Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

ESURA EY’ERIKUMI N’IBIRI

Erithwalha Engebe Omwa Nzira Eyikatsemesaya Nyamuhanga

Erithwalha Engebe Omwa Nzira Eyikatsemesaya Nyamuhanga

Wangabya wuthi munywani wa Nyamuhanga?

Erihakanisya lya Sitani likakuhambako lithi?

Ni mitse ki eyitha tsemesaya Yehova?

Wanga thwalha wuthi engebe yawu omwa nzira eyikatsemesaya Nyamuhanga?

WANGA sombolha omundu oyuli athi eribya munywani wawu? Ahathe erithika-thika iwukendi anza obunywani n’omundu oyuwithe ebirengekanio, ebilhubirirwa, n’emitse eyisosire eyawu. Kandi iwukendi anza erinywana omundu oyuwithe emibere eyuwene, ng’eribya mw’ekwenene n’olhukeri.

2 Erilhua kera, Nyamuhanga abirisombolha abandu balebe eribya banywani biwe b’okwandungu. Ng’eky’erireberyako, Yehova mwahulha Abrahamu mwa munywani wiwe. (Isaya 41:8; Yakobo 2:23) Nyamuhanga mwakania oku Dawudi ‘ng’omundu oyo nyanzire’ kusangwa abya mundu oyo Yehova akanza. (Emibiri 13:22) Kandi Yehova mwalhangira omuminyereri Danieli ng’omundu ‘oyukasimawa kutsibu.’—Danieli 9:23.

3 Ekyaleka Yehova inyathwalha Abrahamu, Dawudi, na Danieli mwa banywani biwe niki? Mwabwira Abrahamu athi: “Wabirikenga omulenge wag[h]e.” (Enzuko 22:18) Kwesi Yehova akayithunda hakuhi n’abo abakakolha omw’iyibombeka ebya akayithagha okw’ibo. Mwabwira Abaisraeli athi, ‘Muhulikirire omulenge waghe, naghe nasyabya Nyamuhanga wenyu, nenyu mwasyabya bandu baghe.’ (Yeremia 7:23) Nawu kuthya, wanganabya munywani wa Yehova wama mwowa!

YEHOVA AKAHA ABANYWANI BIWE B’AMAKA

4 Thalengekania erinywana Nyamuhanga nga kikamanyisaya ki. E Biblia yikabugha yithi Yehova ane murondekania enzira yosi-yosi ‘eriyikangya mw’ow’amaka busana n’ab’omuthima ahikene okw’iyo.’ (2 Emyatsi y’Emigulu 16:9) Yehova anga kangania athi amaka wiwe ahabwawu? Enzira nguma yikakanganibawa omwa Esyonyimbo 32:8, aho Yehova akabugha athi: ‘Nasyakukangirirya enzira wangalhabamo; nasyakuhana n’erikweghesya.’

5 Ebinywe bya Yehova ebi ka bikakanganaya eritsomana liwe! Akendi kuha obusondoli obukayithayisibawa n’erikutheya wukakolesya obusondoli obwo. Nyamuhanga anzire erikuwathikya wangathoka eriyiyinirya erilengwako lyawu. (Esyonyimbo 55:22) Neryo wamakolera Yehova n’omuthima awahikene, iwukendi yikethera ng’omusakangi w’Esyonyimbo oyu wabugha athi: ‘Nga hira Omwami Mukulhu embere syaghe okwa mighulhu yosi. Kusangwa ali okwa byalha byaghe by’amalya singendi syathundwa.’ (Esyonyimbo 16:8; 63:8) Inga, Yehova angana kuwathikya erithwalha engebe yawu omwa nzira eyikamutsemesaya. Aliriryo, ngokwa wunasi, hali enzighu ya Nyamuhanga eyithanzire wukakolha eki.

ERIHAKANISYA LYA SITANI

6Esura 11 ey’ekitabu kino muyikana soborera ngoku Sitani Diabolo ahakanisaya obuthabali bwa Nyamuhanga. Sitani mwabugha athi Nyamuhanga ni mubehi kandi abugha athi Yehova syabya ahikire erithendi leka Adamu na Eva bakayithwiramu ahabwabu ekyabya kibuya n’ekyabya kibi. Adamu na Eva babere babiri halya n’ekihugho kikatsuka eryusulha mw’abaana babu, Sitani mwa thika-thikira ekilhubirirwa ky’abandu abosi. Sitani mwahangirira athi: “Abandu sibalikolera Nyamuhanga kusangwa bamwanzire.” ‘Indya bana akaghisa, inangana bindulha omundu wosi-wosi erilhua oku Nyamuhanga.’ Omwatsi w’omulhume oyukahulhawa mwa Yobu akakanganaya athi eki kya Sitani abya ikirirye. Yobu abya nindi, kandi erihakanisya lya Sitani mulya muhambako lithi?

7 Yobu abyaho hakuhi emyaka 3,600 eyihwere. Abya mulhume mubuya, kusangwa Yehova mwabugha athi: ‘Sihali oyuli ng’iyo omwa kihugho, omundu oyuhikene n’oyuthunganene, oyukakenga Nyamuhanga, n’erihuthathira ebibi.’ (Yobu 1:8) Yobu mwatsemesya Nyamuhanga.

8 Sitani mwathika-thikira ekilhubirirwa kya Yobu erikolera Nyamuhanga. Neryo Diabolo mwabugha na Yehova athi: ‘Sulithamuthimbya kw’ekikunda, n’ekithunga kiwe, n’ebyosi awithe okwa mbande syosi kwehi? Wabiri tsumulha omubiiri w’ebyalha biwe, n’obutheke bwiwe bwabiri kanyirira omwa kihugho. Nikwa thahira ebyalha byawu lino, wuthule okwa byosi awithe, nayu akandi kutsuma embere w’obusu bwawu.’—Yobu 1:10, 11.

9 Kwesi, Sitani amanyisaya athi Yobu akakolera Nyamuhanga busana n’ebya akabana. Kandi Diabolo mwahangirira athi Yobu amalengwako, inyakendilhua oku Nyamuhanga. Yehova mwasubirya athi erihakanisya lya Sitani? Kundi omwatsi oyu abya ahambire okwa kilhubirirwa kya Yobu, Yehova mwalighira Sitani erilenga oku Yobu. Omwa nzira eyi, olhwanzo lhwa Yobu busana na Nyamuhanga—kutse erithendibya nalhu—kyanga kanganibwe ndeke-ndeke.

YOBU AKALENGAWAKO

10 Neryo-neryo Sitani mwalenga oku Yobu omu nzira nyingi. Erimbere, eyindi mithungu ya Yobu muyibwa n’eyindi mub’ithayo. Abaghombe biwe bangi mubakerwa. Kino mukyaletha obusama. Ekindi kihunzo mukyahika oku Yobu omughulhu abaana biwe ikumi b’ithawa omwa kihunga. Aliriryo, n’omwa hanabya ebindu by’akabi ebi, ‘Yobu mwathakolha erilholho, kutse eriahulha Nyamuhanga omwa bukiru.’—Yobu 1:22.

Yobu mwahembwa busana n’obuthaleghulha bwiwe

Yobu mwahembwa busana n’obuthaleghulha bwiwe

11 Sitani mwathalhuhirira. Angabya imwalengekania athi nomwakine indi Yobu amayiyinirya eriherya obughuda, abaghombe, n’abaana bwiwe, angana lhua oku Nyamuhanga amalhwalha. Yehova mwalekerera Sitani eriswirya Yobu y’omwa bulhwere obubi, obukalhuma kutsibu. Aliriryo n’eki mukitha leka Yobu akaherya erikirirya liwe omu Nyamuhanga. Aliriryo, mwabugha inyana ghumire athi: ‘Erihika okw’iholha lyaghe singendi syaghana erithunganene lyaghe.’—Yobu 27:5.

12 Yobu syabya asi ngoku Sitani yuwabya akamulethera ebitsibu. Athasi omwatsi wosi-wosi owahambire okwi hakanisya lya Diabolo ery’obuthabali bwa Yehova, Yobu mwalengekania athi Nyamuhanga ya nzuko y’ebitsibu biwe. (Yobu 6:4; 16:11-14) N’omwa bine bithya, mwasighalha muthaleghulha oku Yehova. Kandi Sitani eribugha athi Yobu akolera Nyamuhanga busana n’esyonzumwa esy’eriyitsomana mukya kanganibwa ngokwa ni mabehi omwa buthaleghulha bwa Yobu!

13 Erithendi leghulha lya Yobu mulyaleka Yehova inyasubirya ndeke erihakanisya lya Sitani erikahithanaya. Yobu kwenene abya munywani wa Yehova, kandi Nyamuhanga mwa muhemba busana n’erithendileghulha liwe.—Yobu 42:12-17.

NGOKU WUHAMBIRWEKO

14 Omwatsi w’erithendi leghulha oku Nyamuhanga owahulhukibawa na Sitani syabya wa Yobu musa. Nawu kuthya wuhambirweko. Kino kikanganibwe ndeke-ndeke omwa Emisyo 27:11, aho Ekinywe kya Yehova kikabugha kithi: ‘Mughalha waghe wubye n’amenge, n’eritsemesya omuthima waghe, inathoka erisubirya oyukanyitsuma.’ Ebinywe ebi, ebya sakawa ebikumi by’emyaka Yobu inyabiri holha, bikakanganaya bithi Sitani abya inyakina tsuma Nyamuhanga n’erihangirira abaghombe Biwe. Thwama thwalha esyangebe syethu omwa nzira eyikatsemesaya Yehova, omwa kwenene thukawathikaya eriha eky’erisubirya okwi hangirira lya Sitani ery’amabehi, neryo omwa nzira eyo thukatsemesaya omuthima wa Nyamuhanga. Wukayowa wuthi busana n’ekyo? Sikyangabya kibuya eribya n’ekya wukasubiraya okwi hangirira lya Diabolo ery’amabehi, n’omukyangabya ikikamanyisaya erikolha esyombinduka ndebe omwa ngebe yawu?

15 Yitheghereraye indi Sitani mwabugha athi: “Omundu anganaha ebyosi awit[h]e busana n’engebe yiwe.” (Yobu 2:4) Sitani omw’ibugha athi “omundu,” akanganaya ndeke-ndeke indi erihangirira liwe siryabya lihambire oku Yobu musa aliriryo okw’abandu abosi. Eyo ni nzumwa nkulhu kutsibu. Sitani abirithika-thikira erithendileghulha lyawu oku Nyamuhanga. Diabolo anzire erilhangira wukaghana eriowa Nyamuhanga n’erileka enzira y’erithunganene omughulhu hakabya ebitsibu. Sitani anga lengesya eriberererya eki ky’athi?

16 Ngoku kya kanibawa omwa Sura 10, Sitani akakolesaya esyonzira nyingi erilengesya eribindulha abandu balhue oku Nyamuhanga. Okwa lhundi lhuhandi, akalhwa “ng’endale, eyikaruruma n’erisonda-sonda oyo yangalya.” (1 Petero 5:8) Busana n’ekyo, ebyuka bya Sitani byangana lhangirika omughulhu abanywani, abahughu, kutse abandi bakahakanisaya akaghalha aka wukahiraho erigha e Biblia n’erikolesya ebya wuk’igha.* (Yoane 15:19, 20) Okwa lhundi lhuhandi, Sitani ‘akayisosekanaya ng’omumalaika w’ekyakakalha.’ (2 Abanya Korinto 11:14) Diabolo angana kolesya esyonzira esikalire eriyitheghererya erikuthebya n’erikulhusya okwa nzira ey’engebe eyikatsemesaya Nyamuhanga. Kandi angana kolesya erisirikalira ly’omuthima, obundi erileka iwayowa wuthi siwanga tholera eritsemesya Nyamuhanga. (Emisyo 24:10) Mbulha Sitani anemukolha “ng’endale eyikaruruma” kutse erikolha ‘ng’omumalaika w’ekyakakalha,’ erihakanisya liwe likasighalha iryene lighumerere: Akabugha athi omughulhu wukabana erilengwako, wukendi leka erikolera Nyamuhanga. Wanga subirya wuthi erihakanisya liwe n’erikangania erithendi leghulha lyawu oku Nyamuhanga, nga Yobu kw’akolha?

ERIKENGA EBIHANO BYA YEHOVA

17 Wangana subirya erihakanisya lya Sitani omwi thwalha engebe yawu omwa nzira eyikatsemesaya Nyamuhanga. Eki kikamanyisaya ki? E Biblia yikasubiraya yithi: ‘Wasyanza Omwami Mukulhu Nyamuhanga wawu n’omuthima wawu wosi, n’engebe yawu yosi, kandi n’akaghalha kawu kosi.’ (Eribuka Ebihano 6:5) Olhwanzo lhwawu busana na Nyamuhanga lhukendibya lhune mwongera, wukendi osulha mw’engumbu ey’erikolha ebya akakuyithaghisayako. Omukwenda Yoane mwasakanga athi: “Erianza Nyamuhanga ni kwama ebihano biwe.” Wamanza Yehova n’omuthima wawu wosi, iwukendi lhangira wuthi: “ebihano biwe sibikalire.”—1 Yoane 5:3.

18 Ebihano bya Yehova ni byahi? Ebighuma okw’ibyo mwamuli emitse eya thutholere ithwa yihighulhako. Ng’eky’erireberyako, lebaya akasanduko akawithe omuthwe, “Yihighule Okwa Ebya Yehova Akapona.” Wukendi banaho emitse eyithondowerwe eye Biblia yikatsweba ndeke-ndeke. Wukatsuka erilhangirayo, eyindi mitse eyithondowerwe yangana lhangirika nga si mibi. Aliriryo wukendibya wabiri ghanirya okw’amasako awakanganibwe, wukendi lhua iwalhangira obwenge bw’ebihano bya Yehova. Erikolha esyombinduka omwa mitse yawu kyanganabya kitsibu kinene ekyawuthe wathabana omwa ngebe yawu. Aliriryo, erithwalha engebe yawu omwa nzira eyikatsemesaya Nyamuhanga kikaletha erihumulikana n’etseme nene. (Isaya 48:17, 18) Kandi ni kindu ekya wangana kolha. Thukaminya ekyo kya thuthi?

YIHIGHULE OKWA EBYA YEHOVA AKAPONA

Ebilhume bibiri ebitsibu
Omukali n’omulhume bane munywa obwabu n’ethaba
Omukali ane mwiba
 • Er’itha.—Eriluayo 20:13; 21:22, 23.
 • Obusingiri.—Abalawi 20:10, 13, 15, 16; Abanya Roma 1:24, 26, 27, 32; 1 Abanya Korinto 6:9, 10.
 • Obukumu.—Eribuka Ebihano 18:9-13; 1 Abanya Korinto 10:21, 22; Abanya Galatia 5:20, 21.
 • Eriramya ebisasani.—1 Abanya Korinto 10:14.
 • Erithamira.—1 Abanya Korinto 5:11
 • Eriba.—Abalawi 6:2, 4; Abanya Efeso 4:28.
 • Eribiha.—Emisyo 6:16, 19; Abanya Kolosai 3:9; Eribisulirwa 22:15.
 • Omururu.—1 Abanya Korinto 5:11.
 • Omwagha.—Esyonyimbo 11:5; Emisyo 22:24, 25; Malaki 2:16; Abanya Galatia 5:20.
 • Emibughire mibi.—Abalawi 19:16; Abanya Efeso 5:4; Abanya Kolosai 3:8.
 • Erikolesya omusasi wa nabi.—Enzuko 9:4; Emibiri 15:20, 28, 29.
 • Omundu erighana eriha eka yiwe y’ebiyithawa.—1 Timoteo 5:8.
 • Erisangira omwa syonyuhi kutse omwa myatsi y’ekithabale eky’ekihugho kino.—Isaya 2:4; Yoane 6:15; 17:16.
 • Erikolesya ethaba kutse eyikahulhawa mwa mibatsi y’eriyitsemesyamo.—Mariko 15:23; 2 Abanya Korinto 7:1.

19 Yehova syali thuyithagha kw’ebya thuthe thwangakolha. (Eryibuka Ebihano 30:11-14) Anasi ebya thwanga thoka n’aha thwanga subulira kwilhaba ngokwa thuyasi. (Esyonyimbo 103:14) Eryongera okw’ekyo, Yehova angana thuha akaghalha ak’erimwowa. Omukwenda Paulo mwasakanga athi: ‘Nyamuhanga syali leghulha, siendi syaligha mukalengwako kwilhaba amaka wenyu; nikwa omw’irengwako eryo asyabana amaka w’eriyiyinia n’enzira y’eribalha.’ (1 Abanya Korinto 10:13) Yehova erikuwathikya eriyiyinia, angana kuha “akaghalha akalengethukire.” (2 Abanya Korinto 4:7, NW) Paulo abere abiri yiyinirya erilengwako lingi, mwabugha athi: ‘Nyithokire erikolha ebyosi busana n’amaka w’oyukanyithokesaya.’—Abanya Filipi 4:13.

ERIKULHA-KULHANIA EMIBERE Y’EKINYAMUHANGA

20 Omwa kwenene, ni bingi ebikayithaghisibawa eritsemesya Yehova kwilhaba eriyihighulha okwa bindu eby’akapona. Kandi wutholere iwanza ebyanzire. (Abanya Roma 12:9) Siwulianza eribya hakuhi n’abo abawithe ebirengekanio, ebilhubirirwa, n’emitse ng’eyawu? Yehova nayu kw’akanza athya. Neryo igha erianza ebindu ebya Yehova anzire. Ebighuma okw’ebi bikakanibawako omwa Esyonyimbo 15:1-5, aha thukasomera okw’abo aba Nyamuhanga akathwalha nga banywani biwe. Abanywani ba Yehova bakakanganaya ebye Biblia yikahulha ‘mw’emikolere eyikalhua okwa mulimu.’ Mwamuli ‘olhwanzo, obutseme, obuholho, eriyibombeka, obwenge, obubuya, erithendileghulha, omuthima mwolho, n’eriyitheya.’—Abanya Galatia 5:22, 23.

21 Erisoma n’erigha e Biblia mughulhu wosi kikendi kuwathikya erikulha-kulhania emibere y’ekinyamuhanga. Kandi erigha ebya Nyamuhanga akayithagha kikendi kuwathikya erihambania ebirengekanio byawu n’amalengekania wa Nyamuhanga. (Isaya 30:20, 21) Wuk’ongera erighumya olhwanzo lhwawu busana na Yehova, engumbu yawu ey’erithwalha engebe yawu omwa nzira eyikatsemesaya Nyamuhanga iyikendi ongera.

22 Akaghalha kaka yithayisibawa erithwalha engebe omwa nzira eyikatsemesaya Yehova. E Biblia yikasosekanaya eribindulha engebe yawu ng’erilhusya omundu wawu owa kera n’eryambalha omundu omuhya-muhya. (Abanya Kolosai 3:9, 10) Aliriryo erikwamana n’ebihano bya Yehova, omusakangi w’Esyonyimbo mwasakanga athi: “Oyukakwamabyo akabana ol[h]uhembo l[h]unene.” (Esyonyimbo 19:11) Nawu kuthya, wukendi lhangira wuthi erithwalha engebe yawu omwa nzira eyikatsemesaya Nyamuhanga kikaletha olhuhembo lhunene. Omw’ikolha wuthya, wukendi iha eky’erisubirya okwi hakanisya lya Sitani n’eritsemesya omuthima wa Yehova!

EBYE BIBLIA YIKAKANGIRIRAYA

 • Wanganabya munywani wa Nyamuhanga omwi mwowa.—Yakobo 2:23.
 • Sitani abiri hakanisya erithendileghulha ly’abandu abosi.—Yobu 1:8, 10, 11; 2:4; Emisyo 27:11.
 • Thutholere ithwa yihighulha okwa mitse eyitha tsemesaya Nyamuhanga.—1 Abanya Korinto 6:9, 10.
 • Thwangana tsemesya Yehova omwi pona eby’akapona n’erianza ebyanzire.—Abanya Roma 12:9.

*  Eki sikiri manyisaya kithi buli mundu oyuka kuhakanisaya akasondolhawa na Sitani. Aliriryo Sitani ya nyamuhanga w’emighulhu eno, n’ekihugho kyosi kiri omwa buthoki bwiwe. (2 Abanya Korinto 4:4; 1 Yoane 5:19) Busana n’ekyo, thutholere ithwa kiminya indi eribya n’emibere y’ekinyamuhanga siyanga tsemesya abangi, kandi abandi bakendi kuhakanisya.


Ebibulyo eby’Erigha

1, 2. Hereraya eby’erireberyako by’abandu abo Yehova alhangira ng’abanywani biwe b’okwandungu.

3. Ekikaleka Yehova inyasombolha abandu balebe eribya banywani biwe niki?

4, 5. Yehova akakanganaya athi amaka wiwe busana n’abandu biwe?

6. Sitani mwahangirira athi abandu?

7, 8. (a) Ekyaleka Yobu inyabya wambaghane erisiinga abandu b’omughulhu oyo niki? (b) Sitani mwathika-thikira athi ekilhubirirwa kya Yobu?

9. Yehova mwasubirya athi erihakanisya lya Sitani, kandi busana naki?

10. Ni lengwako ki eryahika oku Yobu, kandi mwakolha haki?

11. (a) Ni hangirira lyahi erya kabiri erya Sitani ahira oku Yobu, kandi Yehova mwasubirya athi? (b) Yobu mwasubirya athi okwa bulhwere bwiwe obukalhuma kutsibu?

12. Yobu mwasubirya athi erihakanisya lya Diabolo?

13. Ekyabya kyabere ni ki busana na Yobu eribya muthaleghulha oku Nyamuhanga?

14, 15. Busana naki thwanga bugha thuthi erihakanisya lya Sitani erihambire oku Yobu, likahamba okw’abandu abosi?

16. (a) Sitani akakolesaya nzira ki erilengesya eribindulha abandu balhue oku Nyamuhanga? (b) Diabolo angana kolesya esyonzira esi sy’athi okw’iwe?

17. Enzumwa nkulhu ey’eriowa ebihano bya Yehova ni yahi?

18, 19. (a) Ebighuma okwa bihano bya Yehova ni byahi? (Lebaya akasanduko.) (b) Thukaminya thuthi ngoku Nyamuhanga syali thusaba ebya thuthe thwanga thoka?

20. Ni mibere yahi ey’ekinyamuhanga eya wutholere iwakulha-kulhania, kandi busana naki eyi ni ya mubongo?

21. Ekikendi kuwathikya erikulha-kulhania emibere y’ekinyamuhanga ni kyahi?

22. Wamathwalha engebe yawu omwa nzira eyikatsemesaya Nyamuhanga iwukendi berererya ki?