ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಂಕ್ ಪರ್ತಿ

ಉಣ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚಾ ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಕ್ ಪರ್ತಿ

ಜೆಹೊವಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಕೊಂಕಣಿ (ಕನ್ನಡ)

ಬೈಬಲ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ಶಿಕಾಜಾಯ್‌?

ಬೈಬಲ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ಶಿಕಾಜಾಯ್‌?

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್‌ ವ್ಹಡ್‌ ಸವಾಲಾಂಕ್‌ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ಚಾಕ್‌ ಬೈಬಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮದತ್‌ ಘೆಯಾತ್‌.

 

ಆನಿಕೀ ಪಳಯಾತ್

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್‌ ವಿನಂತಿ

ತುಮ್ಚಾ ಅನ್ಕೂಲಾಚಾ ವೇಳ್‌ ಆನಿಂ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ ಫು೦ಕ್ಯಾ ಬೈಬಲ್‌ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಘೆಯಾತ್‌.