Wunanzire erigha bingyi erilhua omwa Biblia? Wamabya iwunanzire, kolesaya akaghisa ak’endegheka yethu ey’erigha n’abandu e Biblia. Saba eryeghesibwa e Biblia omw’isulirirya efomu eyiri ahikwa.