ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಂಕ್ ಪರ್ತಿ

ಉಣ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚಾ ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಕ್ ಪರ್ತಿ

ಜೆಹೊವಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಕೊಂಕಣಿ (ಕನ್ನಡ)

ಫು೦ಕ್ಯಾ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್‌ ವಿನಂತಿ

ಬೈಬಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ ಚಡಿತ್‌ ಶಿಕೊಂಕ್‌ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಯ್‌? ವ್ಹಯ್‌ ತರ್‌ ಘರಾ ಭಿತರ್‌ ಫು೦ಕ್ಯಾನ್‌ ಲಾಬ್ಚಾ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್. ಸಕೈಲ್‌ ಆಸ್ಚೊ ನಮುನೊ ಭರ್ತಿ ಕರುನ್‌ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್‌ ವಿನಂತಿ ಕರ್‌.