Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

ESURA EY’ERIKUMI N’ISATHU

Erilhangira Engebe Ngoku Nyamuhanga Akalhangirayo

Erilhangira Engebe Ngoku Nyamuhanga Akalhangirayo

Nyamuhanga akalhangira engebe y’athi?

Nyamuhanga akalhangira athi er’iha mw’obukule?

Thukasikaya engebe ya thuthi?

OMUMINYERERI Yeremia mwabugha athi: ‘Yehova ya Nyamuhanga w’ekwenene.’ ‘Iyo ni Nyamuhanga oyuliho.’ (Yeremia 10:10) Eryongera okw’ekyo, Nyamuhanga Yehova ya Muhangiki w’ebindu ebyosi ebiriho. Ebihangikwa by’elhubulha mubya mubwira bithi: “Wahangika ebindu byosi, kandi busana n’erisonda lyawu m[u]byabyaho kandi m[u]byahangikwa.” (Eribisulirwa 4:11) Omwa lhwimbo lhw’Omwami Dawudi akapipa Nyamuhanga, mwabugha athi: “[W]uli nzuko y’engebe yosi.” (Esyonyimbo 36:9) Neryo kwesi, engebe ni kihembo ekikalhua eyiri Nyamuhanga.

2 Kandi Yehova akaleka esyangebe syethu isyabyaho. (Emibiri 17:28) Akathuha ebyalya eby’erirya, amaghetse w’erinywa, omuka w’erihumulha, n’ekithaka ekya thw’ikereko. (Emibiri 14:15-17) Yehova abirikolha eki omwa nzira eyikaleka engebe iya tsemesya. Aliriryo eritsemera engebe ya ndeke, thutholere ithw’igha ebihano bya Nyamuhanga n’eribikenga.—Isaya 48:17, 18.

ERISIKYA ENGEBE

3 Nyamuhanga akanza thusikaye engebe—eyethu n’ey’abandi. Ng’eky’erireberyako, omwa biro bya Adamu na Eva, Kaina omwana wabu, mwahithana kutsibu oku mughalha wabu omulere ya Abeli. Yehova mwakunga Kaina athi erihithana liwe lyangana mukolya okwa kibi ekikalire. Kaina mwagheghena erikunga eryo. ‘Mwaghulhukira oku mughalha wabu ya Abeli n’erimwitha.’ (Enzuko 4:3-8) Yehova mwasuyira Kaina busana n’er’itha mughalha wabu.—Enzuko 4:9-11.

4 Enyuma w’esyankumi esyamyaka, Yehova mwaha Abaisraeli b’emighambo eribawathikya erimukolera omwa nzira ey’akaligha. Obundi buthuku yikahulhawa mwa Emighambo ya Musa, kusangwa muyahebwa erilhabira omwa muminyereri Musa. Ekighuma okwa Mighambo ya Musa kyabya kikabugha kithi: “Isiwit[h]a.” (Eryibuka Ebihano 5:17) Eki kyabya kikakangania Abaisraeli kithi Nyamuhanga akalhangira engebe y’omundu mwa y’omubongo kandi kithi abandu batholere ibalhangira esyangebe sy’abandi mwa sy’omubongo.

5 Kandi ibbwa engebe y’omwana oyuthe wabuthwa? Erikwamana n’Emighambo ya Musa, wamaleka omwana oyukine omwanda ya mama wiwe akaholha kyabya kibi. Kwenene, engebe ng’eyo nibya ni y’obughuli eyiri Yehova. (Eriluayo 21:22, 23; Esyonyimbo 127:3) Eki kikamanyisaya kithi er’iha mw’obukule ni kibi.

6 Erisikya engebe mwamuli erithwalha balikyethu ba ndeke. E Biblia yikabugha yithi: ‘Obuli mundu oyukakwa mulikyabu y’obusu ni mwithi, kandi munasi ko hathe mwithi oyuwithe engebe y’erikotha omwisi wiwe.’ (1 Yoane 3:15) Thwamanza engebe y’erikotha, thutholere ithwa lhusya omwa mithima yethu mw’eripona abalikyethu, kusangwa eriponangana y’enzuko y’ebikorwa bingi eby’obwithi. (1 Yoane 3:11, 12) Ni kikulhu erilhangira indi thukigha erianzana.

THUKASIKAYA ENGEBE

Omwana oyuthe wabuthwa
  • omw’ithendi lhusya mw’obukule

Omundu iniane munyughusulha epaki y’ethaba
  • omw’iyihighulha okwa mitse eyithisirire

Abanywani babiri erilhua omwa bihanda muthina-muthina
  • omw’ilhusya omwa mithima yethu mw’eriponangana

7 Ibbwa kandi erisikya esyangebe syethu? Erithwalira haghuma abandu sibali anza eriholha, aliriryo abandi bakahira engebe y’omw’akabi busana n’eriyitsemesya. Ng’eky’erireberyako, abangi bakanywa ethaba n’ebangyi, ibalya amayirungi, kutse ibanywa emibatsi eyikathamiraya busana n’eriyitsemesya. Ebindu ng’ebyo bikatsandaya omubiri kandi mughulhu mungi bik’itha abakabikolesaya. Omundu oyukakolha mwa mutse erikolesya ebindu ebi syali lhangira engebe ng’eyibuyirire. Emitse eyi ni mibi omw’ameso wa Nyamuhanga. (Abanya Roma 6:19; 12:1; 2 Abanya Korinto 7:1) Nyamuhanga eriligha emibiiri yethu, thutholere ithwa leka emitse ng’eyo. Nomwakine indi erikolha wuthya kyangana kalha kutsibu, Yehova angana thuha obuwathikya obukayithaghisibawa. Kandi akasima akaghalha akathukahiraho erithwalha engebe yethu ng’ekihembo ky’obughuli erilhua eyali.

8 Thwamabya thusikirye engebe, ithukendibya ithun’ibukire eribya ithuna tsomene erithendi huthalya yo. Isithwendi yighalha-ghandya kandi isithwendi yihira omw’akabi busana n’eriyitsemesya. Ithukendi yihighulha okw’ifugha kithya-kithya n’okwa misathu eyiri mw’ebikorwa by’obwithi kutse akabi. (Esyonyimbo 11:5) Ekihano kya Nyamuhanga okwa Israeli eya kera mukya bugha kithi: ‘Omughulhu wukahimba enyumba nyihya-nyihya, mwasyahimba ekikunda okwa lhuthwe lhwenyu, mukasyaletha olhubanza lhw’omusasi okwa nyumba yenyu omundu amathogha kuyo.’ (Eryibuka Ebihano 22:8) Erihambana n’omusingi owali omwa kihano ekyo, theghaya ebindu ng’amatembero awali omwa lhukyo lhw’enyumba yawu omwa mibere eyuwene nuku omundu syathendere, kutse eriyithinira, neryo akahuthalha kutsibu. Wamabya wuwithe ematoka, lhangira wuthi siyanga letha akabi yamafuwa. Siwuleke enyumba kutse ematoka yawu yikabya kabi okw’iwe kutse okw’abandi.

9 Kandi ibbwa engebe y’ekisoro? Okwa Muhangiki, nayu yibuyirire. Nyamuhanga akahamulha er’itha ebisoro busana n’eribana ebyalya n’esyongimba kutse eritheya abandu okw’akabi. (Enzuko 3:21; 9:3; Eriluayo 21:28) Aliriryo, eriaghalya ebisoro kutse erib’itha habw’amasatha ni kibi kandi kikakanganaya ndeke-ndeke erithendi sikya eribuyirira ly’engebe.—Emisyo 12:10.

ERISIKYA OMUSASI

10 Kaina abere abir’itha mughalha wabu ya Abeli, Yehova mwabwira Kaina athi: ‘Omulenge w’omusasi wa mughalha wenyu akanyiririra erilhua okwa kithaka.’ (Enzuko 4:10) Omughulhu Nyamuhanga akanaya okwa musasi wa Abeli, amanyisaya engebe ya Abeli. Kaina abya inyabiri itha engebe ya Abeli, neryo Kaina abya atholere erisuyirwa. Omusasi wa Abeli, kutse engebe yiwe muyabya nga ya yabya yikalirira Yehova akole obulingirirania. Erihambana eriri ahakathi-kathi k’engebe n’omusasi mulyathasya kanganibwa enyuma w’Eribogha omwa buthuku bwa Noa. Eribogha lithe lyabya, abandu babya bakalya ebighuma, esyonyinyi, n’ebindi birimwa bisa. Enyuma w’Eribogha, Yehova mwabwira Noa n’abaana biwe athi: ‘Obuli soro eyiriho eyika ghenda-ghenda yasyabya kalyo kenyu. Ngoku nabaha esyanyinyi, kwa namabaha nyithya ebyosi.’ Aliriryo, Nyamuhanga mwahiraho erikakirya lino: ‘Nikwa simusyalya enyama yithalhwire mw’omusasi, kusangwa gho ngebe yayu.’ (Enzuko 1:29; 9:3, 4) Kilhangirikire ndeke, Yehova akahambanaya ndeke engebe n’omusasi w’ekihangikwa.

11 Thukasikaya omusasi omw’ithendi irya gho. Omwa Mighambo eya Yehova aha Abaisraeli, mwabalhaghira athi: ‘Omundu wahi oyukahigha esoro akahamba esoro eyo kutse enyonyi eyanga libwa, asyutha omusasi wayu, n’erikuningira gho omwa lhuthuthu. Kyaleka inabwira abaana Baisraeli nyithi, Simusyerya omusasi w’omusindoki w’enyama.’ (Abalawi 17:13, 14) Ekihano kya Nyamuhanga eky’erithendirya omusasi w’esoro, ekyatsuka erihebwa Noa emyaka 800 eyabya iyabiri lhaba, kyabya ikikina kolha. Ebirengekanio bya Yehova byabya bilhangirikire ndeke-ndeke: Abaghombe biwe ibakalya enyama y’esoro butsira omusasi. Babya b’eryutha omusasi okwa kithaka—ekikamanyisaya, erisubulirya Nyamuhanga y’engebe y’ekihangikwa.

12 Ekihano ekya n’ekyo, kihambire n’okw’Abakristayo. Abakwenda n’abandi balhume ababya bakasondolha abigha ba Yesu omwa kighonye eky’erimbere mubahindana haghuma erithwamu nga ni bihano byahi ebyo abosi abali omwa kithunga ky’Ekikrisitayo banga sikirye. Muba ghunzerera nakino: ‘Omulimu abuyirire, nethu, thwama ligha thuthi sithwanga bahira kw’emiheke eyilhabire emyatsi eyitholere eyi: thuthi, muleke ebyalya ebitsandire kusangwa bikaherawa okwa syosanamu; kandi muleke erirya omusasi; erirya enyama eyabiriniwa; kandi muleke erisingira.’ (Emibiri 15:28, 29; 21:25) Neryo thutholere ‘ithwaleka omusasi.’ Omw’ameso wa Nyamuhanga, erikolha thuthya ni ky’omubongo ng’eriyihighulha okw’iramya ebisasani n’obusingiri.

Omulhume akahebawa obwabu erilhabira omwa miki

Omuthahwa wawu alyakubwira athi wuleke obwabu, wangana bulhabya omwa miki yawu?

13 Mbwino ekihano eky’erileka omusasi mwamuli n’erihebwa omusasi bakalhabya w’omwa miki? Ee. Eky’erireberyako: Omuthahwa alyakubwira athi wuleke erinywa obwabu. Mbwino ekyo kyanga manyisirye kithi siwunywe obwabu lisa aliriryo iwangana bulhabya omwa miki? Kwabithe bithya! Kuthya, erileka omusasi kikamanyisaya erithendi hira gho omwa mibiri yethu omwa nzira yosi-yosi. Neryo ekihano eky’erileka omusasi kikamanyisaya kithi si thwang’ikirirya omundu wosi-wosi erilhabya omusasi w’omwa miki yethu.

14 Ibbwa, Omukristayo amahuthalha kutsibu kutse amabya inyaka yithagha erihiribwa kw’omuhamba, byangabya bithi? Thubughe thuthi abathahwa bamabugha bathi atholere erihebwa omusasi, bithe bithya inyakendi holha. Omwa kwenene, Omukristayo syanganza eriholha. Erihiraho akaghalha busana n’eritheya ekihembo kya Nyamuhanga eky’obughuli eky’engebe, inyakendi ligha eyindi mithambirire eyithe mw’erikolesya omusasi. Kwesi, inyakendi rondekania emibatsi ng’eyo yamabya iyangana banika kandi inyakendi ligha eyindi mithambirire yosi-yosi isi w’omusas.

15 Omukristayo anganathwa ekilhaghiro kya Nyamuhanga busana n’eribyaho ahabw’obuthuku buke omwa mighulhu eno? Yesu mwabugha athi: ‘Omundu oyukasonda erilhamya engebe yiwe asyathalya yo; nikwa omundu oyukathalhaya engebe yiwe busana naghe, asyabana yo.’ (Matayo 16:25) Sithwanzire eriholha. Aliriryo thulya lengesaya erilhamya engebe yethu eya munabwire omw’ithwa ekilhaghiro kya Nyamuhanga, ithukendibya omw’akabi ak’eriherya engebe y’erikotha. Neryo kwesi, thuli b’amenge eriyikethera ekilhaghiro kya Nyamuhanga ekithunganene, ithune n’amaha thuthi thwamaholha, Oyukathuha Engebe akendi syathw’ibuka okw’ilhubuka n’erithasya thuha ekihembo ky’obughuli eky’engebe.—Yoane 5:28, 29; Abaebrania 11:6.

16 Munabwire, abaghombe ba Nyamuhanga abathaleghulha bakathwiramu ighuma erikwama obusondoli bwiwe obuhambire okwa musasi. Sibangalya gho omwa nzira yosi-yosi, kutse erikirirya gho erikolha ng’omubatsi.* Bakyasi bathi Oyuwahangika omusasi anasi ekibatholere. Wukan’ikiriraya wuthi anasi?

ENZIRA NGUMA NYISA EYITHOLERE ERIKOLESERYA MW’OMUSASI

Wanga kangania wuthi ngokwa wusikirye engebe n’omusasi?

Omulhwere anemukania n’omuthambiri wiwe

17 Emighambo ya Musa muya hira omuwatho w’okwa nzira nguma nyisa eyitholere erikoleserya mw’omusasi. Erikwamana n’eriramya erya yithaghisibawa okw’Abaisraeli abakera, Yehova mwalhaghira athi: ‘Engebe y’omubiri yiri omwa musasi; naghe nabiribaha gho okwa kiherero eririha embanulho y’emithima yenyu; kusangwa omusasi wakaliha embanulho.’ (Abalawi 17:11) Abaisraeli banabya bamasobya, ibaka ghanyirawa omw’ihonga ekisoro n’erihira omusasi wakyo okwa kiherero ekyabya omwa hema kutse ekyabya omwa hekalu ya Nyamuhanga enyuma waho. Enzira nguma nyisa eyitholere erikoleserya mw’omusasi yabya omwa bihongo ebiri ng’ebyo.

18 Abakristayo ab’ekwenene sibali omwisi sy’Emighambo ya Musa neryo sibali honga ebisoro n’erihira omusasi w’ebisoro okwa kiherero. (Abaebrania 10:1) Aliriryo, erikolesya omusasi okwa kiherero omwa biro by’Abaisraeli abakera kyakanganaya ekihongo eky’obughuli ekikayasa ekya Mughalha wa Nyamuhanga, Yesu Kristo. Ngokwa thw’igha omwa Sura 5 ey’ekitabu kino, Yesu mwahayo engebe yiwe busana nethu omwi leka omusasi wiwe uthike ng’ekihongo. Neryo mwaghenda elhubulha n’eriha Nyamuhanga y’omubongo w’omusasi wiwe owuthika ngendo nguma nyisa erihika kera na kera. (Abaebrania 9:11, 12) Ekyo mukya hiraho omusingi ow’erighanyira ebibi byethu kandi mukya thukyungulira enzira y’eribana engebe y’erikotha. (Matayo 20:28; Yoane 3:16) Erikolesya omusasi oyu ka kyabiribya ky’omubongo kutsibu! (1 Petero 1:18, 19) Erikirirya lyethu omwa mubongo w’omusasi wa Yesu owuthika, kya kyanga thuwathikya eribana omulhamu kisa.

19 Thwangana sima Nyamuhanga Yehova ya kutsibu busana n’ekihembo ky’olhwanzo eky’engebe! Kandi ekyo sikyanga thusukuma eribwira abandi okw’akaghisa ak’eribana engebe y’erikotha busana n’erikirirya omwa kihongo kya Yesu? Eritsomana esyangebe sy’abandi bandu nga Nyamuhanga, kikendi thusukuma erikolha eki ithunanzire kandi n’omuhwa. (Ezekieli 3:17-21) Thwama berererya olhukwamirwa olhu lhwa ndeke, ithukendi thoka eribugha ng’omukwenda Paulo kw’abugha: ‘Sindi kw’olhubanza lhw’omundu n’omughuma, kusangwa mundasagha eribathulira eriyisunza lyosi lya Nyamuhanga.’ (Emibiri 20:26, 27) Eribwira abandu oku Nyamuhanga n’ebighendererwa biwe ni nzira eyuwene ey’erikangania thuthi thusikirye kutsibu engebe n’omusasi.

EBYE BIBLIA YIKAKANGIRIRAYA

  • Engebe ni kihembo erilhua eyiri Nyamuhanga.—Esyonyimbo 36:9; Eribisulirwa 4:11.
  • Er’iha mw’obukule ni kibi, kundi engebe y’omwana oyuthe wabuthwa ni y’obughuli omw’ameso wa Nyamuhanga.—Eriluayo 21:22, 23; Esyonyimbo 127:3.
  • Thukasikaya engebe omw’ithendi hira y’omw’akabi n’erithendirya omusasi.—Eryibuka Ebihano 5:17; Emibiri 15:28, 29.

*  Eribana omwatsi owalengire aho owahambire okwa yindi mithambirire isi w’omusasi, lebaya akatabu How Can Blood Save Your Life? olhupapura 13-17 akasakawa n’Abema ba Yehova.


Ebibulyo eby’Erigha

1. Oyuwahangika ebindu ebyosi ebiriho nindi?

2. Yehova akakolha ki erileka esyangebe syethu isyabyaho?

3. Nyamuhanga mwalhangira athi erithibwa lya Abeli?

4. Omwa Mighambo ya Musa, Nyamuhanga mwaghumya athi engebe ngokwa yitholere erilhangirwa?

5. Thutholere ithwa lhangira thuthi er’iha mw’obukule?

6. Busana naki sithutholere thukapona balikyethu?

7. Ni mitse nga yahi eyitha kanganaya erisikya engebe?

8. Busana naki thutholere ithwabya ithun’ibukire ekiyithawa eky’eribya ithuna yitheghirye okwi huthalha?

9. Thwamabya thusikirye engebe, ithukendi thwalha ebisoro bya thuthi?

10. Nyamuhanga abiri kangania athi ngoku engebe n’omusasi bihambangene?

11. Erilhua omwa biro bya Noa, Nyamuhanga abiri thanga erikolesya omusasi omu nzira ki?

12. Ekihano ekihambire okwa musasi ekya hebawa n’omulimu abuyirire omwa kighonye eky’erimbere kandi ikikina kolha munabwire ni kyahi?

13. Soborera ekikaleka ekihano eky’erileka omusasi imwabya imwamuli n’erilhabya omusasi w’omwa miki.

14, 15. Abathahwa bamabugha bathi Omukristayo atholere inyahebwa omusasi, anga thwamu athi kandi busana naki?

16. Abaghombe ba Nyamuhanga bakathwiramu ighuma erikolha ki erikwamana n’omusasi?

17. Omwa Israeli ya kera, enzira nguma nyisa ey’erikoleserya mw’omusasi eya Nyamuhanga Yehova abya akaligha ni yahi?

18. Ni mighaso n’emighisa yahi eya thwangabana omwa musasi wa Yesu owuthika?

19. Thutholere ithwakolha ki nuku si thubye ‘kw’olhubanza lhw’omundu n’omughuma’?