerera mughulhu wosi.—Matayo 6:7, 8.

8 N’ekindi kiyithawa ekyangaleka Nyamuhanga inya thwowa ly’erikolha erikwamana n’emisabe yethu. Yehova akathuyithaghako erikolha ebyosi ebya thwangana thoka erikolha okwa ebya thukasaba. Ng’eky’erireberyako, thwama saba thuthi, ‘Wuthuhe munabwire akalyo kethu,’ thutholere ithwakolha kutsibu omubiiri wosi-wosi owa thwangana thoka erikolha. (Matayo 6:11; 2 Abanya Tesalonika 3:10) Thwama saba obuwathikya obw’erisingura obutseke bw’omubiri, thutholere ithwayitheya okwa mibere eyanga thukolya omw’irengwako. (Abanya Kolosai 3:5) Eryongera okwa biyithawa bikulhu ebi, hane ebibulyo ebihambire okwa musabe ebya thutholere ithwa subirya ko.

ERISUBIRYA EBIBULYO BIREBE EBIHAMBIRE OKWA MUSABE

9Thutholere ithwa saba ndi? Yesu mwakangirirya abigha biwe erisaba ‘Thatha wethu oyuli elhubulha.’ (Matayo 6:9) Kwesi, emisabe yethu, yitholere iyaghendera Nyamuhanga Yehova musa. Aliriryo, Yehova akanza thuminye ekitsumbi kya Mughalha wiwe ekyusa, Yesu Kristo. Ngokwa thw’igha omwa Sura 5, Yesu mwathumwa okwa kihugho erikolha ng’embanulho erithuthongolya okwa kibi n’olhuholho. (Yoane 3:16; Abanya Roma 5:12) Yusombwerwe ng’Omuhereri Mukulhu kandi ng’Omutsweri. (Yoane 5:22; Abaebrania 6:20) Busana n’ekyo, Amasako akathusondolha erilhabya emisabe yethu omu Yesu. Iyo iyuwene-wene mwabugha athi: ‘Ingye indi nzira, ingye indi mwatsi w’ekwenene, ingye indi ngebe; sihali mundu oyukahika oku Thatha waghe athalyalhaba omw’ingye.’ (Yoane 14:6) Emisabe yethu eriowibwa, thutholere ithwasaba Yehova musa erilhaba omu Mughulha.

10Nina kilhaghiro wukasaba indi wutholere iwabya omwa mibere mirebe ng’erimana, erikukama kutse erisamalira lhuhandi lhulebe n’ebindi-n’ebindi? Eyihi. Yehova syali yithagha mubere mulebe ow’olhughumerere, n’omwa byangabya erikolesya ebyalha kutse ebitsuku byosi eby’omubiri. E Biblia yikakangiriraya yithi si kibi erisaba iwune omwa mibere eyiri mbaghane. Mwamuli er’ikalha, eryunama, erikukama, n’er’imana. (1 Emyatsi y’Emigulu 17:16; Nehemia 8:6; Danieli 6:10; Mariko 11:25) Ekikulhu kutsibu si y’emibere mirebe ey’erisabiramu eyanga lhangirwa n’abandi, aliriryo ky’ekighendererwa kibuya ekiri omwa muthima. Erithwalira haghuma, omughulhu thukakolha emibiiri yethu eya buli kiro kutse omughulhu thukabana ebitsibu kitsumbukirania, thwangana saba omwa bukuthu-kuthu ahosi-hosi aha thwangabya ithuli. Yehova akahulikirira emisabe ng’eyo n’omwa yangabya isiyithwowibwa n’abali hakuhi nethu.—Nehemia 2:1-6.

11Thwanga saba ki? E Biblia yikasoborera yithi: ‘Thwamabulya ekindu omw’isonda liwe, Yehova akathowa.’ (1 Yoane 5:14) Kwesi thwangana saba kindu kyosi-kyosi ekihambangene n’erisonda lya Nyamuhanga. Nina isonda liwe ithwe erisaba ebithuhambireko? Ee! Erisaba Yehova lyanganabya ng’erikania n’omunywani w’okwandungu. Thwangana kania ebyosi, ‘thukabwira Nyamuhanga y’amalighe ethu.’ (Esyonyimbo 62:8) Thutholere ithwa saba omulimu abuyirire, kundi akendi thuwathikya erikolha ekitholere. (Luka 11:13) Kandi thwangana saba obusondoli obw’erithwamu ndeke n’akaghalha ak’erirwanisya ebitsibu. (Yakobo 1:5) Omughulhu thukahalhaya, thutholere ithwa saba ekighanyiro erisighikira okwa kihongo kya Kristo. (Abanya Efeso 1:3, 7) Aliriryo, sithutholere thukabya thukasaba ebithuhambireko bisa. Thutholere ithwa ghalihya emisabe yethu ithune musabira n’abandi—abanya lhughanda n’abaramya balikyethu.—Emibiri 12:5; Abanya Kolisai 4:12.

Abandu bakasaba ibane omwa mibere muthina-muthina

Omusabe wawu angan’owibwa okwa ndambi yosi-yosi

12 Emyatsi eyihambire oku Yehova Nyamuhanga yitholere iyathwa hira embere omwa misabe yethu. Ahathe erithika-thika thuwithe enzumwa ey’erimukangania eripipa lyethu erikalhua omwa muthima n’erimusima busana n’ebibuya biwe byosi. (1 Emyatsi y’Emigulu 29:10-13) Yesu mwaha omusabe ow’erireberyako owasakangire omu Matayo 6:9-13. Omwa musabe oyu, mwa thukangirirya athi thusabe thuthi erina lya Nyamuhanga libye libuyirire. Mwongerako athi Obwami bwa Nyamuhanga bwase kandi athi erisonda liwe likolhawe okwa kihugho ngokwa liri omwa lhubulha. Yesu abere abirikania okwa myatsi mikulhu eyihambire oku Yehova eyi, mwabya akanirye okwa bihambire okw’abandu. Nethu kuthya omughulhu thukaha Nyamuhanga y’ekitsumbi kikulhu kutsibu omwa misabe yethu, thukakanganaya ngokwa thutha tsomene ebithuhambireko bisa.

13Emisabe yethu yitholere iyabya buuli bungahi? E Biblia siyiri hiraho olhubibi lhwosi-lhwosi okwa misabe yethu ey’omwa bubiso-biso kutse ey’abandu abosi nga yangabya buuli bungahi. Erisaba thuthe thwalya lyanganabya likuhi okwa musabe wethu ow’omwa bubiso-biso owathukabwirira mwa Yehova ebyosi ebiri okwa muthima. (1 Samweli 1:12, 15) Aliriryo, Yesu mwatsweba abandu abakayithwalha mw’abathunganene ababya bakasaba emisabe miri-miri, erilholhwako n’abandi. (Luka 20:46, 47) Emisabe ng’eyo siyiri tsemesaya Yehova. Ekikulhu kutsibu ly’erisaba ebikalhua omwa mithima yethu. Busana n’ekyo, obuuli bw’emisabe eyikalighawa bwangana hukana erikwamana n’ebiyithawa n’emibere eyiriho.

14Thutholere ithwasaba mirundi yingahi? E Biblia yikathuhimba yithi ‘thubye thukasaba,’ ‘thuyitsingirire omw’isaba,’ ‘n’erisaba butsira eriumbya.’ (Matayo 26:41, Abanya Roma 12:12; 1 Abanya Tesalonika 5:17) Kwenene, ebinywe ebi sibirimanyisaya bithi thutholere ithwa saba Yehova obuli kathambi. Aliriryo, e Biblia yikathubwira yithi thusabe buthumbya, mughulhu wosi erisima Yehova busana n’ebibuya eby’akathukolera n’erimusaba obusondoli, erikirania, n’akaghalha. Sikiri humulikanaya eriminya thuthi Yehova syali hiraho lhubibi okwa buuli kutse emirundi eyathwanga kania nayu omwa musabe? Kwenene thwama sima olhusunzo lhw’erisaba, ithukendi rondya obuthuku bungi obw’erisaba Thatha wethu ow’elhubulha.

15Busana naki thutholere ithwabugha thuthi “Amina” omusabe akahwamu? Ekinywe “amina” kikamanyisaya “kwenene” kutse “kwabibye bithya.” Eby’erireberyako by’Amasako bikakanganaya bithi kitholere eribugha “Amina” omusabe wawu kutse ow’abandu abosi akahwamu. (1 Emyatsi y’Emigulu 16:36; Esyonyimbo 41:13) Eribugha thuthi “Amina” omusabe wethu akahwamu, thukaghumaya thuthi ebinywe byethu bikalhua okwa muthima kandi ni by’ekwenene. Omughulhu thukabugha thuthi “Amina”—omwa bukuthu-kuthu kutse n’omulenge owakowika—omusabe akahwamu, thukabya ithukakanganaya thuthi thwama ligha ebiryasabawa.—1 Abanya Korinto 14:16.

NYAMUHANGA NGOKWA AKASUBIRAYA EMISABE YETHU

16 Kwenene Yehova akana subiraya emisabe? Ee, kwenene! Thuwithe omusingi owa ghumire ow’eriyikethera thuthi ‘Oyukasubiraya erisaba’ akasubiraya emisabe eyikalhua omwa mithima eyikasabawa n’obukekulhu bw’abandu. (Esyonyimbo 65:2) Yehova angana subirya emisabe yethu omu nzira nyingi.

17 Yehova akakolesaya abamalaika n’abaghombe biwe b’okwa kihugho erisubirya emisabe. (Abaebrania 1:13, 14) Habiribya ebyabiri lholhwako bingi eby’abandu abasaba Nyamuhanga y’obuwathikya obw’eriyitheghererya e Biblia n’enyuma waho iba wathikibwa n’omughombe wa Yehova. Ebyabiri lholhwako ng’ebyo bikaha obwema indi abamalaika bakasondolha omubiiri ow’erithulhughania Obwami. (Eribisulirwa 14:6) Erisubirya emisabe yethu eya thukasaba omwa buthuku bw’obuyithawa, Yehova angana hira omwa Mukristayo mw’omuhwa ow’erithuwathikya.—Emisyo 12:25; Yakobo 2:16.

18 Kandi Nyamuhanga Yehova akakolesaya omulimu abuyirire n’Ekinywe kiwe, e Biblia, erisubirya emisabe y’abaghombe biwe. Angana subirya emisabe yethu ey’erithuwathikya erirwanisya erilengwako omw’ithuha obusondoli n’akaghalha erilhabira omwa mulimu abuyirire. (2 Abanya Korinto 4:7) Mughulhu mungi erisubirya emisabe yethu ey’obusondoli likalhua omwa Biblia, aho Yehova akathuha obuwathikya obw’erithwamu ndeke. Thwangana bana amasako awakawathikaya omughulhu thuk’igha e Biblia ahabwethu n’omughulhu thukasoma ebitabu by’Ekikrisitayo, ng’ekitabu kino. Emyatsi y’amasako eya thukayithagha eriminya, thwangana banayo erilhabira omwa mihindano y’Ekikrisitayo kutse erilhabira omwa eby’omusyakulhu w’ekithunga oyutsomene emibere yethu akakanaya okwa bithuhambireko.—Abanya Galatia 6:1.

Omulhume na mukali wiwe bane muwathikya munywani wabu oyukekelhuhire

Erisubirya emisabe yethu, Yehova angana hira omwa Mukristayo mw’omuhwa ow’erithuwathikya

19 Yehova amabya ng’amathwalha buthuku buuli erisubirya emisabe yethu, eki sikiri manyisaya kithi syanga thoka erisubirya yo. Aliriryo, thutholere ithw’ibuka indi Yehova akasubiraya emisabe erikwamana n’erisonda liwe kandi omwa buthuku bwiwe obwa atheghekire. Anasi ebiyithawa byethu kandi ngoku byangahwa kwilhaba ithwe. Mughulhu mungi akathulighira ‘eribya ithune mubulya, erisonda-sondya, n’erikongotha.’ (Luka 11:5-10) Eriyitsingirira ng’eri likakanganaya Nyamuhanga lithi eriyisunza lyethu ni lingi kandi lithi erikirirya lyethu ni ry’ekwenene. Eryongera okw’ekyo, Yehova angana subirya emisabe yethu omwa nzira iya thuthasi. Ng’eky’erireberyako, angana subirya emisabe yethu erikwamana n’erilengwako lirebe, butsira omwi lhusyaho ekitsibu, aliriryo omw’ithuha akaghalha k’erikiyiyinirya.—Abanya Filipi 4:13.

20 Ka thukasima kutsibu kundi Omuhangiki w’ebihangikwa byosi ebi ali hakuhi n’abosi abakamuhikira ndeke omwa musabe! (Esyonyimbo 145:18) Thutholere ithwa kolesya ndeke olhusunzo olhw’obughuli bunene lhuno olhw’erisaba. Thwamakolha thuthya, ithukendibya n’amaha w’obutseme aw’eriyithunda hakuhi na Yehova, Oyukasubiraya erisaba.

EBYE BIBLIA YIKAKANGIRIRAYA

  • Erisaba Yehova mughulhu wosi kikathuwathikaya eriyithunda hakuhi nayu.—Yakobo 4:8.
  • Nyamuhanga eriowa emisabe yethu, thutholere ithwasaba omw’ikirirya ithuna yibombekire, n’omwa kwenene.—Mariko 11:24.
  • Thutholere ithwasaba Yehova musa erilhabira omu Mughalha wiwe.—Matayo 6:9; Yoane 14:6.
  • Yehova, ‘Oyukasubiraya erisaba,’ akakolesaya abamalaika biwe, abaghombe biwe b’okwa kihugho, omulimu abuyirire wiwe, n’Ekinywe kiwe erisubirya emisabe.—Esyonyimbo 65:2.

Ebibulyo eby’Erigha

1, 2. Busana naki thutholere ithwa lhangira omusabe ng’olhusunzo lhunene, kandi busana naki thutholere ithwaminya ekye Biblia yikakangiriraya kugho?

3. Enzumwa nkulhu eyikaleka ithwa saba Yehova ni yahi?

4. Erisaba Yehova mughulhu wosi likawathaya lithi obunywani bwethu nayu?

5. Ekikakanganaya kithi Yehova syali hulikirira emisabe yosi niki?

6. Nyamuhanga eriowa emisabe yethu, ekiyithawa kikulhu ni kyahi, kandi thwanga kiberererya thuthi?

7. (a) Omughulhu thukakanaya na Yehova omwa musabe, busana naki thutholere ithwa yisikya? (b) Omughulhu thukasaba Nyamuhanga, thwanga kangania thuthi eriyikehya n’ekwenene?

8. Thwangakolha thuthi erikwamana n’ebya thukasaba?

9. Thutholere ithwasaba ndi, n’erilhaba omundi?

10. Busana naki sikiri yithaghisibawa eribya omu mibere mirebe emighumerera omughulhu thukasaba?

11. Ni myatsi yahi eyithuhambireko eya thwanga saba?

12. Emyatsi eyihambire oku Thatha wethu w’elhubulha thwanga hira ya thuthi embere omwa misabe yethu?

13. Amasako akakanganaya ki erikwamana n’obuuli bw’emisabe eyikalighawa?

14. E Biblia yikamanyisaya ki omughulhu yikathuhimba yithi ‘thuyitsingirire omw’isaba,’ kandi ekikaleka eki ikya humulikania niki?

15. Busana naki thutholere ithwa bugha thuthi “Amina” omusabe wethu ahabwethu kutse ow’abandu abosi akahwamu?

16. Thuwithe eriyikethera ki erikwamana n’erisaba?

17. Busana naki kyangana buwa indi Nyamuhanga akakolesaya abamalaika n’abaghombe biwe b’okwa kihugho erisubirya emisabe yethu?

18. Yehova akakolesaya athi omulimu abuyirire n’Ekinywe kiwe erisubirya emisabe y’abaghombe biwe?

19. Ni kyahi ekya thutholere ithw’ibuka emisabe yethu yamabya nga siyithasubiribwa?

20. Busana naki thutholere ithwakolesya ndeke olhusunzo lhw’obughuli bunene lhuno olhw’erisaba?