Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

E Biblia Kwenene Yikakangiriraya Ki?

ESURA EY’ERIKUMI

Ebihangikwa by’Ekirimu—Ngoku Bithuhambireko

Ebihangikwa by’Ekirimu—Ngoku Bithuhambireko

Abamalaika bakana wathikaya abandu?

Emirimu mibi yabiri thebererya yithi abandu?

Thunatholere eryubaha emirimu mibi?

MUGHULHU mungi eriminya omundu mwamuli erigha ebihambire okw’ihiika liwe. Kuthya, eriminya Nyamuhanga Yehova mwamuli eriminya ndeke erihiika liwe ery’abamalaika. E Biblia yikahulha abamalaika ‘mw’abaghalha ba Nyamuhanga.’ (Yobu 38:7) Ibbwa, bawithe lhukwamirwa ki omwa kighendererwa kya Nyamuhanga? Banawithe ekya babirikolha omwa byafayo by’abandu? Abamalaika bakanahamba okwa ngebe yawu? Byamabya ikwa biri bithya, bathi?

2 E Biblia yikakanaya okw’abamalaika mirundi mingi. Thuthalebya emilhondo mike okw’eyi erigha bingi ebihambire okw’abamalaika. Abamalaika balhua hayi? Abanya Kolosai 1:16 hakabugha hathi: ‘Mwahangika ebindu byosi omwa byalha bya Kristo, ebiri omwa lhubulha n’ebiri okwa kihugho.’ Busana n’ekyo, ebihangikwa byosi eby’ekirimu ebikahulhawa mw’abamalaika, buli kighuma kya hangikawa na Nyamuhanga Yehova erilhabira omu Mughalha wiwe akambere. Hali abamalaika bangahi? E Biblia yikakanganaya yithi ebikumi by’obukekulhu bw’abamalaika muba hangikwa, kandi abosi ni b’obuthoki.—Esyonyimbo 103:20.*

3 Ekinywe kya Nyamuhanga, e Biblia, kikathubwira kithi omughulhu ekihugho kya hangikawa, ‘abaghalha abosi ba Nyamuhanga mubutha obwogho busana n’obutseme.’ (Yobu 38:4-7) Neryo kwesi, abamalaika babyaho abandu n’ekihugho bithe bya hangikwa. Kandi omwatsi we Biblia oyu akakanganaya athi abamalaika bakahambawako, kusangwa akabugha athi ‘mubutha obwogho bw’obutseme.’ Yitheghereraya ngokwa ‘abaghalha ba Nyamuhanga abosi’ mubatsemera haghuma. Okwa buthuku obwo, abamalaika abosi babya baghuma b’okw’ihiika eriyitherene erikakolera Nyamuhanga Yehova.

OBUWATHIKYA N’OBUTHEYA OBWA ABAMALAIKA BAKAHA

Malaika ane mutheya Danieli omwa kyuna ky’esyondale

‘Nyamuhanga waghe abirithuma omumalaika wiwe, abirikumba amuno w’esyondale.’—Danieli 6:22

4 Erilhua ahabakatha lhangirira erihangikwa ly’abandu ab’erimbere, ebihangikwa by’ekirimu ebithaleghulha byabiri tsemesibwa erilhangira erihiika ly’abandu likakanyirira n’eribererera ly’ekighendererwa kya Nyamuhanga. (Emisyo 8:30, 31; 1 Petero 1:11, 12) Aliriryo, obuthuku bune mulhaba, abamalaika mubalhangira indi abangi b’okw’ihiika ly’abandu mubaleka erikolera Omuhangiki wabu w’olhwanzo. Ahathe erithika-thika eki mukitha abamalaika abathaleghulha b’obulighe. Okwa lhundi lhuhandi, omundu mughuma akabya amasuba oku Yehova “hali obutseme hag[h]uma n’abamalaika.” (Luka 15:10) Kundi abamalaika bakalhumirirawa kutsibu busana n’obubuya bw’abakakolera Nyamuhanga, sikiri swekaya erilhangira indi Yehova mughulhu mungi akakolesaya abamalaika eriwathikya n’eritheya abandu biwe abathaleghulha abali okwa kihugho. (Abaebrania 1:7, 14) Thulebaye eby’erireberyako birebe.

5 Abamalaika babiri mubawathikya omuthunganene Loti n’abali biwe erilhama erithoghothibwa ly’emiyi mibi, e Sodomo ne Gomora omwi basondolha erilhua omwa kitsweka ekyo. (Enzuko 19:15, 16) Enyuma w’ebighonye bingi, omuminyereri Danieli mwaghuswa omwa kyuna ky’esyondale, aliriryo musitha mukolha kw’akabi kandi mwabugha athi: ‘Nyamuhanga waghe abirithuma omumalaika wiwe, abirikumba amuno w’esyondale.’ (Danieli 6:22) Omwa kighonye ky’erimbere C.E., omumalaika mwaboholha omukwenda Petero erilhua omwa muliki. (Emibiri 12:6-11) Eryongerako, abamalaika muba ghumya Yesu akatsuka omubiiri wiwe w’okwa kihugho. (Mariko 1:13) Kandi abere athalya holha, omumalaika mwabuthukira Yesu ‘n’erimuha amaka.’ (Luka 22:43) Obuwathikya bw’abamalaika obu ka bwangabya imubwahimba Yesu ya kutsibu okwa buthuku obw’omubongo obwo omwa ngebe yiwe!

6 Munabwire, abamalaika sibakilhangirawa n’abandu ba Nyamuhanga okwa kihugho. Nomwakine indi abandu sibali balhangira, abamalaika ba Nyamuhanga ab’amaka bakina theghaya abandu biwe, kwilhabirirya okwa kindu kyosi-kyosi ekyanga tsandya obunyakirimu. E Biblia yikabugha yithi: ‘Omumalaika w’Omwami Mukulhu akatheghaya abakamubaha, akalhamayabo omwa bwiko.’ (Esyonyimbo 34:7) Busana naki ebinywe ebyo bitholere ibya thuhumulikania kutsibu? Kusangwa hali ebihangikwa by’emirimu mibi ey’akabi eyikanza erithuthoghothya! Ni yahi? Yikalhua hayi? Yikalengesaya yithi erithuhuthalya? Eribana eby’erisubirya, omwa bikuhi, thulebaye ekyabya kyabere okw’itsuka ly’ebyafayo by’abandu.

EBIHANGIKWA BY’EKIRIMU EBIRI NZIGHU SYETHU

7 Ngokwa thw’igha omwa Sura 3 ey’ekitabu kino, omughuma w’okw’abamalaika mwahika mw’engumbu y’erithabalha okw’abandi, neryo busana n’ekyo mwa yithahulha oku Nyamuhanga. Enyuma waho, omumalaika ono mwaminywa nga Sitani Diabolo. (Eribisulirwa 12:9) Omwa kighonye ekye 16 enyuma w’eritheba Eva, Sitani mwa singura omwi bindulha hakuhi abandu abosi erilhua oku Nyamuhanga erilhusyako abathaleghulha bake nga, Abeli, Enoka, na Noa.—Abaebrania 11:4, 5, 7.

8 Omwa biro bya Noa, abandi bamalaika mubayisamambulha oku Yehova. Mubasighania emyanya yabu omw’ihiika lya Nyamuhanga ely’elhubulha, basa okwa kihugho, n’eriambalha emibiri y’omunyoku. Busana naki? Thukasoma thuthya omwa Enzuko 6:2: “Abaghal[h]a ba Nyamuhanga mubal[h]angira abali b’abandu ko bali babuya; neryo mubayimirya abakali bosi abo basima.” Aliriryo Nyamuhanga Yehova mwatha lighira ebikorwa by’abamalaika aba n’obulibathangania obw’abandu obwalhuamu bikalholha embere. Mwaletha okwa kihugho kw’eribogha ly’amaghetse eryabiraya abandu babi abosi n’erilhamya abaghombe biwe abathaleghulha basa. (Enzuko 7:17, 23) Busana n’ekyo, abamalaika abayisamambuli, kutse esyombinga, mubakakwa erisighania emibiri yabu y’omunyoku n’erisuba elhubulha ng’ebihangikwa by’ekirimu. Mubayihira okwa lhuhandi lhwa Diabolo, oyuwabya “omut[h]abali w’esyombinga.”—Matayo 9:34.

9 Omughulhu abamalaika abathakenga basuba elhubulha, ibo n’omuthabali wabu, Sitani, mubathwalhwa ng’abathakirwa. (2 Petero 2:4) Nomwakine indi munabwire sibanga thasyathoka eryambalha emibiri y’abandu, bakina kolesaya abandu b’ebindu bibi kutsibu. Erithwalira haghuma, omwa buwathikya bw’esyombinga esi, Sitani ‘akatheba ekihugho kyosi.’ (Eribisulirwa 12:9; 1 Yoane 5:19) Athi? Kwilhabirirya, esyombinga sika kolesaya emithegho eritheba abandu. (2 Abanya Korinto 2:11) Thuthalebya emighuma okwa emithegho eyi.

NGOKWA ESYOMBINGA SIKATHEBA

10 Esyombinga sika kolesaya obukumu eritheba abandu. Erikolha obukumu ly’erikolangana n’esyombinga, meso oku meso kutse erilhabira omwa musaki. E Biblia yikatsweba obukumu kandi yikathukunga yithi thuyihighule okwa kindu kyosi-kyosi ekihambangene n’obukumu. (Abanya Galatia 5:19-21) Esyombinga sika kolesaya obukumu ngoku abasohi bakakolesaya elombo. Omusohi akakolesaya esyolombo nyingi erithegha emiringo mingi y’esiswe. Kuthya, emirimu mibi yikakolesaya emiringo mingi y’obukumu eriletha abandu b’emiringo yosi omwa busondoli bwayo.

1. Ekipande ekya abakalhaghulira okwa syongununu; 2. Erilhaghulira okwa bighanza by’ebyalha; 3. omulhume akalhaghulira okwa karata

Esyombinga sika kolesaya nzira nyingi eritheba abandu

11 Elombo nguma eyo esyombinga sika kolesaya bw’obulhaghu. Obulhaghu niki? Ly’erilengesya eriminya ebikayasa kutse ekindu kirebe ekithasibwe. Obulhaghu mwamuli erilhaghulirya okwa syangununu, erilhaghulira okwa bighanza by’ebyalha, abahangi b’obuthuku, n’erirondekania erilhaghulha ly’obukisu, kutse ebiminyikalho, omwa syonzoli. Nomwakine indi abandu bangi bakalengekanaya bathi erikolha obulhaghu sikiwithe kabi, e Biblia yikakanganaya yithi abakalhaghulha bakakolha haghuma n’emirimu mibi. Ng’eky’erireberyako, Emibiri 16:16-18 yikakanaya okwa ‘kirimu kibi ky’erilhaghulha’ ekya thokesaya omwana-mutho ‘erilhaghulha.’ Aliriryo mwaherya obuthoki obu omughulhu alhusibawa kw’embinga eyo.

12 Eyindi nzira eyo esyombinga sikathebera mw’abandu ly’eribatsotsomererya banga kanirania n’abaholi. Abandu abakasusumana busana n’olhuholho lhw’omwanze, mughulhu mungi bakathebawa n’amalengekania mabi awahambire okw’ababiriholha. Omusaki anganaha omwatsi w’embaghane kutse angana kania omwa mulenge owakasindibya ng’ow’omundu oyuwabiri holha. Ekikalhwiririramu, abandu bangi bakaligha bathi abaholi kwenene baneho kandi bathi erikanirania nabu likendi wathikya abaliho eriyiyinirya obulighe bwabu. Aliriryo “erikirania” lyosi-lyosi ng’eryo kwenene ni ry’amabehi kandi ni ry’akabi. Busana naki? Kusangwa esyombinga syangana gherererya omulenge w’omundu oyuwabiri holha n’eriha omusaki y’omwatsi owahambire okwa mundu oyuwaholha. (1 Samweli 28:3-19) Eryongera okw’ekyo, ngokwa thw’igha omwa Sura 6, abaholi sibakiriho. (Esyonyimbo 115:17) Busana n’ekyo, ‘oyukabirikira abaholi’ abiri thebibwa n’emirimu mibi kandi akakolha ekithahambene n’erisonda lya Nyamuhanga. (Eryibuka Ebihano 18:11; Isaya 8:19) Busana n’ekyo, yitheghaye, wughane elombo ey’akabi eyi eyikakolesibawa n’esyombinga.

13 Emirimu mibi siyiri theba abandu lisa aliriryo kandi yikabubahisaya. Munabwire, Sitani n’esyombinga siwe bakyasi ngoku bawithe “kat[h]ambi kake buyira” akasighereyo bathe bathoghothibwa, neryo lino batsurumire kutsibu kwilhaba enyuma. (Eribisulirwa 12:12, 17) N’omwa bine bithya, esyankumi sy’abandu abanabya omwa lhubaho olhwa buli kiro olhw’emirimu y’akabi ng’eyi, sibakiri mulho. Mubakolha eki kya bathi? Omundu angakolha ki n’omwangabya inyabiri yingirya omwa bukumu?

NGOKU WANGA RWANISYA EMIRIMU MIBI

14 E Biblia yikathubwira ngoku thwanga rwanisya emirimu mibi kandi ngoku thwanga yihighulha okw’ikolangana nayu. Thalengekania okwa ky’erireberyako ky’Abakristayo ab’omwa kighonye ky’erimbere omwa muyi w’Efeso. Abaghuma okw’ibo babya bakakolha obukumu bathe babya Bakristayo. Omughulhu bathwamu erileka obukumu, mubakolha ki? E Biblia yikabugha yithi: ‘N’abangi b’okw’abakumu mubaletha ebitabu byabo, mubahisiryabyo omw’ameso w’abandu bosi.’ (Emibiri 19:19) Omwi thoghothya ebitabu byabu by’obukumu, Abakristayo abahya-bahya abo mubahiraho eky’erireberyako okw’abo abakayisunza erirwanisya emirimu mibi munabwire. Abandu abakanza erikolera Yehova batholere ibayihighulha kw’ebindu ebyosi ebihambangene n’obukumu. Mwamuli ebitabu, esyogazeti, esyofilimu, ebisasani n’esyonyimbo esika sighika obukumu n’erikolhabo bulhangirike nga buwene kandi nga bukatsemesaya. Kandi mwamuli n’emiseeghe kutse ebindi bindu ebikambalhawa busana n’eritheya okw’akabi.—1 Abanya Korinto 10:21.

NGOKU WANGA RWANISYA EMIRIMU MIBI

  • Yihighule kw’ebindu by’obukumu
  • Igha e Biblia
  • Saba Nyamuhanga
Omulhume akakwama-kwamanaya ebiika eby’eriyihighulha okwa bukumu

15 Emyaka mirebe yabere yalhaba Abakristayo ab’Efeso bathoghothirye ebitabu byabu by’obukumu, omukwenda Paulo mwa basakangira athi: ‘Thukalhwa n’emilhondo y’ebirimu bibi.’ (Abanya Efeso 6:12) Emirimu muyitha lhuhirira. Yabya iyikina lengesaya eribana ekitsumbi ky’endatha. Ibbwa, Abakristayo abo babya batholere erithasyakolha ki? Paulo mwabugha athi: ‘Kandi okwa mighulhu yosi muhambe engabo y’erikirirya erithoka eririmya emisoha yosi y’omuliro w’omubi Sitani.’ (Abanya Efeso 6:16) Engabo y’erikirirya lyethu yamabya yighumire, ithukendi thoka erirwanisya kutsibu emilhondo y’emirimu mibi.—Matayo 17:20.

16 Ibbwa kwesi, thwanga himba thuthi erikirirya lyethu? Omw’igha e Biblia. Erighuma ly’olhuhimbo likasighikira kutsibu okw’akaghalha k’omusingi walhu. Omwa nzira iya n’eyo, erighuma ly’erikirirya lyethu likasighikira kutsibu okw’ighuma ly’omusingi walyu, n’omusingi oyu, ly’eriminya erihikire ery’Ekinywe kya Nyamuhanga, e Biblia. Thwamasoma n’erigha e Biblia buli kiro, erikirirya lyethu irikendi kalha. Ng’olhuhimbo olhughumire, erikirirya ng’eryo likendi thutheya okwa byuka by’emirimu mibi.—1 Yoane 5:5.

17 Ni kindi kiika kyahi eky’Abakristayo ab’Efeso babya batholere erikwama? Babya bakayithagha obundi butheya kusangwa babya bikere omwa muyi owuswire mw’eriramya esyombinga. Neryo Paulo mwababwira athi: ‘Musabe kutsibu kandi musabe omwa mighulhu yosi ngoku omulimu abuyirire akabasondolha.’ (Abanya Efeso 6:18) Nethu kundi thuli omwa kihugho ekyuswire mw’eriramya esyombinga, erihathikana erisaba Yehova y’obutheya bwiwe ni kikulhu omw’irwanisya emirimu mibi. Omwa kwenene, thutholere ithwakolesya erina lya Yehova omwa misabe yethu. (Emisyo 18:10) Busana n’ekyo, thutholere ithwa yitsingirira omw’isaba Nyamuhanga ‘erithulhamya okwa mubi,’ Sitani Diabolo. (Matayo 6:13) Yehova akendi subirya emisabe eyikalhua omwa muthima ng’eyo.—Esyonyimbo 145:19.

18 Emirimu mibi ni y’akabi, aliriryo sithutholere thukubaha yo thwama rwanisya Diabolo n’eriyithunda hakuhi na Nyamuhanga omw’ikolha erisonda Liwe. (Yakobo 4:7, 8) Akaghalha ak’emirimu mibi kawithe aha kakasubulira. Muyasuyirwa omwa biro bya Noa, kandi yirindirire eritswerwa lyayu ely’erighunzerera omwa mughulhu owathe wahali. (Yuda 6) Kandi, wibuke wuthi thuwithe obutheya bw’abamalaika ba Yehova ab’obuthoki. (2 Abami 6:15-17) Abamalaika abo banzire kutsibu erilhangira indi thukasingura thukarwanisya emirimu mibi. Ni bugha ambu, abamalaika abathunganene bakathuhamiraya. Kwesi thubye hakuhi na Yehova n’erihiika ly’ebihangikwa biwe eby’ekirimu ebithaleghulha. Kandi thuyihighule okwa buli mulingo wosi w’obukumu n’erilholha embere erikolesya ekihano ky’Ekinywe kya Nyamuhanga. (1 Petero 5:6, 7; 2 Petero 2:9) Neryo mwa thukendi minya ndeke-ndeke ngoku thukendi singura amalhwa wethu awathukalhwa n’ebihangikwa bibi eby’ekirimu.

19 Aliriryo ekikaleka Nyamuhanga inya lekereraho emirimu mibi n’obubi obwabiri lethera abandu b’eriaghalhwa lingi niki? Ekibulyo ekyo kikendi syasubiribwa omwa sura eyikwamireko.

EBYE BIBLIA YIKAKANGIRIRAYA

  • Abamalaika abathaleghulha bakawathikaya abo abakakolera Yehova.—Abaebrania 1:7, 14.
  • Sitani n’esyombinga siwe bane mutheba abandu n’eribalhusya oku Nyamuhanga.—Eribisulirwa 12:9.
  • Wamakolha erisonda lya Nyamuhanga n’erirwanisya Diabolo, Sitani akendi kusagha.—Yakobo 4:7, 8.

*  Erikwamana n’abamalaika abathunganene, Eribisulirwa 5:11 hakabugha hathi: ‘Erighanza lyabu lyabya muthwalho, ngendo muthwalho, emithwalho ngendo mithwalho.’ Busana n’ekyo e Biblia yikakanganaya yithi ebikumi by’obukekulhu bw’abamalaika muba hangikwa.


Ebibulyo eby’Erigha

1. Busana naki thutholere ithwanza erigha okw’abamalaika?

2. Abamalaika balhua hayi, kandi ni bangahi?

3. Yobu 38:4-7 akathubwira athiki okw’abamalaika?

4. E Biblia yikakanganaya yithi ngoku abamalaika abathaleghulha bakatsemera emibiiri y’abandu?

5. Ni by’erireberyako byahi eby’obuwathikya bw’abamalaika ebya thukabana omwa Biblia?

6. (a) Abamalaika bakatheghaya bathi abandu ba Nyamuhanga munabwire? (b) Ni bibulyo byahi ebya thukaya lebaya lino?

7. Sitani mwa singura erihika oku lhulengo lhungahi omwi bindulha abandu erilhua oku Nyamuhanga?

8. (a) Abaghuma b’okw’abamalaika mubabya bathi syombinga? (b) Esyombinga erilhama Eribogha ly’ebiro bya Noa, musyakolha ki?

9. (a) Ekyabya kyahikire okwa esyombinga omughulhu syasuba elhubulha niki? (b) Thukendi lebya ki ekihambire okwa esyombinga?

10. Obukumu niki?

11. Obulhaghu niki, kandi busana naki thutholere ithwa yihighulha kubo?

12. Busana naki ni ky’akabi erilengesya erikanirania n’abaholi?

13. Abandu bangi abanabya bakubaha esyombinga babirithoka erikolha ki?

14. Ng’Abakristayo ab’Efeso ab’omwa kighonye ky’erimbere, thwanga yihighulha thuthi okwa mirimu mibi?

15. Erirwanisya emilhondo y’emirimu mibi, thutholere ithwakolha ki?

16. Thwanga himba thuthi erikirirya lyethu?

17. Ni kiika ki ekika yithaghisibawa erirwanisya emirimu mibi?

18, 19. (a) Ekyangaleka ithwaminya ndeke-ndeke amalhwa wethu awathukalhwa n’ebihangikwa bibi by’ekirimu niki? (b) Ni kibulyo ki ekikendi syasubiribwa omwa sura eyikwamireko?