Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ekitabu Kyaghe eky’Esyangano sye Biblia

Olhughano 103: Omwa Kisenge Ekikingire

Olhughano 103: Omwa Kisenge Ekikingire

WUNASI omukali n’abalhume babiri nga ni bahi? Omukali ni Maria Magdalene, munywani wa Yesu. N’abalhume abambithe esyangimba nyeru-nyeru ni bamalaika. Ekisenge kike ekyo Maria akakengemererayamo h’omubiri wa Yesu ahirawa abiriholha. Kikahulhawa mw’eyisinda. Aliriryo lino omubiri syakirimu! Oyuwathwalha gho nindi? Leka thulebaye.

Yesu akabya abiriholha, abahereri bakabugha na Pilato bathi: ‘Omughulhu Yesu abyaho mwabugha athi akendi sya lhubukibwa enyuma w’ebiro bisathu. Neryo lhaghira wuthi eyisinda yilindawe. Neryo abigha biwe si bang’iba omubiri wiwe n’eribugha bathi abiri lhubuka erilhua omwa baholi!’ Pilato akabwira abahereri athi bathume abasirikali eriyalinda eyisinda.

Aliriryo omwa mitsange okwa kiro ekya kasathu enyuma w’olhuholho lhwa Yesu, malaika wa Yehova akasa omwa butsumbukirania. Akakumbaghalhaya eribwe erilhua okw’isinda. Abasirikali bamubaha kutsibu isibangathoka n’erighenda. Erighunzerera, bakabya bakengemererya omw’isinda, omubiri isyakirimu! Abandi b’okwa basirikali bakaghenda omwa muyi n’eriyabwira abahereri. Wunasi eky’abahereri babi bakakolha? Bakathuha abasirikali babughe amabehi. Abahereri bakabwira abasirikali bathi: ‘Mubughe muthi abigha biwe mubakasa omw’ithumbi, ithuna ghotsere, n’eriba omubiri wiwe.’

Okwa buthuku obo, abakali ab’okw’abanywani ba Yesu bakasa okw’isinda. Ka ni ky’erikukubalya bakasanga eyisinda esimuliki! Aho n’aho abamalaika babiri abambithe syangimba esikangabasenie bakabuthuka. Bakabulhaya bathi: ‘Ekikaleka imwasonderya Yesu ya hanu niki? Abirilhubukibwa. Mwanguhe n’eriyabwira abigha biwe.’ Abakali ka bakathibitha kutsibu! Aliriryo bane mughenda, omulhume akabimanaya. Wunasi nga nindi? Ni Yesu! Akabugha athi: ‘Mughende mubwire abigha baghe.’

Abakali bakabya bakabwira abigha bathi Yesu abirilhubuka kandi babirimulholhako, eki kikakalira abigha erikirirya. Petero na Yoane bakathibitha okw’eyisinda bangaya lebya ibibene-bene, aliriryo eyisinda simuliki! Petero na Yoane bakabya balhua yo, Maria Magdalene akasighalha enyuma. Eno y’endambi ey’akakengemereraya omwakathi n’erilhangira abamalaika babiri.

Wunasi ekyabya kyabere okwa mubiri wa Yesu? Nyamuhanga mwa bulirania gho. Nyamuhanga mwathalhubukya Yesu y’okwa ngebe omwa mubiri w’omunyoku ow’aholha nawu. Mwaha Yesu y’omubiri muhya-muhya ow’omulimu, ng’ow’abamalaika bawithe omwa lhubulha. Aliriryo erikangania abigha ngokw’abirilhubuka, Yesu akambalha omubiri ow’abandu bangana lhangira, ngoku thukendi igha.

Yesu akabuthukira abigha biwe

Leka thulebaye.

Yoane 20:11-29; Luka 24:13-43.Ebibulyo

 • Maria akabwira omulhume yaki oyo akalengekanaya eribya ya mutheya w’eririma, aliriryo ekikaleka inyaminya ngokwa ni Yesu niki?
 • Ekikahika okw’abakwenda babiri abakaghenda omwa kyalu kye Emau niki?
 • Ekindu ky’eriswekya ekikahika okw’abakwenda abigha babiri bakababwira ngoku balholire oku Yesu niki?
 • Ni mirundi yingahi Yesu akabuthukira okw’abigha biwe?
 • Toma akabugha athiki akowa indi abigha babirilhangira Omukama, aliriryo hakabya halhaba biro munani ekikabya niki?

Ebibulyo eby’eryongerako

 • Soma Yoane 20:11-29.

  Omu Yoane 20:23 Yesu amanyisaya athi abandu banahamwirwe erighanyira ebibi? Soborera. (Esy. 49:2, 7; Isa. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Yn. 2:1, 2)

 • Soma Luka 24:13-43.

  Thwanga thegheka thuthi emithima yethu yithoke eryangirira ekwenene ye Biblia? (Luka 24:32, 33; Ezr. 7:10; Mt. 5:3; Emib. 16:14; Ebr. 5:11-14)